THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CHIA SẺ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT - VIDEO/AUDIO

TRONG TUẦN - AUDIO

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Chẵn

 

 

2022

 

 

 

Mùa Thường Niên Năm C sau Mùa Phục Sinh

 

 

Tuần XXXIV

Chúa Nhật: https://youtu.be/r1GQOS8rbjw

TN.XXXIVL-2.mp3

LeMeDangMinh.mp3 / LeMeDangMinhVaoDenThanh.mp3 / https://youtu.be/f5di9CYZ2bA (21/11 Thứ Hai)

TN.XXXIVL-3.mp3

ThanhCecilia.mp3 / https://youtu.be/Jg2PUoJ2rZg (22/11 Thứ Ba)

TN.XXXIVL-4.mp3

 ThanhGiaoHoangClementeI.mp3 / https://youtu.be/naNoii0vUtU (23/11 Thứ Tư)

 TN.XXXIVL-5.mp3 

CacThanhTuDaoTaiVietNam.mp3 / https://youtu.be/GZVE1cCfASA (24/11 Thứ Năm)

AnSungMoCoi-ThienChuaDocAc.mp3 / https://youtu.be/mNGK45U1rJo (Thứ Năm Thanksgiving ở Hoa Kỳ)

TN.XXXIVL-6.mp3

ThanhCatarinaAlexandria-ThanhMargaritaCortona.mp3 / https://youtu.be/gQqh1sDhwRc (25/11 Thứ Sáu)

Thu.7.XXXIV.mp3 

 NgayCungThangTan-DungThangNguocDau.mp3 / https://youtu.be/-8JvUlAdRKY

 

 

Tuần XXXIII

Chúa Nhật: https://youtu.be/dr6oI9jZmYg

Thu.2.XXXIII.mp3 

TN.XXXIIIL-3.mp3

LeThanhAlbertoCa.mp3 / https://youtu.be/bCWjDJVuGTI (15/11 Thứ Ba)

TN.XXXIIIL-4.mp3 

ThanhMargaritaToCachLan-ThanhGietrude.mp3 / https://youtu.be/RJ2JR2y89uA (16/11 Thứ Tư)

TN.XXXIIIL-5.mp3 

 ThánhElizabethHungGiaLoi.mp3 / https://youtu.be/nmYHEgpxOBc (17/11 Thứ Năm)

TN.XXXIIIL-6.mp3

LeCungHien2DenThoThanhPhero-Phaolo.mp3 / https://youtu.be/V6ZC-ugZ89A (18/11 Thứ Sáu)

TN.XXXIIIL-7.mp3 

 

Tuần XXXII

Chúa Nhật: https://youtu.be/6BvjnrOxIJM

TN.XXXIIL-2.mp3

TN.XXXIIL-3.mp3 

TN.XXXIIL-4.mp3

LeCungHienDenThoGioanLaterano.mp3 / LeCungHienDenThoLaterano.mp3 / https://youtu.be/fZc4SkJ59Ec (9/11 Thứ Tư)

TN.XXXIIL-5.mp3 

 ThanhGiaoHoangLeoCa.mp3 / https://youtu.be/UX4iB3soxNo (10/11 Thứ Năm)

 Thu.6.XXXII.mp3 

ThanhMartinoThanhTourGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/zs3v0i4OIMU (11/11 Thứ Sáu)

TN.XXXIIL-7.mp3

ThanhGiosaphatGiamMucTuDao.mp3 (12/11 Thứ Bảy)

DoanTuDaiKetKitoGiao.mp3 / https://youtu.be/mNztbBZDYmE

(phụ đề Truyện Thánh Giosaphát Đại Kết Kitô Giáo)

 

 

Tuần XXXI

Chúa Nhật: https://youtu.be/meSPi8ynu38

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXXIC.mp3 / https://youtu.be/K0UCPVLfnQY

TN.XXXIL-2.mp3 

TN.XXXIL-3.mp3 / TN.XXXIL-3.mp3

LeChuThanh.mp3 / https://youtu.be/g8BcHD-khJw (1/11 Thứ Hai)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeCacThanh.mp3 / https://youtu.be/rrAlVHXudpA

TN.XXXIL-4.mp3 

LeCacDangLinhHon.mp3 / LeCauChoTinHuuQuaDoi.mp3 / https://youtu.be/vOoJdcE8OLE 2/11 Thứ Ba)

TN.XXXIL-5.mp3

ThanhMartinoPorres.1-VịThanhTroSiDaminhHenMon.mp3 / https://youtu.be/9iLQWEyNAk8 (3/11 Thứ Năm)

ThanhMartinDePorres.2-ThanPhan-DoiThuong-DoiTu.mp3 / https://youtu.be/vNbVgO71Db8

ThanhMartindePorres.3-TinhThuong-PhucVu-DaiDong.mp3 / https://youtu.be/mvCn4BhINUQ

DucTin-DeNhatCaoThuVoLam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=u_0Wvw4mvOc

(phụ đề cho tập 3 Truyện Thánh Martin de Porres)

ThanhMartinoDePorres.4-TienTriChânPhuocHienThanh.mp3 / https://youtu.be/8O5HNTCA7vw

TN.XXXIL-6.mp3 / https://youtu.be/T4_PxLPxE0I

ThanhCaroloBaromeo.mp3 / https://youtu.be/F9-w1WhvVGY (4/11 Thứ Sáu)

Thu.7.XXXI.mp3

 

 

Tuần XXX

Chúa Nhật: https://youtu.be/OoUCf_jpUXE

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXXC.mp3 / https://youtu.be/4FeJw6KVqoc / https://youtu.be/RdsTuqXtP-0

 ThanhGioanCapistrano.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=AEhxb37SUQc (23/10)

Thu.2.XXXTN.mp3

 ThanhAntonMariaClaret.mp3 / https://youtu.be/c1MRdwMXVT8 (24/10)

TN.XXXL-3.mp3

TN.XXXL-4.mp3 

TN.XXXL-5.mp3

MTN.XXX-6.mp3

LeThanhSimon-GiudaTongDo.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=N1ko39D8mVo (28-10)

Thu.7.XXX.mp3 / https://youtu.be/7P8oudj492w

 

Tuần XXIX

Chúa Nhật: https://youtu.be/6icPb-p8Q2c

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIXC.mp3 / https://youtu.be/3hojJerPtzo

ThanhMargarita-SuVuThanhTam.mp3 / https://youtu.be/UCzAjsVXJTg

ThanhMargarita-CamNghiemThanhTam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=k1x_n3fFRKw

ThanhMargarita-NhapCuocThanhTam.mp3 / https://youtu.be/0VTiulMyrPM

ThanhMargarita-DaoKhucThanhTam.mp3 / https://youtu.be/qwhCR0x1hnk

 LeThanhMargaritaAlacoque.mp3 (16/10 Chúa Nhật)

 ThanhHedviga.mp3 / https://youtu.be/tEGXz34s5Io (16/10 Chúa Nhật)

TN.XXIXL-2.mp3 

TN.XXIXL-3.mp3

LeThanhSuLuca.mp3 (2018) / ThanhSuLuca.mp3 (2021) / https://youtu.be/nQqYt175NkQ (18/10 Thứ Ba)

TN.XXIXL-4.mp3

 ThanhPhaoloThanhGia.mp3 / https://youtu.be/pYDOzTXx3oU (19-10 Thứ Tư)

TN.XXIXL-5.mp3

TN.XXIXL-6.mp3 

TN.XXIXL-7.mp3 

ThanhGHGioanPhaoloII.5-NuocSauThaLuoi.mp3 / https://youtu.be/OegS4r8WPIg

ThanhGHGioanPhaoloII.4-DiChucThoiDai.mp3 / https://youtu.be/BPOE6YFJnEs

ThanhGHGioanPhaoloII.3-VuiMung.HyVong.DungSo.mp3 / https://youtu.be/e1dAXvD7CLQ

ThánhGHGioanPhaoloII.2-ThoiDiemDucGioanPhaoloII.mp3 / https://youtu.be/7Ayrr_-e4cs

ThanhGHGioanPhaoloII.1-GiaoTrieu26Nam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=dRxgDk3kTME (22/10 Thứ Bảy)

 

Tuần XXVIII

Chúa Nhật: https://youtu.be/pYTRm-ZZmjk

 ThanhDenisGiamMucTuDao-ThanhGioanLeonardo.mp3 / https://youtu.be/c8NjQs0AtMo (9/10 Chúa Nhật)

TN.XXVIIIL-2.mp3

Thu.3.XXVIII.TN.mp3 

 ThanhGHGioanXXIII.mp3 / ThánhGHGioanXXIII-MuoiDieuTamNiemSongMoiNgay.mp3 / https://youtu.be/Ob8hWhnvUwI (11/10 Thứ Ba)

Thu.4.XXVIII.TN.mp3 

 TN.XXVIIIL-5.mp3

TN.XXVIIIL-6.mp3 

 ThanhCalistusIGiaoHoangTuDao.mp3 /   https://youtu.be/HzhnqsXdHzg (14/10)

TN.XXVIIIL-7.mp3 (2018) / MTN.XXVIII-7.mp3 - liên quan đến thuyết âm mưu ở chiều hướng chối bỏ (2021)

  LeThanhTeresaAvila.mp3 / ThanhTeresaChuaGiesu.mp3 / https://youtu.be/oncTQxkkA4g (15/10)

 

Tuần XXVII

Chúa nhật: https://youtu.be/JfBMyI6XPyo

 LeThienThanBanMenh.mp3 / ThienThanHoThu.mp3 / ThienThanBanManhHoThu.mp3 / https://youtu.be/l18dgrF0Tm0 (2/10)

Thu.2.XXVII.TN.mp3  

TN.XXVIIL-3.mp3  

 ThanhPhaxicoAssisi.mp3 / ThanhPhanxico-HuynhDoanHenMon.mp3 

 ThanhPhanxico-DamMeTinMung.mp3 / ThanhPhanxico-NgheoChoNguoiNgheo.mp3 

https://youtu.be/nYxDfSbz2rE (4/10)

TN.XXVIIL-4.mp3 

ThánhFaustina-KinhNguyenThuongXot.mp3 / ThánhFaustina-HienThanhThuongXot.mp3 /

ThanhFaustina-SưVuThuongXot.mp3 / ThanhFaustina-SongDoiThuongXot.mp3 /

ThanhFaustina-SuGiaThuongXot.mp3 

https://youtu.be/NVyYnQkz5hk (5/10)

TN.XXVIIL-5.mp3

ThanhBruno.mp3 / https://youtu.be/gxlWSQrIaRk (6/10)

TN.XXVIIL-6.mp3 

 LeMeManCoi.mp3 / LeDucMeManCoivaKinhManCoi.mp3 / https://youtu.be/WaAGzUMLAIs (7/10)

TN.XXVIIL-7.mp3

 

Tuần XXVI

Chúa Nhật

https://youtu.be/-uq6vkU7tQ4

TN.XXVIL-2.mp3 

TN.XXVIL-3.mp3

  ThanhVinhSonPhaolo.mp3 / https://youtu.be/oObAYnUonYQ (27/9 Thứ Ba)

TN.XXVIL-4.mp3 

HaiThánhTuDaoVenceslao-LorensoRuiz.mp3 / https://youtu.be/FN3IvBTCIkQ (28/9 Thứ Tư)

TN.XXVIL-5.mp3

LeTongThanMicae.Gabien.Raphien.mp3 / BaTongLanhThan.mp3 / https://youtu.be/WMVEaU9yK6w (29/9 Thứ Năm)

Thu.6.XXVI.TN.mp3 

 ThánhGieronimo.mp3 / https://youtu.be/w6YPsJMD7M8 (30/9 Thứ Sáu)

TN.XXVIL-7.mp3

LeThanhTeresaNho.mp3 / ThanhTeresaGiesuHaiDong.mp3 / https://youtu.be/O-KXuNbYioM (1/10 Thứ Bảy)

 

Tuần XXV

 https://fccdl.in/7tqtEI2yeC (hay cái link giống nhau này:) https://fccdl.in/ylhOrhXY0p

TN.XXVL-2.mp3 

TN.XXVL-3.mp3

103ViThanhTuDaoDaiHan.mp3 / https://youtu.be/-1sGf32berU (20/9 - Thứ Ba)

TN.XXVL-4.mp3  

ThanhMatheu.mp3 / ThanhMatheuTD-TS.mp3 / https://youtu.be/1t93D0TF13I (21/9 Thứ Tư)

TN.XXVL-5.mp3

TN.XXVL-6.mp3 (2018) / MTN-XXV.6.mp3 (2021)

ThanhPioNamDau.mp3 / ThánhPioNamDau-ViThanhHaiHuoc.mp3 / https://youtu.be/-hk7hxOu8IY (23/9 Thứ Sáu)

TN.XXVL-7.mp3 

 

Tuần XXIV Thường Niên

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTinChuaNhatXXIVC.mp3 / https://youtu.be/fYjWA2xlmtQ

https://fccdl.in/8jBwE1aCzl / https://youtu.be/AfdswJKSaiY

TN.XXIVL-2.mp3 

LeThanhDanhMe.mp3 / https://youtu.be/9YJjfDWkE70 (12/9)

TN.XXIVL-3.mp3

 ThanhGioanKimKhau.mp3 / https://youtu.be/shKKXtuOsGs (13/9)

TN.XXIVL-4.mp3 

DTCBaiGiangLeSuyTonThanhGia.mp3 / https://youtu.be/Z5dsWEzA0Xk

Le SuyTonThanhGia.mp3 / LeSuyTonThanhGiaChuaKito.mp3 / (14/9)

TN.XXIVL-5.mp3 

DTCPhanxico-BaiGiangLeMeSauBi.mp3 / https://youtu.be/ov4KIh4V_8g

 LeMeDauThuong.mp3 / https://youtu.be/BC7eXxWLFzc (15/9)

TN.XXIVL-6.mp3

 ThánhCornelioGiaoHoang-CyprianoGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/hPWrmj82Llc (16/9)

Thu.7.XXIV.TN.mp3

ThanhRobertoBelamino.mp3 / https://youtu.be/0yyzxXoiHeA (17-9)

 

Tuần XXIII Thường Niên

CN.XXIII-C.mp3 / https://youtu.be/evo9RSUmXFc

TN.XXIIIL-2.mp3

MeThanhTeresaCalcutta.mp3 / https://youtu.be/eODWk7mQJ7U (5/9 Thứ Hai)

MeThanhTeresaCalcutta-TuongNiem25NamQuaDoi.mp3 / https://youtu.be/hjCkBmrbqaA

TN.XXIIIL-3.mp3 / TN.23L-3.mp3

TN.XXIIIL-4.mp3 

 TN.XXIIIL-5.mp3

LeSinhNhatDucMe.mp3 / LeSinhNhatDucMeMaria.mp3 / https://youtu.be/GuYi2j0limE (8/9 Thứ Năm)

TN.XXIIIL-6.mp3

ThanhPheroClaver.mp3 / https://youtu.be/GjzHYjXZ4ZE (9/9 Thứ Sáu)

XXIII-7.mp3 

 

Tuần XXII Thường Niên

CNXXIIC.mp3 / https://youtu.be/l0V2PYDwfKw (từ mp3) / https://youtu.be/wJ2HQw1MLe4 (trực tuyến)

LeThanhAugustino.mp3 / ThanhAugustino.mp3 / https://youtu.be/mFCE5K14Ewo (28/8 - Chúa Nhật)

TN.XXIIL-2.mp3

ThanhGioanTayGiaBiChatDau.mp3 / https://youtu.be/wYiyX3GpUq8 (29/8 - Thứ Hai)

TN.XXIIL-3.mp3 (2018) / MTN.XXII-3.mp3 (2021)

TN.XXIIL-4.mp3

TN.XXII-5.mp3 

TN.XXIIL-6.mp3

TN.XXIIL-7.mp3 

 ThanhGregorioCa.mp3 / https://youtu.be/Ngol0h4W7O4 (3/9 - Thứ Bảy)

 

Tuần XXI Thường Niên

CNXXIC.mp3 / https://youtu.be/1DTsKyip8ew

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIC.mp3 / https://youtu.be/3X9RF3VR_ug

ThanhGiaoHoangPioX.mp3 / https://youtu.be/U9mWor4eI6s (21/8 Chúa Nhật)

TN.XXIL-2.mp3 (2018) / MTN.XXI-2.mp3 (2021)

LeMeNuVuong-2.mp3 / MeNuVuong.mp3 / https://youtu.be/wR3C52KRHaE (22/8 Thứ Hai)

 

TN.XXIL-3.mp3

 

ThanhRosaLima.mp3 / https://youtu.be/9VsIK318KsM (23/8 Thứ Ba

 

TN.XXIL-4.mp3

 

LeThanhBatolomeoTongDo.mp3 / ThanhNathanaelBatolomeoTD.mp3 / https://youtu.be/ZJaOjBx2Wf8 (24/8 Thứ Tư)

 

TN.XXIL-5.mp3

 

ThanhLouisVuaNuocPhap.mp3 / https://youtu.be/Uzm7iLU61a4 (25/8 Thứ Năm)

 

TN.XXLI-6.mp3

 

TN.XXIL-7.mp3

 

ThanhMonica.mp3 / https://youtu.be/WZDdxBLVeno (27/8 Thứ Bảy)

 

Tuần XX Thường Niên

 

CNXXC.mp3 / https://youtu.be/8retzn9h7VE

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXC.mp3 / https://youtu.be/wGDPr8yRx7E

 

ThanhMaximilianKolbe-nganchochungcongdong.mp3 / ThanhMaximilianKolbe.mp3 (14/8 - Chúa Nhật)

 

TN.XXL-2.mp3 (2018) / MTN.XX-2.mp3 (2021)

 

Lễ Mẹ Mông Triệu / Mẹ Mông Triệu / (15/8 - Thứ Hai)

https://youtu.be/bXPDBVNmbPo - Show 1

 https://youtu.be/xYg_vJ4a87U - Show 2

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeMeMongTrieu.2022.mp3 / https://youtu.be/_PqbvQopN-g

TN.XXL-3.mp3

ThanhStephanoVuaHungGiaLoi.mp3 / (16/8 - Thứ Ba)

TN.XXL-4.mp3

Thu.5.XX.TN.mp3

 

TN.XXL-6.mp3 

 

ThanhGioanEude.mp3 https://youtu.be/PYXMv4McCNg (19/8 - Thứ Sáu)

 

Thu.7.XX.TN.mp3

 

ThanhBenado.mp3 / https://youtu.be/iUZuhHUmHPY (20/8 - Thứ Bảy)

 

 

Tuần XIX Thường Niên

 

CNXIXTN-C.mp3 / https://youtu.be/yAfujGcanlo

 

TN.XIXL-2.mp3 (2018) / MTN.XIX-2.mp3 (2021)

 

ThanhDaminh.mp3 / https://youtu.be/CKkJ3BC_PSk (Thứ Hai - 8/8)

 

TN.XIXL-3.mp3

 

ThanhTeresaBenedictaThanhGia-1.mp3 / ThanhTeresaBenedictaThanhGia-2.mp3 / https://youtu.be/6BeaDhM3Mq8 (Thứ Ba - 9/8)

 

TN.XIXL-4.mp3 

 

LeThanhLaurensoPTTD.mp3 / https://youtu.be/geSuCSGmhK0 (Thứ Tư - 10/8)

 

Thu.5.XIX.TN.mp3

 

ThanhClara.mp3 / https://youtu.be/cIGnF8H62mA (Thứ Năm - ngày 11)

 

TN.XIXL-6.mp3

 

ThanhGionnaPhanxicaChantal.mp3 / https://youtu.be/l19AeSgb8YM (Thứ Sáu - ngày 12)

Thu.7.XIXTN.mp3

 

 

 

Tuần XVIII Thường Niên

 

ChuaNhatXVIIIC.mp3 / https://youtu.be/RlXb0EEHCbY

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVIIIC.mp3 / https://youtu.be/GFcS2ncuhYQ

ThanhIgnatio.mp3 / https://youtu.be/C6vRRULW-1Y (Chúa Nhật - 31/7)

TN.XVIIIL-2.mp3 

 

ThanhAnphongso.mp3 / https://youtu.be/yEiODVJ4jI4 (Thứ Hai - 1/8)

 

Thu.3.XVIII.TN.mp3

 

ThanhEusebioGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/0tK6r9XjnDw (Thứ Ba - 2/8)

 

ThanhPheroJulianoEymard.mp3 / https://youtu.be/_aCVRts2iYY (Thứ Ba - 2/8)

TN.XVIIIL-4.mp3

Thu.5.XVIII.TN.mp3

 

ThanhGioanVianney.mp3 / https://youtu.be/HtYpJP-dBOo (Thứ Năm - 4/8)

TN.XVIIIL-6.mp3

LeChuaGiesuBienHinh.mp3 / https://youtu.be/h8VqWJJnBF4 (Thứ Bảy - 6/8)

 

 

 

Tuần XVII Thường Niên

ChuaNhatXVIITN-C.mp3 / https://youtu.be/n5MsZB6OEjE

Thu.2.XVIITN.mp3

LeThanhGiacobeTien.mp3 / https://youtu.be/DXMBVfWx1DA (Thứ Hai 25/7)

TN.XVIIL-3.mp3 (2018) / MTN.XVII-3.mp3 (2021)

ThanhGioakim-Anna.mp3 / https://youtu.be/ewzCgcpQn48 (26/5)

TN.XVIIL-4.mp3 (2018) / TN.XVII-4.mp3 (2021)

TN.XVIIL-5.mp3

TN-XVIIL-6.mp3 

 ThanhMatta.Maria.Lazaro.mp3 / https://youtu.be/FP7EtLF6_ZM (29/7)

TN.XVIIL-7.mp3 

ThanhPheroKimNgon.mp3 / https://youtu.be/hOP_t-0klt4 (30/7)

 

Tuần XVI Thường Niên

ChuaNhatXVI-C.mp3

Thu.2.XVITN.mp3

ThanhCamiloLellis.mp3 / https://youtu.be/uipRsWbmRbY (18/7 - Thứ Hai)

TN-XVIL-3.mp3 (2018) / MTN-XVI.3.mp3 (2021)

TN.XVIL-4.mp3

Thu.5.XVITN.mp3

ThanhLaurensoBrindisi.mp3 / https://youtu.be/sHDa_A0OzGo (21/7 - Thứ Năm)

Thu.6.XVITN.mp3 (2018) / MTN.XVI-6.mp3 (2021)

ThanhMaiDeLien-TongDoCacTongDo.mp3 / https://youtu.be/6SPFMr7vWMw (2021)

 LeThanhMaiDeLien.mp3 (2018) / ThanhMariaMaiDeLien.mp3 (2019) / https://youtu.be/vbszlJWJgrw (22/7 - Thứ Sáu)

Thu.7.XVITN.mp3 (2018) / MTN.XVI-7.mp3 / DucTinChienThangTheGian.mp3 / https://youtu.be/rpQnvhfujWg (2021)

 ThanhBrigitta.mp3 / https://youtu.be/S0GJqY2eVcE (23/7 - Thứ Bảy)

 

 

Tuần XV Thường Niên

ChuaNhatThuongNienXV-C.mp3 / https://youtu.be/U8RmMudITuY

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVC.mp3 / https://youtu.be/9un38Pj9Oj0

Thu.2.XVTN.mp3

 ThanhBenedict.mp3 / https://youtu.be/ECDkOPHn_Tc (11/7)

Thu.3.XVTN.mp3 

Thu.4.XVTN.mp3 (2018) / MTN.XV-4.mp3 (2021)

ThanhHenryIIHoangDeDucQuoc.mp3 / https://youtu.be/J3nT59pXPJI (13/7)

Thu.5.XVTN.mp3 (2018) / MTNXV-5.mp3 (2021)

Thu.6.XVTN.mp3 

 LeThanhBonaventura.mp3 / https://youtu.be/lvB9-kBiC2k (15/7)

Thu.7.XVTN.mp3

LeMeCarmelo.mp3 / https://youtu.be/ACp7Pt3iGOI (16/7)

 

 

Tuần XIV Thường Niên

ChuaNhatXIV-C.2022.mp3 / https://youtu.be/xq_BUFl5Nek

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinChuaNhatXIV.C.mp3 / https://youtu.be/ri85WALW09I

ThanhTomaTongDo-DTCBDXVI.mp3 (2020) / LeThanhTomaTD.2021.mp3 (2021) / https://youtu.be/R2qceVQOp5o (3/7 - Chúa Nhật)

TN.XIVL-2.mp3

 ThanhAntonZacaria.mp3 / https://youtu.be/SybSU3KuB8Y (5/7 - Thứ Hai)

TN.XIVL-3.mp3 (2018); TN-XIV.3.mp3 (2021) / https://youtu.be/ANa_UHY_-bI

ThanhMariaGoretti.mp3 / https://youtu.be/QvpHtzV1iWs (6/7 - Thứ Ba)

TN.XIV-4.mp3

TN.XIV-5.mp3

TN.XIVL-6.mp3 (2018) / TN.XIV-Thu.6.mp3 (2021)

TN.XIV -7.mp3 

ThanhAugustinoTrieuVinhvaCacBanTuDaoTrungHoa.mp3 / https://youtu.be/3NegfYME9_o (9/7 - Thứ Bảy)

 

Tuần XIII Thường Niên

ChuaNhatXIIIThuongNienNamC.mp3 / https://youtu.be/vK9Fmf34ccE

TN.XIII-2.mp3

ThanhCyriloAlaxandria.mp3 / https://youtu.be/DGd18f3wAwQ  (27/6 - Thứ Hai)

TN.XIII-3.mp3

ThanhIreneGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/NTUMYBEQw7E (28/6 - Thứ Ba)

ThuTuXIIITN.mp3

LeThanhPheroPhaolo.mp3 / https://youtu.be/E0SmZAYy9F8 (29/6 - Thứ Tư)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin-BaiGiangLeThanhPheroPhaolo2022.mp3 / https://youtu.be/qercpesb9RA

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeThanhPheroPhaolo.mp3 / https://youtu.be/q2oPqZOpM-M

 DTCPhanxico-GiangLeThanhPhero-Phaolo.mp3 / https://youtu.be/Xkbw6OfLd6Y

TN.XIII-5.mp3

CacThanhTuDaoTienKhoiCuaGiaoDoanRoma.mp3 / https://youtu.be/Lj9kHTz6HaQ (30/6 - Thứ Năm)

TN.XIII-6.mp3

TN.XIII-7.mp3

 

Tuần XII Thường Niên

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm C

ChuaNhatLeMinhMauThanhChuaKitoNamC.mp3 / https://youtu.be/Skxsq5S4Zy0

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeMinhMauThanhCha.NamC.mp3 / https://youtu.be/RE9IeOKRZwY

ThuHaiTuanXIITN.mp3 (2018) / MTN.XII-2.mp3 (2021)

TN.XIIL-3.mp3

ThanhLuyGonzagaTuSi.mp3 / https://youtu.be/1zjm4uweI_U (21/6 - Thứ Ba)

ThuTuTuanXIITN.mp3

ThanhPaolinoNolano-GioanFisher.TomaMore.mp3 / https://youtu.be/r_8CTCEg9hQ (22/6 - Thứ Tư)

LeThanhGioanTayGiaSinhNhat.mp3 / https://youtu.be/xNBhej6o0rY (23/6 - Thứ Năm)

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria (24-25/6)

LeThanhTamChuaGiesu.mp3 / https://youtu.be/8A-ro3O8Jpc

ThuBayTuanXIITN.mp3

 ThuBayTTM.mp3 / https://youtu.be/Z0c09X-WBfU

 

 

Tuần XI Thường Niên

ChuaNhatLeChuaBaNgoiNamC.mp3 / https://youtu.be/IGYcMNOyYe0

TN.XI-2.mp3

ThanhAnTonPadua.mp3 / https://youtu.be/V_PLNJZTAE4 (13/6)

 

TN.XI-3.mp3 (2018) / MTN.XI-3.mp3 (2021)

TN.XI-4.mp3

TN.XI-5.mp3 (2018) / MTN-XI-5.mp3 (2021)

ThuSauTuanXITN.mp3

ThuBayTuanXITN.mp3

 

Tuần X Thường Niên

 

ThuBayTuanXTN.mp3

ThanhBarnabaTongDo.mp3 / https://youtu.be/qOYZSJNMq8c (11/6 - Thứ Bảy)

ThuSauTuanXTN.mp3 / ThuSauTTC.mp3  

ThuNamTuanXTN.mp3

 ThanhEphremNguoiSyriaPhoTeTienSiHoiThanh.mp3 / https://youtu.be/jHI8PFWftOY (9/6 - Thứ Năm)

ThuTuTuanXTN.mp3

ThuBaTuanXTN.mp3

 TN.X-2.mp3 

 LeMeGiaoHoi.mp3 / https://youtu.be/b3dpPA4AZ7c (Thứ Hai)

 

 

Mùa Phục Sinh

 

Tuần VII Phục Sinh

PS.VII-7.mp3 

PS.VII-6.mp3

ThanhCoroloLoangaVaCacBanTuDao.mp3 / https://youtu.be/5PXT8aPRejM (3/6 - Thứ Sáu)

PS.VII-5.mp3

ThanhMarcellino-PheroTuDao.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=ALxaiyegNWk (2/6 - Thứ Năm)

PS.VII-4.mp3

 ThanhJustinoTuDao.mp3 / https://youtu.be/FnM-3tVwwpo (1/6 - Thứ Tư)

PS.VII-3.mp3

LeDucMeThamVieng.mp3 / https://youtu.be/v_FXnxJQQoU (31/5 - Thứ Ba)

PS.VII-2.mp3 (2018) / MPS.VII-2.mp3 (2021)

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuongCNLeThangThien.mp3 / https://youtu.be/fGtBfKNUYRw

CNVII.PS-C.mp3 (bao gồm cả ý nghĩa Thăng Thiên) / https://youtu.be/X7Ns3KWEoRg

 

Tuần VI Phục Sinh

 

PS.VI-7.mp3 (2018) / PSTuanVI-7.mp3 (2021)

ThuSauTuanVIPS.mp3 

ThanhAugustinoCanterbury.mp3 / https://youtu.be/K_Ce7wT5NgQ (27/5 - Thứ Sáu)

PS.VI-5.mp3 

ThanhPhilipheNeri.mp3 / https://youtu.be/H0MtkmzeWYU (26/5 - Thứ Năm)

PS.VI-4.mp3 

ThanhBedaLm.ThanhGHGregorioVII.ThanhMadalenaPazzi.mp3 / https://youtu.be/_nIq3mgmjeA (25/5 - Thứ Tư)

PS.VI-3.mp3

PS.VI-2.mp3 

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNVIPS-C.mp3 / https://youtu.be/TCCbfyvPkAc

PS.CNVI-C.mp3 / https://youtu.be/TCCbfyvPkAc

 

 

Tuần V Phục Sinh

PS.V-7.mp3

 ThanhGHGioanITuDao-ThanhChristopherMagallanescungcacbanTuDao.mp3 (18/5) & (22/5) / https://youtu.be/PX60VT9o-38

PS.V-6.mp3

PS.VII-5.mp3 / ThanhBenadinoSienna.mp3 / https://youtu.be/JBCSuaMUhRk (20/5)

PS.V-5.mp3

PS.V-4.mp3

 ThanhGHGioanITuDao-ThanhChristopherMagallanescungcacbanTuDao.mp3 (18/5) & (22/5) / https://youtu.be/PX60VT9o-38

PS.V-3.mp3

PS.V-2.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangCNVPS-phongthanh.mp3 / https://youtu.be/cZkDCvrfw9Y

PS.CNV-C.mp3 / https://youtu.be/CuI0XkzA4iQ

 

 

Tuần IV Phục Sinh

 

ThuBayTuanIVPS.mp3 / PS.IV-7.mp3

ThanhMatthiaTongDo.mp3 / https://youtu.be/eQEG9PCiqzw (Thứ Bảy 14/5)

ThuSauTuanIVPS.mp3 / PS.IV-6.mp3 

DBDMnaocungdeuphailaDBDTcuaDM.mp3 / https://youtu.be/xPt5HT2MhSY (Thứ Sáu 13/5 Lễ Đức Mẹ Fatima)

ThuNamTuanIVPS.mp3 / PS.IV-5.mp3

BaThanhTuDao-Nero.Archelio.Pancrasio.mp3 / https://youtu.be/pOKB-P2q4Uw (Thứ Năm 12/5)

PS.IV-4.mp3 

ThuBaTuanIVPS.mp3  

ThanhDamienMolokai.mp3 / https://youtu.be/TQRVDJ5kebk (Thứ Ba 10/5)

ThuHaiTuanIVPS.mp3 / PS.IV-2.mp3

CN.IVPS-C.mp3 / https://youtu.be/K1U7ROlZx2A

 

Tuần III Phục Sinh

 

ThuBayTuanIIIPS.mp3 / PS.III-7.mp3 

 

ThuSauTuanIIIPS.mp3 / PS.III-6.mp3

 

ThuNamTuanIIIPS.mp3 / PS.III-5.mp3

  

                                                                                     ThưTuTuanIIIPS.mp3

 

 / PS.III-4.mp3 


 
   

ThuBaTuanIIIPS.mp3 / PS.III-3.mp3

 

 ThanhPhilipe-GiacobeHau.mp3 / https://youtu.be/wqSG0tJD7ws (3/5 Thứ Ba)

 

ThuHaiTuanIIIPS.mp3 / PS.III-2.mp3

 

ThanhAthanasioGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/bUYTgEB2NNk (2/5 Thứ Hai)

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuongCNIIIPS.C.mp3 / https://youtu.be/5x-S7113PZA

PS.CN.III-C.mp3 / https://youtu.be/DuhauZJuINc

 

 

Tuần II Phục Sinh

 

 ThuBayTuanIIPS.mp3

ThanhGiaoHoangPioV.mp3 / https://youtu.be/7MxI4rOv47I (30/4 Thứ Bảy)

 

ThuSauTuanIIPS.mp3 

ThánhCatarinaSienna.mp3 / https://youtu.be/GxtzHgPPMZE (29/4 Thứ Sáu)

 

 

ThuNamTuanIIPS.mp3

ThanhPheroChanel-ThanhLouisMontfort.mp3 / https://youtu.be/NGDiSf0tloo (28/4 Thứ Năm)

 

 

ThuTuTuanIIPS.mp3 (2018) / PS-TuanIIThu4.mp3 (2021) / https://youtu.be/-rguUt8B-0k

  

 

Thứ Ba Tuần II PS 

 

  

PS.II-2.mp3 (2018) / PSII-2.mp3 (2021) / https://youtu.be/qQuIIv-ytD8

 

ThanhMarco.25-4.mp3 / ThanhMacoThanhSu.mp3 / https://youtu.be/3uXODGUMYXM (25/4 Thứ Hai)

 

 

DTCPhanxico-BaiGiangLeLTXC.mp3 / https://youtu.be/5Yiz1bfqV2s

 

DTCPhanxico-BaiGiangLeLTXC.2022.mp3 / https://youtu.be/9MYpUtGzncQ

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuongCNIIPS.mp3 / https://youtu.be/1jL-oP9o2xE

PS-CNII-C.mp3 / https://youtu.be/HNzz5yHfQws 

 


 

Phục Sinh - PVLC Bát Nhật (từng ngày)

PS-CNII.mp3 / https://youtu.be/OMaBnbNlubY / https://youtu.be/aUa-Cymklyw (TV Show)

PS.BatNhat.7.mp3 (2018) / BatNhatPS-ThuBay.mp3 (2021) / https://youtu.be/-rguUt8B-0k

ThanhGiorgioQuanNhanTuDao.mp3 / https://youtu.be/dof5-YL7_9c (23/4)

PS-BatNhat.6.mp3 (2018) / PS.BatNhat-6.mp3 (2021) / https://youtu.be/wwUs2gOEvvc

PS.BatNhat-5.mp3

 ThanhAnselmoGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/iIVYt41X60Y (21/4)  

PS.BatNhat-4.mp3 

PS.BatNhat-3.mp3

  PS-BatNhat.2.mp3

DTCPhanxico-SuDiepPhucSinh.2022.mp3 / DTCPhanxico-BaiGiangLeVongPhucSinh2022.mp3 / https://youtu.be/oxaff9_hIjI

CN-PhucSinh.mp3 / https://youtu.be/eetMrbbYoCg

 

 

Mùa Chay và Tuần Thánh

Chúa Nhật Lễ Lá Tuần Thánh

TuanThanh-7-VongPhucSinh.mp3 / https://youtu.be/iiWgKVNM87M (TV Show)

TuanThanh-6.mp3

TuanThanh-5.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangLeTruyenDauThuNamTuanThanh.mp3 /

TuanThanh-4.mp3

TuanThanh-3.mp3

TuanThanh-2.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangLeLa.2022.mp3 / https://youtu.be/-WaeC8XHeIQ

CN.LeLa-C.mp3 / https://youtu.be/i-z6Aq-WP88

 

Tuần V

MC.V-7.mp3

MC-V.6.mp3

MC.V-5.mp3

ThanhGioanLasan.mp3 / https://youtu.be/IC42SdJ8tIE (7/4)

MC.V-4.mp3

MC.V.3.mp3

 ThanhVincentFerrier.mp3 / https://youtu.be/klHNK7Rer4w (5/4)

MC.V-2ab.mp3 

(Phúc Âm về người đàn bà ngoại tình, hợp với Bài Đọc 1 về bà Suzanna, hay cũng có thể đọc Phúc Âm như Năm C thay thế kh3i bị trùng với CN hôm trước)

MC.TuanV-2c.mp3 

(Phúc Âm về Chúa Kitô là Ánh Sáng thế gian, thay cho Phúc Âm người đàn bà ngoại tình đã được đọc Chúa Nhật MCV-C hôm qua)

ThanhIsidoreGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/YDvBDYkIqlQ (4/4)

MC.CNV-C.mp3 / https://youtu.be/cPKNZoHxE48

 

 

Tuần IV

MC.IV-7.mp3

MC.IV-6.mp3

MC.IV-5.mp3

MC.IV-4.mp3 

MC.IV-3.mp3

MC.IV-2.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIVMC-C.mp3 / https://youtu.be/i8g8Nnp5Rtc

MC.CN4-C.mp3 / https://youtu.be/HqgL-F8iIhQ

 

 

Tuần III

MC-TuanIII.7.mp3

MC.TuanIII-6.mp3

LeMeThuThaiNgoiLoiNhapThe.mp3 / https://youtu.be/XWAu1KMIhy4 (25/3)

MC-TuanIII-5.mp3

MC-TuanIII.4.mp3

ThanhTuribioMongrovejo.mp3 / https://youtu.be/FXus0U4rQng (23/3)

MC.TuanIII-3.mp3

MC.III-2.mp3

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNIIIMC-C.mp3 / https://youtu.be/7PWP1IDSo4g

MC.CNIII-C.mp3 / https://youtu.be/LlaqAlLxBNI

 

Tuần II

LeThanhGiuse.mp3 / ThanhGiusePhuQuanThienMauMaria.mp3 / https://youtu.be/dUdBaVDKYY4 (19/3)

MC.TuanII-7.mp3

MC.TuanII-6.mp3

ThanhCyriloGierusalem.mp3 / https://youtu.be/eXpVQM2vAeA (18/3)

  MC-TuanII-5.mp3

 ThanhPatrick.mp3 / https://youtu.be/d2KBXbiyADc (17/3)

MC-TuanII-4.mp3

MC.II-3.mp3

MC.Tuan.II-2.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIIMC-C.mp3 / https://youtu.be/9iunl9rqN4c

MC.CNII-C.mp3

 

Tuần I

MC.Tuan.1-7.mp3

MC.Tuan1-6.mp3

MC.Tuan.1-5.mp3

MC.Tuan1-4.mp3

ThanhPhanxicaRomana.mp3 / https://youtu.be/eM82RLH70Vg (9/3)

MC.Tuan.1-3.mp3

ThanhGioanThienChua.mp3 / https://youtu.be/k5FkeuSFwns (8/3)

MC.Tuan.1-2.mp3

ThanhPerputua-ThanhFecilia.mp3 / https://youtu.be/I9vVThCUp4w (7/3)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN1MC-C.mp3 / https://youtu.be/qbRNDsxaS8Y

MC-CNI.C.mp3 / https://youtu.be/16fbgFk5m6Q

 

 

Mấy Ngày Đầu của Mùa Chay

 

Thu.7.SauLeTro.mp3

MC.Thu.6.SauLeTro.mp3

ThanhCaximia.mp3 / https://youtu.be/GTa4jy5qEbw (4/3)

MC.Thu.5.SauLeTro.mp3

MC.LeTro.mp3 / https://youtu.be/krR6-bUvQ_k

 

 

Mùa Thường Niên sau Mùa Giáng Sinh

 

Tuần VIII

 

ThuBaTuanVIIITN.mp3 

ThuHaiTuanVIIITN.mp3 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNVIIITN-C.mp3 / https://youtu.be/7iwG0xYom3U

MTN--CNVIII-C.mp3 / https://youtu.be/EZv-DwNOJ2Q

 

 

Tuần VII

 

Thu.7.VII-TN.mp3

Thu.6.VII-TN.mp3

Thu.5.VII-TN.mp3

Thu.4.VII-TN.mp3

ThanhPolycarpoGMTD.mp3 / https://youtu.be/qZjZv4TQQxs (23/2)

Thu.3.VII.TN.mp3

 LeKinhNgaiToaThanhPhero.mp3 / NgaiToaThanhPhero.mp3 / https://youtu.be/1k8lrG4t3tU (22/2)

Thu.2.VII-TN.mp3

LeThanhPheroDamiano.mp3 / ThanhPheroDamiano.mp3 / https://youtu.be/pCrlvflDxy0 / https://youtu.be/LhON6i8bfEA (21/2)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNVIITN-C.mp3 / https://youtu.be/LjOsPvHWqQw

MTN.CNVII-C.mp3 / https://youtu.be/xf9maPZIg4k

 ThanhPhanxico-Giaxinta.mp3 / https://youtu.be/h5bF_kC2Gz4 (20/2)

 

 

Tuần VI

 

Thu.7.VI-TN.mp3

TN.VI-6.mp3 

Thu.5.VI-TN.mp3

BayThanhLapDongToiToDucMe.mp3 / https://youtu.be/R9BgxNDsCFQ (17/2)

Thu.4.VI-TN.mp3

Thu.3.VI-TN.mp3

Thu.2.VI-TN.mp3

ThanhValentine.mp3 / https://youtu.be/qCFBml-YlWw / https://youtu.be/TVIRa5Zh4XA (14/2)

LeThanhCyrilo-Methodio.mp3 / ThanhCyrilo-ThanhMethodio.mp3 / https://youtu.be/g_HlHQhPSUU (14/2)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNVI-C.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=pfDfvKirEEk

MTN.CNVI-C.mp3 / https://youtu.be/LcMhHNEvouw

 

 

Tuần V

 

Thu.7.V-TN.mp3

Thu.6.V-TN.mp3 

 LeMeLoDuc.mp3 (hành hương) / MeLoDuc.mp3 / https://youtu.be/mSCBGQZxENM (Mẹ Nói, Bí Mật, Phép Lạ) (11/2)

Thu.5.V-TN.mp3 

 ThanhScolastica.mp3 / https://youtu.be/Fmd-n3MevBM (10/2)

TN.V-4.mp3 

TN.V-3.mp3 

ThanhGieronimoGiuliano-ThanhJosephineBakhita.mp3 / https://youtu.be/Nx04dIZ4dfA (8/2)

TN.V-2.mp3 

ThanhPhaoloMiki-CacBanTuDao.mp3 / https://youtu.be/L4KH8wjptiw (6/2)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN5TN-C.mp3 / https://youtu.be/UJwj1xW8ZaI

MTN.CNV-C.mp3 / https://youtu.be/brz6LHKndJ8

 

 

Tuần IV

 

TN.IV-7.mp3 

ThanhAgathaDongTrinhTuDao.mp3 / https://youtu.be/tIomI_yLLJo (5/2)

TN.IV-6.mp3 

TN.IV-5.mp3

ThanhBlasio-ThanhAnsgario.mp3 / https://youtu.be/OMYMCurEd8k (3/2)

Thu.4.IV-TN.mp3

DTCPhanxico-GiangLeMeDangCon-NgayDoiThanhHien.mp3 / https://youtu.be/I2pDLmlKrbg

LeMeDangChua.mp3 / MeDangChuaTrongDenTho.mp3 / https://youtu.be/YIRvIPcU7Bw (2/2)

Thu.3.IV-TN.mp3 

ChiCoLTXCMoiLamNenNgayXuanNgayTet.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=6Oq6_OLdlj0

LeDauNamAmLich.mp3 / https://youtu.be/n_kXNcbN7gE

TN.IV-2.mp3

ThanhGioanBosco.mp3 / https://youtu.be/0hYiZSPVIc0 (31/1)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIV-C.mp3 / https://youtu.be/4IDYqG44Y3I

MTN.CNIV-C.mp3 / https://youtu.be/l2GfqG3Sv5k

 

 

Tuần III

 

TN.III-7.mp3

TN.III-6.mp3 

 LeThanhTomaTienSi.mp3 / ThanhTomaTienSiHoiThanh.mp3 / https://youtu.be/tGf8zgExMWo (28/1)

 TN.III-5.mp3

ThanhAngelaMerici.mp3 / https://youtu.be/NfoE1NN5DkM (27/1)

TN.III-4.mp3

ThanhTimotheu-ThanhTito.mp3 / https://youtu.be/j7W2JJF1jAg (26/1)

 TN.III-3.mp3

ThanhPhaoloTroLai.mp3 / https://youtu.be/7iXTM5bj6rQ (25/1)

TN.III-2.mp3

 ThanhPhanxicoSalesio.mp3 / https://youtu.be/MS8BBglM0ic (24/1)

ThanhVinhSonPhoTeTuDao.mp3 / https://youtu.be/zLsjrwSe6-w (23/1)

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNIII-C.mp3 / https://youtu.be/iKw9MFqfBeQ

DTCPhanxico-BaiGiangCNIIIC-NgayCNLC2022.mp3 / https://youtu.be/J5JymQSaU3E

MTN.CNIII-C.mp3 /  https://youtu.be/MLrAVugVgUg

 

 

Tuần II

Thu.7.II-TN.mp3 

 

MTN-Tuan.II-6.mp3

ThanhAne-Agnes.mp3 / https://youtu.be/X1cFrKQV28Y (21/1)

TN.II-5.mp3  

ThanhFabianoGHTD-ThanhSebastianoQNTD.mp3 / https://youtu.be/Yd-VO1hZaDg (20/1)

TN.II-4.mp3 

TN.II-3.mp3

TN.II-2.mp3

ThanhAntonVienPhu-ThanhPhaoloAnTu.mp3 / https://youtu.be/RbP9bTsqBKM (2022)

ThánhAntonVienPhu.mp3 / https://youtu.be/FbQe9oyBY_E (17/1)

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMTN.CNII-C.mp3 / https://youtu.be/4x9jq0_SBrc


MTN.CNII-C.mp3 / https://youtu.be/dYsW_f3wtCY

 

 

 

Tuần I

TN.Tuan1-Thu7.mp3

TN.Tuan1-Thu6.mp3 

TN.Tuan1-Thu5.mp3

 ThanhHilarioGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/KuMIMDrS-2Q (13/1)

TN.Tuan1-Thu4.mp3 

TN.Tuan1-Thu3.mp3

TN.Tuan1-Thu2.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.1.TN.mp3 / https://youtu.be/AVxy778f5FI

LeChuaGiesuChiuPhepRuaNamC.2022.mp3 / https://youtu.be/pWBcFgqYZ3s

 

 

Mùa Giáng Sinh

 

Tuần Lễ Hiển Linh

GS.ThuBaysauHienLinh.mp3

 

GS.ThuSausauHienLinh.mp3

 

ThanhRaymundoPenafort.mp3 / https://youtu.be/kdkhYDv7ZtM (7/1)

 

GS.ThuNamsauHienLinh.mp3  

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeHienLinh.6-1.mp3 / https://youtu.be/xfNzOZO4W_o (6/1)

 

DTCPhanxico-GiangLeHienLinh.6-1-2022.mp3 / https://youtu.be/Q5LOQJvVFWw (6/1)

 

GS.ThuTuSauHienLinh.mp3

 

 ThanhGioanNeumann.mp3 / https://youtu.be/E52YwmXINO0 (5/1)

 

GS.ThuBaSauHienLinh.mp3 

 

GS-ThuHaiSauHienLinh.mp3

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNHienLinh-2022.mp3 / https://youtu.be/rXw4SkPdIhM

LễHiểnLinhNăm2021.mp3 / https://youtu.be/-g5NZj4C_mo

 

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeMeThienChua.mp3 / https://youtu.be/BlURpR6fSQo (2021)

DTCPhanxico.BaiGiangKinhChieu31.12.2021vàThanhLe1.1-2022.mp3 / https://youtu.be/4u7PhjX0dPk (2021)

GS.LeMeThienChua.mp3 (2018) / MeThienChua.mp3 (2020) / https://youtu.be/BtimhfyGMtY

GS.Ngay31-12.mp3 

 ThanhGiaoHoangSylvester1.mp3 / https://youtu.be/mswBepOKeYk (31/12)

GS.Ngay30-12.mp3

Ngay.29-12.mp3 

 ThanhTomaBecket.mp3 / https://youtu.be/sphT43g03Qc (29/12)

GS.LeCacThanhAnhHai.mp3 / https://youtu.be/J91onlNWSWs (28/12)

GS.LeThanhGioanTĐ.mp3 / ThanhGioanTongDoThanhSu.mp3 / https://youtu.be/TUR2plbjJAs (27/12)

ĐTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNLeThanhGia.mp3 / https://youtu.be/-NglmfEd8UQ

LeThanhGia.mp3 / https://youtu.be/2y0HYNfzFgg (26/12)

DTCPhanxico-BaiGiangLeDemGiangSinh-2021.mp3 / https://youtu.be/9ZJ6ufL_Q-M

DaiLeGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/cTfFCmSPqkI

 

 

Mùa Vọng

 

Tuần Bát Nhật trước Giáng Lễ Sinh

Ngay.24-12.mp3

 

MV.Ngay23-12.mp3  

Ngay.22-12.mp3

Ngay.21-12.mp3

ThanhPheroCanisio.mp3 / https://youtu.be/8DjB_7NfoJk (21/12)

Ngay.20-12.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMuaVongCNIV-C.mp3 / https://youtu.be/ntSREr8HRqc

MV.CN.IV-C.mp3 / https://youtu.be/o0a6hKgr9ZE

ThanhGioanKety.mp3 / https://youtu.be/NI2rerq1Up0 (19/12)

Ngay.19-12.mp3

MV.Ngay18-12.mp3

Ngay.17.12.mp3

 

Tuần III

MV.III-5.mp3

MV.III-4.mp3

MV.III-3.mp3

/ LeThanhGioanThanhGia.mp3 / ThanhGioanThanhGia.mp3 / https://youtu.be/nRYNH1u1M-0 (14/11)

 

MV.III-2.mp3 

 

ThanhLuciaDongTrinhTuDao.mp3 / https://youtu.be/qD2pbQk_bNY (13/11)

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIIIMV-C.mp3 / https://youtu.be/_YiQPyiiquc

MV.CNIII-C.mp3 / https://youtu.be/E_HsKnSn47g

 

 

Tuần II

 

ThanhGiaoHoangDamasoI.mp3 / https://youtu.be/ESF4TkR2zTc (11/12)

Thu.7.MV-II.mp3 

MV.II-6.mp3 

Thu.5.MV-II.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeMeVoNhiem2021.mp3 / https://youtu.be/ClXWtvmEmaE

 LeMeVoNhiem.mp3 / DucMeVoNhiem.mp3 / https://youtu.be/DxjMJ0RacdI (8/12)

Thu.4.MV-II.mp3

 LeThanhAmbrosio.mp3 / ThanhAmbrosio.mp3 / https://youtu.be/MHi4VGUHO7c (7/12)

 

Thu.3.MV-II.mp3 

 

Thu.2.MV.II.mp3 

DTCPhanxico-BaiGiangCNIIMuaVongC.mp3 / https://youtu.be/77n7ii9lYz4

MV-CN2C.mp3 / https://youtu.be/LlQacqk29Vs

 

 

Tuần I

 

MV.TuanI-7.mp3

  

ThanhGioanDamasceno.mp3 / https://youtu.be/Z_flrOYuWnM (4/12)

Thu.6.MV-I.mp3

ThanhPhanxicoXavier-HanhTrinhTruyenGiaoAChau.mp3 / https://youtu.be/TnxpCUWTpYU (3/12)

Thu.5.MV-I.mp3

Thu.4.MV-I.mp3

Thu.3.TuanI-MV.mp3

LeThanhAnreTongDo.mp3 / ThanhAnreTongDo.mp3 / https://youtu.be/Vl5fkGKliac (30/11)

Thu.2.TuanI-MV.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.1.MV.mp3 / https://youtu.be/xfs6t-vM3_Q

MV-CN1C.mp3 / https://youtu.be/P4rkTP_ffPY

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2018

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Lẻ 2019

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2020

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Lẻ 2021

 

 

Cảm Nhận của thính giả