THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CHIA SẺ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT - VIDEO/AUDIO

TRONG TUẦN - AUDIO

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL

chia sẻ bằng cả bài viết lẫn âm thanh

CHÚA NHẬT - CHU KỲ NĂM B

NGÀY THƯỜNG - CHU KỲ NĂM LẺ

PVLC 2021

 

MÙA THƯỜNG NIÊN sau MÙA PHỤC SINH

 

Tuần XXXIV

 

Thu.7.XXXIV.mp3 / NgayCungThangTan-DungThangNguocDau.mp3 / https://youtu.be/-8JvUlAdRKY

TN.XXXIVL-6.mp3

AnSungMoCoi-ThienChuaDocAc.mp3 / https://youtu.be/mNGK45U1rJo (Thứ Năm Thanksgiving ở Hoa Kỳ)

 TN.XXXIVL-5.mp3 

ThanhCatarinaAlexandria-ThanhMargaritaCortona.mp3 / https://youtu.be/gQqh1sDhwRc (25/11)

TN.XXXIVL-4.mp3

CacThanhTuDaoTaiVietNam.mp3 / https://youtu.be/GZVE1cCfASA (24/11)

TN.XXXIVL-3.mp3

 ThanhGiaoHoangClementeI.mp3 / https://youtu.be/naNoii0vUtU (23/11)

TN.XXXIVL-2.mp3

ThanhCecilia.mp3 / https://youtu.be/Jg2PUoJ2rZg (22/11)

MTN.CNXXXIV-B.mp3 / https://youtu.be/abDd80v3kU4

DTCPhanxico-BaiGiangLeChuaKitoVua-B.mp3 / https://youtu.be/NiQ1i6hTQYI

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCNChuaKitoVuaB.mp3 / https://youtu.be/5LmuLcqDR4g

LeMeDangMinh.mp3 / LeMeDangMinhVaoDenThanh.mp3 / https://youtu.be/f5di9CYZ2bA (21/11)

 

 

 

Tuần XXXIII

TN.XXXIIIL-7.mp3/ 

TN.XXXIIIL-6.mp3

TN.XXXIIIL-5.mp3 

LeCungHien2DenThoThanhPhero-Phaolo.mp3 / https://youtu.be/V6ZC-ugZ89A (18/11)

TN.XXXIIIL-4.mp3 

 ThánhElizabethHungGiaLoi.mp3 / https://youtu.be/nmYHEgpxOBc (17/11)

TN.XXXIIIL-3.mp3

ThanhMargaritaToCachLan-ThanhGietrude.mp3 / https://youtu.be/RJ2JR2y89uA (16/11)

Thu.2.XXXIII.mp3 

LeThanhAlbertoCa.mp3 / https://youtu.be/bCWjDJVuGTI (15/11)

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTin.CNXXIII-B.mp3 / https://youtu.be/5-3nbOpQhtc

MTN.CNXXXIII-B.mp3 / https://youtu.be/62jxnO6AvxU

Tuần XXXII

TN.XXXIIL-7.mp3

Thu.6.XXXII.mp3 

ThanhGiosaphatGiamMucTuDao.mp3 (12/11)

DoanTuDaiKetKitoGiao.mp3 / https://youtu.be/mNztbBZDYmE

(phụ đề Truyện Thánh Giosaphát Đại Kết Kitô Giáo)

TN.XXXIIL-5.mp3 

ThanhMartinoThanhTourGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/zs3v0i4OIMU (11/11)

TN.XXXIIL-4.mp3

 ThanhGiaoHoangLeoCa.mp3 / https://youtu.be/UX4iB3soxNo (10/11)

TN.XXXIIL-3.mp3 

LeCungHienDenThoGioanLaterano.mp3 / LeCungHienDenThoLaterano.mp3 / https://youtu.be/fZc4SkJ59Ec (9/11)

TN.XXXIIL-2.mp3  

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXXII-B.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=6NXZ173jQO8&t=1s

MTN-CNXXXII-B.mp3 / https://youtu.be/LkvGBEfWo4U

Tuần XXXI

 

Thu.7.XXXI.mp3

TN.XXXIL-6.mp3 / https://youtu.be/T4_PxLPxE0I

TN.XXXIL-5.mp3

ThanhCaroloBaromeo.mp3 / https://youtu.be/F9-w1WhvVGY 

TN.XXXIL-4.mp3 

ThanhMartinoDePorres.4-TienTriChânPhuocHienThanh.mp3 / https://youtu.be/8O5HNTCA7vw

DucTin-DeNhatCaoThuVoLam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=u_0Wvw4mvOc

(phụ đề cho tập 3 Truyện Thánh Martin de Porres)

ThanhMartindePorres.3-TinhThuong-PhucVu-DaiDong.mp3 / https://youtu.be/mvCn4BhINUQ

ThanhMartinDePorres.2-ThanPhan-DoiThuong-DoiTu.mp3 / https://youtu.be/vNbVgO71Db8

ThanhMartinoPorres.1-VịThanhTroSiDaminhHenMon.mp3 / https://youtu.be/9iLQWEyNAk8 (3/11)

TN.XXXIL-3.mp3 / TN.XXXIL-3.mp3

LeCacDangLinhHon.mp3 / LeCauChoTinHuuQuaDoi.mp3 / https://youtu.be/vOoJdcE8OLE

TN.XXXIL-2.mp3 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeCacThanh-2021.mp3 / https://youtu.be/DuNW1GGJgi8

 LeChuThanh.mp3 / https://youtu.be/g8BcHD-khJw

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.XXXIB.mp3 / https://youtu.be/PH5CED3_AI4

MTN.CNXXXI-B.mp3 / https://youtu.be/xXfSyhk6exk

 

 

 

Tuần XXX

 

Thu.7.XXX.mp3 / https://youtu.be/7P8oudj492w

MTN.XXX-6.mp3

TN.XXXL-5.mp3

LeThanhSimon-GiudaTongDo.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=N1ko39D8mVo (28-10)

TN.XXXL-4.mp3 

TN.XXXL-3.mp3

Thu.2.XXXTN.mp3

 ThanhAntonMariaClaret.mp3 / https://youtu.be/c1MRdwMXVT8 (24/10)

 

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCNXXX -B.mp3 / https://youtu.be/yt6wLgwvFNs
 

MTN.CNXXX-B.mp3 / https://youtu.be/on9SWtG6Lxg

 

 

Tuần XXIX

 

TN.XXIXL-7.mp3 

 ThanhGioanCapistrano.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=AEhxb37SUQc (23/10)

TN.XXIXL-6.mp3 

ThanhGHGioanPhaoloII.5-NuocSauThaLuoi.mp3 / https://youtu.be/OegS4r8WPIg

ThanhGHGioanPhaoloII.4-DiChucThoiDai.mp3 / https://youtu.be/BPOE6YFJnEs

ThanhGHGioanPhaoloII.3-VuiMung.HyVong.DungSo.mp3 / https://youtu.be/e1dAXvD7CLQ

ThánhGHGioanPhaoloII.2-ThoiDiemDucGioanPhaoloII.mp3 / https://youtu.be/7Ayrr_-e4cs

ThanhGHGioanPhaoloII.1-GiaoTrieu26Nam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=dRxgDk3kTME (22/10)

TN.XXIXL-5.mp3

TN.XXIXL-4.mp3

TN.XXIXL-3.mp3

 ThanhPhaoloThanhGia.mp3 / https://youtu.be/pYDOzTXx3oU (19-10)

TN.XXIXL-2.mp3 

LeThanhSuLuca.mp3 (2018) / ThanhSuLuca.mp3 (2021) / https://youtu.be/nQqYt175NkQ (18/10)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.XXIX-B.mp3

MTN.CNXXIX-B.mp3 / https://youtu.be/6w2u7Mrr-ok

LeThanhIgnatioAntiokia.mp3 / ThanhIgnatioAntiokiaGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/IHmLsVPiOb8 (17/10)

 

 

 

Tuần XXVIII

 

TN.XXVIIIL-7.mp3 (2018) / MTN.XXVIII-7.mp3 - liên quan đến thuyết âm mưu ở chiều hướng chối bỏ (2021)

ThanhMargarita-SuVuThanhTam.mp3 / https://youtu.be/UCzAjsVXJTg

ThanhMargarita-CamNghiemThanhTam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=k1x_n3fFRKw

ThanhMargarita-NhapCuocThanhTam.mp3 / https://youtu.be/0VTiulMyrPM

ThanhMargarita-DaoKhucThanhTam.mp3 / https://youtu.be/qwhCR0x1hnk

 LeThanhMargaritaAlacoque.mp3 (16/10)

 ThanhHedviga.mp3 / https://youtu.be/tEGXz34s5Io (16/10)

TN.XXVIIIL-6.mp3 

  LeThanhTeresaAvila.mp3 / ThanhTeresaChuaGiesu.mp3 / https://youtu.be/oncTQxkkA4g (15/10)

 TN.XXVIIIL-5.mp3

 ThanhCalistusIGiaoHoangTuDao.mp3 /   https://youtu.be/HzhnqsXdHzg (14/10)

Thu.4.XXVIII.TN.mp3 

Thu.3.XXVIII.TN.mp3 

TN.XXVIIIL-2.mp3

  ThanhGHGioanXXIII.mp3 / ThánhGHGioanXXIII-MuoiDieuTamNiemSongMoiNgay.mp3 / https://youtu.be/Ob8hWhnvUwI (11/10)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXVIII.B.mp3 / https://youtu.be/MbYagddPX1o

 

MTN.CNXXVIII-B.mp3 / https://youtu.be/ZMJ_LtAQcIs

 

 

 

 

Tuần XXVII

 

TN.XXVIIL-7.mp3

 ThanhDenisGiamMucTuDao-ThanhGioanLeonardo.mp3 / https://youtu.be/c8NjQs0AtMo (9/10)

TN.XXVIIL-6.mp3 

TN.XXVIIL-5.mp3

 LeMeManCoi.mp3 / LeDucMeManCoivaKinhManCoi.mp3 / https://youtu.be/WaAGzUMLAIs (7/10)

TN.XXVIIL-4.mp3 

ThanhBruno.mp3 / https://youtu.be/gxlWSQrIaRk (6/10)

TN.XXVIIL-3.mp3  

 ThánhFaustina-KinhNguyenThuongXot.mp3 / ThánhFaustina-HienThanhThuongXot.mp3 /

ThanhFaustina-SưVuThuongXot.mp3 / ThanhFaustina-SongDoiThuongXot.mp3 /

ThanhFaustina-SuGiaThuongXot.mp3 

https://youtu.be/NVyYnQkz5hk (5/10)

Thu.2.XXVII.TN.mp3  

 ThanhPhaxicoAssisi.mp3 / ThanhPhanxico-HuynhDoanHenMon.mp3 

 ThanhPhanxico-DamMeTinMung.mp3 / ThanhPhanxico-NgheoChoNguoiNgheo.mp3 

https://youtu.be/nYxDfSbz2rE (4/10)

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCNXXVIIB.mp3 / https://youtu.be/CS6XD_YRYVs

MTN.XXVII-B.mp3 / https://youtu.be/LCxUo7kiesY

 

 

 

Tuần XXVI

 

TN.XXVIL-7.mp3

 LeThienThanBanMenh.mp3 / ThienThanHoThu.mp3 / ThienThanBanManhHoThu.mp3 / https://youtu.be/l18dgrF0Tm0 (2/10)

Thu.6.XXVI.TN.mp3 

LeThanhTeresaNho.mp3 / ThanhTeresaGiesuHaiDong.mp3 / https://youtu.be/O-KXuNbYioM (1/10)

TN.XXVIL-5.mp3

 ThánhGieronimo.mp3 / https://youtu.be/w6YPsJMD7M8 (30/9)

TN.XXVIL-4.mp3 

LeTongThanMicae.Gabien.Raphien.mp3 / BaTongLanhThan.mp3 / https://youtu.be/WMVEaU9yK6w (29/9)

TN.XXVIL-3.mp3

HaiThánhTuDaoVenceslao-LorensoRuiz.mp3 / https://youtu.be/FN3IvBTCIkQ (28/9)

TN.XXVIL-2.mp3 

 

  ThanhVinhSonPhaolo.mp3 / https://youtu.be/oObAYnUonYQ (27/9)

 

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCNXXVIB.mp3 / https://youtu.be/4u4gGEAZXBo

 

MTN-CNXXVI-B.mp3 / https://youtu.be/M1YTsoW6CB0

 

HaiViThánhARapTuDao-MotTinDoHoiGiaoChanThanh.mp3 / https://youtu.be/6J3yjNWJBNE (26/9)

 

 

Tuần XXV

TN.XXVL-7.mp3 

TN.XXVL-6.mp3 (2018) / MTN-XXV.6.mp3 (2021)

TN.XXVL-5.mp3

ThanhPioNamDau.mp3 / ThánhPioNamDau-ViThanhHaiHuoc.mp3 / https://youtu.be/-hk7hxOu8IY (23/9)

TN.XXVL-4.mp3  

TN.XXVL-3.mp3

ThanhMatheu.mp3 / ThanhMatheuTD-TS.mp3 / https://youtu.be/1t93D0TF13I (21/9)

TN.XXVL-2.mp3 

103ViThanhTuDaoDaiHan.mp3 / https://youtu.be/-1sGf32berU (20/9)

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCNXXVB.mp3 / https://youtu.be/7FwbgT9FXX8

MTN.CNXXV-B.mp3 / https://youtu.be/nzZ8tnvLX20

 

Tuần XXIV

Thu.7.XXIV.TN.mp3

ThanhRobertoBelamino.mp3 / https://youtu.be/0yyzxXoiHeA (17-9)

TN.XXIVL-6.mp3

 ThánhCornelioGiaoHoang-CyprianoGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/hPWrmj82Llc (16/9)

TN.XXIVL-5.mp3 

DTCPhanxico-BaiGiangLeMeSauBi.mp3 / https://youtu.be/ov4KIh4V_8g

 LeMeDauThuong.mp3 / https://youtu.be/BC7eXxWLFzc (15/9)

TN.XXIVL-4.mp3 

DTCBaiGiangLeSuyTonThanhGia.mp3 / https://youtu.be/Z5dsWEzA0Xk

Le SuyTonThanhGia.mp3 / LeSuyTonThanhGiaChuaKito.mp3 / (14/9)

TN.XXIVL-3.mp3

 ThanhGioanKimKhau.mp3 / https://youtu.be/shKKXtuOsGs (13/9)

TN.XXIVL-2.mp3 

DTCPhanxico-BaiGiangCNXXIV.mp3 / https://youtu.be/yBRbUs9pNvA

 

MTN.CNXXIV-B.mp3https://youtu.be/QxNGO1scJRM

 

 

 

 

Tuần XXIII

LeThanhDanhMe.mp3 / https://youtu.be/9YJjfDWkE70 (12/9)

XXIII-7.mp3 

TN.XXIIIL-6.mp3

 ThanhPheroClaver.mp3 / https://youtu.be/GjzHYjXZ4ZE (9/9)

TN.XXIIIL-5.mp3

LeSinhNhatDucMe.mp3 / LeSinhNhatDucMeMaria.mp3 / https://youtu.be/GuYi2j0limE (8/9)

TN.XXIIIL-4.mp3 

TN.XXIIIL-3.mp3 / TN.23L-3.mp3

TN.XXIIIL-2.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIII.B.mp3 / https://youtu.be/7Scrygvcpwo

MTN.CNXXIII-B.mp3 / https://youtu.be/VrnjtESbVdA / https://youtu.be/CXo6Lb9zvPA  

 

Tuần XXII

TN.XXIIL-7.mp3 

 ThanhGregorioCa.mp3 / https://youtu.be/Ngol0h4W7O4 (3/9)

TN.XXIIL-6.mp3

TN.XXII-5.mp3 

TN.XXIIL-4.mp3

TN.XXIIL-3.mp3 (2018) / MTN.XXII-3.mp3 (2021)

TN.XXIIL-2.mp3

ThanhGioanTayGiaBiChatDau.mp3 / https://youtu.be/wYiyX3GpUq8 (29/8)

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXII.B.mp3 / https://youtu.be/2Ze0NWzCJ3I

MTN.CNXXII-B.mp3 / https://youtu.be/V2inIpUUWVk

Tuần XXI

 

 

LeThanhAugustino.mp3 / ThanhAugustino.mp3 / https://youtu.be/mFCE5K14Ewo (28/8)

 

TN.XXIL-7.mp3

 

ThanhMonica.mp3 / https://youtu.be/WZDdxBLVeno (27/8)

 

TN.XXLI-6.mp3

 

TN.XXIL-5.mp3

 

ThanhLouisVuaNuocPhap.mp3 / https://youtu.be/Uzm7iLU61a4 (25/8)

 

TN.XXIL-4.mp3

 

LeThanhBatolomeoTongDo.mp3 / ThanhNathanaelBatolomeoTD.mp3 / https://youtu.be/ZJaOjBx2Wf8 (24/8)

 

TN.XXIL-3.mp3

 

ThanhRosaLima.mp3 / https://youtu.be/9VsIK318KsM (23/8)

 

TN.XXIL-2.mp3 (2018) / MTN.XXI-2.mp3 (2021)

LeMeNuVuong-2.mp3 / MeNuVuong.mp3 / https://youtu.be/wR3C52KRHaE (22/8)

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIB.mp3 / https://youtu.be/sj1zgcbRlOo

 

MTN-CN.XXI-B.mp3 / https://youtu.be/ckdroeUmkRY

Tuần XX

ThanhGiaoHoangPioX.mp3 / https://youtu.be/U9mWor4eI6s (21/8)

Thu.7.XX.TN.mp3

 

ThanhBenado.mp3 / https://youtu.be/iUZuhHUmHPY (20/8)

 

TN.XXL-6.mp3 

 

ThanhGioanEude.mp3https://youtu.be/PYXMv4McCNg (19/8)

Thu.5.XX.TN.mp3

TN.XXL-4.mp3

TN.XXL-3.mp3

ThanhStephanoVuaHungGiaLoi.mp3 / (16/8)

TN.XXL-2.mp3 (2018) / MTN.XX-2.mp3 (2021)

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTinMeMongTrieu.mp3 (15/8)

MTN.CNXX-B.mp3 / https://youtu.be/wWlXtI85cK4

Tuần XIX

 

 

ThanhMaximilianKolbe-nganchochungcongdong.mp3 / ThanhMaximilianKolbe.mp3 (14/8)

 

Thu.7.XIXTN.mp3

 

TN.XIXL-6.mp3

 

ThanhGionnaPhanxicaChantal.mp3 / https://youtu.be/l19AeSgb8YM (ngày 12)

 

Thu.5.XIX.TN.mp3

 

ThanhClara.mp3 / https://youtu.be/cIGnF8H62mA (ngày 11)

 

TN.XIXL-4.mp3 

 

LeThanhLaurensoPTTD.mp3 / https://youtu.be/geSuCSGmhK0 (10/8)

 

TN.XIXL-3.mp3

 

ThanhTeresaBenedictaThanhGia-1.mp3 / ThanhTeresaBenedictaThanhGia-2.mp3 / https://youtu.be/6BeaDhM3Mq8 (9/8)

 

TN.XIXL-2.mp3 (2018) / MTN.XIX-2.mp3 (2021)

 

ThanhDaminh.mp3 / https://youtu.be/CKkJ3BC_PSk (8/8)

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.XIXB.mp3 / https://youtu.be/ERjocLiJFl8

MTN.CNXIX-B.mp3 / https://youtu.be/iOhPOypC4sA

 

 

 

Tuần XVIII

 

ThanhSixtusIIGiaoHoangTuDao-ThanhCatejanoLinhMuc.mp3 / https://youtu.be/Q-ozjTqo8YU (7/8)

 

Thu.7.XVIIITN.mp3

 

LeChuaGiesuBienHinh.mp3 / https://youtu.be/h8VqWJJnBF4 (6/8)

 

TN.XVIIIL-6.mp3

 

Thu.5.XVIII.TN.mp3

 

ThanhGioanVianney.mp3 / https://youtu.be/HtYpJP-dBOo (4/8)

 

TN.XVIIIL-4.mp3

 

Thu.3.XVIII.TN.mp3

 

ThanhEusebioGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/0tK6r9XjnDw (2/8)

 

ThanhPheroJulianoEymard.mp3 / https://youtu.be/_aCVRts2iYY (2/8)

 

TN.XVIIIL-2.mp3 

 

ThanhAnphongso.mp3 / https://youtu.be/yEiODVJ4jI4 (1/8)

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.XVIII-TN.B.mp3 / https://youtu.be/fFBZciVVLNk

 

MTN.CNXVIII-B.mp3 / https://youtu.be/2EQ_ZY6w5Cg

 

 

 

 

Tuần XVII

 

 

ThanhIgnatio.mp3 / https://youtu.be/C6vRRULW-1Y (31/7)

TN.XVIIL-7.mp3 

ThanhPheroKimNgon.mp3 / https://youtu.be/hOP_t-0klt4 (30/7)

TN-XVIIL-6.mp3 

 ThanhMatta.Maria.Lazaro.mp3 / https://youtu.be/FP7EtLF6_ZM (29/7)

TN.XVIIL-5.mp3

TN.XVIIL-4.mp3 (2018) / TN.XVII-4.mp3 (2021)

TN.XVIIL-3.mp3 (2018) / MTN.XVII-3.mp3 (2021)

ThanhGioakim-Anna.mp3 / https://youtu.be/ewzCgcpQn48 (26/5)

Thu.2.XVIITN.mp3

LeThanhGiacobeTien.mp3 / https://youtu.be/DXMBVfWx1DA (CN 25/7)

DTCPhanxico-BaiGiang-HuanTuTruyenTinNgayTGOngBa-BoLao.mp3 /

MTN.CNXVII-B.mp3 / https://youtu.be/iSk2I8S63Rc

Tuần XVI

 

Thu.7.XVITN.mp3 (2018) / MTN.XVI-7.mp3 / DucTinChienThangTheGian.mp3 / https://youtu.be/rpQnvhfujWg (2021)

 ThanhBrigitta.mp3 / https://youtu.be/S0GJqY2eVcE (23/7)

Thu.6.XVITN.mp3 (2018) / MTN.XVI-6.mp3 (2021)

ThanhMaiDeLien-TongDoCacTongDo.mp3 / https://youtu.be/6SPFMr7vWMw (2021)

 LeThanhMaiDeLien.mp3 (2018) / ThanhMariaMaiDeLien.mp3 (2019) / https://youtu.be/vbszlJWJgrw (22/7)

Thu.5.XVITN.mp3

ThanhLaurensoBrindisi.mp3 / https://youtu.be/sHDa_A0OzGo (21/7)

TN.XVIL-4.mp3

TN-XVIL-3.mp3 (2018) / MTN-XVI.3.mp3 (2021)

Thu.2.XVITN.mp3

ThanhCamiloLellis.mp3 / https://youtu.be/uipRsWbmRbY (18/7)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVI-B.mp3 / https://youtu.be/rX5NfseF9g8

MTN-CNXVI.B.mp3 / https://youtu.be/fkfSY4Lz5T8

 

 

Tuần XV

 

Thu.7.XVTN.mp3

LeMeCarmelo.mp3 / https://youtu.be/ACp7Pt3iGOI (16/7)

Thu.6.XVTN.mp3 

 LeThanhBonaventura.mp3 / https://youtu.be/lvB9-kBiC2k (15/7)

Thu.5.XVTN.mp3 (2018) / MTNXV-5.mp3 (2021)

Thu.4.XVTN.mp3 (2018) / MTN.XV-4.mp3 (2021)

ThanhHenryIIHoangDeDucQuoc.mp3 / https://youtu.be/J3nT59pXPJI (13/7)

Thu.3.XVTN.mp3 

Thu.2.XVTN.mp3

 ThanhBenedict.mp3 / https://youtu.be/ECDkOPHn_Tc (11/7)

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCNXV -B.mp3 / https://youtu.be/_Fxc1T1oT34

TN-XV.B.mp3 / https://youtu.be/WWElzZr442c

 

 

Tuần XIV

 

TN.XIVL-7.mp3 

ThanhAugustinoTrieuVinhvaCacBanTuDaoTrungHoa.mp3 / https://youtu.be/3NegfYME9_o (9/7)

TN.XIVL-6.mp3 (2018) / TN.XIV-Thu.6.mp3 (2021)

TN.XIVL-5.mp3

TN.XIVL-4.mp3

ThanhMariaGoretti.mp3 / https://youtu.be/QvpHtzV1iWs (6/7)

TN.XIVL-3.mp3 (2018); TN-XIV.3.mp3 (2021) / https://youtu.be/ANa_UHY_-bI

 ThanhAntonZacaria.mp3 / https://youtu.be/SybSU3KuB8Y (5/7)

TN.XIVL-2.mp3

MTN.CN XIV-B.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=3un_HT16N84 / https://youtu.be/s7zul3CSPxY

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXIV.B.mp3 / https://youtu.be/6hkzPnMlt-E

 

 

 

Tuần XIII

 

ThanhTomaTongDo-DTCBDXVI.mp3 (2020) / LeThanhTomaTD.2021.mp3 / https://youtu.be/R2qceVQOp5o (3/7) 2021

TN.XIIIL-7.mp3

TN.XIIIL-6.mp3

TN.XIIIL-5.mp3

CacThanhTuDaoTienKhoiCuaGiaoDoanRoma.mp3 / https://youtu.be/Lj9kHTz6HaQ (30/6)

ThuTuXIIITN.mp3

DTCPhanxico-GiảngLeVaHuanTuTruyenTinLeThanhPheroPhaolo.mp3 / https://youtu.be/c2F1uOYi9fs (có nhan đề giảng lễ thôi) / https://youtu.be/JRtMLiCCn7k

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeThanhPheroPhaolo.mp3 / https://youtu.be/q2oPqZOpM-M

 DTCPhanxico-GiangLeThanhPhero-Phaolo.mp3 / https://youtu.be/Xkbw6OfLd6Y

LeThanhPheroPhaolo.mp3 / https://youtu.be/E0SmZAYy9F8 (29/6)

TN.XIIIL-2.mp3 / ThanhIreneGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/NTUMYBEQw7E (28/6)

ThanhCyriloAlaxandria.mp3 / https://youtu.be/DGd18f3wAwQ  (27/6)

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXIII-B.mp3 / https://youtu.be/eLFaihDpzYA

ChuaNhatXIIITN.B.mp3 (2018) / MTN.CNXIII-B.mp3 / https://youtu.be/sHbk42TEeNY (2021)

 

 

 

Tuần XII

 

ThuBayTuanXIITN.mp3

XII-6.mp3

LeThanhGioanTayGiaSinhNhat.mp3 / https://youtu.be/xNBhej6o0rY (24/6)

ThuTuTuanXIITN.mp3

ThanhPaolinoNolano-GioanFisher.TomaMore.mp3 / https://youtu.be/r_8CTCEg9hQ (22/6)

TN.XIIL-3.mp3

ThanhLuyGonzagaTuSi.mp3 / https://youtu.be/1zjm4uweI_U (21/6)

ThuHaiTuanXIITN.mp3 (2018) / MTN.XII-2.mp3 (2021)

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCNXII-B.mp3 / https://youtu.be/3r92FvLu1Ug
 

MTN.CNXII-B.mp3 / https://youtu.be/k8p1AvimYSY / https://youtu.be/TYYuU4Soe34

 

 

 

Tuần XI

 

ThuBayTuanXITN.mp3

ThanhRomulaldoVienPhu.mp3 / https://youtu.be/1BHtC7ItbYs (19/6)

ThuSauTuanXITN.mp3

TN.XI-5.mp3 (2018) / MTN-XI-5.mp3 (2021)

TN.XI-4.mp3

TN.XI-3.mp3 (2018) / MTN.XI-3.mp3 (2021)

TN.XI-2.mp3

ThanhAnTonPadua.mp3 / https://youtu.be/V_PLNJZTAE4 (13/6)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXI-B.mp3 / https://youtu.be/rmmjVs3tmzU

MTN-XI-B.mp3 / https://youtu.be/_p67tzjECwk

 

 

 

Tuần X

 

ThuBayTuanXTN.mp3

 ThuBayTTM.mp3 / https://youtu.be/Z0c09X-WBfU

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

LeThanhTamChuaGiesu.mp3 / https://youtu.be/8A-ro3O8Jpc

ThuSauTuanXTN.mp3 / ThuSauTTC.mp3  

ThanhBarnabaTongDo.mp3 / https://youtu.be/qOYZSJNMq8c (11/6)

ThuNamTuanXTN.mp3

 ThanhEphremNguoiSyriaPhoTeTienSiHoiThanh.mp3 / https://youtu.be/jHI8PFWftOY (9/6)

ThuTuTuanXTN.mp3

ThuBaTuanXTN.mp3

ThuHaiTuanXTN.mp3 (sai) / TN.X-2.mp3 (đúng)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNLeMinhMauChua.mp3 / https://youtu.be/1jGvS2vf21s

ThanhNobertoGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/JFW9KxmFYis (6/6)

CN.LeMinhMauThanhChuaGiesu.mp3 / https://youtu.be/AdBOsjfmexc (2021)

 CSLC CN X TN 10 6 2018 CTT & N TDCTT (2018)

 

Tuần IX Thường Niên Năm B và Năm Lẻ

Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi

TN.IX-7.mp3

 ThanhBonifacioGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/87-FDOjvdB0 (5/6)

TN.IX-6.mp3

ThanhCoroloLoangaVaCacBanTuDao.mp3 / (3/6)

ThuNamTuanIXTN.mp3

ThanhMarcellino-PheroTuDao.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=ALxaiyegNWk (2/6)

ThuTuTuanIXTN.mp3

 ThanhJustinoTuDao.mp3 / https://youtu.be/FnM-3tVwwpo (1/6)

ThuBaTuanIXTN.mp3

LeDucMeThamVieng.mp3 / https://youtu.be/v_FXnxJQQoU

ThuHaiTuanIXTN.mp3 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNChuaBaNgoi.mp3 / https://youtu.be/X53H66IbkXA

CNLeChuaBaNgoi-B.mp3 / https://youtu.be/keGa7BbxtVQ

 

 

 

Tuần VIII Thường Niên Năm B và Năm Lẻ

Chúa Nhật Thánh Thần Hiện Xuống

ThuBayTuanVIIITN.mp3

ThuSauTuanVIIITN.mp3 (2018) / MTN.VIII-6.mp3 (2021)

TN.VIII-5.mp3 / ThanhAugustinoCanterbury.mp3
/ https://youtu.be/K_Ce7wT5NgQ (27/5)

ThuTuTuanVIIITN.mp3 / ThanhPhilipheNeri.mp3 / https://youtu.be/H0MtkmzeWYU (26/5)

ThuBaTuanVIIITN.mp3 / ThanhBedaLm.ThanhGHGregorioVII.ThanhMadalenaPazzi.mp3 / https://youtu.be/_nIq3mgmjeA (25/5)

ThuHaiTuanVIIITN.mp3 / LeMeGiaoHoi.mp3 / https://youtu.be/b3dpPA4AZ7c

DTCPhanxico HuanTuLayNuVuongLeHienXuong.mp3 / https://youtu.be/hBhbgBbXX1A

CNLeHienXuong.mp3 / https://youtu.be/Ch9JiIBoftU

 

MÙA PHỤC SINH

 

 

Tuần VII Phục Sinh

 

PS.VII-7.mp3 

ThanhRitaCascia-phan1.mp3 & ThanhRitaCascia-phan2.mp3 / https://youtu.be/X-6Y9YL0BRo (22/5)

ThanhRita.3.mp3 & ThanhRita-4.mp3 & ThanhRita-5.mp3 / https://youtu.be/UbdqBG42xyA

PS.VII-6.mp3

PS.VII-5.mp3 / ThanhBenadinoSienna.mp3 / https://youtu.be/JBCSuaMUhRk (20/5)

PS.VII-4.mp3

 ThanhGHGioanITuDao-ThanhChristopherMagallanescungcacbanTuDao.mp3 (18/5) & (22/5) / https://youtu.be/PX60VT9o-38

PS.VII-3.mp3

PS.VII-2.mp3 (2018) / MPS.VII-2.mp3 (2021)

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNThangThien-B.mp3 / https://youtu.be/ScNz1ZWhfEY

PS,CNVIIPS-B.mp3 / https://youtu.be/fpSL1JsRZiM

 

 

Tuần VI Phục Sinh

 

PS.VI-7.mp3 (2018) / PSTuanVI-7.mp3 (2021)

ThuSauTuanVIPS.mp3 / ThanhMatthiaTongDo.mp3 / https://youtu.be/eQEG9PCiqzw (14/5)

PS.VI-5.mp3 / LeChuaGiesuThangThienNamB.mp3 /

PS.VI-4.mp3 / BaThanhTuDao-Nero.Archelio.Pancrasio.mp3 / https://youtu.be/pOKB-P2q4Uw (12/5)

PS.VI-3.mp3

PS.VI-2.mp3 / ThanhDamienMolokai.mp3 / https://youtu.be/TQRVDJ5kebk (10/5)

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNVIPS-B.mp3 / https://youtu.be/FsZGKmvbJW8

PS-CNVI.mp3 / https://youtu.be/B06O-zNjtBo

 

Tuần V Phục Sinh

 

Năm 2020

PS.V-7.mp3

PS.V-6.mp3

PS.V-5.mp3

LeChúaGiêsuThăngThiên.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=XRWp-qJFNvk

PS.V-4.mp3

PS.V-3.mp3

PS.V-2.mp3

  ThanhPhilipe-GiacobeHau.mp3 / https://youtu.be/wqSG0tJD7ws (3/5)

ThanhAthanasioGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/bUYTgEB2NNk (2/5)

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNVPS-B.mp3 / https://youtu.be/MJEAKoLHz8s

 PS-CNV.B.mp3 / https://youtu.be/3xS1ZhAylfQ (2021) 

 

Năm 2018

Phụng Vụ Lời Chúa Tuần V Phục Sinh

ThuBayTuanVPS.mp3

ThuSauTuanVPS.mp3

 

ThuNamTuanVPS.mp3

 ThuTuTuanVPS.mp3

ThuBaTuanVPS.mp3

ThuHaiTuanV.mp3

PVLC V PShttps://youtu.be/HAhqXdnCmjc

PS.CNV-A.mp3

 

Tuần IV Phục Sinh

ThuBayTuanIVPS.mp3 / PS.IV-7.mp3

ThuSauTuanIVPS.mp3 / PS.IV-6.mp3 / ThanhGiaoHoangPioV.mp3 / https://youtu.be/7MxI4rOv47I (30/4)

ThuNamTuanIVPS.mp3 / PS.IV-5.mp3 / ThánhCatarinaSienna.mp3 / https://youtu.be/GxtzHgPPMZE (29/4)

PS.IV-4.mp3 / ThanhPheroChanel-ThanhLouisMontfort.mp3 / https://youtu.be/NGDiSf0tloo (28/4)

ThuBaTuanIVPS.mp3  

ThuHaiTuanIVPS.mp3 / PS.IV-2.mp3

ThanhMarco.25-4.mp3 / ThanhMacoThanhSu.mp3 / https://youtu.be/3uXODGUMYXM (25/4)

PS.IV-B.mp3 / https://youtu.be/Lc009tth094

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNIVPS-B.mp3 / https://youtu.be/CZKhl3CCpWw

https://youtu.be/Es7m2rgdbMs (Video TĐCTT 17/4/2018)

 

Tuần III Phục Sinh

ThuBayTuanIIIPS.mp3 / PS.III-7.mp3 / ThanhFideleSigmarinaLmTuDao.mp3 / https://youtu.be/8oGvTNGTJwY (24/4)

 

ThuSauTuanIIIPS.mp3 / PS.III-6.mp3 / ThanhGiorgioQuanNhanTuDao.mp3 / https://youtu.be/dof5-YL7_9c (23/4)

 

ThuNamTuanIIIPS.mp3 / PS.III-5.mp3

  

                                                                 ThưTuTuanIIIPS.mp3

 / PS.III-4.mp3

/ ThanhAnselmoGiamMucTienSi.mp3
/https://youtu.be/iIVYt41X60Y (21/4) 
   

ThuBaTuanIIIPS.mp3 / PS.III-3.mp3

 

ThuHaiTuanIIIPS.mp3 / PS.III-2.mp3

 

DTCPhanxico-HuanTuLayNuVuong.CNIIIPS-B.mp3 /  https://youtu.be/6GBRsLiI81s

 

PS.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/vPHuASBI_uM / https://youtu.be/rN0QIMcRSuc Chúa Nhật (TV Show)

 

 

 

Tuần II Phục Sinh

 

 ThuBayTuanIIPS.mp3

 

ThuSauTuanIIPS.mp3 

 

ThuNamTuanIIPS.mp3

 

ThuTuTuanIIPS.mp3 (2018) / PS-TuanIIThu4.mp3 (2021) / https://youtu.be/-rguUt8B-0k

  

Thứ Ba Tuần II PS / ThanhGHMartinoITuDao.mp3 / https://youtu.be/DpWjL66j8A4 (13/4)

  

TDCTT-PVLC/PS.II-2.mp3 (2018) / PSII-2.mp3 (2021) / https://youtu.be/qQuIIv-ytD8

 

Thánh StanislasGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/UuZiYVljWpM (11/4)

 

DTCPhanxico-BaiGiangLeLTXC.mp3 / https://youtu.be/5Yiz1bfqV2s

 

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Mùa Phục Sinh sau Tuần Bát Nhật Phục Sinh

 

Suy niệm Phụng Vụ Lời Chúa Tuần Bát Nhật Phục Sinh

PS.ChúaNhậtPS.mp3 / https://youtu.be/9dl_fY6JMLw  

Phục Sinh - PVLC Bát Nhật (từng ngày)

PS-CNII.mp3 / https://youtu.be/OMaBnbNlubY / https://youtu.be/aUa-Cymklyw (TV Show)

PS.BatNhat.7.mp3 (2018) / BatNhatPS-ThuBay.mp3 (2021) / https://youtu.be/-rguUt8B-0k

PS-BatNhat.6.mp3 (2018) / PS.BatNhat-6.mp3 (2021) / https://youtu.be/wwUs2gOEvvc

PS.BatNhat-5.mp3

PS.BatNhat-4.mp3 / ThanhGioanLasan.mp3 / https://youtu.be/IC42SdJ8tIE (7/4)

PS.BatNhat-3.mp3

PS-BatNhat.2.mp3 / ThanhVincentFerrier.mp3 / https://youtu.be/klHNK7Rer4w (5/4)

 ThanhIsidoreGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/YDvBDYkIqlQ (4/4)

 

Tuần Thánh

 

Tuần Thánh (từng ngày)

Tuần Thánh - PVLC Năm B (cả tuần)

Biểu Hiện Mầu Nhệm Vượt Qua trong Tuần Thánh

Chúa Nhật Lễ Lá

DTCPhanxico-BaiGiangLeDemVongLePhucSinh.mp3 / https://youtu.be/x-br1i1tpcg (2021)

TuanThanh-7-VongPhucSinh.mp3 / https://youtu.be/iiWgKVNM87M (TV Show)

DTCPhanxico-BaiGiangLeVongDemPhucSinh2020.mp3 (2020)

TuanThanh-6.mp3

TuanThanh-5.mp3

TuanThanh-4.mp3

TuanThanh-3.mp3

TuanThanh-2.mp3

DTCPhanxico-BaiGiangLeLaNamB.mp3 / https://youtu.be/eTJSlWjXq2g

TuanThanhCNLeLaNamB.mp3 / https://youtu.be/XxCTwbWV_BY / https://youtu.be/zp0qQSh8iAc (TV Show)

 

PVLC  CN Lễ Lá và Tuần Thánh (bài viết)

 

Mùa Chay

 

Tuần 5

MC.V-7.mp3

MC-V.6.mp3

LeMeThuThaiNgoiLoiNhapThe.mp3 / (25/3)

MC.V-5.mp3

MC.V-4.mp3

ThanhTuribioMongrovejo.mp3 / https://youtu.be/FXus0U4rQng (23/3)

MC.V.3.mp3

MC.V-2ab.mp3 (Phúc Àm về người đàn bà ngoại tình, hợp với Bài Đọc 1 về bà Suzanna, hay cũng có thể đọc Phúc Âm như Năm C)

MC.TuanV-2c.mp3 (Phúc Àm về Chúa Kitô là Ánh Sáng thế gian, thay cho Phúc Âm người đàn bà ngoại tình đã được đọc Chúa Nhật MCVC)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNVMC.B.mp3 / https://youtu.be/_2CYlr9DxMc

 

MC.CNV-B.mp3 / https://youtu.be/4zXJX3NXaT8 / https://youtu.be/yxX3FgTu_mM (TV Show)

 

 

 

Tuần 4

 

MC.IV-7.mp3

LeThanhGiuse.mp3 / ThanhGiusePhuQuanThienMauMaria.mp3 / https://youtu.be/dUdBaVDKYY4 (19/3)

ThanhCyriloGierusalem.mp3 / https://youtu.be/eXpVQM2vAeA (18/3)

MC.IV-5.mp3

MC.IV-4.mp3 / ThanhPatrick.mp3 / https://youtu.be/d2KBXbiyADc (17/3)

MC.IV-3.mp3

MC.IV-2.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNIVMC-B.mp3 / https://youtu.be/38JyIMXGDj0

MC.CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/jbCUxxgGaVE / https://youtu.be/l3VCwoqIlaY (TV Show)

 

 

 

Tuần 3

 

MC-TuanIII.7.mp3

MC.TuanIII-6.mp3

MC-TuanIII-5.mp3

MC-TuanIII.4.mp3

ThanhPhanxicaRomana.mp3 / https://youtu.be/eM82RLH70Vg (9/3)

MC.TuanIII-3.mp3

ThanhGioanThienChua.mp3 / https://youtu.be/k5FkeuSFwns (8/3)

MC.III-2.mp3

 

ThanhPerputua-ThanhFecilia.mp3 / https://youtu.be/I9vVThCUp4w (7/3)

 

MC.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/J7EK1VEg92Y

 

 

Tuần 2

 

MC.TuanII-7.mp3

MC.TuanII-6.mp3

ThanhCaximia.mp3 / https://youtu.be/GTa4jy5qEbw (4/3)

  MC-TuanII-5.mp3

MC-TuanII-4.mp3

MC.II-3.mp3

MC.Tuan.II-2.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNIIMC-B.mp3 / https://youtu.be/sqfQYCkhhKU

MC.CNII-B.mp3 / https://youtu.be/ht2n2Yeco0U

 

 

 

Tuần 1

 

 

ThanhGregoryNarek.mp3 https://youtu.be/ohJnx-3lvc0 (27/2)

MC.Tuan.1-7.mp3

MC.Tuan1-6.mp3

MC.Tuan.1-5.mp3

MC.Tuan1-4.mp3

ThanhPolycarpoGMTD.mp3 / https://youtu.be/qZjZv4TQQxs (23/2)

MC.Tuan.1-3.mp3

 LeKinhNgaiToaThanhPhero.mp3 / NgaiToaThanhPhero.mp3 / https://youtu.be/1k8lrG4t3tU (22/2)

MC.Tuan.1-2.mp3

LeThanhPheroDamiano.mp3 / ThanhPheroDamiano.mp3 / (21/2)

 

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTinCN1MC-B.mp3

 

MC.CN1-B.mp3 / https://youtu.be/g7GJVrBDIGY / https://youtu.be/i-B30WnqXVw (TV Show)

 

 

 

Suy Niệm Phụng Vụ Lời Chúa Tuần 5 Mùa Chay

 

https://youtu.be/yxX3FgTu_mM (TV Show)

 

 

 

Suy Niệm Phụng Vụ Lời Chúa Tuần 4 Mùa Chay

 

https://youtu.be/l3VCwoqIlaY (TV Show)

 

 

 

Suy Niệm Phụng Vụ Lời Chúa Tuần 3 Mùa Chay

 

 

 

 

 

 

 

Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

 

 

Tuần VI Thường Niên Hậu Giáng Sinh và Vào Mùa Chay

 

 ThanhPhanxico-Giaxinta.mp3 / https://youtu.be/h5bF_kC2Gz4 (20/2)

Thu.7.SauLeTro.mp3

MC.Thu.6.SauLeTro.mp3

MC.Thu.5.SauLeTro.mp3

BayThanhLapDongToiToDucMe.mp3 / https://youtu.be/R9BgxNDsCFQ (17/2)

DTCPhanxico-BaiGiangLeTro.mp3 /

MC.LeTro.mp3 / https://youtu.be/krR6-bUvQ_k

Thu.3.VI-TN.mp3

Thu.2.VI-TN.mp3

ThanhValentine.mp3 / https://youtu.be/qCFBml-YlWw / https://youtu.be/TVIRa5Zh4XA (14/2)

LeThanhCyrilo-Methodio.mp3 / ThanhCyrilo-ThanhMethodio.mp3 / https://youtu.be/g_HlHQhPSUU (14/2)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMTN.CNVI-B.mp3 / https://youtu.be/iznmRrNTo0U

MTN.VI-B.mp3 / https://youtu.be/lz5iCKpaQaQ 

 

 

 

Tuần V

 

Thu.7.V-TN.mp3

Thu.6.V-TN.mp3 / LeDauNamAmLich.mp3 (12/2)

Thu.5.V-TN.mp3 / LeMeLoDuc.mp3 (hành hương) / MeLoDuc.mp3 / https://youtu.be/mSCBGQZxENM (Mẹ Nói, Bí Mật, Phép Lạ) (11/2)

TN.V-4.mp3 / ThanhScolastica.mp3 / https://youtu.be/Fmd-n3MevBM (10/2)

TN.V-3.mp3 

TN.V-2.mp3 / ThanhGieronimoGiuliano-ThanhJosephineBakhita.mp3 / https://youtu.be/Nx04dIZ4dfA (8/2)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMV.CNV-B.mp3 / https://youtu.be/GquoNLRGv_k

MTN.CNV-B.mp3 / https://youtu.be/yy9vGUa88PU

 

 

 

Tuần IV

 

TN.IV-7.mp3 / ThanhPhaoloMiki-CacBanTuDao.mp3 / https://youtu.be/L4KH8wjptiw (6/2)

TN.IV-6.mp3 / ThanhAgathaDongTrinhTuDao.mp3 / https://youtu.be/tIomI_yLLJo (5/2)

TN.IV-5.mp3

Thu.4.IV-TN.mp3 / ThanhBlasio-ThanhAnsgario.mp3 / https://youtu.be/OMYMCurEd8k (3/2)

Thu.3.IV-TN.mp3 / LeMeDangChua.mp3 / MeDangChuaTrongDenTho.mp3 / https://youtu.be/YIRvIPcU7Bw (2/2)

TN.IV-2.mp3

ThanhGioanBosco.mp3 / https://youtu.be/0hYiZSPVIc0 (31/1)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIV.MTN.B.mp3 / https://youtu.be/Ccv_yfv-3w0

MTN-CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/g6htAsAJ9zQ

 

 

Tuần III

 

TN.III-7.mp3

TN.III-6.mp3 

TN.III-5.mp3 / LeThanhTomaTienSi.mp3 / ThanhTomaTienSiHoiThanh.mp3 / https://youtu.be/tGf8zgExMWo (28/1)

TN.III-4.mp3 / ThanhAngelaMerici.mp3 / https://youtu.be/NfoE1NN5DkM (27/1)

TN.III-3.mp3 / ThanhTimotheu-ThanhTito.mp3 / https://youtu.be/j7W2JJF1jAg (26/1)

TN.III-2.mp3 / ThanhPhaoloTroLai.mp3 / https://youtu.be/7iXTM5bj6rQ (25/1)

 ThanhPhanxicoSalesio.mp3 / https://youtu.be/MS8BBglM0ic (24/1)

DTCPhanxico HuanTuTruyenTinCN.III-B.CN-LC.mp3 / https://youtu.be/z-yO5jgqpg0

MTN.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/Fwr-zR1-_qE

 

 

 

Tuần II

 

 

Thu.7.II-TN.mp3 / ThanhVinhSonPhoTeTuDao.mp3 / https://youtu.be/zLsjrwSe6-w (23/1)

 

MTN-Tuan.II-6.mp3

TN.II-5.mp3 / ThanhAne-Agnes.mp3 / https://youtu.be/X1cFrKQV28Y (21/1)

TN.II-4.mp3 / ThanhFabianoGHTD-ThanhSebastianoQNTD.mp3 / https://youtu.be/Yd-VO1hZaDg (20/1)

TN.II-3.mp3

TN.II-2.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIITN.B.mp3 / https://youtu.be/SKxRXYzS9Vk

 

ThánhAntonVienPhu.mp3 / https://youtu.be/FbQe9oyBY_E (17/1)

 

MTN.CNII-B.mp3 / https://youtu.be/5Y87hHibjTw

 

 

Tuần 1

 

TN.Tuan1-Thu7.mp3

TN.Tuan1-Thu6.mp3 

TN.Tuan1-Thu5.mp3

TN.Tuan1-Thu4.mp3 / ThanhHilarioGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/KuMIMDrS-2Q (13/1)

TN.Tuan1-Thu3.mp3

TN.Tuan1-Thu2.mp3

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeChuaGiesuChiuPhepRua-B.mp3 / https://youtu.be/dzowVUMD1xI

LeChuaGiesuChiuPhepRua-B.mp3 / https://youtu.be/6KG9p1LPWZU

 

 

 

 

Mùa Vọng và Giáng Sinh

 

 

PVLC-TongDienMuaVong-MuaGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/bUnHk8vwTwc

 

 

Tuần Lễ Hiển Linh

GS.ThuBaysauHienLinh.mp3

 

GS.ThuSausauHienLinh.mp3

 

GS.ThuNamsauHienLinh.mp3 / ThanhRaymundoPenafort.mp3 / https://youtu.be/kdkhYDv7ZtM (7/1)

 

GS.ThuTuSauHienLinh.mp3

 

GS.ThuBaSauHienLinh.mp3 / ThanhGioanNeumann.mp3 / https://youtu.be/E52YwmXINO0 (5/1)

 

GS-ThuHaiSauHienLinh.mp3

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeHienLinh.mp3 / https://youtu.be/vTcXLVM81Dw

 

DTCPhanxico-BaiGiangLeHienLinh.mp3 / https://youtu.be/ctp2N7tqOa8

 

LeTamViVuongGiaDaoSi.mp3 / https://youtu.be/H4UB1wCLX7E

 

GS-LeHienLinh.mp3 / https://youtu.be/SnyRmELeCFI

 

 DTCPhanxico-ChuaNhatIIGS-LoiHoaThanhNhucTheOVoiConNguoi.mp3 / https://youtu.be/BC29A43_yzk

 

ThanhBasilioVaGregorio.mp3 / https://youtu.be/v7GxT8u4uAs (2/1)

Ngay.2-1.mp3 / ThanhBasilio-Gregorio.mp3 / https://youtu.be/Pbwtj9xuKLo /

 

 

 

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 

GS.LeMeThienChua.mp3 (1/1) / MeThienChua.mp3 / https://youtu.be/BtimhfyGMtY

GS.Ngay31-12.mp3 / ThanhGiaoHoangSylvester1.mp3 / https://youtu.be/mswBepOKeYk

GS.Ngay30-12.mp3

Ngay.29-12.mp3 / ThanhTomaBecket.mp3 / https://youtu.be/sphT43g03Qc

GS.LeCacThanhAnhHai.mp3 (28/12)

LeThanhGia-NamB.mp3 / https://youtu.be/eflpk1Y2Yk4 /

LeThanhGia-PVGKva2DTC.mp3 / https://youtu.be/b2870n552Qc

GS.LeThanhGioanTĐ.mp3 / ThanhGioanTongDoThanhSu.mp3 (27/12)

ThanhStephano-ThanhGuomHaiLuoi.mp3 / https://youtu.be/bn7ygOTBVkc

GS-LeThanhStephano.mp3 (26/12) / ThanhStephanoPhoTeTuDao.mp3 / https://youtu.be/-hq1jDR8TSA

GS.25-12.mp3 (Đêm) / https://youtu.be/eJj2STyuXP4

 

TDCTT-PVLC/LeGiangSinh-BanNgay.mp3 / https://youtu.be/-C6UIyejkiA

LeGiangSinhCa3ChuKyA-B-C.mp3 / https://youtu.be/OO9mjZn2xwk

 

Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh 17-24/12

 

Ngay.24-12.mp3

 

MV.Ngay23-12.mp3 / ThanhGioanKety.mp3 / https://youtu.be/NI2rerq1Up0

Ngay.22-12.mp3

Ngay.21-12.mp3 / ThanhPheroCanisio.mp3 / https://youtu.be/8DjB_7NfoJk

Ngay.20-12.mp3

Ngay.19-12.mp3

Ngay.18-12.mp3

Ngay.17.12.mp3

TuNhapTheDenGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/FmPn3g9t9Bg

 

(Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

 

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinMV.CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/CYFkqePm10U

MV.CNIV-B.mp3 / https://youtu.be/Dt2b0ooQIsU

 

 

Mùa Vọng: Từ Tuần III sang Tuần IV

 

 

TienHoGioanTayGia-DauBaoDangThienSai.mp3 / https://youtu.be/77iPhEdK3bU

 

(Bát Nhật trước Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh)

 

MV.III-4.mp3

 

MV.III-3.mp3

 

MV.III-2.mp3 / LeThanhGioanThanhGia.mp3 / ThanhGioanThanhGia.mp3 / https://youtu.be/nRYNH1u1M-0

 

ThanhLuciaDongTrinhTuDao.mp3 / https://youtu.be/qD2pbQk_bNY (13/11)

 

MV.CNIII-B.mp3 / https://youtu.be/t0RUOkki6KM / DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNIII.MV.B.mp3 / https://youtu.be/r5SmDunbdrY

 

 

Tuần II Mùa Vọng

 

 

Thu.7.MV-II.mp3 / DucMeGualalupe.mp3 / https://youtu.be/82IM5oftXjs (12/12)

MV.II-6.mp3 / ThanhGiaoHoangDamasoI.mp3 / https://youtu.be/ESF4TkR2zTc (11/12)

Thu.5.MV-II.mp3

Thu.4.MV-II.mp3

Thu.3.MV-II.mp3 / LeMeVoNhiem.mp3 / DucMeVoNhiem.mp3 / https://youtu.be/DxjMJ0RacdI (8/12)

Thu.2.MV.II.mp3 / LeThanhAmbrosio.mp3 / ThanhAmbrosio.mp3 / https://youtu.be/MHi4VGUHO7c (7/12)

 

MV-CNII.B.mp3 / https://youtu.be/bSidQ4riwMA / DTCPhanxicoHuanTuTruyenTinCNIIMV-B.mp3 / https://youtu.be/a9r_fmRwvXE

 

MuaVong-ConDuongSaMac.mp3 / https://youtu.be/3zLd6KYXTqA (cho Cả Tuần 1, 2 và 3 MV 3 chu kỳ A-B-C)

 

MuaVong-ChanTroiGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/RKnCx9LZrdw (cho Phúc Âm ngày thường trong Mùa Vọng)

 

 

Tuần I Mùa Vọng

 

 

MuaVong-ConDuongSaMac.mp3 (cho Chúa Nhật II cả 3 chu kỳ A-B-C) / https://youtu.be/yVtIwYMKOT4 (Chỉ Tuần I MV)

 

MV.TuanI-7.mp3

 

ThanhPhanxicoXavier-LinhDaoTruyenGiaoXavier.mp3 / https://youtu.be/47HLVxC8_cs

Thu.6.MV-I.mp3 / ThanhGioanDamasceno.mp3 / https://youtu.be/Z_flrOYuWnM (4/12)

ThanhPhanxicoXavier-ThuaSaiTruyenGiaoAChau.mp3 / https://youtu.be/ACHslb2EkyQ

Thu.5.MV-I.mp3 / ThanhPhanxicoXavier-HanhTrinhTruyenGiaoAChau.mp3 / https://youtu.be/TnxpCUWTpYU (3/12)

Thu.4.MV-I.mp3

Thu.3.TuanI-MV.mp3

Thu.2.TuanI-MV.mp3 / LeThanhAnreTongDo.mp3 / ThanhAnreTongDo.mp3 / https://youtu.be/Vl5fkGKliac (30/11)

https://youtu.be/tiBFsYkhubE (cả huấn từ kèm chia sẻ) / ChiaSe-HuanTuTruyenTinDTCPhanxico.mp3 / https://youtu.be/gVjoaT05Hho (chỉ bài chia sẻ)

ChiaSe-BaiGiangDTCPhanxico.CN1MV.B.mp3 / https://youtu.be/scEEujLTQj8

ChiaSe-BaiGiangDTCPhanxico.CN1MV.B-TanCoNhac.mp3 / https://youtu.be/t2u3jM1Yc3w

 DTCPhanxico-BaiGiangvaHuanTuTruyenTinCNIMuaVong-B.mp3 / https://youtu.be/ISO-2je_qc4

MV-CNI.B.mp3 / https://youtu.be/DU0FK0VaPHA

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2018

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Lẻ 2019

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2020

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Lẻ 2021

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Chẵn 2022

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2023

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2024

 

 

 

Cảm Nhận của thính giả