3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

 

 

115.     Có mt vài vic làm b trong t ḷng thành thc sùng kính Đức Trinh N. đây ch vn tt nói ti nhng vic thc hành chính yếu:

 

1.      Tôn kính M, như Người M xng đáng ca Thiên Chúa, bng ḷng thượng tôn kính, tc là, cm mến và tôn kính M hơn tt c các thánh khác, như mt tuyt tác v ân sng và tuyt hng v thánh đức sau Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Thiên Chúa tht và là người tht.

2.      Suy nim v các nhân đức ca M, các đặc ân ca M và nhng hành động ca M.

3.      Chiêm ngưỡng phm v cao trng ca M.

4.      Dâng lên M nhng tác động yêu mến, chúc tng và cm t.

5.      Cu khn M bng mt con tim hân hoan.

6.      Dâng ḿnh cho M và liên kết bn thân vi M.

7.      Làm hết mi s để đẹp ḷng M.

8.      Khi s, thi hành và hoàn tt các hành động ca chúng ta nh M, trong M, vi M và cho M để thc hin chúng bi Chúa Giêsu, trong Chúa Giêsu, vi Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu, Đấng là đích đim cui cùng ca chúng ta. Chúng ta s gii thích vic thc hành cui cùng này sau.

 

116.     Vic thành thc sùng kính Đức M cũng bao gm c nhng vic thc hành b ngoài na. Sau đây là nhng vic chính:

1.      Ghi danh gia nhp các hip hi v M và tham gia nhng đoàn th v M.

2.      Gia nhp các ḍng tu hiến  ḿnh cho M.

3.      Làm cho các đặc ân ca M được nhn biết và cm mến.

4.      Làm phúc, chay tnh, thi hành các vic b ḿnh trong ngoài để tôn kính M.

5.      Mang nhng du hiu t ḷng tôn sùng M như chui mân côi, áo Đức Bà, hay mt si giây xích nh.

6.      Chú tâm ln ht, tôn sùng và trng kính 15 chc kinh Mân Côi để tôn kính 15 mu nhim chính yếu ca Chúa, hay ít là 5 chc để tôn kính các mu nhim Mùa Vui – Truyn Tin, Thăm Viếng, Giáng Sinh, Thanh Ty và T́m Thy Con Tr Giêsu trong đền th; hoc các mu nhim Mùa Thương: Thng Kh trong Vườn Cây Du, B Đánh Đ̣n, B Đội Mo Gai, Vác Thp Giá, và Chu Đóng Đanh; hay các mu nhim Mùa Mng: Chúa Phc Sinh, Thăng Thiên, Chúa Thánh Thn Hin Xung, Đức M Mông Triu c hn ln xác v tri, Chúa Ba Ngôi Tôn Vinh M Maria.

Người ta cũng có th đọc bt c kinh nguyn nào sau đây: sáu hay by chc Kinh Mân Côi để tôn kính s năm được cho rng M đă sng trên đời này; kinh Tiu Vương Min Đức Trinh N để tôn kính M đội triu thiên 12 ngôi sao hay đặc ân ca M; kinh Tiu Thn V Đức Bà là kinh đă được hưởng ng sâu rng và đọc trong Giáo Hi; kinh Tiu Thánh Vnh Đức Trinh N, do Thánh Bonaventura sáng tác để tôn kính M, mt kinh nguyn rt st sng và rt thiết tha đến ni anh ch em không th nào không cm thy cm kích khi đọc lên; đọc 14 Kinh Ly Cha và Kính Mng để tôn kính 14 nim vui ca M. Giáo Hi c̣n có nhng kinh nguyn và thánh ca khác, như nhng bài thánh ca theo các mùa phng v, Ave Maria Stella, O Gloriosa Domina, Magnificat cùng vi nhng kinh nguyn khác được thy trong tt c các sách kinh nguyn.

7.      Hát nhng bài thánh ca dâng M hay dy cho nhng người khác hát lên các bài thánh ca đó.

8.      Bái qú hay cúi ḿnh trước nhan M mi mt bui sáng trong lúc nói chng hn 60 hay 100 ln câu: “Kinh mng Maria, Trinh N rt tín trung”, để nh M chuyn cu cùng Thiên Chúa, chúng ta có th trung thành đáp ng ân sng ca Ngài sut c ngày sng; và vào bui ti th́ đọc “Kính mng Maria M T́nh Thương”, để xin M cu ơn tha th ca Chúa cho các ti li chúng ta đă vp phm trong ngày.

9.      Phc v các hip hi v M, trang hoàng bàn th M, tôn kính và trang đim nh tượng M.

10.  Khênh tượng M hay nh người khác khênh tượng M khi cung nghinh rước kiu, hoc gi mt tượng nh nh trên người như là mt s h phù hiu nghim chng li vi tên gian ác.  

11.  Đặt nhng tượng M, hay tên ca M được khc và đặt trên tường nhà th hay nhà cũng như trên cánh ca và li vào các th trn, nhà th và nhà ca.

12.  Long trng hiến ḿnh cho M bng mt cuc tn hiến đặc bit.

 

117.     Chúa Thánh Thn đă soi sáng cho các linh hn thánh đức nhng vic thc hành khác t ḷng thành thc sùng kính Đức Trinh N, tt c nhng vic tôn sùng này đều dn đến s thánh thin. Anh ch em có th đọc thy nhng vic làm này cách rơ ràng trong cun “Thiên Đàng được m ra cho Philagia”, mt tng hp nhiu th tôn sùng được thc hành bi các thành phn thánh thin để tôn kính Đức Trinh N, do Cha Paul Barry Ḍng Chúa Giêsu thu góp. Nhng vic tôn sùng y là mt h tr tuyt vi cho các linh hn t́m cách nên thánh, min là chúng được thc hin cách xng đáng, tc là:

 

1.      Vi ư hướng đúng đắn là ch để làm hài ḷng Thiên Chúa mà thôi, khi t́m cách liên kết vi Chúa Giêsu là cùng đích ca chúng ta, và để khai sáng cho anh ch em tha nhân ca chúng ta.

2.      Vi chú tâm, tránh đi nhng chia trí c t́nh.         

3.      Vi ḷng st mến, tránh hp tp và lơ đăng.

4.      Vi s nghiêm trang và c ch tôn kính b ngoài.     

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả