GIÁO LÝ CHỈ NAM

 


Nhập Đề: Mạc Khải => Đức Tin => Giáo Lý

 

PHẦN 1

Giáo Lý Trong Thời Đại Chúng Ta Tông Huấn Catechesi Tradendae của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành ngày 16-10-1979

    Dẫn Nhập mở đầu 

    I)  Chúng Ta chỉ có Một Tôn Sư là Chúa Giêsu Kitô

    II)  Một Kinh Nghiệm Cổ Kính như chính Giáo Hội

    III)  Vấn Đề Giáo Lý trong Việc Mục Vụ của Giáo Hội và của Hoạt Động Truyền Giáo

    IV)  Toàn Thể Tin Mừng được lấy từ Nguồn Mạch của mình

    V) Mọi Người cần phải Học Giáo Lý

    VI) Một vài Đường Lối và Phương Tiện Giáo Lý

    VII) Cách Thức để Truyền Đạt Giáo Lý

    VIII) Niềm Vui Đức Tin trong một Thế Giới Rối Loạn

    IX) Một Công Việc Liên Quan đến Tất Cả Chúng Ta

    Kết Luận cuối cùng

 

PHẦN 2

Hướng Dẫn Tổng Quan về Giáo Lý Directorium Catechisticum Generale của Thánh Bộ về Giáo Sĩ ban hành Chúa Nhật Phục Sinh 11-4-1971

    Lời Đầu

    I) Thực Tại Của Vấn Đề

        1- Thế Giới

        2- Giáo Hội

    II) Thừa Tác Vụ Lời Chúa

        1.- Thừa Tác Vụ Lời Chúa và Mạc Khải

        2.- Vấn Đề Giáo Lý trong Vai Trò Mục Vụ của Giáo Hội

    III) Sứ Điệp Kitô Giáo

        1.- Các Qui Tắc hay Tiêu Chuẩn

        2.- Các Yếu Tố Nổi Hơn của Sứ Điệp Kitô Giáo 

    IV)  Những Yếu Tố Về Phương Pháp Học 

    V)  Giáo Lý Theo Các Lứa Tuổi 

    VI) Hoạt Động Mục Vụ Đối Với Thừa Tác Vụ Lời Chúa

        1.-  Phân Tách Tình Hình

        2.- Chương Trình Hoạt Động

        3.- Việc Huấn Luyện Giáo Lý

        4.- Các Phương Trợ Giáo Lý

        5.- Việc Tổ Chức dành cho Vấn Đề Giáo Lý

        6.- Việc Điều Hợp Vấn Đề Giáo Lý theo Mục Vụ với Tất Cả Các Việc Mục Vụ Khác

        7.- Cần Đề Cao Việc Học Hỏi Có Khoa Học

        8.- Việc Hợp Tác Toàn Cầu và Các Mối Liên Hệ với Tòa Thánh 

 

    Phụ Trương: Việc Xưng Tội Và Rước Lễ Lần Đầu  

 

PHẦN 3 

    I. Phân Mục Tổng Kết để Học Hỏi hai Văn Kiện ở Phần 1 và Bối Cảnh Giáo Lý

        1.- Thế Giới

        2.- Giáo Hội

    II. Vấn Đề Giáo Lý

        1. Liên Hệ của Vấn Đề Giáo Lý

        2. Cơ Cấu của Vấn Đề Giáo Lý 

        3. Mục Tiêu của Vấn Đề Giáo Lý 

        4. Học Viên Giáo Lý 

        5. Giảng Viên Giáo Lý 

        6. Huấn Luyện Giáo Lý

    7. Tác Vụ Giáo Lý

        a. Nội Dung Tác Vụ Giáo Lý 

        b. Phận Sự Tác Vụ Giáo Lý 

        c. Đối Tượng Tác Vụ Giáo Lý 

        d. Thực Hiện Tác Vụ Giáo Lý
 

Dẫn Vào Bộ Giáo Lý Ánh Sáng Sự Sống

   1. MẦM MỐNG THẦN LINH

    2. TRỌNG TÂM GIÁO LY

    3. CHÚA KITÔ PHỤC SINH

    4. LỆNH TRUYỀN PHỤC SINH

    5. TIN MỪNG PHỤC SINH

    6. NHÂN DANH BA NGÔI

    7. SỰ SỐNG THẦN LINH

    8. MỌI ĐIỀU THẦY TRUYỀN

    9. ÁNH SÁNG SỰ SỐNG