TRANG WEB THỜI ĐIỂM THƯƠNG XÓT

 

TĐCTT - HÌNH THÀNH

 

Tiến Trình: Biến Cố và Niên Lịch

 

Hình Ảnh TĐCTT Từng Khóa Tuyên Hứa

 

Hình Ảnh Các Cuộc Tĩnh Tâm về LTXC do Nhóm TĐCTT chủ trương và thực hiện

Ngày Tia Sáng Từ Balan của Nhóm TĐCTT

 TĐCTT - Những Anh Chị Em đã ra đi trước và Thân nhân ruột thịt của họ

 

Năm Thánh Gia Huynh Đệ 2021

Năm Sứ Điệp Thương Xót 2020

Năm Bí Mật Thương Xót 2019

Năm Đạo Binh Thương Xót 2018

Năm Thánh Mẫu Fatima 2017