TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - HÌNH THÀNH

 

Khởi Động: Lược Sử và Thủ Bản

 

Tổng Quan

Lược sử Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

Nhóm TĐCTT và CTT - Sứ Vụ Tông Đồ Giáo Dân

Hiệp Sĩ Trái Tim Mẹ - Thủ Bản

 

Tông Đồ Chúa Tình Thương - Thủ Bản

(revised 2016 từ cuốn Ân Sủng và Tình Thương)

 

Ân Sủng và Tình Thương

(Thủ Bản nguyên thủy 2008 của Nhóm TĐCTT)

 

 

Kỷ Yếu Đại Hội Mừng 10 Năm Ơn Khởi Động

TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động: Thứ Hai Ngày 11/6 Ngày Chia Tay Hậu Đại Hội

Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Chúa Nhật Ngày Alleluia - Mầu Trắng Phục Sinh

Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Thứ Bảy Ngày Khiết Tâm Mẹ - Mầu Xanh Thánh Mẫu

 Biến Cố TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động 8-10/2018: Thứ Sáu Ngày Thánh Tâm Chúa - Mầu Tím Thương Xót

TĐCTT Đại Hội Mừng Kỷ Niệm 10 Năm Ơn Khởi Động: Dạo Khúc Tiền Đại Hội