HỘI THÂN HỮU ĐỒNG CÔNG D̉NG MẸ CHÚA CỨU CHUỘC

 

Non ministrari sed ministrare (Mathêu 20:28)

 

 

 

 

DI SẢN Đ ỒNG CÔNG

 

 

của Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ nơi tôi

 

 

H́nh ảnh người tu sĩ Đồng Công Việt Nam trước 1975.

3 Di Sản bề ngoài tiêu biểu cho 3 Tinh Thần Ḍng:

đầu tóc bỏ ḿnh, chiếc áo phục vụ, chuỗi kinh tận hiến

 

Mừng Quan Thày Ḍng 15/9/2009

 

 

Quí Mến Biệt Tặng

những tâm hồn đang và đă theo đuổi

Lư Tưởng Thánh Đồng Công,

Anh Em Tu Sĩ Đồng Công,

Anh Chị Em Gia Đ́nh Tận Hiến Đồng Công

Anh Em Thân Hữu Đồng Công

 

 

Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh

  

9/2009

 

 

Nội Dung

  

Nhập Đề……………………………………………………….3

 

Mở: Sáu Di Sản Đồng Công của Cha Thủ nơi tôi…………5

 

1- Di Sản Tôn Sùng Mẹ Maria Liên Quan tới Fatima….…9

 

2- Di Sản Tôn Sùng Đức Thánh Cha và Giáo Hội……….19

 

3- Di Sản Tin Tưởng Chúa-Mẹ với Tinh Thần Tận Hiến..27

3.1- Qua Phong Trào Thiếu Nhi Fatima…………………..37

3.2- Qua CT Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống……………..44

 

4- Di Sản Tinh Thần B́nh Dân Phục Vụ………………….49

4.1- Nơi Chủng Viện Simon Ḥa Đà Lạt………………....58

4.2- Nơi Phong Trào Thiếu Nhi Fatima…………………..63

4.3- Nơi CT Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống……………..71

 

5- Di Sản Về Lời Chúa……………………………………...75

 

6- Di Sản Về Kinh Mân Côi………………………………...81

 

Kết : “Tất cả những ǵ tôi có được đều từ Cha Thủ…”…87