MỤC LỤC

 

Sứ Điệp 2017

"Đấng Quyền Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại" (Luca 1:49)

 

Sứ Điệp 2016

"Phúc cho ai biết thương xót vì sẽ được xót thương" (Mathêu 5:7)

 

Sứ Điệp Năm 2015

"Phúc cho ai có lòng thanh sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa" (Mathêu 5:8)

 

Sứ Điệp Năm 2014

"Ph�c cho ai ngh�o kh� trong tinh thần v� nước trời l� của họ" (Mt 5:3)

 

Sứ Điệp Năm 2013

"H�y đi tuyển mộ m�n đề khắp c�c d�n nước" (Mt 28:19)

 

Sứ Điệp Năm 2012

H�y lu�n h�n hoan trong Ch�a� (Phil 4:4)

 

Sứ Điệp Năm 2011

Được vun trồng v� x�y đắp trong Ch�a Gi�su Kit�,

anh em h�y vững mạnh tin tưởng

 

Sứ Điệp Năm 2010

�Lạy Th�y Nh�n L�nh, T�i Phải L�m G� Để Được Hưởng Sự Sống Đời Đời?�

 

Sứ Điệp Năm 2009

 

Sứ Điệp Năm 2008

 

Sứ �iệp Năm 2007

 

Sứ �iệp Năm 2006

 

Sứ �iệp Năm 2005


Sứ �iệp Năm 2004


Sứ �iệp Năm 2003


Huấn Từ Ng�y Giới Trẻ XVII 2002


Sứ �iệp Năm 2002


Sứ �iệp Năm 2001

 

Huấn dụ giới trẻ


2 sứ điệp 1 cuộc đời


"Ai muốn theo Thầy"


"Ch�a muốn con l�m g�?"

Xin xem c�c sứ điệp cho Ng�y Giới Trẻ Thế Giới từ 1985-2000 ở phần Th�nh Thể, mục T�ng �ồ, trang Giới Trẻ Ng�n Năm III