MÙA XUÂN Gieo TIN MỪNG CỨU ĐỘ

Hai văn kiện của Giáo Hội về Việc Truyền Giáo:

Tông Huấn Truyền Bá Phúc Âm Evangelii Nuntiandi của Đức Phaolô VI và

Thông Điệp Sứ Mệnh Đấng Cứu Chuộc Redemptoris Missio của Đức Gioan Phaolô II


TỔNG QUAN

Lời Ngỏ

Bối Cảnh: Ở Trong Thế Gian (chia sẻ 1)

    Bối Cảnh 1

    Bối Cảnh 2

    Bối Cảnh 3

    Bối Cảnh 4

    Bối Cảnh 5

Tông Huấn Evangelii Nuntiandi

Nội Dung 

    Mở   

    I. Từ Chúa Kitô, ĐấngTruyền Bá Phúc Âm Hóa đến Giáo Hội Truyền Bá Phúc Âm Hóa

    II. Truyền Bá Phúc Âm Hóa là gì?

    III. Nội Dung Việc Truyền Bá Phúc Âm Hóa

    IV. Các Phương Pháp Truyền Bá Phúc Âm Hóa

    V. Thành Phần Thừa Hưởng Việc Truyền Bá Phúc Âm Hóa

    VI     .Các Nhân Viên Truyền Bá Phúc Âm Hóa

    VII    .Tinh Thần Truyền Bá Phúc Âm Hóa

    Kết

Viễn Ảnh: Đồng Lúa Á Châu (chia sẻ 3)

    Viễn Ảnh 1

    Viễn Ảnh 2

    Viễn Ảnh 3

    Viễn Ảnh 4  

Phụ Đề: Các Câu Vấn Đáp Tóm Ôn Hai Văn Kiện

    Phụ Đề 1

    Phụ Đề 2

    Phụ Đề 3

Tổng Hợp, Chuyển Dịch, Phân Tích và Chia Sẻ

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

DIỄN ĐÀN KITÔ HỮU

Orange County, California

1999