GIÁO HỘI HIỆN THẾ

 

2018

 

Mục Lục Năm 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

 

 

16/1: ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha bài 5

 

9/1: ĐTC Phanxicô: Kinh Lạy Cha bài 4

 

7/1: ĐTC Phanxicô - Diễn Từ Tân Xuân với Ngoại Giao Đoàn của Quốc Đô Vatican

 

6/1 - ĐTC Phanxicô: Lễ Hiển Linh - Giảng Lễ và Huấn Từ Truyền Tin

 

2/1- ĐTC Phanxicô: Giáo Lý về Kinh Lạy Cha bài 3