GIỚI TRẺ của NGÀN NĂM THỨ BA 

 

Những Lời của ĐTC Gioan Phaolô II nói với Giới Trẻ:

Bức Thư Gửi Giới Trẻ Năm 1985;

6 Huấn Dụ tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới chung 1986-1995;

5 Sứ Điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới 1996-2000;

13 Câu Vấn Đáp giữa Giới Trẻ và Đức Thánh Cha. 

Tổng Quan 

 

Lời Giới Thiệu

Đức Ông Nguyễn Đức Tiến, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange

 

Phần Môt

TÔNG THƯ gửi Giới Trẻ Thế Giới Năm 1985

Nội Dung: Tôi phải làm ǵ để được hưởng sự sống đời đời?

 

Tông Thư 1

Tông Thư 4

Tông Thư 7

Tông Thư 10

Tông Thư 13

Tông Thư 16

Tông Thư 2

Tông Thư 5

Tông Thư 8

Tông Thư 11

Tông Thư 14

 

Tông Thư 3

Tông Thư 6

Tông Thư 9

Tông Thư 12

Tông Thư 15

 

 

Phụ Bản: Biến Cố Ngày Giới Trẻ Thế Giới 

 

Phần Hai

6 HUẤN DỤ tại Các Ngày Giới Trẻ Thế Giới 1986-1995

 

1)  Huấn Dụ tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới I năm 1986

    Chúc tụng Đấng Nhân Danh Chúa mà đến

2)  Huấn Dụ tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới II năm 1987

    Chúng ta nhận biết và tin vào t́nh Thiên Chúa yêu chúng ta

3)  Huấn Dụ tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới IV năm 1989

    Thày là đường, là sự thật và là sự sống

4)  Huấn Dụ tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới VI năm 1991

    Ta là Đấng Hiện Hữu

5)  Huấn Dụ tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới VIII năm 1993

    Tôi đến cho chiên được sự sống và được sự sống viên măn

6)  Huấn Dụ tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới X năm 1995

    Như Cha đă sai Thày, Thày cũng sai các con

(Huấn Dụ tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới XII năm 1997, xem Sứ Điệp 1997 ở Phần Ba)

 

Phần Ba

5 SỨ ĐIỆP cho Các Ngày Giới Trẻ Thế Giới 1996-2000

 

1)  Sứ Điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XI năm 1996

    Chúng con c̣n biết theo ai? Chúa có lời sự sống đời đời

2)  Sứ Điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XII năm 1997

    Lạy Thày, Thày đang ở đâu? Hăy đến mà xem

3)  Sứ Điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XIII năm 1998

    Thánh Thần sẽ dạy các con mọi sự

4)  Sứ Điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XIV năm 1999

    Thiên Chúa Cha yêu thương các con

5)  Sứ Điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XV năm 2000

    Lời đă hóa thành nhục thể và ơÛ giữa chúng ta

 

Phần Bốn

13 VẤN ĐÁP giữa Giới Trẻ và Đức Thánh Cha

 

2 Vấn Đáp cho Giới Trẻ ở Phi-Luật-Tân tại Ngày Giới Trẻ Thế Giới X 1/1995

3 Vấn Đáp cho Giới Trẻ Giáo Phận Trent ở Ư 4/1995

4 Vấn Đáp cho Giới Trẻ Giáo Phận Como ở Ư 5/1996

1 Vấn Đáp cho Giới Trẻ ở Pastojna, Slovenia 5/1996

3 Vấn Đáp cho Giới Trẻ ở Rôma 3/1999 về Sứ Điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới XIV 

 

Cảm Nhận Tổng Kết:

Đàn Nhỏ Giới Trẻ trong ḷng Vị Mục Tử Giáo Hoàng: Giới Trẻ của Ngàn Năm Thứ Ba

 

 

nghiên cứu, tổng hợp, phân soạn và phiên dịch

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL