NỘI DUNG

Cuốn Thứ Nhất: Tội Tràn Lan...

Lời Ngỏ

Cửa Vào: Mầu Nhiệm Yêu Thương 

1.Cửa Vào 1
2.Cửa Vào 2
3.Cửa Vào 3


1.   Thiên Chúa Toàn Thiện: Đấng Bị Tội Phạm   

Lời Thỏ Thẻ với:

- Thánh nữ Magarita Alacốc

- Nữ tu Josefa Menéndez

- Chân Phước Maria Faustina

- Nữ tu Consolata Betrone

- Nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi

- Nữ giáo dân Maguerite


2.   Con Người Hèn Yếu: Nạn Nhân Tội Phạm

Lời Thỏ Thẻ Với: 

- Thánh nữ Magarita Alacốc

- Nữ tu Josefa Menéndez

- Chân Phước Maria Faustina

- Nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi

- Nữ giáo dân Maguerite

 

3.   Muối Ướp Thế Gian: Đền Cứu Tội Phạm

Lời Thỏ Thẻ Với: 

- Nữ tu Josefa Menéndez

- Chân Phước Maria Faustina

- Nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi

- Nữ giáo dân Maguerite

 

Thông Điệp: Tôn Sùng Thánh Tâm (ĐTC Piô XII)

 

Cuốn Thứ Hai: Phúc Ngập Lụt! 

 

Thông Điệp: T́nh Thương Thiên Chúa (ĐTC GP II)

 

4. Thiên Chúa Yêu Thương: Mạch Nguồn Ân Phúc

Lời Thỏ Thẻ với:

- Thánh nữ Magarita Alacốc

- Nữ tu Josefa Menéndez

- Chân Phước Maria Faustina

- Nữ giáo dân Maguerite


5. Kính Mến Thiên Chúa: Say Thỏa Ân Phúc

Lời Thỏ Thẻ với:

- Thánh nữ Bridget

- Thánh nữ Margaret

- Nữ tu Josefa

- Chân Phước Faustina

- Nữ tu Consolata

- Nữ tu Mary Chúa Ba Ngôi

- Nữ giáo dân Maguerite


6. Yêu Thương Tha Nhân: Tràn Chia Ân Phúc 

Lời Thỏ Thẻ với

- Chân Phước Maria Faustina

- Nữ tu Consolata

- Nữ tu Maria Chúa Ba Ngôi 

- Nữ giáo dân Maguerite

 

Lối Ra: Kho Tàng Yêu Thương 

Lối Ra 1

Lối Ra 2

Lối Ra 3

Tôn Sùng Thánh Mẫu

Tinh Thần Vâng Phục

Tâm T́nh Yêu Thương

Quyền Năng Thánh Hoá