THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CHIA SẺ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT - AUDIO / VIDEO

TRONG TUẦN - AUDIO

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn

 

 

PVLC 2020

 

 

Mùa Thường Niên hậu Phục Sinh

 

 

Tuần XXXIV Năm A và Chẵn

(xin bấm vào cái link trên đây để đọc các bài chia sẻ PVLC hằng ngày trong tuần)

 

Thu.7.XXXIV.mp3 / NgayCungThangTan-DungThangNguocDau.mp3 / https://youtu.be/-8JvUlAdRKY

TN.XXXIVL-6.mp3

TN.XXXIVL-5.mp3 / AnSungMoCoi-ThienChuaDocAc.mp3 / https://youtu.be/mNGK45U1rJo (26/11/2020 Thứ Năm Thanksgiving ở Hoa Kỳ)

TN.XXXIVL-4.mp3 / ThanhCatarinaAlexandria-ThanhMargaritaCortona.mp3 / https://youtu.be/gQqh1sDhwRc (25/11)

TN.XXXIVL-3.mp3 / CacThanhTuDaoTaiVietNam.mp3 / https://youtu.be/GZVE1cCfASA (24/11)

TN.XXXIVL-2.mp3 / ThanhGiaoHoangClementeI.mp3 / https://youtu.be/naNoii0vUtU (23/11)

ThanhCecilia.mp3 / https://youtu.be/Jg2PUoJ2rZg (22/11)

DTCPhanxico-GiangLe&HuanTuTruyenTinLeChuaKitoVua.mp3 / https://youtu.be/SWGg_-BBHz8

CN.XXXIV.A-LeChuaKitoVua.mp3 / https://youtu.be/2NtH2-t6DIc

 

 

 

Tuần XXXIII Năm A và Chẵn

 

TN.XXXIIIL-7.mp3/ LeMeDangMinh.mp3 / LeMeDangMinhVaoDenThanh.mp3 / https://youtu.be/f5di9CYZ2bA (21/11)

TN.XXXIIIL-6.mp3

TN.XXXIIIL-5.mp3 

TN.XXXIIIL-4.mp3 / LeCungHien2DenThoThanhPhero-Phaolo.mp3 / https://youtu.be/V6ZC-ugZ89A (18/11)

TN.XXXIIIL-3.mp3 / ThánhElizabethHungGiaLoi.mp3 / https://youtu.be/nmYHEgpxOBc (17/11)

Thu.2.XXXIII.mp3 / ThanhMargaritaToCachLan-ThanhGietrude.mp3 / https://youtu.be/RJ2JR2y89uA (16/11)

DTCPhanxico.NgayTGNguoiNgheo-HuanTuTT.SuDiep.BaiGiang.mp3 / https://youtu.be/oG4kyrtf0Q0  

MTN.CNXXXIII-A.mp3 / https://youtu.be/zKaSywAUTy8 /

 

 

Tuần XXXII Năm A và Chẵn

 

TN.XXXIIL-7.mp3

Thu.6.XXXII.mp3 

TN.XXXIIL-5.mp3 / ThanhGiosaphatGiamMucTuDao.mp3 (12/11)

DoanTuDaiKetKitoGiao.mp3 / https://youtu.be/mNztbBZDYmE

(phụ đề Truyện Thánh Giosaphát Đại Kết Kitô Giáo)

TN.XXXIIL-4.mp3 / ThanhMartinoThanhTourGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/zs3v0i4OIMU (11/11)

TN.XXXIIL-3.mp3 / ThanhGiaoHoangLeoCa.mp3 / https://youtu.be/UX4iB3soxNo (10/11)

TN.XXXIIL-2.mp3 / LeCungHienDenThoGioanLaterano.mp3 / LeCungHienDenThoLaterano.mp3 / https://youtu.be/fZc4SkJ59Ec (9/11)

MTN.CNXXXII-A.mp3 / DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXXII-A.mp3 / https://youtu.be/-Nk0SXdSV6Q

 

 

Tuần XXXI Năm A và Chẵn

 

Thu.7.XXXI.mp3

TN.XXXIL-6.mp3 / https://youtu.be/T4_PxLPxE0I

TN.XXXIL-5.mp3

TN.XXXIL-4.mp3 / ThanhCaroloBaromeo.mp3 / https://youtu.be/F9-w1WhvVGY 

TN.XXXIL-3.mp3 / TN.XXXIL-3.mp3

ThanhMartinoDePorres.4-TienTriChânPhuocHienThanh.mp3 / https://youtu.be/8O5HNTCA7vw

DucTin-DeNhatCaoThuVoLam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=u_0Wvw4mvOc

(phụ đề cho tập 3 Truyện Thánh Martin de Porres)

ThanhMartindePorres.3-TinhThuong-PhucVu-DaiDong.mp3 / https://youtu.be/mvCn4BhINUQ

ThanhMartinDePorres.2-ThanPhan-DoiThuong-DoiTu.mp3 / https://youtu.be/vNbVgO71Db8

ThanhMartinoPorres.1-VịThanhTroSiDaminhHenMon.mp3 / https://youtu.be/9iLQWEyNAk8 (3/11)

TN.XXXIL-2.mp3 / LeCacDangLinhHon.mp3 / LeCauChoTinHuuQuaDoi.mp3 / https://youtu.be/vOoJdcE8OLE

MTN.CNXXI-A.mp3 / LeChuThanh.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeCacThanh.mp3 / https://youtu.be/fvn3i32qmqo

 

 

Tuần XXX Năm A và Chẵn

 

Thu.7.XXX.mp3 / https://youtu.be/7P8oudj492w

MTN.XXX-6.mp3

TN.XXXL-5.mp3

TN.XXXL-4.mp3 / LeThanhSimon-GiudaTongDo.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=N1ko39D8mVo

 LeThanhSimon-GiudaTongDo-ChiMaiHuong.mp3 (28-10)

TN.XXXL-3.mp3

Thu.2.XXXTN.mp3

MTN.CNXXX-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXX-A.mp3 / https://youtu.be/j2MICwNr2O4

 

 

Tuần XXIX Năm A và Chẵn

 

TN.XXIXL-7.mp3 / ThanhAntonMariaClaret.mp3 / https://youtu.be/c1MRdwMXVT8 (24/10)

TN.XXIXL-6.mp3 / ThanhGioanCapistrano.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=AEhxb37SUQc (23/10)

ThanhGHGioanPhaoloII.5-NuocSauThaLuoi.mp3 / https://youtu.be/OegS4r8WPIg

ThanhGHGioanPhaoloII.4-DiChucThoiDai.mp3 / https://youtu.be/BPOE6YFJnEs

ThanhGHGioanPhaoloII.3-VuiMung.HyVong.DungSo.mp3 / https://youtu.be/e1dAXvD7CLQ

ThánhGHGioanPhaoloII.2-ThoiDiemDucGioanPhaoloII.mp3 / https://youtu.be/7Ayrr_-e4cs

ThanhGHGioanPhaoloII.1-GiaoTrieu26Nam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=dRxgDk3kTME (22/10)

TN.XXIXL-5.mp3

TN.XXIXL-4.mp3

TN.XXIXL-3.mp3

TN.XXIXL-2.mp3 / ThanhPhaoloThanhGia.mp3 (19-10)

MTN.CNXXIX-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIX-A.mp3 / https://youtu.be/5ACEInHElFg  

 

 

Tuần XXVIII Năm A và Chẵn

 

TN.XXVIIIL-7.mp3 / LeThanhIgnatioAntiokia.mp3 / ThanhIgnatioAntiokiaGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/IHmLsVPiOb8 (17/10)

ThanhMargarita-SuVuThanhTam.mp3 / https://youtu.be/UCzAjsVXJTg

ThanhMargarita-CamNghiemThanhTam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=k1x_n3fFRKw

ThanhMargarita-NhapCuocThanhTam.mp3 / https://youtu.be/0VTiulMyrPM

ThanhMargarita-DaoKhucThanhTam.mp3 / https://youtu.be/qwhCR0x1hnk

TN.XXVIIIL-6.mp3 / ThanhHedviga.mp3 / https://youtu.be/tEGXz34s5Io / LeThanhMargaritaAlacoque.mp3 (16/10)

 TN.XXVIIIL-5.mp3 / LeThanhTeresaAvila.mp3 / ThanhTeresaChuaGiesu.mp3 (15/10)

Thu.4.XXVIII.TN.mp3 / ThanhCalistusIGiaoHoangTuDao.mp3 (14/10)

Thu.3.XXVIII.TN.mp3 

TN.XXVIIIL-2.mp3

  ThanhGHGioanXXIII.mp3 / ThánhGHGioanXXIII-MuoiDieuTamNiemSongMoiNgay.mp3 (11/10)

MTN.CNXXVIII-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXVIII-A.mp3

 

 

Tuần XXVII Năm A và Chẵn

 

TN.XXVIIL-7.mp3

TN.XXVIIL-6.mp3 / ThanhDenisGiamMucTuDao-ThanhGioanLeonardo.mp3 (9/10)

TN.XXVIIL-5.mp3

TN.XXVIIL-4.mp3 / LeMeManCoi.mp3 / LeDucMeManCoivaKinhManCoi.mp3 (7/10)

TN.XXVIIL-3.mp3 / ThanhBruno.mp3 (6/10)

 ThánhFaustina-KinhNguyenThuongXot.mp3 / ThánhFaustina-HienThanhThuongXot.mp3

ThanhFaustina-SưVuThuongXot.mp3 / ThanhFaustina-SongDoiThuongXot.mp3

Thu.2.XXVII.TN.mp3 / ThanhFaustina-SuGiaThuongXot.mp3 (5/10)

 ThanhPhaxicoAssisi.mp3 / ThanhPhanxico-HuynhDoanHenMon.mp3 / ThanhPhanxico-DamMeTinMung.mp3 / ThanhPhanxico-NgheoChoNguoiNgheo.mp3 (4/10)

MTN.CNXXVII-A.mp3 / DTCPhanxicoHuanTuTruyenTin.CNXXVII-A.mp3

 

Tuần XXVI Năm A và Chẵn

 

TN.XXVIL-7.mp3

Thu.6.XXVI.TN.mp3 / LeThienThanBanMenh.mp3 / ThienThanHoThu.mp3 / ThienThanBanManhHoThu.mp3 (2/10)

TN.XXVIL-5.mp3 / LeThanhTeresaNho.mp3 / ThanhTeresaGiesuHaiDong.mp3 (1/10)

TN.XXVIL-4.mp3 / ThánhGieronimo.mp3 (30/9)

TN.XXVIL-3.mp3 / LeTongThanMicae.Gabien.Raphien.mp3 / BaTongLanhThan.mp3 / (29/9)

TN.XXVIL-2.mp3 / HaiThánhTuDaoVenceslao-LorensoLuiz.mp3 (28/9)

MTN.CNXXVI-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXVI-A.mp3 / ThanhVinhSonPhaolo.mp3 (27/9)

 

 

 

Tuần XXV Năm A và Chẵn

 

TN.XXVL-7.mp3 / HaiViThánhARapTuDao-MotTinDoHoiGiaoChanThanh.mp3 (26/9)

TN.XXVL-6.mp3

TN.XXVL-5.mp3

TN.XXVL-4.mp3 / ThanhPioNamDau.mp3 (23/9) / ThánhPioNamDau-ViThanhHaiHuoc.mp3

TN.XXVL-3.mp3

TN.XXVL-2.mp3 / ThanhMatheu.mp3 / ThanhMatheuTD-TS.mp3 (21/9)

MTN.XXV-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXV-A.mp3 

 

 

Tuần XXIV Năm A và Chẵn

 

Thu.7.XXIV.TN.mp3

TN.XXIVL-6.mp3

TN.XXIVL-5.mp3 / ThanhRobertoBelamino.mp3

TN.XXIVL-4.mp3 / ThánhCornelioGiaoHoang-CyprianoGiamMucTuDao.mp3

TN.XXIVL-3.mp3 / LeMeDauThuong.mp3

TN.XXIVL-2.mp3 / Le SuyTonThanhGia.mp3 / LeSuyTonThanhGiaChuaKito.mp3

MTN.XXIV-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIV.A.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=9K__kfAfCsI

 

 

 

 

Tuần XXIII Năm A và Chẵn

 

XXIII-7.mp3 / LeThanhDanhMe.mp3

TN.XXIIIL-6.mp3

TN.XXIIIL-5.mp3

TN.XXIIIL-4.mp3 / ThanhPheroClaver.mp3 (9/9)

LeSinhNhatDucMe.mp3 / LeSinhNhatDucMeMaria.mp3 (Truyện Mẹ Sinh Ra)

TN.XXIIIL-2.mp3

MTN.CNXXIII-A.mp3 / DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXXIII-A.mp3

 

 

Tuần XXII Năm A và Chẵn

 

TN.XXIIL-7.mp3 / MeThanhTeresaCalcutta.mp3 (5/9)

TN.XXIIL-6.mp3

TN.XXII-5.mp3 / ThanhGregorioCa.mp3 (3/9)

TN.XXIIL-4.mp3

TN.XXIIL-3.mp3

TN.XXIIL-2.mp3

MTN.CNXXII-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXII.mp3

 

 

Tuần XXI Năm A và Chẵn

 

TN.XXIL-7.mp3 / ThanhGioanTayGiaBiChatDau.mp3 (29/8)

TN.XXLI-6.mp3 / LeThanhAugustino.mp3 (28/8) / ThanhAugustino.mp3

TN.XXIL-5.mp3 / ThanhMonica.mp3 (27/8)

TN.XXIL-4.mp3

TN.XXIL-3.mp3 / ThanhLouisVuaNuocPhap.mp3 (25/8)

LeThanhBatolomeoTongDo.mp3 / ThanhNathanaelBatolomeoTD.mp3 / TN.XXIL-2.mp3 / https://www.facebook.com/LCTX.MeMeDu/videos/302474297520312/

CN.XXI-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXI.mp3 / ThanhRosaLima.mp3 (23/8)

 

 

Tuần XX Năm A và Chẵn

Thu.7.XX.TN.mp3 / LeMeNuVuong-2.mp3 / MeNuVuong.mp3

TN.XXL-6.mp3 / MTN.XX-6-TDCTT.mp3 / ThanhGiaoHoangPioX.mp3

Thu.5.XX.TN.mp3 / ThanhBenado.mp3 (20/8)

TN.XXL-4.mp3

TN.XXL-3.mp3

TN.XXL-2.mp3 / https://www.facebook.com/LCTX.MeMeDu/videos/358010498526350/

MTN.CNXX-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXX.A.mp3

 

 

Tuần XIX Thường Niên Năm A và Năm Chẵn

Lễ Mẹ Mông Triệu (dài - đầy đủ nhất) / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMeMongTrieu.mp3

Mẹ Maria Mông Triệu (ngắn) / https://www.facebook.com/LCTX.MeMeDu/videos/335807900937551/

Lễ Mẹ Mông Triệu / Mẹ Mông Triệu (Thần Nhiệm Đô về Mẹ Mông Triệu) / DiemLaViDai-DTCPioXII.PhepLaMatTroi.mp3

https://www.facebook.com/LCTX.MeMeDu/videos/586885658650665/ https://www.facebook.com/LCTX.MeMeDu/videos/1258343537891417/

CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN CHO GIÁO HỘI & QUÊ HƯƠNG VIỆT NAM

Thứ Sáu, Ngày 14 Tháng 8, 2020

Giờ Cầu Nguyện Buổi Tối, 7:00P.M:Giờ Hoa Kỳ, 6:00A.M ̣(Sáng) Giờ Việt Nam.

TN.XIXL-6.mp3 / ThanhMaximilianKolbe-nganchochungcongdong.mp3 / ThanhMaximilianKolbe.mp3 (dài cho riêng Nhóm TĐCTT) /

Thu.5.XIX.TN.mp3

TN.XIXL-4.mp3 / ThanhGionnaPhanxicaChantal.mp3 / https://youtu.be/l19AeSgb8YM (ngày 12)

TN.XIXL-3.mp3 / ThanhClara.mp3 (ngày 11)

TN.XIXL-2.mp3 / LeThanhLaurensoPTTD.mp3 / https://www.facebook.com/LCTX.MeMeDu/videos/586885658650665/ (ngày 10)

CN.XIX-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.XIXA.mp3

 

 

 

Tuần XVIII Thường Niên Chẵn

Thu.7.XVIIITN.mp3 / ThanhDaminh.mp3

TN.XVIIIL-6.mp3

LeChuaGiesuBienHinh.mp3

TN.XVIIIL-4.mp3

Thu.3.XVIII.TN.mp3 / TN-XVIII.3A.mp3 / ThanhGioanVianney.mp3

TN.XVIIIL-2.mp3 / TN-XVIII.2-A.mp3

CN.XVIII-A.mp3 / ĐTC Phanxicô Huấn Từ Truyền Tin  Chúa Nhật XVIII A

 

 

Tuần XVII Thường Niên Chẵn

TN.XVIIL-7.mp3 / ThanhAnphongso.mp3

TN-XVIIL-6.mp3 / ThanhIgnatio.mp3

TN.XVIIL-5.mp3

TN.XVIIL-4.mp3

TN.XVIIL-3.mp3

Thu.2.XVIITN.mp3

CNXVII-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVII.mp3

 

 

Tuần XVI Thường Niên Chẵn

LeThanhGiacobeTien.mp3 / Thu.7.XVITN.mp3

Thu.6.XVITN.mp3

Thu.5.XVITN.mp3

ThanhMariaMaiDeLien.mp3 / LeThanhMaiDeLien.mp3 

TN-XVIL-3.mp3 / ThanhBrigitta.mp3

Thu.2.XVITN.mp3

CN.XVI-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVI.mp3

 

Tuần XV Thường Niên Chẵn

CNXV-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXV-A.mp3

TN.XVL-2.mp3

TN.XVL-3.mp3

TN.XVL-4.mp3 / LeThanhBonaventura.mp3

TN.XVL-5.mp3 / LeMeCarmelo.mp3

TN.XVL-6.mp3

TN.XVL-7.mp3

 

 

Tuần XIV Thường Niên Chẵn

CNXIV-A.mp3 / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin-CNXIV.mp3

TN.XIVL-2.mp3 / ThanhMariaGoretti.mp3

TN.XIVL-3.mp3

TN.XIVL-4.mp3

TN.XIVL-5.mp3

TN.XIVL-6.mp3

TN.XIVL-7.mp3 / ThanhBenedict.mp3

 

 

Tuần XIII Thường Niên Chẵn

TN.XIIIL-7.mp3

TN.XIIIL-6.mp3 / ThanhTomaTongDo-DTCBDXVI.mp3

TN.XIIIL-5.mp3

ThuTuXIIITN.mp3

TN.XIIIL-3.mp3

TDCTT-PVLC/LeThanhPheroPhaolo.mp3

ĐTC Phanxicô - Giảng Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 2020

ĐTC Phanxicô - Huấn Từ Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ 2020DTCPhanxico-BaiGiangLeThanhPheroPhaolo.2019.mp3

TN.XIIIL-2.mp3

CNXIII-A.mp3

 

 

 

Tuần XII Thường Niên Chẵn

ThuBayTuanXIITN.mp3

XII-6.mp3

TN.XIIL-5.mp3

LeThanhGioanTayGiaSinhNhat.mp3

TN.XIIL-3.mp3

ThuHaiTuanXIITN.mp3

TN.CNXII-A.mp3

 

 

 

Tuần XI Thường Niên Chẵn

ThuBayTTM.mp3

ThuSauTTC.mp3

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

TN.XIL-5.mp3

TN.XIL-4.mp3

TN.XIL-3.mp3

TN.XIL-2.mp3

MTN.CNXI-A.mp3

CN-LeMinhMauThanhChua-A.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinLeMinhMauChuaKito.2020.mp3

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

 

 

Tuần X Thường Niên  Năm A Chẵn

TN.XL-7.mp3

TN.XL-6.mp3

TN.XL-5.mp3

TN.XL-4.mp3

TN.XL-3.mp3

TN.X-2.mp3

MTN.CNX-A.mp3

Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A

CNBaNgoi-NamA.mp3

 

Tuần IX Thường Niên Năm A - Chẵn

 

Tuần VII Phục Sinh

 

PS.VII-7.mp3

PS.VII-6.mp3

PS.VII-5.mp3

PS.VII-4.mp3

PS.VII-3.mp3

PS.VII-2.mp3

PS.CNVII-A.mp3 / LeChúaGiêsuThăngThiên.mp3

 

 

Tuần VI Phục Sinh

PS.VI-7.mp3

ThuSauTuanVIPS.mp3

PS.VI-5.mp3

PS.VI-4.mp3

PS.VI-3.mp3

PS.VI-2.mp3

PS.VI-A.mp3

 

 

Tuần V Phục Sinh

PS.V-7.mp3

PS.V-6.mp3

PS.V-5.mp3

PS.V-4.mp3

PS.V-3.mp3

PS.V-2.mp3

PS.CNV-A.mp3

 

 

 

Tuần IV Phục Sinh

PS.IV-7.mp3

PS.IV-6.mp3

TPS.IV-5.mp3

PS.IV-4.mp3

ThuBaTuanIVPS.mp3

PS.IV-2.mp3

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuongCNLeChuaChienLanh2020.mp3

PS.CNIV-A.mp3

 

 

 

 

Tuần III Phục Sinh

PS.III-7.mp3

PS.III-6.mp3

PS.III-5.mp3

PS.III-4.mp3

PS.III-3.mp3

PS.III-2.mp3

PS.CNIII-A.mp3

 

 

 

Tuần II Phục Sinh

PS.II-7.mp3

ThuSauTuanIIPS.mp3 

PS.II-5.mp3

PS.II-4.mp3

PS.II-3.mp3

PS.II-2.mp3

DTCPhanxico-GiangLeLTXC.2020.mp3

 

 

Bát Nhật Phục Sinh

Lễ Lòng Thương Xót Chúa - Thời Điểm:

phần 1 - https://youtu.be/RHnB0f1zsmY và 

phần 2 - https://youtu.be/nS9qS1W_cl4

Lễ LTXC và Sứ Điệp LTXC:  

https://youtu.be/pxVMZHmKDxg

Truyện Kể về LTXC và Ảnh LTXC:

https://youtu.be/K0EmeujKGks

PS-CNII.mp3

https://youtu.be/aUa-Cymklyw

PS.BatNhat.7.mp3

PS-BatNhat.6.mp3

PS.BatNhat-5.mp3

PS.BatNhat-4.mp3

PS.BatNhat-3.mp3

PS-BatNhat.2.mp3

PS.ChúaNhậtPS.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangLeVongDemPhucSinh2020.mp3

 

 

Mùa Chay

 

 Chúa Nhật Thương Khó  Tuần Thánh

TuanThanh-7-VongPhucSinh.mp3

https://youtu.be/iiWgKVNM87M

(youtube)

TuanThanh-6.mp3

TuanThanh-5.mp3

TuanThanh-4.mp3

TuanThanh-3.mp3

TuanThanh-2.mp3

TuanThanh.CN-A.mp3

 

PVLC  CN Lễ Lá và Tuần Thánh

(youtube)

 

 Tuần V Mùa Chay

 

MC.V-7.mp3

MC-V.6.mp3

MC.V-5.mp3

MC.V-4.mp3

MC.V.3.mp3

MC.V-2ab.mp3 (Phúc Àm về người đàn bà ngoại tình, hợp với Bài Đọc 1 về bà Suzanna, hay cũng có thể đọc Phúc Âm như Năm C)

MC.TuanV-2c.mp3 (Phúc Àm về Chúa Kitô là Ánh Sáng thế gian, thay cho Phúc Âm người đàn bà ngoại tình đã được đọc Chúa Nhật MCVC)

MC.CNV-A.mp3

 

 

Tuần IV Mùa Chay

 

MC.IV-7.mp3

MC.IV-6.mp3

MC.IV-5.mp3

LeMeThaiLoi.mp3

MC.IV-3.mp3

MC.IV-2.mp3

MC.CNIV-A.mp3

 

 

 Tuần III Mùa Chay

 

MC-TuanIII.7.mp3

MC.TuanIII-6.mp3

 LeThanhGiuse.mp3

MC-TuanIII.4.mp3

MC.TuanIII-3.mp3

MC.III-2.mp3

 

MC.CNIII-A.mp3 / MC.CNIII.A-TDCTT.mp3

 

 

Tuần II Mùa Chay

MC.TuanII-7.mp3

MC.TuanII-6.mp3

Ô Cao Tấn Tĩnh – Dấu Chỉ Thời Đại – 2020 – phần 2
  https://youtu.be/1l0zr9bIwtY

  MC-TuanII-5.mp3

MC-TuanII-4.mp3

MC.II-3.mp3

MC.Tuan.II-2.mp3

MC.CNII-A.mp3

 

 

Tuần I Mùa Chay

MC.Tuan.1-7.mp3

MC.Tuan1-6.mp3

MC.Tuan.1-5.mp3

Ô Cao Tấn Tĩnh – Dấu Chỉ Thời Đại – 2020 – phần 1
  https://youtu.be/TpRShAbO-bE

MC.Tuan1-4.mp3

MC.Tuan.1-3.mp3

MC.Tuan.1-2.mp3

MC.CNI-A.mp3

 

 

 

 Mấy ngày đầu Mùa Chay

Thu.7.SauLeTro.mp3

MC.Thu.6.SauLeTro.mp3

MC.Thu.5.SauLeTro.mp3

MC.LeTro.mp3

 

 

Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

 

Tuần 7

Thu.3.VII.TN.mp3

Thu.2.VII-TN.mp3

TN.CNVII-A.mp3

 

 

 

Tuần 6

LeKinhNgaiToaThanhPhero.mp3

TN.VI-6.mp3 / LeThanhPheroDamiano.mp3 (21/2)

Thu.5.VI-TN.mp3

Thu.4.VI-TN.mp3

Thu.3.VI-TN.mp3

Thu.2.VI-TN.mp3

TN.CNVI-A.mp3

 

 

Tuần 5

Thu.7.V-TN.mp3

Thu.6.V-TN.mp3 / LeThanhCyrilo-Methodio.mp3 (14/2)

Thu.5.V-TN.mp3

TN.V-4.mp3

TN.V-3.mp3 / LeMeLoDuc.mp3 (11/2)

TN.V-2.mp3

TN.CNV-A.mp3

 

 

Tuần 4

TN.IV-7.mp3

TN.IV-6.mp3

TN.IV-5.mp3

Thu.4.IV-TN.mp3

Thu.3.IV-TN.mp3

TN.IV-2.mp3

LeMeDangChua.mp3 / TN.CNIV-A.mp3

 

 

Tuần 3

TN.III-7.mp3

TN.III-6.mp3 / LeThanhGioanBosco.mp3 (31/1)

TN.III-5.mp3

TN.III-4.mp3

TN.III-3.mp3 / LeThanhTomaTienSi.mp3 (28/1)

TN.III-2.mp3

TN.CNIII-A.mp3

 

 

Tuần 2

LeThanhPhaoloTroLai-2.mp3 (25/1) / LeDauNamAmLich.mp3

TN.II-6.mp3 / LeThanhPhanxicoSalesio.mp3

TN.II-5.mp3

TN.II-4.mp3

TN.II-3.mp3

TN.II-2.mp3

TN.CNII-A.mp3

 

 

Tuần 1

TN.Tuan1-Thu7.mp3

TN.Tuan1-Thu6.mp3 / LeThanhAntonVienPhu.mp3 (17/1)

TN.Tuan1-Thu5.mp3

TN.Tuan1-Thu4.mp3

TN.Tuan1-Thu3.mp3

TN.Tuan1-Thu2.mp3

LeChuaGiesuChiuPhepRua-A.mp3 / LeChuaGieuLanhPhepRua.mp3

 

 

Tuần Lễ Hiển Linh

(5-11/1/2020)

GS.ThuBaysauHienLinh.mp3

GS.ThuSausauHienLinh.mp3

GS.ThuNamsauHienLinh.mp3

GS.ThuTuSauHienLinh.mp3

GS.ThuBaSauHienLinh.mp3

GS-ThuHaiSauHienLinh.mp3

GS-LeHienLinh.mp3

GS.Ngay4-1.mp3

GS.Ngay3-1.mp3

Ngay.2-1.mp3 / ThanhBasilio-Gregorio.mp3

 

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh 25/12/2019 - 1/1/2020

GS.LeMeThienChua.mp3

GS.Ngay31-12.mp3

GS.Ngay30-12.mp3

GS-LeThanhGia.A.mp3 / GS.LeThanhGia-A.mp3

GS.LeCacThanhAnhHai.mp3

GS.LeThanhGioanTĐ.mp3

GS-LeThanhStephano.mp3

GS.25-12.mp3

 

 

 

Tuần IV Mùa Vọng

 

MV.Ngay24-12.mp3

MV.Ngay23-12.mp3

MV.CNIV-A.mp3 / https://youtu.be/MK7wE28VSRM

 

 

Tuần III Mùa Vọng

 

MV.Ngay21-12.mp3

MV.Ngay20-12.mp3

MV.Ngay19-12.mp3

MV.Ngay18-12.mp3

Ngay.17.12.mp3

MV.III-2.mp3

MV.CNIII-A.mp3 / https://youtu.be/jk7stVDsk-M

 

 

Tuần II Mùa Vọng

 

Thu.7.MV-II.mp3 / LeThanhGioanThanhGia.mp3

MV.II-6.mp3

Thu.5.MV-II.mp3

Thu.4.MV-II.mp3

Thu.3.MV-II.mp3

LeDucMeVoNhiemNguyenToi.mp3

TDCTT-PVLC/MV.CNII-A.mp3

 

 

 

Tuần I Mùa Vọng


MV.TuanI-7.mp3

 / LeThanhAmbrosio.mp3

Thu.6.MV-I.mp3

Thu.5.MV-I.mp3

Thu.4.MV-I.mp3

Thu.3.TuanI-MV.mp3 / LeThanhPhanxicoXavier.mp3

Thu.2.TuanI-MV.mp3

TDCTT-PVLC/MV.CN1-A.mp3 /

TDCTT-PVLC/MV.CNI-A.mp3

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2018

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Lẻ 2019

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2020

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Lẻ 2021

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Chẵn 2022

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2023

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2024

 

Cảm Nhận của thính giả