Bông Hồng 16
 

 

Kinh Kính Mừng: Tuyệt Diệu
 Cho dù không có ǵ cao cả hơn sự uy nghi của Thiên Chúa và không ǵ thấp hèn hơn loài người trong tư thế là một tội nhân, Thiên Chúa Toàn Năng vẫn không khinh chê lời cầu nguyện tầm thường của chúng ta. Ngược lại, Ngài hài ḷng khi chúng ta chúc tụng Ngài.

Lời tổng thần Gabriel chào kính Đức Mẹ là một trong những lời ca tuyệt diệu nhất mà chúng ta có thể chúc tụng vinh quang Đấng Tối Cao. “Con sẽ chúc tụng Chúa một bài ca mới” (Thánh Vịnh 143:9). Bài ca mới này thánh vương Đavít đă nói tiên tri, được xướng lên khi Đấng Cứu Thế đến không là ǵ khác ngoài Lời Thiên Thần Chào Kính này.

Có một bài ca cũ và một bài ca mới: Bài ca cũ là bài dân Do Thái hát tạ ơn Thiên Chúa đă tạo dựng nên họ và bảo tồn họ hiện hữu, đă giải thoát họ khỏi làm nô lệ và dẫn họ qua Biển Đỏ, đă cho họ Manna và tất cả các ơn lành khác.

Bài ca mới là bài Kitô hữu hát tri ân vầ các ân huệ của việc nhập thể và cứu thế. V́ những sự kỳ diệu này được hàm chứa nơi Lời Thiên Thần Chào Kính mà chúng ta cần phải lập lại để tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh về sự thiện hảo vô biên của Ngài đối với chúng ta.

Chúng ta chúc tụng Thiên Chúa là Cha v́ Ngài quá yêu thế gian đến nỗi đă ban Con Một Ngài cho chúng ta, làm Chúa Cứu Thế của chúng ta. Chúng ta chúc tụng Chúa Con v́ Người đă tự ư rời bỏ trời cao xuống thế làm người để cứu chuộc chúng ta. Chúng ta tôn vinh Thánh Linh v́ Ngài đă h́nh thành Thánh Thể vẹn tuyền của Chúa Kitô trong cung ḷng Đức Mẹ, Thánh Thể này là Của Lễ Hy Sinh v tội lỗi của chuíng ta. Trong tinh thần cảm tạ sâu xa như thế mà chúng ta phải luôn luôn đọc kinh Kinh Mừng, đọc với những tác động tin tửơng, cậy trông, kính mến và tri ân các ân huệ vô giá của ơn cíu độ.

Mặc dù bài ca mới này chúc tụng Mẹ Thiên Chúa và trực tiếp hướng về Người, nó cũng tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi một cách cao cả, v́ mọi sự kính tôn chúng ta dâng cho Đức Mẹ tự động sẽ qui về Thiên Chúa là Đấng thực hiện mọi nhân đức và trọn lành nơi Người.

Khi chúng ta tôn kính Đức Mẹ: Thiên Chúa Cha được vinh hiển, v́ chúng ta kính tôn Tạo Vật Tuyệt Hảo Nhất của Ngài; Thiên Chúa Con cũng được hiển vinh, v́ chúng ta chúc tụng Người Mẹ Tuyệt Vẹn Tuyền của Người; và Chúa Thánh Linh được vinh quang, v́ chúng ta chúc tụng các ân phúc Ngài tuôn tràn xuống cho Bạn T́nh của Ngài.

Khi chúng ta tôn vinh và chúc tụng Đức Mẹ bằng Lời Thiên Thần Chào Kính th́ Đức Mẹ luôn luôn chuyển những lời chúc tụng này lên Thiên Chúa Toàn Năng, với cùng một cách thế như Người đă làm lúc được bà thánh Isave khen tặng. Bà thánh Isave đă khen tặng tước vị cao cả nhất của Người là Mẹ Thiên Chúa, và Đức Mẹ lập tức đă dâng những lời khen tặng này lên Chúa, bằng bài ca vịnh “Ngượi Khen” của Người.

Nếu Lời Thiên Thần Chào Kính tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi thế nào, lời này cũng là lời chúc tụng Đức Mẹ hơn hết mà chúng ta có thể dâng lên Người.

Một ngày kia, thánh Méttiđê đang cầu nguyện, và cố nghĩ ra cách nào để có thể diễn tả ḷng yêu của ḿnh đối với Thánh Mẫu Maria hơn cách mà ngài vẫn làm, th́ ngài ngất trí đi. Đức Mẹ đă hiện ra với thánh nữ, trên bụng người có những chữ vàng hồng đang hừng cháy là Lời Thiên Thần Chào Kính Mẹ, mà nói:

“Hỡi con gái của Mẹ, Mẹ muốn cho con biết rằng, không ai có thể làm hài ḷng Mẹ hơn khi họ đọc Lời Chào mà Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Tôn đă ngỏ lời với Mẹ, nhờ đó, Mẹ được nâng lên địa vị làm Mẹ Thiên Chúa.”

“Với chữ 'Ave' (tức là tên Eve, Evà), Mẹ hiểu rằng Thiên Chúa đă dùng quyền năng vô biên của Ngài để ǵn giữ Mẹ khỏi mọi tội lỗi và bất hạnh của tội mà người nữ đầu tiên đă phải chịu.

“Tên 'Maria', tức là 'Nữ Ánh Sáng', diễn tả việc Thiên Chúa đă ban cho Mẹ đầy tràn khôn ngoan, sáng suốt, như một Minh Tinh, để chiếu soi đất trời.“Những chữ 'Đầy Ơn Phúc' nhắc cho Mẹ là Thánh Linh đă đổ xuống trên Mẹ muôn vàn ơn phúc, đến nỗi, Mẹ có thể ban ơn phúc dư tràn này cho những ai nhờ Me, như vị Trung Gian, cầu xin ơn phúc ấy.

“Khi người ta đọc lời 'Thiên Chúa ở cùng Bà' là họ làm sống lại niềm vui khôn tả của Mẹ khi Ngôi Lời Hằng Hữu nhập thể trong ḷng Mẹ.

“Khi con nói Mẹ 'có phúc hơn mọi người nữ' là Mẹ chúc tụng t́nh thương thần linh của Thiên Chúa Toàn Năng đă nâng Mẹ lên một mức độ hạnh phúc như vậy.

“Và với lời 'Giêsu, Con ḷng Bà gồm phúc lạ', cả thiên đ́nh cùng với Mẹ hân hoan khi thấy Chúa Giêsu Kitô, Con Mẹ, được thờ kính và tôn vinh v́ đă cứu chuộc loài người.”

 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính

Bông hồng 12 Kinh Lạy Cha

Bông hồng 13: Kinh Lạy Cha (tiếp)

Bông hồng 14: Kinh lạy Cha (kết)

Bông hồng 15: Kinh Kính Mừng