MỤC LỤC
 

Dẫn Nhập

 Thế giới ny cần phải hiểu biết v chấp nhận

Lng Thương Xt Cha biết bao!

(Sứ Điệp di chc của ĐTC GPII)

 

1

Tm Sự với 5 Hạng Linh Hồn

(Cha by tỏ với chị Thnh Faustina)

2

Tuần 9 Ngy Knh Lng Thương Xt Cha

(Cha dạy chị Thnh Faustina thực hiện)

3

Những Diễn Tiến trong Tuần Thnh

(Cha mạc khải cho nữ tu Josepha)

4

14 Chặng Đường Thnh Gi

(Cha chia sẻ với nữ tu Maria Cha Ba Ngi)

5

15 Kinh Knh Mọi Vết Thương Đn

(Cha dạy Thnh Nữ Brigita)

 

Tổng Kết

Ti xin long trọng k thc thế giới cho Lng Thương Xt Cha

(ĐTC GPII hiến dng loi người ở Đền Thờ Cha Tnh Thương Balan)