NỘI DUNG

Tổng Quan

Dẫn Nhập

 Chương Một

Mầu Nhiệm Đức Tin

 Chương Hai

Thánh Thể Xây Dựng Giáo Hội

 Chương Ba

Tính Cách Tông Truyền của Thánh Thể và của Giáo Hội

 Chương Bốn

Thánh Thể Và Vấn Đề Hiệp Thông Xă Hội

 Chương Năm

Phẩm Vị của Việc Cử Hành Thánh Thể

 Chương Sáu

Tại Học Đường Maria, “Người Nữ Thánh Thể”

 Kết Luận

Phụ Bản