GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2020

 

 

ĐTC PHANXICÔ - LOẠT BÀI GIÁO LÝ VỀ BÁT PHÚC

 

Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL, chuyển dịch và lữu giữ

 

 

29/4: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Bát Phúc - Bài 9 Phúc 8

 

15/4: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Bát Phúc - Bài 8: Phúc 7

 

1/4: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Bát Phúc - Bài 7

 

18/3: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Bát Phúc - Bài 6

 

11/3: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Bát Phúc - Bài 5

 

19/2: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Bát Phúc - Bài 4

 

12/2: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Bát Phúc - Bài 3

 

5/2: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Bát Phúc - Bài 2

 

29/1: ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Bát Phúc - Bài 1