2. Mt vic hoàn ho lp li nhng li ha ra ti

 

 

126.     Tôi đă nói rằng việc tôn sùng này có thể thực sự được gọi là một việc hoàn hảo lập lại các lời khấn hứa của phép thánh tẩy. Trước khi lănh nhận phép rửa th́ hết mọi Kitô hữu đều là mô lệ của ma quỉ v́ họ thuộc về hắn. Khi lănh nhận phép rửa, họ hoặc đích thân hay qua các người đỡ đầu đă long trọng từ bỏ Satan, từ bỏ những chước cám dỗ của hắn và các việc làm của hắn. Họ đă chọn Chúa Giêsu làm Sư Phụ và Chúa tể của ḿnh, và hứa quyết lệ thuộc vào Người như là một kẻ làm nô lệ cho t́nh yêu.

 

Đó là những ǵ được thực hiện nơi việc tôn sùng tôi đang tŕnh bày cho anh chị em đây. Chúng ta từ bỏ ma quỉ, thế gian, tội lỗi và bản thân, như được thể hiện nơi việc tận hiến, và chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria. Chúng ta thậm chí thực hiện một việc c̣n hơn cả ở nơi phép rửa nữa, khi mà b́nh thường những vị cha mẹ đỡ đầu của chúng ta nói thay cho chúng ta và chúng ta được hiến dâng cho Chúa Giêsu qua việc ủy nhiệm. Nơi việc tôn sùng này, chúng ta đích thân tự nguyện hiến ḿnh và chúng ta hoàn toàn ư thức được những ǵ chúng ta đang làm.

 

Nơi phép thánh tẩy, chúng ta không hiến dâng bản thân ḿnh cho Chúa Giêsu nhờ Mẹ Maria một cách tỏ tường, và chúng ta cũng không dâng lên Người giá trị của các việc lành chúng ta làm. Sau phép rửa, chúng ta vẫn hoàn toàn được tự do áp dụng giá trị ấy cho bất cứ ai chúng ta muốn hay giữ lấy nó cho chúng ta. Thế nhưng, bằng việc tận hiến này, chúng ta minh nhiên hiến ḿnh cho Chúa Giêsu nhờ bàn tay của Mẹ Maria, và chúng ta gói ghém nơi việc tận hiến của chúng ta giá trị của tất cả mọi hành động việc làm của chúng ta.

 

127.     Thánh Tôma nói: “Con người hứa quyết nơi phép rửa từ bỏ ma quỉ cùng với tất cả mọi cám dỗ của hắn”. Thánh Âu Quốc Tinh nói: “Lời hứa quyết này là lời hứa quyết cao cả nhất và bất khả thiếu trong tất cả mọi lời hứa quyết”. Những chuyên gia về Giáo Luật cũng nói như thế: “Lời hứa quyết chúng ta thực hiện khi lănh nhận phép rửa là lời hứa quyết quan trọng nhất trong tất cả mọi lời hứa quyết”. Thế nhưng, ai là người giữ lời hứa quyết cao cả này chứ? Ai là người trung thành hoàn tất những lời hứa thanh tẩy này đây? Chẳng đúng hay sao hầu như tất cả mọi Kitô hữu tỏ ra bất trung với lời họ hứa quyết cùng Chúa Giêsu khi lănh nhận phép rửa? V́ sao lại xẩy ra t́nh trạng thất bại phổ quát này, nếu không phải v́ thói quên sót của con người đối với những hứa quyết và trách vụ của phép rửa, cũng như v́ sự kiện là hiếm có ai thực hiện việc tự phê chuẩn cái giao kết với Thiên Chúa đă được các người đỡ đầu thực hiện?  

 

128.     Điều này rất chân thực đến nỗi Công Đồng ở Sens, một công đồng được triệu tập bởi Hoàng Đế Louis the Debonair để chữa trị những thứ lệnh lạc trầm trọng nơi thế giới Kitô Giáo, đă đi đến chỗ kết luận rằng nguyên nhân chính của việc khủng hoảng về luân lư này là do con người quên lăng những trách vụ của phép rửa cũng như do việc họ không đếm xỉa ǵ tới chúng. Công Đồng này đă không có một phương trị nào tốt đẹp hơn đối với sự dữ cả thể này ngoài việc khuyến khích tất cả mọi Kitô hữu hăy lập lại những lời tuyên hứa và khấn hứa của phép rửa.

 

129.     Giáo Lư ca Công Đồng Triđentinô, mt dn gii viên trung thành ca thánh Công Đồng y, đă kêu gi các v linh mc hăy làm như thế và hăy khuyến khích tín hu nh ti và gi vng nim tin mà h được liên kết và thánh hiến làm nô l cho Chúa Giêsu là Đấng Cu Chuc ca h và là Chúa ca h. “V linh mc coi x cn phi kêu gi tín hu đừng bao gi quên đi s kin là h b bt buc theo lương tâm phi dn ḿnh và hiến thân vĩnh vin cho Chúa ca h và là Đấng Cu Chuc ca h như thành phn làm nô l cho Người”.

 

130.     Vy các Công Đồng, các v Giáo Ph ca Hi Thánh và chính kinh nghim tt c đều cho thy rng phương tr hay nht cho nhng suy yếu thường xuyên ca thành phn Kitô hu đó là nhc nh h v các trách nhim thanh ty ca h và giúp h lp li nhng li ha h đă thc hin by gi. Bi thế, không hp lư hay chăng trong vic thc hin điu y trong thi đim ca chúng ta đây mt cách hoàn ho bng cách tha nhn vic tôn sùng này cùng vi vic tn hiến ca nó cho Chúa chúng ta nh Người M Thánh ca Người? Tôi nói rng “mt cách hoàn ho”, là v́ khi thc hin vic tn hiến cho Chúa Giêsu h cũng tha nhn phương tin hoàn ho ca vic hiến ḿnh cho Người, đó là rt Thánh Trinh N Maria.

131.     Không ai có th phn đối là vic tôn sùng này là nhng ǵ mi m và chng có li chi. Nó không phi là nhng ǵ mi m, v́ các Công Đồng, các v Giáo Ph ca Hi Thánh, và nhiu tác gi c trong quá kh ln hin ti đây, nói v vic tn hiến cho Chúa hay vic lp li các li ha quyết ca phép ra là mt cái ǵ đó tr v vi c thi và khuyên gic tt c mi tín hu làm. Nó cũng chng phi là nhng ǵ vô b, v́ ngun mch chính yếu ca t́nh trng sai lc v luân lư và hu qu đời đời hư mt ca Kitô hu là do vic quên thc hành này và t ra dng dưng vi nó.

 

132.     Có mt s người phn đối rng vic tôn sùng này làm cho chúng ta tr thành bt lc trong vic giúp các linh hn ca h hàng, bn hu và ân nhân, v́ nó đ̣i chúng ta hiến dâng cho Chúa ca chúng ta, nh M Maria, giá tr ca các vic lành chúng ta làm, nhng li cu nguyn, thng hi và làm phúc.

           

Tôi đă tr li cho h thế này:

 

1.      Không th nào hiu được là bn bè ca chúng ta, thân thuc ca chúng ta và các v ân nhân ca chúng ta li b mt mát v vic chúng ta dâng ḿnh và hiến ḿnh cách vô tư cho vic phc v Chúa Giêsu và M Maria; nó s là mt th lăng nhc đối vi quyn năng và ḷng lành ca Chúa Giêsu và M Maria là nhng Đấng chc chn s đến cu giúp h hàng thân thuc, bn bè thân hu và ân nhân ca chúng ta, nh nhng vn liếng thiêng liêng nghèo hèn ca chúng ta hay t nhng ngun mch khác.

 

2.      Vic tôn sùng này không ngăn tr chúng ta cu nguyn cho người khác, c k sng ln người chết, cho dù vic áp dng các vic lành ca chúng ta tùy thuc vào ư mun ca Đức M. Ngược li, nó c̣n làm cho chúng ta cu nguyn vi mt nim cy trông ln lao hơn na. Hăy tưởng tưởng đến mt người giu có, người mà, v́ mun t ra ḷng cm mến ca ḿnh đối vi mt v hoàng t cao c, đă hiến dâng tt c nhng ǵ là may lành ca ḿnh cho v hoàng t y. Người giu này chng l không tin tưởng hơn khi xin vi v hoàng t này cu giúp mt trong nhng bn bè ca ḿnh cn s giúp đỡ hay sao? Tht vy, v hoàng t này chng l s không cm thy hết sc vui mng tôn vinh h khi có được mt cơ hi như thế để chng t ḷng biết ơn ca ḿnh đối vi mt con người đă hy sinh tt c nhng ǵ h có mà tr nên bn cùng nghèo khó để làm giu cho ḿnh.

 

133.     Mt s người nói rng, có l, nếu tôi dâng cho Đức M tt c giá tr ca nhng vic tôi làm để áp dng nó cho nhng ai M mun th́ tôi s phi chu kh lâu dài trong luyn ngc. Th chng đối này t nó bác b ḿnh, v́ nó là mt th chng đối xut phát t ḷng t ái và t vic không nhn thc được ḷng qung đại ca Thiên Chúa cũng như ca M Người.

 

Hăy ly thí d trường hp ca mt linh hn nhit t́nh qung đại coi trng các li ích ca Chúa hơn ca riêng ḿnh. H dâng cho Chúa tt c nhng ǵ h có mà không so đo dè sn cho ti độ h không c̣n ǵ để hiến dâng na. H ch ước mong sao cho vinh quang và vương quc ca Chúa Giêsu được hin tr qua M ca Người, và h làm tt c nhng ǵ có th để thc hin được điu y. Tôi xin hi là, liu linh hn qung đại và vô v k này li b trng pht hơn đời sau bi đă sng qung đại và vô v k hơn các người khác hay chăng? Hoàn toàn không phi là thế! V́ chúng ta s thy sau này là Chúa ca chúng ta và M ca Người qung đại nht đối vi linh hn như thế qua nhng tng ân v t nhiên, v ơn phước và v vinh quang đời này cũng như đời sau.

 

134.     Gi đây chúng ta cn phi bàn đến vn tt bao nhiêu có th nhng điu sau đây: (1) Nhng động lc khuyến khích chúng ta thc hin vic tôn sùng này, (2) nhng hiu qu tuyt vi được vic tôn sùng này làm ny sinh nơi các linh hn trung thành, và (3) nhng thc hành ca vic tôn sùng này.

 

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả