TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - HÌNH THÀNH

 

Cơ Sở: Trụ Sở TĐCTT và Trung Tâm LTXC

 

TĐCTT: Trung Tâm LTXC ở Orange County CA

TĐCTT Trụ Sở: Ban Điều Nghiên và Việc Tìm Kiếm

The Viet Apostolate of Divine Mercy: Trụ Sở Pháp Nhân và Sinh Hoạt

The Viet Apostolate of Divine Mercy: Trung Tâm và Đền Thánh LTXC

Nhóm TĐCTT: Một Thực Thể Pháp Lý hay Một Pháp Nhân trước Giáo Quyền và Chính Quyền

TĐCTT Ngày Mừng Tạ Ơn Được Giáo Quyền Giáo Phận Orange Công Nhận