Phn Mt

 

Tổng Quan về Việc Thành Tht Sùng Kính Đức M

 

  

Chương Một

 

Tôn Sùng Mẹ Maria: Cần Thiết 

 

 

 

 

IV.  Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

 

49.       Vic cu độ thế gii được bt đầu nh M Maria thế nào, th́ cũng nh Mđược hoàn thành như vy. M Maria hiếm khi xut hin ln đến th nht ca Chúa Giêsu Kitô, nh đó, con người, v́ chưa được hướng dn và hiu biết đầy đủ v bn thân Người Con ca M, mi không b xa ĺa vi chính s tht, bng vic h c gn lin vi M. Điu này có th xy ra nếu M được biết đến, v́ nhng nét duyên dáng l lùng M được Thiên Chúa tô đim cho, dù ch dáng dp b ngoài ca M. Điu này đúng là như thế, v́ Thánh Denis the Areopagite đă nói cho chúng ta biết trong các bn văn ca ngài là, khi ngài trông thy M th́ ngài tưởng M là mt n thn, v́ v đẹp khôn sánh ca M, nếu đức tin vng chc ca ngài không bo cho ngài biết rng không phi như vy. Thế nhưng, vào ln đến th hai ca Chúa Giêsu Kitô, M Maria cn phi được nhn biết và cn phi được Thánh Thn công khai t ra cho biết, để nh M Chúa Giêsu được nhn biết, yêu mến và phng s. Không c̣n nhng lư do khiến Thánh Linh cn phi che du v hôn thê ca ḿnh đi trong cuc sng ca M và t M ra rt ít, v́ vic rao ging phúc âm thu ban đầu không c̣n na.   

 

(1)        Thiên Chúa mun M được nhn biết hơn vào nhng thi bui sau này

 

50.       Bi thế Thiên Chúa mun t M Maria ra, mt kit tác ca Ngài, và làm cho M được nhn biết hơn vào nhng thi bui sau này:

 

1.      V́ M đă biết n thân ḿnh đi trên thế gian này, và bng ḷng khiêm nhượng sâu xa M đă coi ḿnh hèn kém hơn là bi đất, mà M được Thiên Chúa, được các v tông đồ và các v thánh kư làm cho M được nhn biết.

 

2.      V́, M Maria chng nhng là kit tác hin vinh trên thiên đ́nh ca Thiên Chúa, mà c̣n là tuyt phm v ân sng trên thế gian này na, nên Ngài mun M được tôn vinh và chúc tng bi nhng k sng trên trn gian này. 

 

3.      V́ M là rng đông xut hin trước và làm t hin Mt Tri Công Chính là Giêsu Kitô, mà M cn phi được nhn biết và nh́n nhn để nh đó Chúa Giêsu cũng được nhn biết và nh́n nhn.

 

4.      Như Mđường nh đó Chúa Giêsu đă đến vi chúng ta ln th nht thế nào, M cũng li là đường nh đó Người s đến vi chúng ta ln th hai như vy, dù không cùng mt kiu cách.

 

5.      V́ M là phương tin vng chc, là đường li trc tiếp và tinh tuyn đến vi Chúa Giêsu, và là mt hướng đạo viên tuyt ho dn đến vi Người, mà các linh hn chiếu ta thánh đức cn phi nh M để t́m gp Người. Ai gp được M Maria là gp được s sng, tc là gp được Chúa Giêsu Kitô, Đấng là đường, là s tht và là s sng (Jn. 14:6). Thế nhưng, không ai có th gp được M Maria nếu không t́m kiếm M. Không ai có th t́m kiếm M nếu không nhn biết M, v́ không ai t́m kiếm hay mong ước điu ǵ mà ḿnh chưa h biết đến được. Bi vy M Maria cn phi được nhn biết hơn bao gi hết để Thiên Chúa Ba Ngôi được sâu xa hiu biết hơn và tôn vinh hơn.

 

6.      Vào nhng thi bui sau này, M Maria cn phi chiếu sáng hơn bao gi hết v t́nh thương, quyn phép và ân sng; v t́nh thương, để mang vưu ái đón nhn thành phn ti nhân và hoang đàng đáng thương cn phi hoán ci và tr v vi Giáo Hi Công Giáo; v quyn phép, để chng li thành phn thù địch vi Thiên Chúa, thành phn mun ni dy mt cách đáng s để d d và thng đot, bng nhng ha hn và đe da, tt c nhng ai chng li h; sau hết, M cn phi sáng t v ân sng để phn khi và h tr thành phn quân quc tinh nhu và tôi t trung thành ca Chúa Giêsu Kitô đang v́ Người mà chiến đấu.

 

7.      Cui cùng, M Maria cn phi tr thành mt đạo binh dàn trn kinh hoàng đối vi ma qu và thành phn theo hn, nht là vào nhng thi bui sau này. Đối vi Satan, v́ biết rng ḿnh không c̣n bao nhiêu thi gian – hin nay c̣n ít hơn bao gi hết – để hy hoi các linh hn, đă gia tăng các n lc ca hn và nhng cuc công kích ca hn hng ngày. Hn s không ngn ngi khuy động lên nhng cuc bách hi tàn ác và đặt các th cm by xo quyt đối vi thành phn tôi t trung thành và con cái ca M Maria, thành phn hn thy khó chế ng hơn nhng k khác. 

 

51.       Chính v́ liên quan ti nhng cuc bách hi ác lit cui cùng này ca ma qu, nhng cuc bách hi hng ngày gia tăng cho đến khi tên phn Kitô hin tr, mà chúng ta cn phi hiu li tiên báo và nguyn ra tiên khi quá quen thuc Thiên Chúa đă tuyên phán cùng con rn trong vườn địa đường. Tht đă đến lúc cn phi ct nghĩa li này đây cho Đức Trinh N được vinh quang, cho con cái ca M được cu ri và cho ma qu b bi ri. “Ta s gây thù hn gia ngươi và người n, gia gịng dơi ngươi và gịng dơi người n; người n s đạp nát đầu ngươi và ngươi s ŕnh cn gót chân ca người n” (Gen 3:15).    

 

52.       Thiên Chúa đă ch gây ra mt mi thù duy nht – nhưng li là mt mi thù bt kh ḥa gii – mt mi thù s kéo dài, thm chí tiếp tc cho ti tn thế. Mi thù này xy ra gia M Maria, Người M xng đáng ca Người, và ma qu, gia thành phn con cái và tôi t ca Đức Trinh N vi thành phn con cái và môn đồ ca Luxiphe.

 

Bi vy, k thù ghê gm nht Thiên Chúa đă to nên để chng li ma qu là M Maria, M thánh ca Người. T thu c̣n địa đường trn gian, mc dù by gi M mi ch hin hu trong tâm trí ca Người, Người cũng đă ban cho M mt ḷng hn ghét thành phn thù địch đáng b nguyn ra ca Người, mt trí khôn tinh khéo trong vic phơi bày ra cái gian ác ca con cu xà, và mt quyn năng để đánh bi, lt đổ và chà đạp cuc ni lon ngang tàng này, đến ni Satan cm thy s M chng nhng hơn các thiên thn cùng loài người, mà c̣n, mt nghĩa nào đó, hơn c chính Thiên Chúa na.

 

Điu này không có nghĩa là cơn gin d, vic thù ghét và quyn năng ca Thiên Chúa hoàn toàn thua Đức Trinh N, v́ nhng phm cht ca M là nhng ǵ hn hu. đây ch có ư nói là Satan, v́ quá kiêu căng, hoàn toàn b thm bi và trng pht bi mt con người tôi t thp hèn và khiêm h ca Thiên Chúa, v́ ḷng khiêm nhượng ca M làm cho hn b nhc nhă hơn là quyn năng ca Thiên Chúa. Ngoài ra, Thiên Chúa đă ban cho M Maria mt quyn năng ln mnh trên các thn d, đến ni chúng thường b bt buc ngoài ư mun ca chúng thú nhn qua ming lưỡi ca nhng người b chúng ám rng chúng s mt trong nhng li bu cha ca M cho mt linh hn c̣n hơn là các li nguyn cu ca tt c mi v thánh, và s mt trong nhng điu đe da ca M hơn là tt c mi cc h́nh khác ca chúng.

 

53.       Nhng ǵ Luxiphe b mt bi kiêu ngo th́ M Maria chiếm hưởng nh ḷng khiêm tn. Nhng ǵ Evà hy hoi và b mt đi bi vic bt phc tùng th́ M Maria gi được nh đức tuân phc. V́ nghe theo rn qu, Evà đă làm hư hoi con cháu ca ḿnh cũng như chính bn thân ḿnh và đă trao np h cho hn. Nh tuyt đối trung thành vi Thiên Chúa, M Maria đă cu được con cái ca M cùng vi chính bn thân Mđă thánh hiến h cho s uy nghi thn linh ca Ngài.

 

54.       Thiên Chúa đă chng nhng gây nên mt mi hn thù duy nht mà c̣n ‘nhiu thù hn’, chng nhng gia M Maria và Satan mà c̣n gia miêu du ca M vi gịng dơi ca hn na. Tc là Thiên Chúa đă gây nên nhng mi hn thù, nhng th ác cm và nhng th căm ghét gia con cái chân thc và thành phn tôi t ca Đức Trinh N vi con cái và thành phn làm tôi ca ma qu. Gia hai bên không có vn đề mến thương và cm t́nh vi nhau. Con cái ca Belial, thành phn tôi t ca Satan, nhng k làm bn vi thế gian – v́ chúng tt c đều là mt và ging như nhau – bao gi cũng đă ra tay bách hi và s bách hi nhiu hơn bao gi hết sau này nhng ai thuc v Đức Trinh N, như Cain xưa đă bách hi Abel em ḿnh, cũng như Esau đối vi Giacóp em ḿnh. Đó là nhng mu v thành phn gian ác và thành phn công chính. Thế nhưng, M Maria khiêm h bao gi cũng chiến thng trên Satan, mt k kiêu căng, và cuc chiến thng ca M ln lao ti ni M s đạp nát đầu ca hn là chính ngai vàng kiêu căng ca hn. M s lt mt l xo quyt rn rết ca hn và s phơi bày nhng âm mưu gian ác ca hn. M s làm tiêu tan nhng d án qu ma ca hn, và M s ǵn gi thành phn tôi trung ca M khi móng vut ác độc ca hn cho ti tn cùng thi gian.

 

Thế nhưng, quyn năng ca M trên các thn d đặc bit s t ra vào nhng thi bui sau này, khi mà Satan s ŕnh cn gót chân M, tc là cn thành phn tôi t khiên h ca M và con cái bn cùng ca M, thành phn M s làm dy lên để chng li hn. Trước mt ca thế gian th́ h ch là nhng ǵ nh mn và bn cùng, và ging như gót chân, thp hèn trước mt thế gian ca tt c mi người, b giy xéo và chà đạp như gót chân đối vi các phn th khác trong thân th vy. Thế nhưng, bù li, chính v́ thế mà h s được tr nên phong phú trong ân sng ca Thiên Chúa là nhng ǵ M Maria s di dào tuôn đổ xung trên h. H s nên cao cđược tôn vinh trong thánh đức trước nhan Thiên Chúa. H s tri vượt trên tt c mi to vt bi ḷng nhit thành cao c ca h, và h s được ơn tr giúp thn linh nâng đỡ đến ni, liên kết vi M Maria, h s đạp nát đầu Satan bng gót chân ca h, tc là bng ḷng khiêm h ca h, để mang chiến thng v cho Chúa Giêsu Kitô.

 

(2)  Vic tôn sùng M Maria đặc bit cn thiết vào nhng thi bui sau này

 

55.       Sau hết, Thiên Chúa, vào nhng thi bui y, mun Người M Thánh ca Ngài được nhn biết, mến yêu và tôn kính hơn bao gi hết. Điu này chc chn s xy ra nếu thành phn được tuyn chn, nh ân sng và ánh sáng ca Thánh Linh, chp nhn thc hin vic tôn sùng sâu xa và trn ho tôi s bày t sau đây. By gi đức tin giúp h có th rơ ràng thy được Ngôi Sao Bin tuyt vi y. Theo s hướng dn ca M, h thy được ánh quang rng ngi ca v N Vương này và s hoàn toàn hiến thân phc v M như là thành phn tùy thuc và nô l ca t́nh yêu. H s cm nghim được s nhân hu và âu yếm t mu ca M đối vi con cái ca M. H s thiết tha mến yêu M và s cm nhn được M đầy cm thương biết bao, và h được M giúp đỡ là chng nào. Trong mi hoàn cnh, h s chy đến cùng M là v bin h ca h và là môi gii ca h trước Chúa Giêsu Kitô. H s thy rơ ràng M là con đường an toàn nht, d dàng nht, ngn ngi nht và trn ho nht để đến vi Chúa Giêsu, và s không ngn ngi trao phó bn thân ḿnh cho M, c xác ln hn, để được hoàn toàn thuc v Chúa Giêsu.

 

56.       Thế nhưng, nhng người tôi t này, nhng k nô l này, nhng đứa con cái này ca M Maria s tr nên như thế nào đây?

 

H s tr thành nhng v tha tác viên ca Chúa Kitô, Đấng như mt ngn la cháy nóng, s thp sáng mi nơi bng nhng ngn la ca t́nh yêu thn linh. Trong bàn tay uy quyn ca M Maria, h s tr nên như nhng mũi tên nhn sc được M s dng để bn h thành phn đối th ca M (Ps. 126:4).

 

H s tr thành như con cái ca Levi, hoàn toàn được thanh ty bi th la ca nhng cuc đại hon nn và được liên kết cht ch vi Thiên Chúa (1 Cor. 6:17). H s p th vàng yêu thương trong tâm can ca ḿnh, mt th nhũ hương nguyn cu trong trí khôn ca h và mt th mc dược hăm ḿnh kh chế nơi thân xác ca h. H s mang đến cho người nghèo khn và người thp hèn khp nơi hương thơm ngt ngào ca Chúa Giêsu, thế nhưng h s mang mùi v chết chóc đến cho k t cao, k phú quí và k kiêu căng trên thế gii này.

 

57.       H s như nhng đám mây sm sét bay ngang tri bi hơi th nh nht ca Thánh Linh. Không dính bén vi bt c s ǵ, không ly làm l lùng trước bt c điu chi, không cm thy b xao xuyến bi mt s ǵ, h s làm tuôn mưa li ca Thiên Chúa và s sng đời đời. H s gây nên nhng trn sm sét chng li ti li, h s làm to nên băo t chng li thế gian, h s đánh gc ma qu cùng thành phn theo hn, và v́ s sng ln s chết h s s dng thanh gươm hai lưỡi li Chúa (Eph. 6:17) để xuyên thu nhng ai h được Thiên Chúa Toàn Năng sai đến.

 

58.       H s là thành phn tông đồ đích thc ca nhng thi bui sau này, thành phn được Chúa Các Đạo Binh làm cho li khu và ban cho quyn lc để thc hin nhng vic k diu và tước đot nhng th chiến li phm vinh quang t tay các k thù ca Ngài. H s không mơ màng vàng bc, nht là tiếng tăm nơi hàng linh mc, tu sĩ và giáo sĩ (Ps. 67:14). Thế nhưng h s được nhng chiếc nhn vàng b câu giúp h có th đi đến bt c nơi nào Thánh Linh mi gi h, ch theo đui mt quyết tâm là t́m kiếm vinh quang ca Thiên Chúa và phn ri ca các linh hn. Ging dy đâu, h không lưu li ǵ khác ngoài th vàng yêu thương đó là tm mc viên trn ca tt c l lut vy (Rom. 13:10).

 

59.       Sau hết, chúng ta biết rng h s là thành phn môn đệ đích thc ca Chúa Giêsu Kitô, noi gương bt chước đức khó nghèo ca Người, ḷng khiêm h ca Người, vic khinh chê thế gian ca Người và ḷng yêu thương ca Người. H s vch ra cho thy con đường hp dn đến ti Thiên Chúa, theo mt s tht tinh tuyn hp vi Phúc Âm thánh, ch không theo nhng th châm ngôn ca thế gian. Tâm hn ca h s không b xao xuyến, hay t ra thiên v ai; h s không cn đến, không lng nghe hay không t ra hăi s bt c mt ai, dù có quyn lc đến đâu đi na. Ming h s ngm thanh gươm hai lưỡi li Chúa, và vai h vác cây Thp T Giá đẫm máu. Tay phi h cm tượng chuc ti, tay trái cm chui ht mân côi, ḷng h khc thánh danh Giêsu Maria. Hành vi c ch ca h phn nh tính cht đơn sơ và t hiến ca Chúa Giêsu.

 

Nhng con người cao c này là thành phn phi đến. Theo ư mun ca Thiên Chúa, M Maria là v trang b cho h để vương quc ca Ngài bao trùm trên vương quc vô đạo, vương quc ngu tượng (và vương quc tín đồ Hi Giáo / the Mahometans) – (my ch trong ngoc đây được người dịch đọc thấy trong n bn Anh ng do Tan Books And Publishers, Inc, xut bn năm 1985, ở trang 35, hay trong http://our.homewithgod.com/immaculateheart/louis1/).  Thế nhưng điu này s xy ra khi nào và cách nào đây? Ch có mt ḿnh Thiên Chúa biết mà thôi. V phn ḿnh, chúng ta cn phi âm thm và nguyn cu mong đợi và ch đợi nó xy ra: ‘Tôi đă mong mi đợi ch (Ps. 39:2). 

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả