MÙA XUÂN Gieo TIN MỪNG CỨU ĐỘ

Hai văn kiện của Giáo Hội về Việc Truyền Giáo:

Tông Huấn Truyền Bá Phúc Âm Evangelii Nuntiandi của Đức Phaolô VI và

Thông Điệp Sứ Mệnh Đấng Cứu Chuộc Redemptoris Missio của Đức Gioan Phaolô II


TỔNG QUAN

Lời Ngỏ

Bối Cảnh: Ở Trong Thế Gian (chia sẻ 1)

    Bối Cảnh 1

    Bối Cảnh 2

    Bối Cảnh 3

    Bối Cảnh 4

    Bối Cảnh 5

 

Thời Điểm 1

Thời Điểm 2

Thông Điệp Redemptoris Missio

Nội Dung

    Mở

    I. Chúa Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ Duy Nhất

    II       .Vương Quốc của Thiên Chúa

    III      .Thánh Linh là Tác Nhân Chính của Việc Truyền Giáo

    IV     .Chân Trời Bao Rộng của Việc Truyền Giáo ad gentes

    V     .Những Đường Lối Truyền Giáo

    VI     .Các Vị Lãnh Đạo và Nhân Viên Tông Đồ Truyền Giáo

    VII    .Việc Cộng Tác trong Hoạt Động Truyền Giáo

    VIII   .Linh Đạo Truyền Giáo

    Kết

Viễn Ảnh: Đồng Lúa Á Châu (chia sẻ 3)

    Viễn Ảnh 1

    Viễn Ảnh 2

    Viễn Ảnh 3

    Viễn Ảnh 4  

Phụ Đề: Các Câu Vấn Đáp Tóm Ôn Hai Văn Kiện

    Phụ Đề 1

    Phụ Đề 2

    Phụ Đề 3

Tổng Hợp, Chuyển Dịch, Phân Tích và Chia Sẻ

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

DIỄN ĐÀN KITÔ HỮU

Orange County, California

1999