SUY NGUYỆN và SỐNG ĐẠO

 

 

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHU KỲ CHÚA NHẬT NĂM A VÀ NGÀY THƯỜNG NĂM CHẴN

 

 

Mùa Thường Niên

 

 

 

Mùa Phục Sinh

 

 

 

Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua

 

 

 

Mùa Chay

 

Tuần Thánh

Tuần 5

Tuần 4

Tuần 3

Tuần 2

Tuần 1

 

Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

Tuần 7

Tuần 6

Tuần 5

Tuần 4

Tuần 3

Tuần 2

Tuần 1

 

 

Mùa Giáng Sinh

Tuần Hiển Linh trước và sau

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

 

Mùa Vọng

Tuần 4

Tuần 3

Tuần 2

Tuần 1