NỘI DUNG
 

Năm 2013

 

Năm 2011

"Phát Động Ơn Thiên Triệu ở Giáo Phận Địa Phương"

 

Năm 2010

"Chứng Từ Khơi Động Ơn Gọi"

 

Năm 2009

"Hãy Tin Việc Thiên Chúa Khơi Động - Việc Con Người Đáp Ứng"

 

Năm 2008

“Các Ơn Gọi Phục Vụ Giáo Hội Truyền Giáo”

Năm 2007
Ơn Gọi Phục Vụ Giáo Hội Như Cuộc Hiệp Thông

 Năm 2006
Ơn Thiên Triệu Trong Mầu Nhiệm Giáo Hội

Năm 2005
“Được kêu gọi để thả lưới ở chỗ nước sâu”

Năm 2004
“Vậy các con hãy xin cùng chủ mùa sai thợ đến làm mùa cho Ngài” (Lk 10:2).

Năm 2003
“Đề Xướng Cho Giới Trẻ Lý Tưởng Phục Vụ”