NỘI DUNG

Lễ Mẹ Vô Nhiễm, 8/12

Lễ Mẹ Dâng Ḿnh 21/11
Lễ/Tháng Mẹ Mân Côi 7/10
Lễ Mẹ Đau Thương 15/9
Lễ Thánh Danh Mẹ 12/9
Lễ Mẹ Sinh Nhật 8/9
Lễ Mẹ Nữ Vương, 22/8
Lễ Mẹ Mông Triệu, 15/8
Lễ Mẹ Xuống Tuyết 5/8

Lễ Mẹ Camelô, 16/7
Lễ Trái Tim Đức Mẹ

Lễ Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu 24/5
Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5

Lễ Mẹ Fatima 13/5
Phục Sinh Huy Hoàng
Lễ Mẹ Truyền Tin, 25/3
Lễ Phu Quân Giuse, 19/3
Lễ Mẹ Lộ Đức, 11/2
Lễ Mẹ Dâng Con, 2/2
Lễ Mẹ Thiên Chúa, 1/1
Thánh Mẫu La Vang

(thường mừng vào Lễ Đức Mẹ Mông Triệu)
Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria