HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG D̉NG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

 

 

CHA ĐAMINH MARIA TRẦN Đ̀NH THỦ, CMC

 

Hạt Lúa Miến Mục Nát cho Mùa Thánh Đức Việt Nam

 Muôn Đời Ghi Ơn

ANH QP

Vị Linh Hướng Sống Thánh Chứng Nhân của em

 Bit Tng

Anh Em Tu Sĩ Đồng Công,

Anh Chị Gia Đ́nh Đồng Công và Thân Hu Đồng Công

 

 Chân Thành Đa Tạ

phó tế vĩnh viễn Nguyễn Hồi Linh,

một thân hữu ĐồngCông,

đă bảo trợ tập sách lưu tặng nội bộ này

  

Tâm Phương, Đaminh Maria Cao Tn Tĩnh, BVL

  

Copyright © 2007 by Tinh Tan Cao

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Vị Sáng Lập với Ba Di Sản

 

7- Một Vị Sáng Lập

27- Di Sản Một Hội Ḍng

40- Di Sản Một Chi Ḍng

52- Di Sản Một Gia Đ́nh Đồng Công

 

Sứ Mệnh Vượt Thoát Truyền Giáo

 

61- Lệnh Lên Đường

71- Lênh Đênh Hải Ngoại

81- Đức Tin Vượt Đại Dương

 

Lư Tưởng Thánh Đồng Công

 

97- Cha Th - Tần Số Thánh

103- Cha Thủ - Yêu Sống Thánh

122- Cha Thủ - Huấn Luyện Thánh

136- Cha Thủ - Linh Hướng Thánh

149- Cha Thủ - Ảnh Hưởng Thánh

165- Cha Thủ - Một Vị Thánh

171- Cha Th - Linh Đạo Thánh