GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2020

 

 

Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019

 

 

 

ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội Thời Dịch Bệnh Toàn Cầu 2020

 

 

30/9: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội - Bài 9: Vi Khuẩn Con Người, Kinh Tế, Xã Hội - Chữa Trị: Cảm Nhận Thực Tại Tạo Vật

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.9-CamNhanThucTaiTaoVat.mp3 (audio)

23/9: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội - Bài 8: Vi Khuẩn Tập Trung Đỉnh Diễm - Chữa Trị: Thực Thi Nguyên Tắc Bổ Trợ

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.8-ThucHienNguyenTacBoTro.mp3 (audio)

16/9: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội - Bài 7: Vi Khuẩn Khai Thác Tạo Vật - Chữa Trị: Ngắm Nhìn Chăm Sóc Thiên Nhiên

 

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.7-NgamNhinChamSocThienNhien.mp3 (audio)

 

9/9: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội - Bài 6: Vi Khuẩn Lợi Lộc Phe Đảng - Chữa Trị: Yêu Thương Tìm Kiếm Công Ích

 

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanh.6-YeuThuongTimKiemCongIch.mp3 (audio)

 

2/9: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội - Bài 5: Vi Khuẩn Tháp Ngà Babel - Chữa Trị: Đức Tin Liên Kết Hòa Hợp

 

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi-LienKetHoaHop.mp3 (audio)

 

26/8: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội - Bài 4: Vi Khuẩn Kinh Tế Bệnh Hoạn - Chữa Trị: Niềm Hy Vọng Kitô Giáo

 

DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.4-NiemHyVongKitoGiao.mp3 (audio)

 

19/8: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội - Bài 3: Vi Khuẩn Bất Công Xã Hội - Chữa Trị: Quan Tâm Đặc Biệt Người Nghèo

 

 DTCPhanxico-GiaoLyChuaLanhXaHoi.3-QuanTamNguoiNgheo.mp3 (audio)

 

12/8: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội - Bài 2: Vi Khuẩn Loạn Thị Nhân Phẩm - Chữa Trị: Hiệp Thông Nhân Bản Xã Hội

 

DTCPhanxicoGiaoLyChuaLanhXaHoi.2-NhanPhamConNguoi.mp3 (audio)

 

5/8: ĐTC Phanxicô - Giáo Lý Chữa Lành Xã Hội - Bài 1: Vi Khuẩn Đại Dịch Covid - Chữa Trị: Chính Nghĩa Xã Hội Công Giáo

 

DTCPhanxicoGiaoLyChuaLanhXaHoi.1-DaiDichCovid19.mp3 (audio)