Chương Sáu

 Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng Này

  

213.     Bn thân mến, hăy tin rng nếu bn trung thành vi nhng vic thc hành ni ngoi ca vic tôn sùng này là nhng ǵ s được tôi vch v th́ nhng tác dng sau đây s xut phát trong linh hn ca bn:

 

1.  Hiu biết v t́nh trng bt xng ca chúng ta

 

Nh ánh sáng được Thánh Linh soi cho bn qua M Maria là v hôn thê trung thành ca Ngài, bn s nhn ra s d nơi các hướng chiu t bn tính sa ngă ca ḿnh và bn cm thy không th nào có được mt s lành nào ngoi tr nhng ǵ Thiên Chúa làm nơi bn như là Tác Gi ca lănh vc t nhiên và ân sng. Nh kiến thc này, bn s khinh chê bn thân ḿnh và nghĩ v ḿnh như là mt vt đáng ghê tm. Bn s coi bn thân ḿnh như là mt con c sên làm bn hết mi s bng cht nhn ca nó, như là mt con cóc đầu độc hết mi th bng nc độc ca nó, như mt con rn him ác ch t́m cách la đảo. Sau hết, Đức Trinh N Maria khiêm tn s chia s ḷng khiêm tn ca M vi bn, nh đó, mc dù bn cm thy ḿnh đáng ghê tm và mun b người khác khinh khi, bn s không khinh b nh́n bt c mt ai.

 

2.  Được thông d vào đức tin ca M Maria

 

214.     M Maria s chia s đức tin ca M vi bn. Đức tin ca M trên thế gian này mnh m hơn đức tin ca các v t ph, các v tiên tri, các v tông đồ và các v thánh. Gi đây M đang ng trên tri M không c̣n đức tin này na, v́ M thy hết mi s mt cách t tường trong Thiên Chúa bng ánh sáng hin vinh. Tuy nhiên, vi s đồng ư ca Thiên Chúa toàn năng M đă không mt đức tin này khi v tri. M đă gi ly nó cho thành phn tôi trung ca M nơi Giáo Hi chiến đấu. Thế nên, bn càng thân t́nh vi V N Hoàng quí phái và Trinh N trung thành này bn s được đức tin tác động trong đời sng thường nht ca bn. Đức tin s khiến bn ít l thuc vào nhng cm xúc hu giác và đặc bit. V́ nó là mt th đức tin sng động được linh hot bi t́nh yêu giúp bn có th làm hết mi s ch v́ yêu hơn là bt c mt động lc nào khác. Nó là mt đức tin mnh m, bt kh chuyn lay như mt tng đá, khiến bn vng mnh và trung kiên gia nhng cơn giông t băo bùng. Nó là mt đức tin ch động và sâu xa, mt đức tin, như là mt chiếc ch́a khóa thông hành huyn diu, giúp bn tham d vào các mu nhim ca Chúa Giêsu Kitô cũng như ca định mnh cui cùng ca con người và vào chính cơi ḷng ca Thiên Chúa. Nó là mt đức tin can trường tác động bn thc hin và không ngn ngi thi hành nhng điu vĩ đại cho Thiên Chúa và cho phn ri ca các linh hn. Sau hết, đức tin này s là cây đuốc bng cháy ca bn, là chính s sng ca bn vi Thiên Chúa, là mt kho Khôn Ngoan thn linh ca bn, và là khí gii toàn năng cho bn trong vic soi sáng nhng ai đang ngi trong tăm ti và trong bóng s chết. Nó làm nóng lên nhng ai đang ơ h ngui lnh và cn đến th vàng ca t́nh yêu nhit thành. Nó phc hi s sng cho nhng ai b chết đi bi ti li. Nó lay động và biến đổi nhng tm ḷng cm thch cũng như nhng cây hương bá Núi Lebanon bng th lư l nh nhàng thuyết phc. Cui cùng, đức tin này s kiên cường bn trong vic chng li ma qu cùng vi các k thù khác ca ơn cu độ.

 

3.  Tng ân ca t́nh yêu tinh tuyn

 

215.     Người M ca t́nh yêu m l này s giúp cho ḷng ca bn thoát khi tt c nhng ǵ là đắn đo thn trng quá đáng cũng như ni s hăi đê hèn thái quá. M s m rng nó ra trong vic vâng theo các gii lut ca Con M (Ps. 118:32) mt cách st sng nhanh nhn và t do thánh ho ca thành phn con cái Thiên Chúa. M s làm cho ḷng ca bn tràn đầy t́nh yêu tinh tuyn vn được cht cha nơi M là kho tàng ca nó. By gi bn s không c̣n tác hành như bn vn làm trước đó, nhng vic làm ch v́ hăi s v Thiên Chúa là t́nh yêu, mà làm ch v́ t́nh yêu tinh tuyn. Bn s nh́n lên Ngài như là mt Người Cha yêu thương và c gng làm hài ḷng Ngài trong mi lúc. Bn s tin tưởng nói cùng Ngài như mt người con vi cha ca ḿnh. Nếu bt hnh bn nh phm đến Ngài bn s h ḿnh xung trước Ngài và khiêm tốn xin Ngài th tha. Bn s chân thành hiến dâng lên Ngài đôi tay ca bn và v́ mến yêu Ngài chi dy khi ti li ca ḿnh. By gi bn s tiếp tc cuc hành tŕnh tiến đến vi Ngài mt cách b́nh an và thoi mái, đầy nhng hy vng.

 

4.  Vng vàng trông cy nơi Thiên Chúa và M Maria

 

216.     Đức M Ân Phúc s làm cho bn đầy ḷng trông cy vô biên nơi Thiên Chúa cũng như nơi Người:

1.      V́ bn s không c̣n t ḿnh tiến đến vi Chúa Giêsu mà bao gi cũng qua M Maria, Người M yêu thương ca bn.

2.      V́ bn đă hiến cho M tt c mi công nghip ca bạn, các ơn hu cùng các vic đền bi để tùy M s dng, M truyn sang cho bn các nhân đức ca M và mc cho bn nhng công nghip ca M. Nh đó bn có th tin tưởng thưa cùng Thiên Chúa rng: “Đây là M Maria, người n t ca Chúa, xin hăy thc hin nơi con theo li ca Chúa” (Luke. 1:38).

3.      V́ gi đây bn đă hoàn toàn hiến thân cho M Maria, thân xác và linh hn, M, Đấng qung đại vi ai rng lượng, và càng qung đại hơn c nhng ân nhân tt lành nht, s hiến bn thân M li cho bn mt cách tuyt vi nhưng thc s. Tht vy, bn có th không do d để thưa cùng M rng: “Con là ca M, Ôi Đức Trinh N, xin hăy chiếm ly ơn cu độ cho con” (Cf. Ps. 118:94), hay cùng vi người môn đệ yêu du là Thánh Gioan, “Con đă nhn M, Người M Phúc Ân, làm tt c ca con”. Hoc bn cũng có th nói như Thánh Bonaventura rng: “Hi M ơn cu độ yêu du, con s tin tưởng và không s làm hết mi s v́ M là sc mnh ca con và là nim hănh din ca con nơi Chúa”, hay ch khác: “Con là tt c ca M và tt c nhng ǵ con có là ca M, Ôi V Trinh N hin vinh, dim phúc hơn tt c mi th sinh. Con xin đặt M như du n trên trái tim con, v́ t́nh yêu ca M mnh như s chết”.  Hoc da theo các cm thc ca v tiên tri: “Ly Chúa, tâm can ca con không có lư do nào để mà kênh kiu hay vênh vang; con không t́m kiếm nhng ǵ là cao c và l lùng ngoài tm tay ca con; tuy vy con vn chưa khiêm h. Thế nhưng con đă khuy động linh hn con lên và cm thy được can đảm. Con là mt con tr, được cai sa cho khi nhng th khoái lc trn gian, và ng ḿnh vào lng ngc ca m ḿnh. Chính nơi lng ngc này mà con có được tt c mi điu thin ho” (Cf. Ps. 130:1-2).   

4.      Điu s c̣n làm cho ḷng tin cy nơi M ca bn gia tăng hơn na đó là, sau khi tin tưởng hiến dâng cho M tt c nhng ǵ bn có để s dng hay gi ly như M mun, bn s ít đặt ḷng tin tưởng nơi bn thân bn và nhiu hơn na vào MĐấng bn nhn ly như mt kho tàng. An i biết bao và i an biết my khi mt người có th nói rng: “Kho tàng ca Thiên Chúa, nơi Ngài đă ct tt c nhng ǵ Ngài quí báu nht, cũng là kho tàng ca tôi”. Mt con người thánh đức đă nói: “M là kho tàng ca Chúa”. 

 

5.  Hip thông vi tinh thn ca M Maria

 

217.     Linh hn ca M Maria s được truyn đạt cho bn để Chúa được vinh quang. Tinh thn ca M s thay cho tinh thn ca bn để hân hoan trong Thiên Chúa, Đấng Cu Chuc ca M, thế nhưng ch khi nào bn trung thành vi nhng thc hành ca vic tôn sùng này mà thôi. Như Thánh Ambrôsiô nói: “Ch ǵ linh hn ca M Maria trong mi mt người chúng ta để tôn vinh Chúa! Ch ǵ tinh thn ca M Maria trong tng người chúng ta để hoan h trong Thiên Chúa!” Mt con người thánh thin thi đại chúng ta đây vi mt đời sng hoàn toàn được ch́m đắm trong M Maria đặt vn đề là “khi nào th́ ngày hnh phúc y xy ra, khi Người M ca Thiên Chúa được đăng quang trong tâm can ca con người như là v N Hoàng, qui phc h cho quyn thng tr ca Người Con cao c và vương gi ca M đây? Khi nào các linh hn hít th M Maria như thân th hít th khí tri?” Lúc y đến th́ s xy ra nhng điu k diu trên trái đất này. Thánh Linh, khi thy v Hôn Thê yêu du ca ḿnh li hin din trong các linh hn th́ s đến vi h bng quyn năng cao c. Ngài s làm cho h đầy nhng tng ân ca Ngài, nht là ơn khôn ngoan, nh đó h s làm phát sinh ra nhng s diu k ca ân sng. Hi bn thân mến ca tôi ơi, khi thi phúc lc y xy đến, thi đim Maria, khi y nhiu linh hn, thành phn được M Maria tuyn chn và được Đấng Ti Cao trao cho M, s hoàn toàn n ḿnh trong thâm cung ca linh hn M, tr thành nhng sao bn sng động ca M, yêu mến và tôn vinh Chúa Giêsu? Ngày y s t rng ch khi nào vic tôn sùng tôi ch dn đây được hiu biết và mang ra thc hành. Ut adveniat regnum tuum, adveniat regnum Mariae: “Ly Chúa, xin cho nước Chúa tr đến, cho triu đại M Maria tr đến!”

 

6.  Vic biến đổi nên ging Chúa Giêsu

 

218.     Nếu M Maria, Cây S Sng, được vun trng cn thn trong linh hn ca chúng ta bng vic trung thành vi vic tôn sùng này, th́ vào thi đim thích thun M s tr sinh hoa trái là chính Chúa Giêsu. Tôi đă tng thy nhiu linh hn đạo hnh t́m kiếm Chúa Giêsu cách này hay cách khác, và rt thường xy ra chuyn h làm vic thâu đêm mà h ch có th nói rng “dù làm vic c đêm chúng tôi cũng chng kiếm được ǵ hết” (Lk. 5:5). Chúng ta có th nói cùng h rng “Các bn đă làm vic khó nhc mà li ch được chút xíu; Chúa Giêsu ch có th được nhn biết mt cách m nht trong các bn”. Thế nhưng nếu chúng ta đi theo con đường vô nhim ca M Maria, sng vic tôn sùng tôi ch dn đây, chúng ta s luôn làm vic gia thanh thiên bch nht, chúng ta s làm vic mt nơi thánh, và chúng ta s làm vic không nhiu lm. Không có ti tăm nơi M Maria, cho dù là mt bóng m nht nht v́ không bao gi có bt c ti li nào nơi M. M là mt nơi thánh, mt nơi cc thánh, nơi các thánh nhân được h́nh thành và khuôn đúc.

 

219.     Xin chú ư là tôi nói rng các thánh nhân được khuôn đúc nơi M Maria. Rt khác nhau gia vic khc mt bc tượng bng nhng nhát búa và đục đẽo, và vic làm tượng bng mt cái khuôn. Nhà điêu khc và chuyên viên làm tượng làm vic kh công và cn nhiu gi để làm các bc tượng bng phương pháp th nht. Thế nhưng, phương pháp th hai không mt công nhiu và li ch cn ít thi gi. Thánh Âu Quc Tinh nói cùng Đức M rng “M đáng được gi là khuôn đúc Thiên Chúa”. M Maria là mt cái khuôn có th h́nh thành con người ta thành h́nh nh ca v Thiên Chúa làm người. Bt c ai được đổ vào cái khuôn thn linh này đều nhanh chóng được h́nh thành và khuôn đúc thành Chúa Giêsu và Chúa Giêsu thành h. Ch tn phí chút đỉnh và trong mt thi gian ngn h s tr thành như Chúa Kitô v́ h được đổ vào chính cái khuôn h́nh thành mt v Thiên Chúa làm người.

 

220.     Tôi nghĩ tôi có th so sánh rt khéo mt s v linh hướng và nhng con người đạo hnh vi các điêu khc gia, thành phn mun sn xut Chúa Giêsu trong h cũng như trong người khác bng cách phương pháp khác vi phương pháp này. Nhiu người trong h cy da vào kh năng ca ḿnh, vào tài khéo và ngh thut, và đẽo gt mt cách liên tu bt tn vi cái v và cái đục trên mt tng đá cng hay mt khúc g d dang xu xí, c gng để sn xut ra nhng ǵ tương t như Chúa chúng ta. Có nhng lúc h không th sn xut ra mt th h́nh tượng kh chấp, hoc v́ h thiếu kiến thc và cm nghim v con ngưi ca Chúa Giêsu, hay v́ mt cú đẽo vng v, đă làm hư đi c công tŕnh. Thế nhưng ai chp nhn cái bí mt v ân sng ít được biết đến mà tôi cng hiến cho h này có th xng đáng được sánh vi nhng th luyn kim hay th đúc, thành phn khám phá ra cái khuôn Maria tuyt vi, nơi Chúa Giêsu được h́nh thành mt cách rt thn linh li rt t nhiên. H không cy da vào kh năng ca ḿnh nhưng vào tính cht tuyt ho ca cái khuôn này. H lao ḿnh mt tiêu trong M Maria là nơi h tr nên nhng kiu mu thc s ca Con M.

 

221.     Bn có th nghĩ điu này là mt so sánh tuyt vi và có sc thuyết phc. Thế nhưng, có bao nhiêu người hiu nó? Hi người bn ca tôi ơi, tôi xin bn hăy hiu biết nó. Thế nhưng, xin hăy nh rng ch có nhng cht tan chy và hóa lng mi có th đổ vào mt cái khuôn đúc. Tc là bn cn phi nghin tán và tan chy con người cũ Adong nơi bn nếu bn mun được h́nh nh ging v tân Adong nơi M Maria.   

 

7.  Tôn vinh Chúa Kitô hơn

 

222.     Nếu bn chân thành sng vic tôn sùng này, bn s tôn vinh Chúa Giêsu trong ṿng 1 tháng hơn là trong nhiu năm bng mt vic tôn sùng gay go đ̣i hi khác. Đây là nhng lư do ti sao tôi li nói như thế:

 

1)   V́ bn làm hết mi s nh Đức Trinh N như vic tôn sùng này đ̣i hi, th́ dĩ nhiên bn loi b các ư hướng ca ḿnh cho dù là tt lành my đối vi bn. Bn phó dâng chính bn thân ḿnh cho nhng ư hướng ca Đức Mẹ, dù bn không biết nhng ư hướng y ca M ra sao. Nh thế bn được tham d vào cái phm cht cao quí ca nhng ư hướng nơi M, nhng ư hướng tinh tuyn đến ni M tôn vinh Chúa bng nhng tác động nh nht ca M, chng hn như vic M quay tơ hay thêu thùa, hơn là Thánh Laurensô chu t đạo kinh rn trên giường st nung đỏ, thm chí hơn tt c mi vic làm anh hùng nht ca các thánh nhân hp li! M Maria thu tích vô vàn công nghip và ân sng trong cuc đời trn thế ca M nhiu đến độ vic đếm các v́ tinh tú trên tri, các git nước bin khơi hay các ht cát trên b bin c̣n d hơn là đếm các công nghip và ân sng ca M. Bi vy M tôn vinh Thiên Chúa hơn tt c mi thn thánh đă hay s tôn vinh Ngài. M Maria, k công ca Thiên Chúa, khi các linh hn phó ḿnh cho M th́ M không th nào không thc hin nhng vic k diu nơi h!

 

223.     2) Nơi vic tôn sùng này, chúng ta không căn c vào các ư tưởng và hành động ca chúng ta mà là mun cy da vào nhng trang b ca M Maria khi tiến đến và thm chí khi nói vi Chúa Giêsu. By gi chúng ta tác hành mt cách khiêm nhượng hơn hn nhng ai thm kín cy da vào nhng trang b ca ḿnh và t măn v chúng; nh đó chúng ta tôn vinh Thiên Chúa hơn, v́ Ngài được hoàn toàn tôn vinh ch ở nơi tâm hn hèn mn và khiêm h mà thôi.

 

224.     3) Đức M, bng t́nh yêu bao la ca M đối vi chúng ta, t ra nim n nhn ly trong bàn tay trinh trng ca ḿnh tng vt hot động ca chúng ta, làm cho chúng mc ly mt v đẹp lng ly tuyt vi, và hết sc vui v đích thân dâng chúng cho Chúa Giêsu. Chúa được tôn vinh qua cách thc này hơn là khi chúng ta hiến dâng chúng bng đôi tay ti li ca ḿnh.

 

225.     4) Sau hết, không bao gi bn nghĩ v M Maria mà M Maria li không nghĩ v Thiên Chúa cho bn. Không bao gi bn chúc tng hay tôn vinh M Maria mà M Maria li không cùng bn ca ngi và tôn vinh Thiên Chúa. M Maria hoàn toàn thân nghĩa vi Thiên Chúa. Tht vy, tôi xin nói rng M ch thân t́nh vi Thiên Chúa thôi, v́ M hin hu trong s liên h tuyt đối vi Ngài.

 

M là âm vang Thiên Chúa, nói năng và phn ng ch duy mt ḿnh Thiên Chúa. Nếu bn nói “Maria”, M nói “Thiên Chúa”. Khi Thánh n Isave chúc tng Maria, gi M dim phúc v́ M đă tin, th́ M Maria, âm vang trung thc v Thiên Chúa, đă đáp li bng bài ca vnh ca M: “Linh hn em tôn vinh Chúa” (Lk. 1:46). Nhng ǵ M Maria làm hôm y th́ M thc hin trong hết mi ngày. Khi chúng ta ca ngi M, khi chúng ta yêu mến M và tôn vinh M, khi chúng ta dâng cho M bt c điu ǵ, th́ by gi, nh M Maria và trong M Maria, Thiên Chúa được ca ngi, tôn kính, mến yêu và lănh nhn tng vt ca chúng ta.

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả