Bông Hồng 34


Simon de Monfort, Alan de Lanvallay and Othère


Hầu như không thể kể hết các chiến thắng mà nhà trưởng giả Simon de Monfort nhờ sự phù hộ của Đức Mẹ Mân Côi đă chiến thắng các người lạc giáo Albigensê. Những chiến thắng này thế giới chưa hề được chứng kiến một sự ǵ có thể so sánh với chúng. Một ngày kia, ông đă thắng được 10 ngàn người lạc giáo chỉ vơí một lực lượng 500 người của ông, rồi vào một trừơng hợp khác, vơí 30 người ông đă thắng đợc 500 người.

Sau hết, với 800 kị binh và 100 bộ binh, ông đă hoàn toàn đánh đuổi cả một đạo quân của vua Aragon mạnh gấp trăm lần, trong khi bên ông chỉ thiệt hại có 1 kị binh và 8 bộ binh!

Đức Mẹ cũng đă phù hộ cho Alan de Lanvallay, một hiệp sĩ người Breton, khỏi những cơn đại nguy biến. Ông cũng chiến đấu cho đức tin chống lại các người lạc giáo Albigensê. Một ngày kia, ông bị kẻ thù bao vây tứ bề, Đức Mẹ đă làm cho 150 tảng đá rơi xuống trên quân thù của ông, cứu ông thoát nạn. Một lần khác, khi tầu của ông bị ngấm nước gần ch́m, Đíc Mẹ liền cho hiện ra một cách lạ lùng 150 ngọn đồi nhỏ trên mặt nước, nhờ đó, họ đă đến Đại Anh quốc cách b́nh an.

Ông xây một đan viện ở Dinan cho ḍng thánh Đaminh, để tạ ơn Đức Mẹ về tất cả các phép lạ Người đă làm cho ông để đáp lại kinh Mân Côi ông đọc hằng ngày. Sau khi trở nên một thày ḍng ông đă chết thánh thiện ở Orleans.

Othère cũng là một binh sĩ người Breton, ở Vancouleurs, và ông thường đơn thân độc mă chiến đấu với cả đám người lạc giáo hay trộm cướp, mà chỉ bằng cách đeo tràng hạt trên cánh tay hay đeo tràng hạt trên cán gươm của ḿnh. Một lần kia, ông đánh đuổi quân thù, và quân thù của ông khẳng định là họ thấy lưỡi gươm của ông sáng quắc, lần khác họ thấy cái thuẫn trên tay ông có h́nh Chúa, Đức Mẹ và các thánh. Chiếc thuẫn này làm ông trở nên vô h́nh và tăng sức tấn công dữ dội cho ông.

Một lần khác, ông chiến thắng 20 ngàn người lạc giáo với một lực lượng là 10 người mà không bị thiệt mạng một ai. Điều này đă làm cho vị tướng của đạo quân lạc giáo cảm phục đến nỗi sau đó ông ta đă đến gặp Othère, từ bỏ lạc thuyết và công bố rằng ông ta đă thấy Othère được vây bọc bởi những lưỡi gươm lửa trong lúc chiến đấu.
 

Nếu cần, xin xem lại những bông hồng trước:

Nội dung và Nhập Đề

Bông hồng 1 Những kinh nguyện Mân Côi,

Bông hồng 2 về Nguồn gốc Kinh Mân Côi,

Bông hồng 3 về Thánh Đaminh,

Bông hồng 4 Á Thánh Alan de la Roch

Bông hồng 5 Hiệp Hội Kinh Mân Côi

Bông hồng 6 Thánh Vịnh Mẹ Maria

Bông hồng 7 Triều Thiên Hoa Hồng

Bông hồng 8 Những kỳ diệu của Kinh Mân Côi

Bông hồng 9 Các Thù Địch

Bông hồng 10 Những Phép Lạ

Bông hồng 11 Kinh Tin Kính

Bông hồng 12 Kinh Lạy Cha

Bông hồng 13: Kinh Lạy Cha (tiếp)

Bông hồng 14: Kinh lạy Cha (kết)

Bông hồng 15: Kinh Kính Mừng

Bông hồng 16: Kinh Kính Mừng Tuyệt Diệu

Bông hồng 17: Kinh Kính Mừng: Hoa Trái

Bông hồng 18: Kinh Kính Mừng: Ơn Phúc

Bông hồng 19: Một trao đổi phúc đức

Bông hồng 20: Kinh Kính Mừng diễn nghĩa

Bông hồng 21: 15 Mầu Nhiệm

Bông hồng 22: Nên giống Chúa Kitô

Bông hồng 23: Một việc tưởng niệm

Bông hồng 24: Phương thế nên trọn lành

Bông hồng 25: Sung măn thánh thiện

Bông hồng 26: Kinh nguyện tuyệt hảo

Bông hồng 27: Các lợi ích

Bông hồng 28: Những công dụng hữu hiệu

Bông hồng 29: Phương thế cứu rỗi

Bông hồng 30: Những đặc ân của Hiệp Hội

Bông hồng 31: Blancô Castillô - Alphongsô 8

Bông hồng 32: Don Perez

Bông hồng 33: Một cuộc quỉ ám