THƯ PHÒNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

của Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương

 

CHIA SẺ PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT - AUDIO / VIDEO

TRONG TUẦN - AUDIO

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Lẻ

 

 

PVLC 2023

 

MÙA THƯỜNG NIÊN sau MÙA PHỤC SINH

 

 

Tuần XXXIV Thường Niên

 

CN.XXXIV.A-LeChuaKitoVua.mp3 / https://youtu.be/2NtH2-t6DIc (from Mp3) / https://youtube.com/live/FK0NTj7EkgU (livestream)

TN.XXXIVL-2.mp3

TN.XXXIVL-3.mp3

TN.XXXIVL-4.mp3

ThanhAnreTongDo.mp3 / https://youtu.be/Vl5fkGKliac (30/11 - Thứ Năm)

TN.XXXIVL-6.mp3

Thu.7.XXXIV.mp3 

 NgayCungThangTan-DungThangNguocDau.mp3 / https://youtu.be/-8JvUlAdRKY

 

 

Tuần XXXIII Thường Niên

 

MTN.CNXXXIII-A.mp3 / https://youtu.be/zKaSywAUTy8 (chuyển từ file mp3) / https://youtube.com/live/mcrUAhExPoo (livestream)

Thu.2.XXXIII.mp3 

TN.XXXIIIL-3.mp3

LeMeDangMinh.mp3 / LeMeDangMinhVaoDenThanh.mp3 / https://youtu.be/f5di9CYZ2bA (21/11 - Thứ Ba)

TN.XXXIIIL-4.mp3 

ThanhCecilia.mp3 / https://youtu.be/Jg2PUoJ2rZg (22/11 - Thứ Tư)

TN.XXXIIIL-5.mp3 

 ThanhGiaoHoangClementeI.mp3 / https://youtu.be/naNoii0vUtU (23/11 - Thứ Năm)

AnSungMoCoi-ThienChuaDocAc.mp3 / https://youtu.be/mNGK45U1rJo (Thứ Năm Thanksgiving ở Hoa Kỳ)

TN.XXXIIIL-6.mp3

CacThanhTuDaoTaiVietNam.mp3 / https://youtu.be/GZVE1cCfASA (24/11 - Thứ Sáu)

TN.XXXIIIL-7.mp3 

ThanhCatarinaAlexandria-ThanhMargaritaCortona.mp3 / https://youtu.be/gQqh1sDhwRc (25/11 - Thứ Bảy)

 

 

Tuần XXXII Thường Niên

 

MTN.CNXXXII-A.mp3 / https://youtube.com/live/rCKxBYFkPSo

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXXII-A.mp3 / https://youtu.be/-Nk0SXdSV6Q

ThanhGiosaphatGiamMucTuDao.mp3 (12/11 - Chúa Nhật) / DoanTuDaiKetKitoGiao.mp3 / https://youtu.be/mNztbBZDYmE (phụ đề Truyện Thánh Giosaphát Đại Kết Kitô Giáo)

TN.XXXIIL-2.mp3

TN.XXXIIL-3.mp3 

TN.XXXIIL-4.mp3

LeThanhAlbertoCa.mp3 / https://youtu.be/bCWjDJVuGTI (15/11 - Thứ Tư)

TN.XXXIIL-5.mp3 

ThanhMargaritaToCachLan-ThanhGietrude.mp3 / https://youtu.be/RJ2JR2y89uA (16/11 - Thứ Năm)

 Thu.6.XXXII.mp3

  ThánhElizabethHungGiaLoi.mp3 / https://youtu.be/nmYHEgpxOBc (17/11 - Thứ Sáu)

TN.XXXIIL-7.mp3

LeCungHien2DenThoThanhPhero-Phaolo.mp3 / https://youtu.be/V6ZC-ugZ89A (18/11 - Thứ Bảy)

 

 

Tuần XXXI Thường Niên

 

MTN.CNXXI-A.mp3 / https://youtube.com/live/d0z8GEUkMSM

TN.XXXIL-2.mp3 

TN.XXXIL-3.mp3 / TN.XXXIL-3.mp3

TN.XXXIL-4.mp3 

LeCungHienDenThoGioanLaterano.mp3 / LeCungHienDenThoLaterano.mp3 / https://youtu.be/fZc4SkJ59Ec (9/11 - Thứ Năm)

TN.XXXIL-6.mp3 / https://youtu.be/T4_PxLPxE0I

ThanhGiaoHoangLeoCa.mp3 / https://youtu.be/UX4iB3soxNo (10/11 - Thứ Sáu)

Thu.7.XXXI.mp3

ThanhMartinoThanhTourGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/zs3v0i4OIMU (11/11 - Thứ Bảy)

 

 

 

Tuần XXX Thường Niên

 

MTN.CNXXX-A.mp3 / https://youtube.com/live/fxmaUokSx0w

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXX-A.mp3 / https://youtu.be/j2MICwNr2O4

Thu.2.XXXTN.mp3

TN.XXXL-3.mp3

LeChuThanh.mp3 / https://youtu.be/g8BcHD-khJw (1/11 - Thứ Tư)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeCacThanh.mp3 / https://youtu.be/rrAlVHXudpA

TN.XXXL-5.mp3

LeCacDangLinhHon.mp3 / LeCauChoTinHuuQuaDoi.mp3 / https://youtu.be/vOoJdcE8OLE (2/11 - Thứ Năm)

MTN.XXX-6.mp3

ThanhMartinoPorres.1-VịThanhTroSiDaminhHenMon.mp3 / https://youtu.be/9iLQWEyNAk8 (3/11 - Thứ Sáu)

ThanhMartinDePorres.2-ThanPhan-DoiThuong-DoiTu.mp3 / https://youtu.be/vNbVgO71Db8

ThanhMartindePorres.3-TinhThuong-PhucVu-DaiDong.mp3 / https://youtu.be/mvCn4BhINUQ

DucTin-DeNhatCaoThuVoLam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=u_0Wvw4mvOc

(phụ đề cho tập 3 Truyện Thánh Martin de Porres)

ThanhMartinoDePorres.4-TienTriChânPhuocHienThanh.mp3 / https://youtu.be/8O5HNTCA7vw

Thu.7.XXX.mp3 / https://youtu.be/7P8oudj492w

ThanhCaroloBaromeo.mp3 / https://youtu.be/F9-w1WhvVGY (4/11 - Thứ Bảy)

 

 

Tuần XXIX Thường Niên

 

MTN.CNXXIX-A.mp3 / https://youtube.com/live/GqtQCRy6ANA

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIX-A.mp3 / https://youtu.be/5ACEInHElFg  

ThanhGHGioanPhaoloII.1-GiaoTrieu26Nam.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=dRxgDk3kTME (22/10 - Chua Nhat)

ThánhGHGioanPhaoloII.2-ThoiDiemDucGioanPhaoloII.mp3 / https://youtu.be/7Ayrr_-e4cs

ThanhGHGioanPhaoloII.3-VuiMung.HyVong.DungSo.mp3 / https://youtu.be/e1dAXvD7CLQ

ThanhGHGioanPhaoloII.4-DiChucThoiDai.mp3 / https://youtu.be/BPOE6YFJnEs

ThanhGHGioanPhaoloII.5-NuocSauThaLuoi.mp3 / https://youtu.be/OegS4r8WPIg

TN.XXIXL-2.mp3 

ThanhGioanCapistrano.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=AEhxb37SUQc (23/10 - Thu Hai)

TN.XXIXL-3.mp3

ThanhAntonMariaClaret.mp3 / https://youtu.be/c1MRdwMXVT8 (24/10 - Thu Ba)

TN.XXIXL-4.mp3

TN.XXIXL-5.mp3

TN.XXIXL-6.mp3 

LeThanhSimon-GiudaTongDo.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=N1ko39D8mVo (28/10 - Thu Bay)

 

 

Tuần XXVIII Thường Niên

 

MTN.CNXXVIII-A.mp3 / https://youtube.com/live/vT4uledx15s

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXVIII-A.mp3

 TN.XXVIIIL-5.mp3 / LeThanhTeresaAvila.mp3 / ThanhTeresaChuaGiesu.mp3 (15/10 - Chúa Nhật)

TN.XXVIIIL-2.mp3

ThanhHedviga.mp3 / https://youtu.be/tEGXz34s5Io (16/10 - Thứ Hai)

 ThanhMargarita-SuVuThanhTam.mp3 / https://youtu.be/UCzAjsVXJTg (16/10 - cũng Thứ Hai)

Thu.3.XXVIII.TN.mp3 

LeThanhIgnatioAntiokia.mp3 / ThanhIgnatioAntiokiaGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/IHmLsVPiOb8 (17/10 - Thứ Ba)

LeThanhSuLuca.mp3 (2018) / ThanhSuLuca.mp3 (2021) / https://youtu.be/nQqYt175NkQ (18/10 - Thứ Tư)

 TN.XXVIIIL-5.mp3

TN.XXVIIIL-6.mp3 

ThanhPhaoloThanhGia.mp3 / https://youtu.be/pYDOzTXx3oU (20-10 - Thứ Sáu)

TN.XXVIIIL-7.mp3 (2018)

 MTN.XXVIII-7.mp3 (2021 - liên quan đến thuyết âm mưu theo chiều hướng chối bỏ)

 

 

Tuần XXVII Thường Niên

 

MTN.CNXXVII-A.mp3 / https://youtube.com/live/VUPZSrFBPEU

DTCPhanxicoHuanTuTruyenTin.CNXXVII-A.mp3

Thu.2.XXVII.TN.mp3  

 ThanhDenisGiamMucTuDao-ThanhGioanLeonardo.mp3 / https://youtu.be/c8NjQs0AtMo (9/10 - Thứ Hai)

TN.XXVIIL-3.mp3  

TN.XXVIIL-4.mp3 

 ThanhGHGioanXXIII.mp3 / ThánhGHGioanXXIII-MuoiDieuTamNiemSongMoiNgay.mp3 / https://youtu.be/Ob8hWhnvUwI (11/10 - Thứ Tư)

TN.XXVIIL-5.mp3

TN.XXVIIL-6.mp3 

TN.XXVIIL-7.mp3

 ThanhCalistusIGiaoHoangTuDao.mp3 /   https://youtu.be/HzhnqsXdHzg (14/10 - Thứ Bảy)

 

 

Tuần XXVI Thường Niên

 

MTN.CNXXVI-A.mp3 / https://youtube.com/live/-9Uk39LFtNY

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXVI-A.mp3 

LeThanhTeresaNho.mp3 / ThanhTeresaGiesuHaiDong.mp3 / https://youtu.be/O-KXuNbYioM (1/10 - Chúa Nhật)

TN.XXVIL-2.mp3 

LeThienThanBanMenh.mp3 / ThienThanHoThu.mp3 / ThienThanBanManhHoThu.mp3 / https://youtu.be/l18dgrF0Tm0 (2/10 - Thứ Hai)

TN.XXVIL-3.mp3

TN.XXVIL-4.mp3 

ThanhPhaxicoAssisi.mp3 / ThanhPhanxico-HuynhDoanHenMon.mp3 

 ThanhPhanxico-DamMeTinMung.mp3 / ThanhPhanxico-NgheoChoNguoiNgheo.mp3 

https://youtu.be/nYxDfSbz2rE (4/10 - Thứ Tư)

TN.XXVIL-5.mp3

 ThánhFaustina-KinhNguyenThuongXot.mp3 / ThánhFaustina-HienThanhThuongXot.mp3 /

ThanhFaustina-SưVuThuongXot.mp3 / ThanhFaustina-SongDoiThuongXot.mp3 /

ThanhFaustina-SuGiaThuongXot.mp3 

https://youtu.be/NVyYnQkz5hk (5/10 - Thứ Năm)

Thu.6.XXVI.TN.mp3 

ThanhBruno.mp3 / https://youtu.be/gxlWSQrIaRk (6/10 - Thứ Sáu)

TN.XXVIL-7.mp3

 LeMeManCoi.mp3 / LeDucMeManCoivaKinhManCoi.mp3 / https://youtu.be/WaAGzUMLAIs (7/10 - Thứ Bảy)

 

 

Tuần XXV Thường Niên

 

MTN.XXV-A.mp3 / https://youtube.com/live/bi1UhFaP4KM

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXV-A.mp3

TN.XXVL-2.mp3 

TN.XXVL-3.mp3

HaiViThánhARapTuDao-MotTinDoHoiGiaoChanThanh.mp3 / https://youtu.be/6J3yjNWJBNE (26/9 - Thứ Ba)

TN.XXVL-4.mp3  

 ThanhVinhSonPhaolo.mp3 / https://youtu.be/oObAYnUonYQ (27/9 - Thứ Tư)

TN.XXVL-5.mp3

HaiThánhTuDaoVenceslao-LorensoRuiz.mp3 / https://youtu.be/FN3IvBTCIkQ (28/9 - Thứ Năm)

 

LeTongThanMicae.Gabien.Raphien.mp3 / BaTongLanhThan.mp3 / https://youtu.be/WMVEaU9yK6w (29/9 - Thứ Sáu)

TN.XXVL-7.mp3 

ThánhGieronimo.mp3 / https://youtu.be/w6YPsJMD7M8 (30/9 - Thứ Bảy)

 

 

 

Tuần XXIV Thường Niên

 

MTN.XXIV-A.mp3 / https://youtube.com/live/7wbRSEfCHZE

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXXIV.A.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=9K__kfAfCsI

ThanhRobertoBelamino.mp3 / https://youtu.be/0yyzxXoiHeA (17-9 - Chúa Nhật)

TN.XXIVL-2.mp3 

TN.XXIVL-3.mp3

TN.XXIVL-4.mp3 

103ViThanhTuDaoDaiHan.mp3 / https://youtu.be/-1sGf32berU (20/9 - Thứ Tư)

ThanhMatheu.mp3 / ThanhMatheuTD-TS.mp3 / https://youtu.be/1t93D0TF13I (21/9 - Thứ Năm)

TN.XXIVL-6.mp3

Thu.7.XXIV.TN.mp3

ThanhPioNamDau.mp3 / ThánhPioNamDau-ViThanhHaiHuoc.mp3 / https://youtu.be/-hk7hxOu8IY (23/9 - Thứ Bảy)

 

 

 

Tuần XXIII Thường Niên

(10-16/9/2023)

MTN.CNXXIII-A.mp3 / https://youtube.com/live/Vfiw6DTIZHE

DTCPhanxico.HuanTuTruyenTinCNXXXIII-A.mp3

TN.XXIIIL-2.mp3

TN.XXIIIL-3.mp3 / TN.23L-3.mp3

 

LeThanhDanhMe.mp3 / https://youtu.be/9YJjfDWkE70 (12/9 - Thứ Ba)

TN.XXIIIL-4.mp3 

 ThanhGioanKimKhau.mp3 / https://youtu.be/shKKXtuOsGs (13/9 - Thứ Tư)

Le SuyTonThanhGia.mp3 / LeSuyTonThanhGiaChuaKito.mp3 (14/9 - Thứ Năm)

DTCBaiGiangLeSuyTonThanhGia.mp3 / https://youtu.be/Z5dsWEzA0Xk

TN.XXIIIL-6.mp3

LeMeDauThuong.mp3 / https://youtu.be/BC7eXxWLFzc (15/9 - Thứ Sáu)

 

DTCPhanxico-BaiGiangLeMeSauBi.mp3 / https://youtu.be/ov4KIh4V_8g

XXIII-7.mp3 

ThánhCornelioGiaoHoang-CyprianoGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/hPWrmj82Llc (16/9 - Thứ Bảy)

 

 

Tuần XXII Thường Niên

MTN.CNXXII-A.mp3 / https://youtube.com/live/PaAH3Gcg91E

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXII.mp3

 ThanhGregorioCa.mp3 / https://youtu.be/Ngol0h4W7O4 (3/9 - Chúa Nhật)

TN.XXIIL-2.mp3

TN.XXIIL-3.mp3 (2018) / MTN.XXII-3.mp3 (2021)

MeThanhTeresaCalcutta.mp3 / https://youtu.be/eODWk7mQJ7U (5/9 - Thứ Ba)

MeThanhTeresaCalcutta-TuongNiem25NamQuaDoi.mp3 / https://youtu.be/hjCkBmrbqaA

TN.XXIIL-4.mp3

TN.XXII-5.mp3 

LeSinhNhatDucMe.mp3 / LeSinhNhatDucMeMaria.mp3 / https://youtu.be/GuYi2j0limE (8/9 - Thứ Sáu)

TN.XXIIL-7.mp3 

 ThanhPheroClaver.mp3 / https://youtu.be/GjzHYjXZ4ZE (9/9 - Thứ Bảy)

 

 

Tuần XXI Thường Niên

CN.XXI-A.mp3 / https://youtube.com/live/I3ApqYtK9Vo

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin.CNXXI.mp3

ThanhMonica.mp3 / https://youtu.be/WZDdxBLVeno (27/8 - Chúa Nhật)

 

TN.XXIL-2.mp3 (2018) / MTN.XXI-2.mp3 (2021)

 

LeThanhAugustino.mp3 / ThanhAugustino.mp3 / https://youtu.be/mFCE5K14Ewo (28/8 - Thứ Hai)

TN.XXIL-3.mp3

 

ThanhGioanTayGiaBiChatDau.mp3 / https://youtu.be/wYiyX3GpUq8 (29/8 - Thứ Ba)

 

TN.XXIL-4.mp3

 

TN.XXIL-5.mp3

 

TN.XXLI-6.mp3

 

TN.XXIL-7.mp3

 

 

Tuần XX Thường Niên

MTN.CNXX-A.mp3 / https://youtube.com/live/W1mqYedtcng

 

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXX.A.mp3

 

 

TN.XXL-2.mp3 (2018) / MTN.XX-2.mp3 (2021)

 

ThanhBenado.mp3 / https://youtu.be/iUZuhHUmHPY (20/8 - Chúa Nhật)

TN.XXL-3.mp3

ThanhGiaoHoangPioX.mp3 / https://youtu.be/U9mWor4eI6s (21/8 - Thứ Hai)

TN.XXL-4.mp3

 

MeNuVuong.mp3 / https://youtu.be/wR3C52KRHaE (22/8 - Thứ Tư)

Thu.5.XX.TN.mp3

 

ThanhRosaLima.mp3 / https://youtu.be/9VsIK318KsM (23/8 - Thứ Năm)

 

TN.XXL-6.mp3 

 

LeThanhBatolomeoTongDo.mp3 / ThanhNathanaelBatolomeoTD.mp3 / https://youtu.be/ZJaOjBx2Wf8 (24/8 - Thứ Sáu)

 

Thu.7.XX.TN.mp3

 

ThanhLouisVuaNuocPhap.mp3 / https://youtu.be/Uzm7iLU61a4 (25/8 - Thứ Bảy)

 

 

Tuần XIX Thường Niên

CN.XIX-A.mp3 / https://youtube.com/live/CkIS_0XG4no

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCN.XIXA.mp3

TN.XIXL-2.mp3 (2018) / MTN.XIX-2.mp3 (2021)

 

ThanhMaximilianKolbe-nganchochungcongdong.mp3 / ThanhMaximilianKolbe.mp3 (14/8 - Thứ Hai)

Thứ Ba 15/8 Lễ Trọng Đức Mẹ Mông Triệu

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinLeMeMongTrieu.2022.mp3 / https://youtu.be/_PqbvQopN-g

Mẹ Maria Mông Triệu (ngắn) / Lễ Mẹ Mông Triệu (dài)

Lễ Mẹ Mông Triệu / Mẹ Mông Triệu (Thần Nhiệm Đô về Mẹ Mông Triệu)

 https://youtu.be/bXPDBVNmbPo - TV Show 1

 https://youtu.be/xYg_vJ4a87U - TV Show 2

DiemLaViDai-DTCPioXII.PhepLaMatTroi.mp3 / https://youtu.be/9vmmX8N8aPA

TN.XIXL-4.mp3 

 

ThanhStephanoVuaHungGiaLoi.mp3 / https://youtu.be/B6ACDImzjMU (16/8 - Thứ Tư)

 

Thu.5.XIX.TN.mp3

 

TN.XIXL-6.mp3

Thu.7.XIXTN.mp3

ThanhGioanEude.mp3 https://youtu.be/PYXMv4McCNg (19/8 - Thứ Bảy)

 

 

Tuần XVIII Thường Niên

 

LeChuaGiesuBienHinh.mp3 / https://youtu.be/h8VqWJJnBF4 (6/8 - Chúa Nhật) / https://youtube.com/live/ilHCwTx45hg (CN XVIII Thường Niên)

 

TN.XVIIIL-2.mp3 

 

ThanhSixtusIIGiaoHoangTuDao-ThanhCatejanoLinhMuc.mp3 / https://youtu.be/Q-ozjTqo8YU (7/8 - Thứ Hai)

 

Thu.3.XVIII.TN.mp3

 

ThanhDaminh.mp3 / https://youtu.be/CKkJ3BC_PSk (8/8 - Thứ Ba)

 

TN.XVIIIL-4.mp3

 

ThanhTeresaBenedictaThanhGia-1.mp3 / ThanhTeresaBenedictaThanhGia-2.mp3 / https://youtu.be/6BeaDhM3Mq8 (9/8 - Thứ Tư)

 

Thu.5.XVIII.TN.mp3

 

LeThanhLaurensoPTTD.mp3 / https://youtu.be/geSuCSGmhK0 (10/8 - Thứ Năm)

 

TN.XVIIIL-6.mp3

 

ThanhClara.mp3 / https://youtu.be/cIGnF8H62mA (11/8 - Thứ Sáu)

 

Thu.7.XVIIITN.mp3

 

ThanhGionnaPhanxicaChantal.mp3 / https://youtu.be/l19AeSgb8YM (12/8 - Thứ Bảy)

 

 

 

Tuần XVII Thường Niên

CNXVII-A.mp3 / https://youtube.com/live/i_Fur0ILd10

 DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVII.mp3

Thu.2.XVIITN.mp3

ThanhIgnatio.mp3 / https://youtu.be/C6vRRULW-1Y (31/7 - Thứ Hai)

TN.XVIIL-3.mp3

ThanhAnphongso.mp3 / https://youtu.be/yEiODVJ4jI4 (1/8 - Thứ Ba)

TN.XVIIL-4.mp3

ThanhEusebioGiamMuc.mp3 / https://youtu.be/0tK6r9XjnDw (2/8 - Thứ Tư)

 

ThanhPheroJulianoEymard.mp3 / https://youtu.be/_aCVRts2iYY (2/8 - Thứ Tư)

TN.XVIIL-5.mp3

TN-XVIIL-6.mp3 

ThanhGioanVianney.mp3 / https://youtu.be/HtYpJP-dBOo (4/8 - Thứ Sáu)

TN.XVIIL-7.mp3 

 

 

 

 

 

Tuần XVI Thường Niên

CN.XVI-A.mp3 / https://youtu.be/HAJ0vVpmER4 (Quan Phòng Thần Linh: Bát Quái Trận)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXVI.mp3

 ThanhBrigitta.mp3 / https://youtu.be/S0GJqY2eVcE (23/7 - Chúa Nhật)

Thu.2.XVITN.mp3

TN-XVIL-3.mp3 (2018) / MTN-XVI.3.mp3 (2021)

LeThanhGiacobeTien.mp3 / https://youtu.be/DXMBVfWx1DA (25/7 - Thứ Ba)

TN.XVIL-4.mp3

ThanhGioakim-Anna.mp3 / https://youtu.be/ewzCgcpQn48 (26/5 - Thứ Tư)

DTCPhanxico-BaiGiang-HuanTuTruyenTinNgayTGOngBa-BoLao.mp3 / https://youtu.be/gmlkaZlAVKw

Thu.5.XVITN.mp3

Thu.6.XVITN.mp3 (2018) / MTN.XVI-6.mp3 (2021)

Thu.7.XVITN.mp3 (2018) / MTN.XVI-7.mp3 / DucTinChienThangTheGian.mp3 / https://youtu.be/rpQnvhfujWg (2021)

 ThanhMatta.Maria.Lazaro.mp3 / https://youtu.be/FP7EtLF6_ZM (29/7 - Thứ Bảy)

 

 

 

Tuần XV Thường Niên

CNXV-A.mp3 / https://youtube.com/live/ocYmZKtpTMo (Mưa Tuyết trổ sinh)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXV-A.mp3

LeMeCarmelo.mp3 / https://youtu.be/ACp7Pt3iGOI (16/7 - Chúa Nhật)

Thu.2.XVTN.mp3

Thu.3.XVTN.mp3 

ThanhCamiloLellis.mp3 / https://youtu.be/uipRsWbmRbY (18/7 - Thứ Ba)

Thu.4.XVTN.mp3 (2018) / MTN.XV-4.mp3 (2021)

Thu.5.XVTN.mp3 (2018) / MTNXV-5.mp3 (2021)

Thu.6.XVTN.mp3 

ThanhLaurensoBrindisi.mp3 / https://youtu.be/sHDa_A0OzGo (21/7 - Thứ Sáu)

Thu.7.XVTN.mp3

 LeThanhMaiDeLien.mp3 (2018) / ThanhMariaMaiDeLien.mp3 (2019) / https://youtu.be/vbszlJWJgrw (22/7 - Thứ Bảy)

 

 

Tuần XIV Thường Niên

CNXIV-A.mp3 / https://youtube.com/live/u6Ry_cszrs4 (Linh Thao Cử Tạ)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTin-CNXIV.mp3

ThanhAugustinoTrieuVinhvaCacBanTuDaoTrungHoa.mp3 / https://youtu.be/3NegfYME9_o (9/7 - Chúa Nhật)

TN.XIVL-2.mp3

TN.XIVL-3.mp3 (2018); TN-XIV.3.mp3 (2021) / https://youtu.be/ANa_UHY_-bI

 ThanhBenedict.mp3 / https://youtu.be/ECDkOPHn_Tc (11/7 - Thứ Ba)

TN.XIV-4.mp3

TN.XIV-5.mp3

ThanhHenryIIHoangDeDucQuoc.mp3 / https://youtu.be/J3nT59pXPJI (13/7 - Thứ Năm)

TN.XIVL-6.mp3 (2018) / TN.XIV-Thu.6.mp3 (2021)

TN.XIV -7.mp3 

 LeThanhBonaventura.mp3 / https://youtu.be/lvB9-kBiC2k (15/7 - Thứ Bảy)

 

Tuần XIII Thường Niên

CNXIII-A.mp3 / https://youtube.com/live/Ce7gi6jw0YA (Tần Số Nước Trời / Thiên Duyên Nước Trời)

Thứ Hai 3/7 Lễ Kính Thánh Tôma Tông Đồ

ThanhTomaTongDo-DTCBDXVI.mp3 (2020) / LeThanhTomaTD.2021.mp3 (2021) / https://youtu.be/R2qceVQOp5o 

TN.XIII-3.mp3

ThuTuXIIITN.mp3

 ThanhAntonZacaria.mp3 / https://youtu.be/SybSU3KuB8Y (5/7 - Thứ Tư)

TN.XIII-5.mp3

ThanhMariaGoretti.mp3 / https://youtu.be/QvpHtzV1iWs (6/7 - Thứ Năm)

TN.XIII-6.mp3

TN.XIII-7.mp3

 

 

Tuần XII Thường Niên

TN.CNXII-A.mp3 / https://youtube.com/live/L_i3k8ldv8o (Ánh Sáng Khủng Bố Tối Tăm)

ThuHaiTuanXIITN.mp3 (2018) / MTN.XII-2.mp3 (2021)

TDCTT-PVLC/TN.XIIL-3.mp3

ThanhCyriloAlaxandria.mp3 / https://youtu.be/DGd18f3wAwQ  (27/6 Thứ Ba)

TDCTT-PVLC/TN.XIIL-4.mp3

ThanhIreneGiamMucTuDao.mp3 / https://youtu.be/NTUMYBEQw7E (28/6 Thứ Tư)

LeThanhPheroPhaolo.mp3

 https://youtu.be/E0SmZAYy9F8 / https://youtu.be/JRtMLiCCn7k (29/6 Thứ Năm)

XII-6.mp3

CacThanhTuDaoTienKhoiCuaGiaoDoanRoma.mp3 / https://youtu.be/Lj9kHTz6HaQ (30/6 Thứ Sáu)

ThuBayTuanXIITN.mp3

 

 

 

 

Tuần XI Thường Niên

 

MTN-XI-B.mp3 / https://youtu.be/_p67tzjECwk

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNXI-B.mp3 / https://youtu.be/rmmjVs3tmzU

TN.XI-2.mp3

ThanhRomulaldoVienPhu.mp3 / https://youtu.be/1BHtC7ItbYs (19/6 Thứ Hai)

TN.XI-3.mp3 (2018) / MTN.XI-3.mp3 (2021)

TN.XI-4.mp3

ThanhLuyGonzagaTuSi.mp3 / https://youtu.be/1zjm4uweI_U (21/6)

TN.XI-5.mp3 (2018) / MTN-XI-5.mp3 (2021)

ThanhPaolinoNolano-GioanFisher.TomaMore.mp3 / https://youtu.be/r_8CTCEg9hQ (22/6)

ThuSauTuanXITN.mp3

LeThanhGioanTayGiaSinhNhat.mp3 / https://youtu.be/xNBhej6o0rY (24/6 Thứ Bảy)

 

Tuần X Thường Niên

Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

CN.LeMinhMauThanhChuaGiesu.mp3 / https://youtu.be/AdBOsjfmexc (2021)

DTCPhanxico-HuanTuTruyenTinCNLeMinhMauChua.mp3 / https://youtu.be/1jGvS2vf21s

TN.X-2.mp3 

ThuBaTuanXTN.mp3

ThanhAnTonPadua.mp3 / https://youtu.be/V_PLNJZTAE4 (13/6)

ThuTuTuanXTN.mp3

ThuNamTuanXTN.mp3

LeThanhTamChuaGiesu.mp3 / https://youtu.be/8A-ro3O8Jpc

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria

ThuBayTuanXTN.mp3 

ThuBayTTM.mp3 / https://youtu.be/Z0c09X-WBfU

 

 

Tuần IX Thường Niên

 

Tuần VIII Thường Niên

Chúa Nhật Thánh Thần Hiện Xuống

CNLeHienXuong.mp3 / https://youtu.be/Ch9JiIBoftU

DTCPhanxico HuanTuLayNuVuongLeHienXuong.mp3 / https://youtu.be/hBhbgBbXX1A

ThuHaiTuanVIIITN.mp3 / LeMeGiaoHoi.mp3 / https://youtu.be/b3dpPA4AZ7c (Thứ Hai sau CN Lễ Hiện Xuống)

ThuBaTuanVIIITN.mp3 

LeDucMeThamVieng.mp3 / https://youtu.be/v_FXnxJQQoU (31/5 - Thứ Tư)

TN.VIII-5.mp3 


ThanhJustinoTuDao.mp3 / https://youtu.be/FnM-3tVwwpo (1/6 - Thứ Năm)

 

ThuSauTuanVIIITN.mp3 (2018) / MTN.VIII-6.mp3 (2021)

 

ThanhMarcellino-PheroTuDao.mp3 / https://www.youtube.com/watch?v=ALxaiyegNWk (2/6 - Thứ Sáu)


ThuBayTuanVIIITN.mp3

 

ThanhCoroloLoangaVaCacBanTuDao.mp3 / https://youtu.be/5PXT8aPRejM (3/6 - Thứ Bảy)


 

MÙA PHỤC SINH

 

Tuần VII Phục Sinh

 

PS.CNVII-A.mp3 / https://youtu.be/75cNpuOw2-Q

 LeChúaGiêsuThăngThiên.mp3 / https://youtu.be/r01d2H4UYDo

PS.VII-2.mp3

ThanhRitaCascia-phan1.mp3 + ThanhRitaCascia-phan2.mp3 / https://youtu.be/X-6Y9YL0BRo (22/5)

PS.VII-3.mp3

PS.VII-4.mp3

PS.VII-5.mp3

ThanhBedaLm.ThanhGHGregorioVII.ThanhMadalenaPazzi.mp3 / https://youtu.be/_nIq3mgmjeA (25/5)

PS.VII-6.mp3

ThanhPhilipheNeri.mp3 / https://youtu.be/H0MtkmzeWYU (26/5)

PS.VII-7.mp3

 

ThanhAugustinoCanterbury.mp3 / https://youtu.be/K_Ce7wT5NgQ (27/5)

 

 

Tuần VI Phục Sinh

 

PS.VI-A.mp3 / https://youtu.be/mW87qudr2k4

PS.VI-2.mp3

 

ThánhIsidoroThủTiết.mp3 / https://youtu.be/AxP84URlKVY (15/5 - Thứ Hai)

PS.VI-3.mp3

PS.VI-4.mp3

PS.VI-5.mp3

 ThanhGHGioanITuDao-ThanhChristopherMagallanescungcacbanTuDao.mp3 (18/5 - Thứ Năm + phụ thêm 22/5) / https://youtu.be/PX60VT9o-38

ThuSauTuanVIPS.mp3

PS.VI-7.mp3

ThanhBenadinoSienna.mp3 / https://youtu.be/JBCSuaMUhRk (20/5 - Thứ Bảy)

 

 

Tuần V Phục Sinh

 

PS.CNV-A.mp3 / https://youtu.be/9U7-9fltNsg 

PS.V-2.mp3

PS.V-3.mp3

PS.V-4.mp3

ThanhDamienMolokai.mp3 / https://youtu.be/TQRVDJ5kebk (10/5 - Thứ Tư)

PS.V-5.mp3

PS.V-6.mp3

BaThanhTuDao-Nero.Archelio.Pancrasio.mp3 / https://youtu.be/pOKB-P2q4Uw (12/5 - Thứ Sáu)

PS.V-7.mp3

Fatima - Sứ Điệp Thương Xót / https://youtu.be/btwyEJIFLD8 (13/5 - Thứ Bảy Lễ Đức Mẹ Fatima )

 

 

 

 

Tuần IV Phục Sinh

 

PS.CNIV-A.mp3 / https://youtu.be/7QnCvvkWzfY

PS.IV-2.mp3

ThuBaTuanIVPS.mp3

ThanhAthanasioGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/bUYTgEB2NNk (2/5)

PS.IV-4.mp3

ThanhPhilipe-GiacobeHau.mp3 / https://youtu.be/wqSG0tJD7ws (3/5)

TPS.IV-5.mp3

PS.IV-6.mp3

PS.IV-7.mp3

 

Tuần III Phục Sinh

PS.CNIII-A.mp3 / https://youtu.be/IugM8xt729o

PS.III-2.mp3

ThanhFideleSigmarinaLmTuDao.mp3 / https://youtu.be/8oGvTNGTJwY (24/4 - Thứ Hai)

PS.III-3.mp3

ThanhMacoThanhSu.mp3 / https://youtu.be/3uXODGUMYXM (25/4 - Thứ Ba)

PS.III-4.mp3

PS.III-5.mp3

PS.III-6.mp3

ThanhPheroChanel-ThanhLouisMontfort.mp3 / https://youtu.be/NGDiSf0tloo (28/4 - Thứ Sáu)

PS.III-7.mp3

ThánhCatarinaSienna.mp3 / https://youtu.be/GxtzHgPPMZE (29/4 - Thứ Bảy)

 

Tuần II Phục Sinh

 

PS-CNII.mp3 / https://youtu.be/OMaBnbNlubY

PS.II-2.mp3

PS.II-3.mp3

PS.II-4.mp3

PS.II-5.mp3

ThuSauTuanIIPS.mp3 

ThanhAnselmoGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/iIVYt41X60Y (21/4 - Thứ Sáu)

PS.II-7.mp3

 

Bát Nhật Phục Sinh

(từng ngày)

PS.ChúaNhậtPS.mp3 / https://youtu.be/eetMrbbYoCg

PS-BatNhat.2.mp3

PS.BatNhat-3.mp3

PS.BatNhat-4.mp3

PS.BatNhat-5.mp3

PS-BatNhat.6.mp3

Tuần Chín Kính LTXC

PS.BatNhat.7.mp3

Lễ Lòng Thương Xót Chúa - Thời Điểm:

phần 1 - https://youtu.be/RHnB0f1zsmY (TV Show) 

phần 2 - https://youtu.be/nS9qS1W_cl4 (TV Show)

Lễ LTXC và Sứ Điệp LTXC:  

https://youtu.be/pxVMZHmKDxg (TV Show)

Truyện Kể về LTXC và Ảnh LTXC:

https://youtu.be/K0EmeujKGks (TV Show)

PS-CNII.mp3 / https://youtu.be/OMaBnbNlubY

https://youtu.be/aUa-Cymklyw (TV Show)

 

 

TUẦN THÁNH

 

 Chúa Nhật Thương Khó  Tuần Thánh

 

TuanThanh.CN-A.mp3 / https://youtu.be/EFXyj6W27UY

 

 

TuanThanh-2.mp3

 

TuanThanh-3.mp3

TuanThanh-4.mp3

 

TuanThanh-5.mp3

TiengGoiTinhYeu.CuocKhoNan-BuaTiecLy.mp3 / https://youtu.be/YmguFgrgjF0

TiengGoiTinhYeu.CuocKhoNan-VuonCayDau.mp3 / https://youtu.be/RdG21YOv7Nc

 

TuanThanh-6.mp3

TiengGoiTinhYeu.CuocKhoNan-DinhCaipha.mp3 / https://youtu.be/y240TDkkAMM

TiengGoiTinhYeu.CuocKhoNan-DinhPhilato.mp3 / https://youtu.be/W4VcRbnKn_c

TiengGoiTinhYeu.CuocKhoNan-YeuDenCung.mp3 / https://youtu.be/V9Y-6tYUaVs

 

TuanThanh-7-VongPhucSinh.mp3 / https://youtu.be/O6imj-tULyo

https://youtu.be/iiWgKVNM87M (TV Show)

 

MÙA CHAY

 

 Tuần V Mùa Chay

 

MC.CNV-A.mp3 / https://youtu.be/YmPGZyoQyTM

MC.V-2ab.mp3 

MC.V.3.mp3

MC.V-4.mp3

MC.V-5.mp3

MC-V.6.mp3

MC.V-7.mp3

 

Tuần IV Mùa Chay

MC.CNIV-A.mp3 / https://youtu.be/YZcH21cHxO4

LeThanhGiuse.mp3 / ThanhGiusePhuQuanThienMauMaria.mp3 / https://youtu.be/dUdBaVDKYY4 (19/3 - Thứ Hai 20/3 Lễ Trọng thay CN 19/3 trong Mùa Chay)

MC.IV-3.mp3

MC.IV-4.mp3 

MC.IV-5.mp3

ThanhTuribioMongrovejo.mp3 / https://youtu.be/FXus0U4rQng (23/3 - Thứ Năm)

MC.IV-6.mp3

MeMariaDuocThuThaiNgoiLoiNhapThe.mp3 / https://youtu.be/_J7BW_eE5fo (25/3 - Thứ Bảy Lễ Trọng)

 

 Tuần III Mùa Chay

MC.CNIII-A.mp3 / https://youtu.be/hBIm0VV-x9Y

MC.III-2.mp3

MC.TuanIII-3.mp3

MC-TuanIII.4.mp3

MC-TuanIII-5.mp3

MC.TuanIII-6.mp3

ThanhPatrick.mp3 / https://youtu.be/d2KBXbiyADc (17/3 - Thứ Sáu)

MC-TuanIII.7.mp3

ThanhCyriloGierusalem.mp3 / https://youtu.be/eXpVQM2vAeA (18/3 - Thứ Bảy)

 

 

 

 

 

 

Tuần II Mùa Chay

 

MC.CNII-A.mp3 / https://youtu.be/PEC3MQstW2s

MC.Tuan.II-2.mp3

MC.TuanII-7.mp3

 

 

 

Tuần I Mùa Chay

 

 

MC.CNI-A.mp3 / https://youtu.be/Xg3JTH6dzbM

 

MC.Tuan.1-2.mp3

 

ThanhGregoryNarek.mp3 / https://youtu.be/ohJnx-3lvc0 (27/2 - Thứ Hai)

MC.Tuan.1-3.mp3

MC.Tuan1-4.mp3

MC.Tuan.1-5.mp3

MC.Tuan1-6.mp3

MC.Tuan.1-7.mp3

ThanhCaximia.mp3 / https://youtu.be/GTa4jy5qEbw (4/3 - Thứ Bảy)

 

 

 

 

Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

 

Tuần 7

TN.CNVII-A.mp3 / https://youtu.be/Z3rFkT5sRig

Thu.2.VII-TN.mp3

Thu.3.VII.TN.mp3

LeThanhPheroDamiano.mp3 / ThanhPheroDamiano.mp3 / (21/2 - Thứ Ba)

Mấy ngày đầu Mùa Chay

 

MC.LeTro.mp3

 

LeKinhNgaiToaThanhPhero.mp3 / NgaiToaThanhPhero.mp3 / https://youtu.be/1k8lrG4t3tU (22/2 Thứ Tư)

MC.Thu.5.SauLeTro.mp3

ThanhPolycarpoGMTD.mp3 / https://youtu.be/qZjZv4TQQxs (23/2 - Thứ Năm)

MC.Thu.6.SauLeTro.mp3

Thu.7.SauLeTro.mp3

 

Tuần 6

TN.CNVI-A.mp3 / https://youtu.be/33JuBDA0D48

Thu.2.VI-TN.mp3

Thu.3.VI-TN.mp3

ThanhValentine.mp3 / https://youtu.be/qCFBml-YlWw / https://youtu.be/TVIRa5Zh4XA (14/2)

LeThanhCyrilo-Methodio.mp3 / ThanhCyrilo-ThanhMethodio.mp3 / https://youtu.be/g_HlHQhPSUU (14/2)

Thu.4.VI-TN.mp3

Thu.5.VI-TN.mp3

TN.VI-6.mp3 

BayThanhLapDongToiToDucMe.mp3 / https://youtu.be/R9BgxNDsCFQ (17/2)

Thu.7.VI-TN.mp3

 

Tuần 5

TN.CNV-A.mp3 / https://youtu.be/xp27WKjYxa4

TN.V-2.mp3

ThanhPhaoloMiki-CacBanTuDao.mp3 / https://youtu.be/L4KH8wjptiw (6/2 - Thứ Hai)

TN.V-3.mp3

TN.V-4.mp3

ThanhGieronimoGiuliano-ThanhJosephineBakhita.mp3 / https://youtu.be/Nx04dIZ4dfA (8/2 - Thứ Tư)

Thu.5.V-TN.mp3

Thu.6.V-TN.mp3 

ThanhScolastica.mp3 / https://youtu.be/Fmd-n3MevBM (10/2 - Thứ Sáu)

Thu.7.V-TN.mp3

 LeMeLoDuc.mp3 (hành hương) / MeLoDuc.mp3 / https://youtu.be/mSCBGQZxENM (Mẹ Nói, Bí Mật, Phép Lạ) (11/2 - Thứ Bảy)

 

Tuần 4

TN.CNIV-A.mp3 / https://youtu.be/aqYoGq4sHAE

TN.IV-2.mp3

Thu.3.IV-TN.mp3

LeThanhGioanBosco.mp3 (31/1 - Thứ Ba)

Thu.4.IV-TN.mp3

TN.IV-5.mp3

MeDangChuaTrongDenTho.mp3 / https://youtu.be/YIRvIPcU7Bw (2/2 - Thứ Năm)

TN.IV-6.mp3

ThanhBlasio-ThanhAnsgario.mp3 / https://youtu.be/OMYMCurEd8k (3/2 - Thứ Sáu)

TN.IV-7.mp3Tuần 3

 

TN.CNIII-A.mp3 / https://youtu.be/A0uFHPN66L8

TN.III-2.mp3

TN.III-3.mp3

ThanhPhanxicoSalesio.mp3 / https://youtu.be/MS8BBglM0ic (24/1 - Thứ Ba)

TN.III-4.mp3

  ThanhPhaoloTroLai.mp3 / https://youtu.be/7iXTM5bj6rQ (25/1 - Thứ Tư)

TN.III-5.mp3

 ThanhTimotheu-ThanhTito.mp3 / https://youtu.be/j7W2JJF1jAg (26/1 - Thứ Năm)

TN.III-6.mp3 

 ThanhAngelaMerici.mp3 / https://youtu.be/NfoE1NN5DkM (27/1 - Thứ Sáu)

TN.III-7.mp3

 LeThanhTomaTienSi.mp3 / ThanhTomaTienSiHoiThanh.mp3 / https://youtu.be/tGf8zgExMWo (28/1 - Thứ Bảy)

 

Tuần 2

TN.CNII-A.mp3 / https://youtu.be/rGjxKWc7JbI

TN.II-2.mp3

 TN.II-3.mp3

ThánhAntonVienPhu.mp3 / https://youtu.be/FbQe9oyBY_E (17/1 Thứ Ba)

TN.II-4.mp3

TN.II-5.mp3

TN.II-6.mp3

ThanhFabianoGHTD-ThanhSebastianoQNTD.mp3 / https://youtu.be/Yd-VO1hZaDg (20/1 Thứ Sáu)

Thu.7.II-TN.mp3 

ThanhAne-Agnes.mp3 / https://youtu.be/X1cFrKQV28Y (21/1)

 

Tuần 1

LeChuaGiesuChiuPhepRua-A.mp3 / LeChuaGiesuLanhPhepRua.mp3 / https://youtu.be/tGNODrM5w24

TN.Tuan1-Thu2.mp3

TN.Tuan1-Thu3.mp3

TN.Tuan1-Thu4.mp3

TN.Tuan1-Thu5.mp3

TN.Tuan1-Thu6.mp3

ThanhHilarioGiamMucTienSi.mp3 / https://youtu.be/KuMIMDrS-2Q (13/1 - Thứ Sáu)

TN.Tuan1-Thu7.mp3

 

 

MÙA GIÁNG SINH

 

Tuần trước Lễ Hiển Linh

GS.LeMeThienChua.mp3 (1/1) / MeThienChua.mp3 / https://youtu.be/BtimhfyGMtY

Ngay.2-1.mp3 

ThanhBasilioVaGregorio.mp3 / https://youtu.be/v7GxT8u4uAs (2/1 - Thứ Hai)

 ThanhBasilio-Gregorio.mp3 / https://youtu.be/Pbwtj9xuKLo

GS.Ngay3-1.mp3

GS.Ngay4-1.mp3

Ngay.5-1.mp3

ThanhGioanNeumann.mp3 / https://youtu.be/E52YwmXINO0 (5/1 - Thứ Năm)

Ngày 6-1 thường là Lễ Hiển Linh, nhưng năm 2023 Lễ Hiển Linh lại vào Chúa Nhật 8/1 - xin đọc bài chia sẻ ở cái link Tuần trước Lễ Hiển Linh đầu tuần trên đây

Ngay.7-1.mp3

ThanhRaymundoPenafort.mp3 / https://youtu.be/kdkhYDv7ZtM (7/1 - Thứ Bảy)

LeTamViVuongGiaDaoSi.mp3 / https://youtu.be/H4UB1wCLX7E

 

GS-LeHienLinh.mp3 / https://youtu.be/SnyRmELeCFI / https://youtu.be/snjGCc4hzxI

 

Tuần Bát Nhật Giáng Sinh

(25/12 - 1/1)

GS.25-12.mp3 (Lễ đêm) / https://youtu.be/eJj2STyuXP4

DaiLeGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/cTfFCmSPqkI

TDCTT-PVLC/LeGiangSinh-BanNgay.mp3 / https://youtu.be/-C6UIyejkiA

LeGiangSinhCa3ChuKyA-B-C.mp3 / https://youtu.be/OO9mjZn2xwk

GS-LeThanhStephano.mp3 (26/12) / ThanhStephanoPhoTeTuDao.mp3 / https://youtu.be/-hq1jDR8TSA

ThanhStephano-ThanhGuomHaiLuoi.mp3 / https://youtu.be/bn7ygOTBVkc

GS.LeThanhGioanTĐ.mp3 / ThanhGioanTongDoThanhSu.mp3 / https://youtu.be/_h-gnH3wWw4 (27/12)

GS.LeCacThanhAnhHai.mp3 / https://youtu.be/J91onlNWSWs (28/12)

Ngay.29-12.mp3 / ThanhTomaBecket.mp3 / https://youtu.be/sphT43g03Qc

LeThanhGia-PVGKva2DTC.mp3 / https://youtu.be/b2870n552Qc (30/12)

GS.Ngay31-12.mp3 / ThanhGiaoHoangSylvester1.mp3 / https://youtu.be/mswBepOKeYk

GS.LeMeThienChua.mp3 (1/1) / MeThienChua.mp3 / https://youtu.be/BtimhfyGMtY

 

 

MÙA VỌNG

 

Mùa Vọng Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh (17-24/12) Năm A 2022

 

Ngay.17.12.mp3

 

MV.Ngay18-12.mp3 nhưng năm 2022 lại là Chúa Nhật IV Mùa Vọng MV.CNIV-A.mp3 / https://youtu.be/MK7wE28VSRM

Ngay.19-12.mp3

ThanhGioanKety.mp3 / https://youtu.be/NI2rerq1Up0 (19/12)

Ngay.20-12.mp3

Ngay.21-12.mp3

ThanhPheroCanisio.mp3 / https://youtu.be/8DjB_7NfoJk (21/12)

Ngay.22-12.mp3

 

MV.Ngay23-12.mp3  

 

Ngay.24-12.mp3

 

 

Mùa Vọng Tuần 3 Năm A

MV.CNIII-A.mp3

ThanhGiaoHoangDamasoI.mp3 / https://youtu.be/ESF4TkR2zTc (11/12)

MV.III-2.mp3 

MV.III-3.mp3

ThanhLuciaDongTrinhTuDao.mp3 / https://youtu.be/qD2pbQk_bNY (13/11)

MV.III-4.mp3

 LeThanhGioanThanhGia.mp3 / ThanhGioanThanhGia.mp3 / https://youtu.be/nRYNH1u1M-0 (14/11)

MV.III-5.mp3

MVTuanIII-Thu6.mp3

(Thứ Bảy ngày 17 bắt đầu vào Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh sẽ được gửi sau)

 

 

Mùa Vọng Tuần 2 Năm A

Chúa Nhật: https://youtu.be/veuhWCuNwdg

MuaVong-ConDuongSaMac.mp3 (cho Chúa Nhật II cả 3 chu kỳ A-B-C)

ThanhGioanDamasceno.mp3 / https://youtu.be/Z_flrOYuWnM (4/12 Chúa Nhật)

Thu.2.MV.II.mp3 

Thu.3.MV-II.mp3 

Thu.4.MV-II.mp3

 LeThanhAmbrosio.mp3 / ThanhAmbrosio.mp3 / https://youtu.be/MHi4VGUHO7c (7/12 Thứ Tư)

Thu.5.MV-II.mp3

 LeMeVoNhiem.mp3 / DucMeVoNhiem.mp3 / https://youtu.be/DxjMJ0RacdI (8/12 Thứ Năm)

MV.II-6.mp3 

Thu.7.MV-II.mp3 

 

Mùa Vọng Tuần 1 Năm A

 

MuaVong-ConDuongSaMac.mp3 / https://youtu.be/3zLd6KYXTqA (cho CN Tuần 1, 2 và 3 MV 3 chu kỳ A-B-C)

MuaVong-ChanTroiGiangSinh.mp3 / https://youtu.be/RKnCx9LZrdw (cho Phúc Âm ngày thường trong Mùa Vọng)

 https://youtu.be/yVtIwYMKOT4 (Chỉ Tuần I MV)

https://youtu.be/PuNedBuwLpk (livestream)

 ThanhGiaoHoangDamasoI.mp3 / https://youtu.be/ESF4TkR2zTc (11/12 Chúa Nhật)

Thu.2.TuanI-MV.mp3

LeThanhAnreTongDo.mp3 / ThanhAnreTongDo.mp3 / https://youtu.be/Vl5fkGKliac (30/11 Thứ Tư)

 

 

 

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2018

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Lẻ 2019

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2020

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Lẻ 2021

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm C và Ngày Thường Năm Chẵn 2022

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm A và Ngày Thường Năm Chẵn 2023

Phụng Vụ Lời Chúa Chu Kỳ Chúa Nhật Năm B và Ngày Thường Năm Chẵn 2024

 

 

Cảm Nhận của thính giả