Tiến Đến Ngàn Năm Thứ Ba

(Tài Liệu Học Hỏi 4 năm 1997-2000 theo Phác Họa và Hướng Dẫn

của Vị Chủ Chiên Tối Cao để Dọn Mừng Đại Năm Thánh 2000)
 

Khởi Soạn Lễ Chúa Kitô Vua và Các Thánh TĐVN 24/11/1996

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

 

 

 

Nội Dung
 

Lời Mở.Năm 2000: Thời Điểm Tận Thế?

"Tertio Millennio Adveniente": Mừng Năm 2000

1- Tại sao Giáo Hội tổ chức mừng năm 2000?

2- Mục đích tổ chức mừng năm 2000 để làm gì?

3- Ý nghĩa của việc mừng kỷ niệm?

4- Năm 2000 đã được quan phòng như thế nào, với những diễn tiến ra sao?

5- Việc sửa soạn trực tiếp mừng được phác họa ra sao và với chủ ý gì?

6- Giai đoạn một được sửa soạn mừng ra sao?

7- Năm 1997 được dọn mừng như thế nào?

8- Năm 1998 được dọn mừng như thế nào?

9- Năm 1999 được dọn mừng như thế nào?

10- Năm 2000 được cử hành ra sao?

 

 

1997

"Redemptor Hominis": Chúa Kitô Đấng Cứu Thế

 

1- Tại sao Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô viết bức thông điệp "Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại"?

2- Theo bức thông điệp thì "Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại" là ai?

3- Tại sao thế giới tân tiến ngày nay cần đến "Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại"?

4- Giáo Hội đối với "Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại" trong thế giới tân tiến ngày nay như thế nào?

5- Chúa Kitô trong tông thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến

 

 

1998

"Dominum et Vivificantem": Chúa Thánh Thần

 

1- Thông điệp "Dominum et Vivificantem" trong tông thư "Ngàn Năm Thứ Ba Tiến Đến"

2- Mối Liên Hệ giữa tông thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến và thông Điệp "Dominum et vivificantem"

3- Lý Do và Mục Đích Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô II viết Thông Điệp "Dominum et Vivificantem"

4- Lý Do Mừng Năm 2000: Đức Kitô là Đấng Được Thụ Thai Bởi Thánh Linh

5- Lý Do Mừng Năm 2000: Ân Sủng Đã Được Tỏ Hiện

6- Thánh Linh nơi Những Giằng Co Nội Tại của Con Người (Gal 5:19)

7- Thánh Linh Kiên Cường "Con Người Nội Tại"

8- Giáo Hội Như Một Bí Tích Hiệp Nhất Sâu Xa Với Thiên Chúa

 

 

1999

"Dives in Misericordia": về Tình Thương của Thiên Chúa

 

1- Thiên Chúa Cha trong Tông Thư "Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến"

2- Tại sao Đức Thánh Cha viết thông điệp "Dives in Misericordia"?

3- Mục đích của thông điệp "Dives in Misericordia" là gì?

4- Nội dung của bức thông điệp "Dives in Misericordia" nói lên những gì?

5- Thông điệp "Dives in Misericordia" có liên hệ gì với Đại Năm Thánh 2000?

6- Thông điệp "Dives in Misericordia" có được phản ảnh nơi tông thư "Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến" không?

 

 

2000

"Mysterium Fidei" và "Dominicae Cenae":

Mầu Nhiệm Thánh Thể và Tôn Thờ Thánh Thể

 

1- Phụng Vụ và Bí Tích Thánh Thể trong tông thư Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến

2- Chúa Kitô ở lại với Giáo Hội như thế nào?

3- Chúa Kitô ở lại trong Thánh Thể ra sao?

4- Tín Hữu sùng bái Thánh Thể thế nào?

5- Cử Hành Phụng Vụ Thánh Thể ra sao?

"Tertio Millennio Adveniente": Qua Năm 2000

* Giáo Hội truyền giáo