NỘI DUNG

Xuất Hành
 

PHẦN I

Thời Điểm Thánh Linh

Các Cuộc Mẹ Hiện Ra

Các Tín Điều Thánh Mẫu

Nhận Biết&Yêu Mến Mẹ

Nhận Biết&Yêu Mến Chúa

 

PHẦN II

Khổng Long Satan

Mănh Thú Phản Kitô

Mănh Thú Duy Nhân

Hận Thù Quyết Thắng

 

PHẦN III

Tổ Chức

Tâm Thức

Tuyên Hứa

Đời Sống

Con Người

Tầm Vóc

 

Phụ Trương

(cho hai tập sách Tôn Vinh Thánh Mẫu Fatima 2009-2010 ở TGP/LA)

 

1- Fatima - Màng Lưới Cứu Rỗi trong Mùa Biển Động Diệt Vong

2- "Chúa Giêsu Muốn Dùng Con"