Bông Hồng 14

 

Kinh Lạy Cha

(tiếp)

 

Chúng ta thực hiện nhiều tác động nhân đức cao trọng của Kitô giáo, khi chúng ta công bố những lời kinh thần linh này một cách chuyên chú bằng miệng lưỡi của ḿnh.

Khi đọc “Lạy Cha chúng con ở trên trời”, chúng ta thực hiện các tác động của đức tin, đức thờ phượng và đức khiêm nhượng.

Khi chúng ta xin cho “Danh Cha cả sáng”, chúng ta bày tỏ ḷng nhiệt thành bừng cháy cho vinh quang của Ngài.

Khi chúng ta xin cho Nước Ngài rộng lan, chúng ta thực hiện tác động của đức cậy; với ước mong cho “Ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, chúng ta tỏ ra tinh thần vâng phục trọn hảo.

Khi xin cho ḿnh “lương thực hằng ngày”, chúng ta thực hiện sự nghèo khó trong tinh thần và thoát ly khỏi các sự vật trần thế.

Khi chúng ta xin Ngài “tha nợ chúng con”, là chúng ta thực hiện tác động ăn năn đau đớn tội lỗi.

Khi “tha cho kẻ có nợ chúng con”, chúng ta chứng tỏ nhân đức xót thương ở một mức độ cao cả nhất.

Khi xin Thiên Chuía trợ giuíp ta trong “mọi chơíc caím dỗ”, chuíng ta thc hiện nhng taíc động khiêm nhợng, khôn ngoan vá mạnh me.

Khi chúng ta trông đợi ngài “cứu chúng con cho khỏi sự dữ” là chúng ta thực hiện đức nhẫn nại.

Sau hết, khi chúng ta xin tất cả những điều này - không phải chỉ cho một ḿnh chúng ta mà thôi, nhưng c̣n cho cả tha nhân và mọi chi thể của Giáo Hội - là chúng ta đang thi hành bổn phận làm con cái thực sự của Thiên Chúa, là chúng ta đang bắt chước t́nh yêu của Ngài bao gồm tất cả mọi người, và chúng ta đang tuân giữ giới răn yêu thương nhau vậy.

Nếu chúng ta thật ḷng muốn như điều chúng ta đọc nơi môi miệng, và nếu ư hướng của chúng ta không chênh lệch với những điều diễn đạt nơi kinh Lạy Cha, th́, nhờ đọc kinh này, chúng ta sẽ ghét mọi tội lỗi và sẽ giữ tất cả mọi lề luật của Chúa. Bởi v́, bất cứ khi nào chúng ta nghĩ đến Thiên Chúa đang ở trên trời - cách biệt chúng ta bởi sự cao cả vô cùng của Ngài - là chúng ta đặt ḿnh trước nhan Ngài, chúng ta sẽ được bao phủ trong sự uy linh tràn dầy. Bấy giờ sự kính sợ Chúa sẽ làm tiêu tán mọi kiêu căng, và chúng ta sẽ sấp ḿnh trước Thiên Chúa trong sự hư vô tuyệt đối của chúng ta.

Khi chúng ta đọc danh xưng “Cha”, và nhớ rằng chúng ta hiện hữu là do Chúa qua cha mẹ của chúng ta, kể cả những sự hiểu biết qua các thày dạy của chúng ta; các vị ấy là những người thay Thiên Chúa và là h́nh ảnh sống động của Thiên Chúa, mà chúng ta không thể nào không tôn kính và trọng kính, hay, nói cho đúng hơn, tôn kính Thiên Chúa nơi các vị ấy. Bởi đó, ngay cả trong tư tưởng của chúng ta cũng không được bất kính hay làm phiền khổ các vị ấy.

Chuíng ta không thể náo lộng ngôn khi chuíng ta nguyện cho “Danh Cha cả sáng”. Nếu chúng ta thực sự coi Nước Thiên Chuía nh gia nghiệp cua ḿnh, chúng ta không thể nào lại dính bén vơí những sự vật trần gian.

Nếu chúng ta chân thành xin Thiên Chúa cho anh em ḿnh có cùng một ơn phúc như chúng ta cần, tự nhiên chúng ta sẽ bỏ qua hết những thù ghét, căi lẫy và hờn giận. Dĩ nhiên, nếu chúng ta xin Thiên Chúa mỗi ngày cho chúng ta “lương thực hằng ngày”, chúng ta sẽ gớm ghét sự tham lam và nhục dục đầy dẫy vây bọc cuộc sống của chúng ta.

Khi thành khẩn xin Thiên Chúa “tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con”, chúng ta không để cho sự giận dữ và những tư tưởng thù hận xẩy ra - Chúng ta lấy ơn báo oán và thực sự yêu các kẻ thù của ḿnh.

Khi xin Thiên Chúa cứu chúng con cho khỏi tội lỗi lúc bị cám dỗ, là chúng ta tỏ ra đang chiến đấu với sự lười biếng và đang hết sức t́m cách tiêu trừ những thói hư để tiến đến với ơn cứu độ của ḿnh.

Khi cầu xin Thiên Chúa “cứu chúng con cho khỏi sự dữ”, là chúng ta tỏ ra kính sợ sự công chính của Ngài, và nhờ đó, chúng ta sẽ được hạnh phúc thật. Bởi v́, kính sợ Thiên Chúa là đầu mối sự khôn ngoan, và nhờ nhân đức kính sợ Thiên Chúa mà con người xa lánh tội lỗi.

 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính

Bông hồng 12 Kinh Lạy Cha

Bông hồng 13: Kinh Lạy Cha (tiếp)