Bông Hồng 30


Những Đặc Ân Của Hiệp Hội

 

Nếu trị giá của một hội đoàn và của việc khuyến khích gia nhập hội đoàn này được căn cứ vào các ân xá gắn liền với Hiệp Hội, th́ phải nói rằng Hiệp Hội Rất Thánh Mân Côi là một tổ chức sáng giá nhất, đáng thôi thúc các tín hữu gia nhập. Là v́ Hiệp Hội được ban cho nhiều ân xá hơn các hội đoàn khác trong Giáo hội, và ngay từ khi được thành lập hầu như Đức giáo hoàng nào cũng rộng mở kho tàng Giáo hội để ban cho Hiệp Hội thêm nhiều đặc ân
khác.

Biết rằng gương lành lôi kéo hơn là lời nói và hơn cả các ân huệ, các Đức giáo hoàng thấy rằng không c̣n cách nào tốt hơn để tỏ ra việc đề cao Hiệp Hội cho bằng chính các ngài gia nhập Hiệp Hội.

Sau đây là bản tóm tắt các ân xá mà các ngài hết ḷng ban cho Hiệp Hội Rất Thánh Mân Côi, các ân xá được Đức thánh cha Innocentê XI tái xác nhận ngày 31/7/1679, và được Đức tổng giám mục Ba-Lê nhận lấy và công bố ngày 25/9 cùng năm:


1.- Các phần tử được một ơn đại xá trong ngày gia nhập hội;

2.- Được một ơn đại xá trong lúc lâm chung;

3.- Cứ mỗi ba nhóm phụ trách 5 mầu nhiệm (hợp thành một tràng) th́ được hưởng ân xá 10 năm và 10 tiểu xá;

4.- Mỗi lần phần tử nào thành kính đọc đến thánh danh Giêsu và Maria th́ được 7 ngày ân xá;

5.- Những ai sốt sắng tổ chức hay tham dự các cuộc Rước Mân Côi th́ được hửơng ân xá 7 năm và 7 tiểu xá;
(xin xem thêm phụ chú về Ân Xá trang 231)

6.- Các phần tử xưng tội nên và những người thành tâm hối lỗi của ḿnh, trong những ngày ấn định, khi kính viếng nguyện đường Rất Thánh Mân Côi ở giáo đường nơi Hiệp Hội được thành lập, th́ được một ơn đại xá. Ơn đại xá này cũng có thể nhận được vào mỗi ngày Chúa nhật đầu tháng, và vào những ngày lễ của Chúa và Đức Mẹ;

7.- Khi dự vào việc nguyên kinh Lạy Nữ Vương th́ được ân xá 100 ngày;

8.- Những ai sốt sắng đeo tràng hạt Mân Côi ra ngoài và để làm gương sáng th́ được ân xá 100 ngày;

9.- Những phần tử bị yếu bệnh không thể đến nhà thờ vẫn có thể được một ơn đại xá bằng việc xưng tội, rước lễ và trong cùng ngày, nếu có thể, đọc trọn một tràng kinh Mân Côi, hay tối thiểu 50 kinh Mân Côi;

10- Các Đức Giáo Hoàng đă tỏ ra rộng răi ban cho các phần tử Hiệp Hội Kinh Mân Côi các ân xá gắn liền với các Thánh Đường ở Rôma, khi họ đến kính viếng 5 bàn thờ trong ngôi Thánh đường nơi Hiệp Hội được thành lập, và đọc 5 lần kinh Lạy Cha, Kính Mừng ở mỗi bàn thờ, cầu cho bất động sản tốt lành của Thánh đường. Nếu chỉ có một hay hai bàn thờ trong ngôi Thánh đường của Hiệp hội, họ phải đọc 25 kinh Lạy Cha, Kính Mừng ở mỗi bàn thờ.

Đây là một ân huệ tuyệt vời dành cho các phần tử của Hiệp Hội, v́ nơi các Thánh đường ở Rôma, họ có thể được hưởng các ơn đại xá, các linh hồn trong luyện ngục được giải thoát, và nhiều ân xá trọng đại khác mà các phần tử có thể nhận lănh, với một chút gắng công, song không tốn phí, không cần phải đi đâu xa. Ngay cả ở những nơi phần tử sống mà Hiệp Hội không được thiết lập, họ cũng có thể được các ân xá giống như vậy, bằng cách kính viếng bất kỳ 5 nhà thờ nào. Đức giáo hoàng Lêô X đă ban phép chuẩn này.

Thánh bộ Ân xá đă ban bố một bản liệt kê về những ngày ấn định cho những người ở ngoài thành Rôma có thể lănh nhận các ân xá của các Thánh đường ở Rôma. Đức Thánh Cha đă chuẩn nhận bản liệt kê này vào ngày 7/3/1678, và truyền phải giữ kỹ lưỡng. Những ân xá này có thể lănh nhận vào các ngày sau đây:

Vào tất cả các Chuía nhật Mùa Vọng;

Vào mỗi ngày trong ba Ngày Chay Tịnh (phụ chú của người dịch bản Việt ngữ: Ember Days, theo niên lịch phụng vụ cũ, đó là các ngày Thứ Tư, Thứ Sáu và Thứ Bảy của 4 tuần lễ sau Chúa Nhật 1 Mùa Chay, ăn chay và kiêng thịt, để cầu nguyện cho nhu cầu mùa màng và lao công của dân và để tạ ơn Chúa);

Vào ngày lễ vọng Giáng Sinh, vào thánh lễ nửa đêm, thánh lễ Rạng Đông, và thánh lễ Thứ Ba (phụ chú của người dịch bản Việt ngữ: tức Thánh Lễ Ban Ngày);

Vào ngày lễ thánh Stêphanô; lễ thánh Gioan Thánh Sử; lễ các thánh Anh Hài; lễ Cắt B́ và Hiển Linh;

Vào Chúa Nhật Bảy Mươi Ngày (phụ chú của người dịch bản Việt Ngữ: Septuagesima, theo niên lịch phụng vụ cũ, tức là Chúa Nhật 70 ngày trước Phục Sinh, hay là Chúa Nhật thứ ba trước Mùa Chay cũng là ngày Chúa Nhật thứ chín trước Phục Sinh), Chúa Nhật Sáu Mươi (Sexagesima), Chúa Nhật Năm Mươi (Quinquagesima), và vào mỗi ngày trong Mùa Chay, kể từ Thứ Tư Lễ Tro đến Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh;

Vào mỗi ngày trong các Ngày Chay Nguyện (phụ chú của người dịch bản Việt Ngữ: theo niên lịch phụng vụ cũ, đây là những ngày đặc biệt giống như những ngày Chay Tịnh, Ember Days; những Ngày Chay Nguyện "chính" như ngày 25/4, lễ thaính Marcô, hay "phụ" như các ngày Thứ Hai, Thứ Ba và Thứ Tư trong tuần, trước ngày Thứ Năm, lễ Chuía Giêsu Thăng Thiên).

Vào ngày lễ Thăng Thiên; vào lễ vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống; vào từng ngày trong Tuần Bát Nhật; và vào mỗi ngày trong ba Ngày Chay Tịnh Tháng Chín.

Qúi Hội Viên Mân Côi thân mến, c̣n nhiều các ân xá khác qúi bạn có thể lănh nhận. nếu qúi bạn muốn biết thêm về những ân xá này, xin hăy nh́n lên toàn bản ân xá ban cho các phần tử thuộc Hiệp Hội Kinh Mân Côi. Qúi bạn sẽ thấy tên của các vị Giáo hoàng, năm các ngài bắt đầu ban phép cho hưởng ân xá cùng nhiều điều đặc biệt khác nữa, mà tôi không thể bao gồm hết được trong một cuốn sách nhỏ này.

 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính

Bông hồng 12 Kinh Lạy Cha

Bông hồng 13: Kinh Lạy Cha (tiếp)

Bông hồng 14: Kinh lạy Cha (kết)

Bông hồng 15: Kinh Kính Mừng

Bông hồng 16: Kinh Kính Mừng Tuyệt Diệu

Bông hồng 17: Kinh Kính Mừng: Hoa Trái

Bông hồng 18: Kinh Kính Mừng: Ơn Phúc

Bông hồng 19: Một trao đổi phúc đức

Bông hồng 20: Kinh Kính Mừng diễn nghĩa

Bông hồng 21: 15 Mầu Nhiệm

Bông hồng 22: Nên giống Chúa Kitô

Bông hồng 23: Một việc tưởng niệm

Bông hồng 24: Phương thế nên trọn lành

Bông hồng 25: Sung măn thánh thiện

Bông hồng 26: Kinh nguyện tuyệt hảo

Bông hồng 27: Các lợi ích

Bông hồng 28: Những công dụng hữu hiệu

Bông hồng 29: Phương thế cứu rỗi