Phn Mt

 

Tổng Quan về Việc Thành Tht Sùng Kính Đức M

 

(Các chỗ in đậm do người dịch tự ư nhấn mạnh, nếu được gạch dưới nữa là những chi tiết liên quan tới ngày tận thế, ngoài ra là nguyên tắc Thánh Mẫu)

 

Chương Th Hai

 

Tôn Sùng Mẹ Maria: Nội Dung 

  

I-  Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

 

 

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài.

 

68.       T nhng ǵ Chúa Giêsu Kitô liên h vi chúng ta, chúng ta cn phi kết lun, như Thánh Phaolô (1 Cor. 6:19-20), rng chúng ta không thuc v ḿnh mà là hoàn toàn thuc v Người như là chi th ca Người và là nô l ca Người, v́ Người đă chuc chúng ta bng mt giá vô cùng – bng vic đổ Máu Châu Báu ca Người. Trước khi lănh nhn phép ra, chúng ta thuc v ma qu như là tên nô lệ của hắn, nhưng phép ra đă hết sc tht s làm cho chúng ta tr thành nô l ca Chúa Giêsu.

Bi thế, chúng ta cn phi sng động, phi hot động và chết đi ch để sinh hoa trái cho Người (Rom. 7:4), bng vic tôn vinh Người nơi thân th ca chúng ta và để Người cai tr trong linh hn ca chúng ta. Chúng ta là nhng ǵ Người đă chiếm đot, là dân Người đă thng được, là gia sn ca Người.

 

Chính v́ thế mà Thánh Thn đă so sánh chúng ta:

 

1) vi nhng th cây được trng dc theo các ngun nước ân sng trong cánh đồng ca Giáo Hi, và là nhng cây cn phi sinh hoa kết trái vào thi đim ca chúng; 2) vi nhng cành nho có Chúa Giêsu là thân nho, nhng cành nho cn phi sinh ra nhng trái nho ngon; 3) vi mt đàn chiên có Chúa Giêsu là Mc T, mt đàn chiên cn phi gia tăng và cng hiến sữa ngt; 4) vi mnh đất tt được Thiên Chúa vun si, nơi được gieo văi ht ging và mang li thu hoch gp 30, 60 hay 100 (Ps. 1:3; Jn. 15:2; 10:11; Matt. 13:8). Chúa chúng ta đă nguyn ra cây v không sinh hoa trái (Matt. 21:19) và trng pht người đầy t biếng nhác đă phí phm tài năng ca hn (Matt. 25:24-30). 

 

Tt c nhng điu này chng t cho thy rng Người mun có được mt th hoa trái nào đó nơi con người khn kh ca chúng ta, tc là nơi các vic lành ca chúng ta là nhng ǵ t chúng thuc v mt ḿnh Người, nhng con người “được dng nên trong Chúa Giêsu Kitô để làm vic lành” (Eph. 2:10). Nhng li này ca Thánh Thn cho thy rng Chúa Giêsu là ngun mch duy nht và phi là cùng đích duy nht ca tt c mi vic lành chúng ta làm, và chúng ta cn phi phng s Người không phi như thành phn tôi t được tr công mà là như thành phn nô l ca t́nh yêu. Xin để tôi gii thích nhng ǵ tôi mun nói ti đây.

 

69.       Có hai cách thuc v mt người khác và là h cp trong thm quyn của h. Mt cách là ch phc v thông thường và cách kia là ch làm nô l. Bi vy, chúng ta cn phi s dng các t ngđầy t” và “nô l”. Vic phc v thông thường nơi các x s Kitô Giáo đó là khi mt người được thuê mướn để phc v người khác qua mt thi gian, vi mt s lương n định hay được tha thun. Khi mt con người hoàn toàn l thuc vào người khác sut đời, và phi phc v ch ḿnh mà không mong tr công hay đền bù, khi h b đối x như mt con vt ngoài đồng trong tay ca người ch nhân có quyn sinh sát, th́ đó là vic làm nô l vy.

 

70.       Vy có 3 th nô l, nô l theo t nhiên, nô l b cưỡng ép và nô l v́ t́nh nguyn. Tt c mi to vt đều là nô l ca Thiên Chúa nghĩa th nht, v́ “trái đất và mi s ca nó đều thuc v Chúa” (Ps. 23:1). Ma qu và thành phn trm luân là nô l theo nghĩa th hai. Các thánh trên thiên đ́nh và thành phn công chính trên trái đất này là nhng người nô l theo nghĩa th ba. Vic t́nh nguyn nô l là vic nô l trn ho nht trong c 3 t́nh trng này, v́ nh đó chúng ta làm cho Thiên Chúa được vinh quang nht, Đấng thy được cơi ḷng (1 Kg. 16:7) và mun nó được hiến dâng lên cho Ngài (Prov. 23:26). Ngài không phi thc s được gi là v Thiên Chúa ca cơi ḷng (Ps. 72:26) hay ca ư mun yêu thương hay sao? V́ nh vic làm nô l như thế chúng ta t́nh nguyn chn Thiên Chúa và vic phng s Ngài trước tt c mi s khác, cho dù t bn tính ca ḿnh chúng ta không buc phi làm như thế.

 

71.       Gia mt người đầy t và mt người nô l có c mt thế gii khác bit nhau. 1) Mt người đầy t không hiến cho người ch thuê mướn ca ḿnh tt c nhng ǵ h là, tt c nhng ǵ h có, và tt c nhng ǵ h có th chiếm hu bi chính h hay nh người khác. Tuy nhiên, mt người nô l hiến chính bn thân ḿnh cho người ch s hu ca ḿnh mt cách trn vn và độc quyn vi tt c mi s h có và tt c mi s h có th chiếm hu. 2) Mt người đầy t đ̣i phi tr công cho nhng vic phc v làm cho người ch thuê mướn. Trong khi đó mt người nô l không c̣n trông đợi ǵ được, bt k có tài khéo my đi na, bt k có chuyên chú hay công sc được h dn vào vic làm ca h. 3) Mt người đầy t có th ri b không làm cho người ch thuê mướn ḿnh na bt c khi nào h mun, hay ít là khi hết thi hn phc v ca h, trong khi mt người nô l không có th quyn hn này. 4) Mt người ch thuê mướn không có quyn sinh t trên người đầy t. Nếu h sát hi người đầy t như sát hi mt con thú gây rc ri là h phm ti sát nhân. Thế nhưng người ch s hu ca mt người nô l theo pháp lut có quyn sinh sát người nô l này, bi thế h có th bán người nô l cho người nào h mun, hay – xin li nếu được so sánh – có th sát hi người nô l như giết mt con nga ca ḿnh. 5) Sau hết, mt người đầy t ch làm vic cho người ch thuê mướn ch trong ṿng mt thi gian, c̣n người nô l th́ vĩnh vin. 

 

72.       Không có mt t́nh trng nào khác ca con người liên quan ti vic thuc v k khác hơn là t́nh trng làm nô l. Trong thành phn Kitô hu, không ǵ làm cho con người trn vn thuc v Chúa Giêsu và M thánh ca Người hơn là vic t́nh nguyn làm nô l. Chính Chúa ca chúng ta đă làm gương cho chúng ta v điu này khi v́ yêu thương chúng ta “đă mc ly thân phn nô l (Phil. 2:7). Đức M cũng đă cng hiến cho chúng ta cùng mt mu gương khi M xưng ḿnh là n t hay nô l ca Chúa (Lk. 1:38). Thánh Tông Đồ đă coi là mt vinh d khi được gi là “người nô l ca Chúa Kitô”. Trong Thánh Kinh, có mt s ln Kitô hu được đề cp ti như là “nhng người nô l ca Chúa Kitô”.  

 

Tiếng Latinh “servus” có lúc ch có nghĩa là mt người nô l, v́ như chúng ta biết không có vn đề thành phn đầy t. Thành phn ch nhân s hu được phc v bi nhng người nô l hay bi nhng người t do. Sách Giáo Lư ca Công Đồng Chung Triđentinô thc s đă nói đến vic làm nô l cho Chúa Giêsu Kitô, khi s dng mt t ng không úp m là “Mancipia Christi”, mt ch rơ ràng có nghĩa là nhng người nô l ca Chúa Kitô. 

 

73.       Bi thế tôi mới nói chúng ta cn phi thuc v Chúa Giêsu và phng s Người không phi ch như là nhng người đầy t làm thuê mà là nhng người nô l t́nh nguyn, thành phn, được tác động bi t́nh yêu qung đại, dn thân phc v Người, theo các cách thc ca nhng k làm nô l, v́ mun tôn trng vic thuc v Người.  Trước khi chúng ta lănh nhn phép ra, chúng ta đă là nô l ca ma qu, thế nhưng phép ra đă làm cho chúng ta tr thành nô l ca Chúa Giêsu. Kitô hu ch có th một là làm nô l cho ma qu hai là làm nô l cho Chúa Kitô thôi.

 

74.       Nhng ǵ tôi nói theo nghĩa tuyt đối v Chúa Giêsu th́ tôi nói theo nghĩa tương đối v Đức M ca chúng ta. Chúa Giêsu, trong vic chn M làm người liên kết bt kh phân ly trong đời sng ca Người, trong vinh quang và quyn năng trên tri cũng như dưới thế, đă ban cho M, nơi vương quc ca Người, theo ân sng được hưởng, nhng quyn hn và đặc ân như Người có theo bn tính. “Tt c mi s thuc v Thiên Chúa theo bn tính th́ cũng thuc v M theo ân sng”, các thánh đă nói thế, và theo các ngài, như Chúa Giêsu và M Maria có cùng mt ư mun và cùng mt quyn năng thế nào th́ các Ngài cũng có cùng mt thành phn thuc h, tôi t và nô l như vy.

 

75.       Bi thế, theo giáo hun ca các thánh cũng như ca nhiu con người cao c chúng ta có th gi ḿnh là và tr nên nhng người nô l yêu thương ca Đức M chúng ta, hầu tr thành nhng người nô l trn ho hơn ca Chúa Giêsu. M Maria là phương tin được Chúa chúng ta chn để đến vi chúng ta, và M cũng là phương tin để chúng ta chn để đến vi Người, v́ M không như nhng to vt khác có khuynh hướng lái chúng ta xa khi Thiên Chúa hơn là hướng v Ngài, nếu chúng ta quá dính bén vi chúng. Ước mun mănh lit nht ca M Maria là liên kết chúng ta vi Chúa Giêsu, Con M, và ước mun mnh m nht ca Con M đó là chúng ta đến vi Người qua Người M Thánh ca Người. Người ly làm hài ḷng và cm thy được tôn kính, như mt đức vua cm thy hài ḷng và được tôn kính khi mt người công dân, v́ mun tr thành mt thn dân và nô l tt hơn ca v vua này, đă hiến ḿnh làm nô l cho hoàng hu. Đó là lư do ti sao các Giáo Ph ca Giáo Hi, và Thánh Bonaventura sau các v này, đă ch trương rng Đức Trinh Nđường dn ti Chúa ca chúng ta.

 

76.       Hơn thế na, nếu, như tôi đă nói, Đức Trinh N là N Vương và là Ch T tri đất, th́ M li chng có các thuc h và nô l nhiu như s to vt hay sao? “Tt c mi s, bao gm c bn thân M Maria, đều tùy thuc vào quyn năng ca Thiên Chúa. Tt c mi s, bao gm c Thiên Chúa na, đều tùy thuc vào quyn năng ca M Maria”, chúng ta đă được Thánh Anselmô, Thánh Bênađô, Thánh Bênađinô và Thánh Bônaventura nói cho biết như thế. Chng l li không hp lư hay sao khi thy trong s nhiu người nô l có mt s là nô l ca t́nh yêu, thành phn t nguyn chn M Maria làm N Vương ca h? Chng l con người và ma qu đều có thành phn nô l t́nh nguyn mà M Maria li chng có hay sao? Mt ông vua ly làm vinh d khi hoàng hu, người bn ca ḿnh, cũng cn phi có nhng người làm nô l riêng ca bà, thành phn bà có quyn sinh sát, v́ vinh d và quyn lc được cng hiến cho hoàng hu là vinh d và quyn lc được dâng lên cho v vua này vy. Chng l chúng ta tin rng Chúa Giêsu là người con đệ nht trong các người con, Đấng đă chia s quyn năng ca ḿnh cho Người M Thánh ca ḿnh, li t ra phn n vi M v́ M có nhng người làm nô l riêng ca M? Chng l Người li ít trân trng và yêu mến M ḿnh hơn vua Anasuerus đă t ra vi hoàng hu Esther, hay vua Solomon vi hoàng hu Bethshabe? Ai có th nói, hay thm chí nghĩ được mt điu như thế xy ra ch?

 

77.       Thế nhưng tôi đang viết ǵ đây? Ti sao tôi li phí thi gi để chng minh mt điu quá hin nhiên như thế ch? Nếu người ta không mun coi h là nô l ca M Maria th́ đă có sao đâu? Hăy c để cho h tr thành và gi ḿnh là nô l ca Chúa Giêsu đi, v́ điu này cũng ging như làm nô l ca M Maria thôi, bi Chúa Giêsu là hoa trái và là vinh hin ca M Maria. Đây là nhng ǵ chúng ta thc hin mt cách trn ho nơi vic tôn sùng chúng ta s bàn đến phn sau.

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả