NỘI DUNG


Ơn Gọi Làm Người
 

Dẫn Nhập: Vui Mừng và Hy Vọng

 

Tiến Tŕnh Lịch Sử 

1. Văn Minh Khoa Học

2. Bá Chủ Hoàn Cầu

3. Ḥa B́nh Thế Giới

4. Chứng Từ Liên Tôn

5. Tâm Thức Triết Học

6. Ư Thức Nhân Bản

7. Tuyệt Đỉnh Nhân Quyền 

 

Chân Trời Sự Sống 

8. T́m Về Chân Thiện Mỹ

9. Lương Tâm Là Ơn Gọi Làm Người

10. Tự Do Là Làm Chủ Cuộc Đời

11. B́nh An Là Tràn Đầy Sức Sống

12. Yêu Thương Là Bản Tính Hoàn Thiện

13. Hạnh Phúc Là Viên Măn Yêu Thương

14. Niềm Tin Là Văn Hóa Thần Linh 

 

Siêu Việt Cuộc Đời 

15. Nhân Gian

16. Không Gian

17. Thời Gian

18. Xác Thân

19. Lao Động

20. Đau Khổ

21. Sự Chết

22. Tội Lỗi

23. Cứu Độ

24. Trường Sinh

Tổng Kết: Mùa Xuân Muôn Thuở