Bông Hồng 13
 


Kinh Lạy Cha (tiếp)

 


Mỗi lời của kinh Lạy Cha là một lời chúng ta tuyên tụng Thiên Chúa Thiện Hảo. Chúng ta tôn vinh sự viên măn của Ngài nơi danh xưng Cha:

Cha, Đấng màTừ đời đời đến đời đời Đă nhiệm sinh Ngôi Con Cũng là Thiên Chúa như Cha -Hằng có, đồng bản thể với Cha Cùng một bản tính Như Cha; Cùng quyền năng Cùng thiện hảo Cùng khôn ngoan Như Cha ...Cha và Con. Bởi yêu mến nhau Nhiệm xuất Thánh Linh Cũng là Thiên Chúa như Cha và Con; Ba Ngôi Nhưng một Thiên Chúa duy nhất.

Cha chúng con - tức Ngài là Cha của nhân loại v́ Ngài đă dựng nên chúng ta và tiếp tục bảo toàn chúng ta, cũng như v́ Ngài đă cứu chuộc chúng ta. Ngài cũng là Cha xót thương của các tội nhân, là bạn hữu của người công hính và là Cha vinh hiển các thánh trên trời.

Khi chúng ta đọc “Đấng ở”, là chúng ta tuyên tụng sự vô cùng, vĩ đại và viên măn của bản tính Thiên Chúa. Chúa đúng là “Đấng Có” (Xuất Ai Cập 3:14); tức là, Ngài tự hiện hữu, cách toàn vẹn và đời đời, v́ Ngài là hữu thể của mọi hữu thể và là nguyên lư của mọi hữu thể. Nơi Ngài, ở một mức độ siêu việt, là sự toàn thiện của mọi hữu thể, và Ngài ở trong tất cả mọi hữu thể bằng bản tính của Ngài, bằng sự hiện diện của Ngài và bằng quyền năng của Ngài, mà không bị ràng buộc bởi những giới hạn của chúng. Chúng ta tôn vinh sự vĩ đại, vinh hiển và uy nghi của Ngài bằng những lời “Ở trên trời”, như thể chúng ta nói “Đấng ngự trên thiên ṭa, thống trị mọi người bằng sự công chính của Ngài.”

Khi chúng ta đọc “Danh Cha cả sáng”, chúng ta tôn thờ sự thánh thiện của Thiên Chúa. Chúng ta cúi ḿnh trước vương quốc của Ngài và sự công chính nơi lề luật của Ngài, khi đọc lời “Nước Cha trị đến”, ước nguyện cho loài người tuân phục Ngài trên thế gian cũng như các thiên thần ở trên trời vậy.

Chúng ta tỏ ra tin tưởng vào sự quan pḥng của Ngài khi xin cho chúng ta “lương thực hằng ngày”, và chúng ta khấn xin t́nh thương của Ngài khi chúng ta xin Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta.

Chúng ta nhắm đến quyền năng vĩ đại của Ngài khi chúng ta xin Ngài “chớ để chúng con sa chước cám dỗ”, và chúng ta tỏ đức tin vào sự thiện hảo của Ngài bằng sự hy vọng Ngài sẽ “cứu chúng con cho khỏi sự dữ.”

Con Thiên Chúa luôn tôn vinh Cha Ngài bằng việc làm của Người và Người đến thế gian để dạy cho con người tôn vinh Cha. Người tỏ cho con người biết cách chúc tụng Cha bằng kinh nguyện mà Người dạy chúng ta bởi miệng lưỡi của Người. V́ thế, phận sự của chúng ta phải năng đọc kinh này - chúng ta phải đọc kinh này một cách kính cẩn và chuyên cần, và trong chính tinh thần mà Chúa đă dạy kinh đó cho chúng ta.

 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính

Bông hồng 12 Kinh Lạy Cha