2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

 

 

105.     Sau khi đă ct nghĩa và lên án nhng vic tôn sùng sai lc đối vi Đức Trinh N, gi đây chúng tôi vn tt tŕnh bày đâu là vic tôn sùng chân thc. Nó là vic tôn sùng có chiu sâu, trung thc, thánh ho, bn b và vô tư.

 

106.     Trước hết, vic thc s tôn sùng Đức M là vic tôn sùng có chiu sâu, tc là nó xut phát t bên trong tâm trí và t ḷng quí trng ca chúng ta đối vi M, t nim trng kính ca chúng ta đối vi s cao c ca M, và t t́nh yêu ca chúng ta đối vi M

 

107.     Th hai, vic tôn sùng này có tính cách trung thc, tc là nó làm cho chúng ta tràn đầy ḷng tin cy nơi Đức Trinh N, nim tin cy ca mt người con đối vi Người M yêu du ca ḿnh. Nó thúc đẩy chúng ta chy đến vi M mi khi cn thiết cho thân xác và linh hn, mt cách hết sc đơn sơ, tin tưởng và tŕu mến. Chúng ta van nài M giúp đỡ mi nơi, trong mi lúc và cho mi s. Chúng ta cu xin M làm sáng t nhng ng vc ca chúng ta, đưa chúng ta v đường ngay no chính khi chúng ta lm đường lc bước, bo v chúng ta khi chúng ta b cám d, kiên cường chúng ta khi chúng ta cm thy yếu kém, đỡ chúng ta lên khi chúng ta sa ngă phm ti, phn khích chúng ta khi chúng ta chán nn, loi tr đi nhng chn ch do d ngi ngn ca chúng ta, an i chúng ta trong nhng cuc th thách, nơi nhng khó khăn thánh giá và nhng tht vng ca cuc đời. Sau hết, trước tt c mi ni đớn đau khn khó v phn xác phn hn ca ḿnh, chúng ta đều t nhiên hướng v M để xin ơn tr giúp, không bao gi s quy ry M hay làm phin ḷng Chúa.

 

108.     Th ba, vic thc s tôn sùng Đức M là vic thánh ho, tc là, vic này dn chúng ta ti ch tránh lánh ti li và bt chước các nhân đức ca M Maria. Mười nhân đức chính yếu ca M là: khiêm nhượng thm sâu, đức tin sng động, vâng li tuyt đối, cu nguyn liên l, b ḿnh liên tc, tinh tuyn vượt bc, yêu mến thiết tha, nhn ni phi thường, t ái siêu vit, và khôn ngoan thiên đ́nh. 

 

109.     Th bn, vic tôn sùng chân thc đối vi Đức M là vic bn b. Nó cng c ư mun hành thin ca chúng ta và ngăn nga chúng ta khi b bê nhng vic tôn sùng ca chúng ta mt cách quá d dàng. Nó hiến cho chúng ta ḷng can đảm để chng li nhng kiu cách và các châm ngôn ca thế gian, nhng phin nhiu và nhng xu hướng ng nghch ca xác tht cũng như ca các mưu chước ma qu. Bi vy mt con người thc s sùng kính Đức M th́ không thay đổi, bc tc cáu kính, cc k thn trng và e dè nhút nhát.

 

Tuy nhiên, chúng tôi không nói rng mt con người như vy s chng bao gi phm ti hay nhng cm thc nhy bén ca vic h tôn sùng s không bao gi thay đổi. Khi sa ngă, h giơ tay bám ly Đức M để li chi dy. Nếu h mt đi tt c cm giác và hoan hưởng ca vic tôn sùng, h s không cm thy bun bc, v́ mt người tôi trung tt lành ca M Maria được hướng dn bi đức tin (Heb. 10:38) vào Chúa Giêsu và M Maria ch không phi bi cm t́nh.

 

110.     Th năm, vic thc s tôn sùng M Maria là vic vô tư. Nó soi động chúng ta t́m kiếm mt ḿnh Thiên Chúa nơi Người M Phúc Đức ca Người, ch không phi nơi chính chúng ta. Người tôi t thc s ca M Maria là người không phc v v N Vương lng danh ca ḿnh ch v́ tư li v k. H không phc v M cho được phúc hnh tm thi hay vĩnh cu mà ch nguyên v́ M có quyn được phc v và v́ mt ḿnh Thiên Chúa nơi M. H yêu mến M không phi v́ M tt lành vi h hay v́ h mong được mt cái ǵ đó t M, mà ch v́ M kh ái. Đó là lư do ti sao h yếu mến và phng s M mt cách trung thành c khi mt mi và khô khan trong linh hn cũng như trong lúc được ơn an i ngt ngào d chu. H yêu mến M trên Đồi Cavê cũng như tic cưới Cana. Nhng người tôi t này ca M Maria d thương và quí hóa là chng nào trước nhan Thiên Chúa và M thánh ca Người, thành phn phng s M mà không h t́m ḿnh. Thi bui này nhng người y hiếm hoi biết my! Chính v́ để làm gia tăng con s này mà tôi đă cm bút viết xung nhng ǵ tôi đă được ging dy mt cách thành qu mt cách công khai ln tư riêng trong khi thi hành các s v ca tôi qua nhiu năm tháng.

 

111.     Tôi đă nói nhiu điu v Đức Trinh N này, và tôi đang c gng để phác ha nên mt người tôi t thc s ca M Maria và mt môn đệ thc s ca Chúa Giêsu, tôi vn c̣n nhiu điu phi nói, cho dù v́ thiếu hiu biết, bt lc và thiếu gi gic, có nhng điu tôi s vĩnh vin không nói ti. 

 

112.     Thế nhưng công lao ca tôi s được bù đắp mt cách tt đẹp nếu tp sách nh này rơi vào tay ca mt tâm hn cao quí, mt người con ca Thiên Chúa và ca M Maria, được h sinh không phi bi máu huyết hay bi ư mun ca xác tht hoc bi ư mun ca con người (Jn. 1:13). Gi gic ca tôi b ra s được bơ công nếu, nh ơn Chúa Thánh Thn, sau khi đọc cun sách này, h tin tưởng v giá tr cao c ca vic tôn sùng chc chn đối vi M Maria mà tôi sp sa tŕnh bày. Nếu tôi nghĩ rng gịng máu ti li ca tôi có th giúp cho độc gi hết ḷng chp nhn nhng s tht tôi nêu lên để tôn kính Người M và là N Vương yêu du ca tôi, th́ tôi, mt đứa con và là nô l bt xng nht ca Người, s dùng nó thay v́ mc để viết ra nhng li này. Tôi hy vng t́m được nhng linh hn trung thành, bng vic h kiên tŕ thc hin vic tôn sùng tôi ch v, sđắp cho M v nhng ǵ mt mát M phi chu v́ t́nh trng vô ơn và bt trung ca tôi.

113.     Tôi cm thy hng khi hơn bao gi hết trong vic tin tưởng và mong mi hoàn trn ḷng mong ước sâu xa trong tâm can ca tôi và nhng ǵ tôi đă nguyn cu cùng Thiên  Chúa rt nhiu năm, tc là trong mt tương lai gn hay xa Đức Trinh N s có nhiu hơn trước thành phn con cái, tôi t và nô l ca t́nh yêu, và qua h, Chúa Giêsu, V Chúa yêu du ca tôi, s hin tr hơn bao gi hết trong tâm can ca con người.

 

114.     Tôi rơ ràng nh́n thy trước được rng nhng con thú d tn s xut hin mt cách tc gin để cn xé thành tng mnh tp sách nh này cũng như ai được Thánh Linh s dng để viết ra nó, hay ít nht chúng giu nhm đi trong mt cái ḥm để không ai thy được nó. Chúng thm chí c̣n tn công và bách hi nhng người đọc nó và thc hành nhng ǵ được gói ghém trong đó. Nhưng không thành vn đề! Li càng tt na là đàng khác! Nó thm chí c̣n làm cho tôi phn khi hy vng gt hái được thành qu ln lao trước vin cnh mt đạo binh hùng mnh thành phn thin chiến can trường ca Chúa Giêsu và M Maria, c nam ln n, nhng người s chiến đấu vi ma qu, thế gian và bn tính hư hoi vào nhng thi bui him nghèo chc chn s ti.   

 

“Ai đọc th́ hăy hiu lấy (Matt. 24:15). Nhng ai có th th́ hăy chp nhn giáo hun này” (Matt. 19:21).   

 

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả