Tông Đồ Giới Trẻ 

 

Cảm Nghiệm Sinh Hoạt để Phục Vụ Giới Trẻ

Vượt Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng 

Nội Dung

 

Dấn Thân Tông Đồ Giới Trẻ

 

Phần Một:

Chia Sẻ Cảm Nghiệm Về Giới Trẻ

    1- Hiện Tượng Giới Trẻ

    2- Khát Vọng Giới Trẻ

    3- Trong Ḷng Giới Trẻ

    4- Thần Tượng Giới Trẻ

    5- Vấn Nạn Giới Trẻ

Phần Hai:

Đóng Góp Sinh Hoạt Với Giới Trẻ

    6- Tĩnh Huấn Giới Trẻ

    7- Thánh Giá Giới Trẻ

    8- Tṛ Chơi Giới Trẻ

    9- Trung Tâm Giới Trẻ

    10- Đại Hội Giới Trẻ

 

Mẫu Gương Tông Đồ Giới Trẻ

 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL