NỘI DUNG

Dấn Thân Tông Đồ Giới Trẻ


Phần Một:

Chia Sẻ Cảm Nghiệm Về Giới Trẻ

1- Hiện Tượng Giới Trẻ

2- Khát Vọng Giới Trẻ

3- Trong Ḷng Giới Trẻ

4- Thần Tượng Giới Trẻ

5- Vấn Nạn Giới Trẻ
 

Phần Hai:

Đóng Góp Sinh Hoạt Với Giới Trẻ

6- Tĩnh Huấn Giới Trẻ

7- Thánh Giá Giới Trẻ

8- Tṛ Chơi Giới Trẻ

9- Trung Tâm Giới Trẻ

10- Đại Hội Giới Trẻ

Mẫu Gương Tông Đồ Giới Trẻ