Directorium Catechisticum Generale

Bản Hướng Dẫn Tổng Quan về Giáo Lý

của

Thánh Bộ về Giáo Sĩ ban hành Chúa Nhật Phục Sinh 11-4-1971

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

(Chuyển dịch từ ấn bản Anh ngữ in lần thứ hai năm 1971
của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã được Thánh Bộ về Giáo Sĩ chuẩn nhận)

 

    Lời Đầu

    I) Thực Tại Của Vấn Đề

        1- Thế Giới

        2- Giáo Hội

    II) Thừa Tác Vụ Lời Chúa

        1.- Thừa Tác Vụ Lời Chúa và Mạc Khải

        2.- Vấn Đề Giáo Lý trong Vai Trò Mục Vụ của Giáo Hội

    III) Sứ Điệp Kitô Giáo

        1.- Các Qui Tắc hay Tiêu Chuẩn

        2.- Các Yếu Tố Nổi Hơn của Sứ Điệp Kitô Giáo 

    IV)  Những Yếu Tố Về Phương Pháp Học 

    V)  Giáo Lý Theo Các Lứa Tuổi 

    VI) Hoạt Động Mục Vụ Đối Với Thừa Tác Vụ Lời Chúa

        1.-  Phân Tách Tình Hình

        2.- Chương Trình Hoạt Động

        3.- Việc Huấn Luyện Giáo Lý

        4.- Các Phương Trợ Giáo Lý

        5.- Việc Tổ Chức dành cho Vấn Đề Giáo Lý

        6.- Việc Điều Hợp Vấn Đề Giáo Lý theo Mục Vụ với Tất Cả Các Việc Mục Vụ Khác

        7.- Cần Đề Cao Việc Học Hỏi Có Khoa Học

        8.- Việc Hợp Tác Toàn Cầu và Các Mối Liên Hệ với Tòa Thánh 

 

    Phụ Trương: Việc Xưng Tội Và Rước Lễ Lần Đầu