Nội Dung

 

Thay Lời Tựa: Huấn Dụ của Đức Pi XII

Nhập Đề: Phụng Vụ Lời Cha

Phần Một

Cha Kit: Sự Sống Tỏ Hiện

1.         Ma Vọng

2.         Đại Lễ Cha Ging Sinh

3.         Ma Ging Sinh

4.         Ma Thường Nin Hậu Ging Sinh

Phần Hai

Cha Kit: Sự Sống Thng Ban

5.         Ma Chay

6.         Tam Nhật Thnh

7.         Đại Lễ Cha Phục Sinh

8.         Ma Phục Sinh

Phần Ba

Cha Kit: Sự Sống Ti Sinh

9.         Đại Lễ Cha Thnh Thần

10.       Lễ Thin Cha Ba Ngi

11.       Lễ Mnh Mu Thnh Cha Gisu

12.       Lễ Thnh Tm Cha Gisu

13.       Ma Thường Nin Hậu Phục Sinh

        -. Cha Nhật 10 Thường Nin

        -. Cha Nhật 22 Thường Nin

        -. Cha Nhật 11 Thường Nin

        -. Cha Nhật 23 Thường Nin

        -. Cha Nhật 12 Thường Nin

        -. Cha Nhật 24 Thường Nin

        -. Cha Nhật 13 Thường Nin

        -. Cha Nhật 25 Thường Nin

        -. Cha Nhật 14 Thường Nin

        -. Cha Nhật 26 Thường Nin

        -. Cha Nhật 15 Thường Nin

        -. Cha Nhật 27 Thường Nin

        -. Cha Nhật 16 Thường Nin

        -. Cha Nhật 28 Thường Nin

        -. Cha Nhật 17 Thường Nin

        -. Cha Nhật 29 Thường Nin

        -. Cha Nhật 18 Thường Nin

        -. Cha Nhật 30 Thường Nin

        -. Cha Nhật 19 Thường Nin

        -. Cha Nhật 31 Thường Nin

        -. Cha Nhật 20 Thường Nin

        -. Cha Nhật 32 Thường Nin

        -. Cha Nhật 21 Thường Nin

        -. Cha Nhật 33 Thường Nin

 

14.       Lễ Cha Kit Vua

Tổng Kết: Tin Mừng Sự Sống 

Khởi viết tại TGP/LA

Cha Nhật thứ nhất Ma Chay 25/2/1996

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL