Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 Biệt Tặng

Nhm Tng Đồ Cha Tnh Thương

v Những Hồn Nhỏ của Lng Thương Xt Cha

 

  

Copyright 2009 by Tinh Tan Cao

 

NỘI DUNG

 

Lời Giới Thiệu ..4

Một Cảm Nghiệm ... 6

 

Phần Một

THỜI ĐẠI CHA TNH THƯƠNG

I- Thnh Tm Cha Gisu:

  Chn Dung Cha Tnh Thương .........................................11

II- Biến Cố Thnh Mẫu Fatima - Khởi Điểm cho Thời Đại của Lng Thương Xt Cha  67 

 

Phần Hai

GƯƠNG SỐNG CHA TNH THƯƠNG

I- Ba Thiếu Nhi Fatima: Ơn Gọi Cha Tnh Thương....81

II- Chị Thnh Faustina: Sứ Giả Cha Tnh Thương109

III- Đức GioanPhaol II: Chứng Từ Cha Tnh Thương 153

 

Phần Ba

TNG ĐỒ CHA TNH THƯƠNG

I- Định Hướng..193

II- Mục Đch v III- Tm Niệm....198

IV- Tổ Chức...204

V- Sinh Hoạt.209

VI- Kinh Nguyện.213

VII- Tm Gọn238

 

 

Phụ Trương

 

(Cha Nhật Lễ L mở mn Tuần Thương Kh 5/4/2009)

Xin Chiếm Đoạt Con

 

(Lễ Cha Thnh Pi Năm Dấu 23/9/2009)

Chuỗi Kinh Thương Xt

 

(Lễ Cha Thnh Thần Hiện Xuống 23/5/2010)

Chuỗi Thương Xt Tnh Yu Nhn Hậu

Chuỗi Thương Xt Tng Đồ Cha Tnh Thương