Bông Hồng 15
 


Kinh Kính Mừng

 Chân phước Alan de la Roche cho rằng, Lời Thiên Thần Chào Kính Đức Mẹ có một ư nghĩa siêu việt đến nỗi, không một tạo vật thuần túy nào có thể hiểu thấu, mà chỉ có Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng sinh bởi Rất Thánh Trinh Nữ Maria mới có thể cắt nghĩa cho chúng ta mà thôi.

Giá trị lớn lao của Lời Chào Kính này, trước hết, ở nơi Đức Mẹ là Đấng mà Lời Chào nhắm tới, sau nữa, ở nơi mầu nhiệm nhập thể mà kinh nguyện này được trời cao sáng tạo, và sau hết, ở nơi tổng thần Gabriel là vị đầu tiên xướng lên.

Lời Chào Kính của Thiên Thần này là bản tóm lược ngắn gọn nhất về tất cả những ǵ mà nền thần học Công giáo nói đến Rất Thánh Trinh Nữ Maria. Lời này được chia ra làm hai phần: phần đầu diễn tả tất cả những ǵ làm nên sự cao cả của Đức Maria, và phần tiếp theo diễn tả tất cả những ǵ chúng ta cần xin với Người cũng như mong nhận được từ ḷng từ mẫu của Người.

Thiên Chúa Ba Ngôi Rất Thánh đă mạc khải phần nhất của Lời Chào này cho chúng ta, và phần sau được bà thánh Isave thêm vào theo ơn linh ứng của Thánh Linh. Mẹ thánh Giáo Hội đă ban cho chúng ta phần kết vào năm 430, khi lên án bè rối Nestoriô ở Công Đồng Chung Êphêsô, bằng định tín Rất Thánh Trinh Nữ Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Từ thời đó, Giáo Hội đă truyền cho chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ dưới tước hiệu này khi đọc:

“Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử.”

Biến cố cả thể nhất trong lịch sử nhân loại là việc nhập thể của Ngôi Lời vĩnh cửu, Đấng nhờ Người mà thế gian được giải cứu và trời đất được giải ḥa. Đức Mẹ đă được Thiên Chúa chọn làm phương tiện cho biến cố trọng đại này, bắt đầu từ lúc Người được Thiên Thần chào kính. Tổng thần Gabriel là một trong các vị thủ lănh thiên binh trên trời, đă được đặc tuyển làm khâm sai loan báo tin mừng này.

Trong Lời Thiên Thần Chào kính này, chứa đựng cả đức tin và đức cậy của các tổ phụ, tiên tri và tông đồ. Hơn thế nữa, Lời này c̣n ban cho các vị tử đạo ḷng kiên tŕ và dũng mănh, c̣n là sự khôn ngoan của các vị tiến sĩ trong Giáo Hội, và c̣n là sự trung kiên cho các vị giải tội thánh đức cũng như cho đời sống của các linh hồn tận hiến. (Chân phước Alan de la Roche).

Lời này cũng là bản tân ca của lề luật ân sủng, là niềm vui của Thiên Thần và loài người, và là bài thánh ca làm cho qủi ma khiếp đảm lẫn hổ thẹn nhất.

Bằng Lời Thiên Thần Chào Kính, Thiên Chúa hóa thành người trần, vị Trinh Nữ trở nên Mẹ Thiên Chúa, các linh hồn kẻ lành được giải cứu khỏi Lâm Bô, các ngai toà trống chỗ trên trời được điền khuyết. Chưa hết, tội lỗi c̣n được thứ tha, chúng ta nhận lănh ân sủng, người lưu đầy được hồi cư, cơn thịnh nộ của Ba Ngôi Chí Thánh nguôi ngoai và loài người được sự sống đời đời.

Sau hết, Lời Thiên Thần Chào kính là cầu vồng ở trên trời, là dấu hiệu t́nh thương và ân sủng Thiên Chúa ban cho thế gian. (Chân phước Alan de la Roche).

 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính

Bông hồng 12 Kinh Lạy Cha

Bông hồng 13: Kinh Lạy Cha (tiếp)

Bông hồng 14: Kinh lạy Cha (kết)