Phn Mt

 

Tổng Quan về Việc Thành Tht Sùng Kính Đức M

 

 

Chương Th Hai

 

Tôn Sùng Mẹ Maria: Nội Dung 

  

I-  Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

 

 

60.       Sau khi đă vn tt nói đến vic cn thiết ca ḷng tôn sùng Đức Trinh N, gi đây tôi cn phi dn gii thêm nhng ǵ bao gm trong vic tôn sùng này. Vi ơn Chúa giúp, tôi s làm điu này sau khi tôi nêu lên mt s chân lư nn tng để làm sáng t vic tôn sùng đặc bit và hp lư mà tôi đang có ư định t bày đây.

 

 

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

 

 

61.       Chúa Giêsu, Đấng Cu Độ ca chúng ta, là Thiên Chúa tht và là người tht, cn phi là đích đim ti hu ca tt c mi vic tôn sùng khác ca chúng ta; bng không, chúng s là nhng ǵ sai lc và la đảo. Người là Alpha và là Omega, là nguyên thy và là cùng đích ca hết mi s. Thánh Phaolô đă nói: “Chúng tôi lao nhc ch để làm cho tt c mi người nên thin ho trong Chúa Giêsu Kitô”. 

 

Bi v́, ch mt ḿnh Người mi có trn vn tt c thn tính và trn vn tt c ân sng, nhân đức và thin toàn. Ch nơi mt ḿnh Người chúng ta mi được hưởng mi th ân phúc; Người là v tôn sư duy nht chúng ta cn phi hc hi; là Chúa duy nht chúng ta cn phi tùy thuc; là Th Lănh duy nht chúng ta cn phi liên kết, và là mô phm duy nht chúng ta cn phi noi gương bt chước. Người là v Y Sĩ duy nht có th cha lành chúng ta; là v Mc T duy nht có th nuôi dưỡng chúng ta; là Đường Li duy nht có th dn dt chúng ta; là S Tht duy nht chúng ta có th tin tưởng; là S Sng duy nht có th làm cho chúng ta sinh động. Mt ḿnh Người là tt c mi s cho chúng ta, và ch mt ḿnh Người mi có th làm tha măn tt c mi ước vng ca chúng ta.

 

Dưới bu tri này chúng ta không có mt danh hiu nào khác có th cu độ chúng ta (cf. Acts 4:12). Thiên Chúa đă không đặt mt nn tng nào khác cho phn ri ca chúng ta, cho vic nên trn lành ca chúng ta và cho vinh quang ca chúng ta ngoài Chúa Giêsu. Hết mi th xây dng không được thiết lp trên tng đá vng chc này là xây trên cát lún, chc chn s b sp đổ không sm th́ mun. Hết mi người trong thành phn tín hu không liên kết vi Người th́ ging như mt cành b ĺa khi thân nho. Nó b rơi rng và tàn héo, ch đáng b đốt đi thôi. Nếu chúng ta sng trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu sng trong chúng ta, chúng ta không vic ǵ phi s b trm luân. Không có mt thiên thn nào trên tri hay mt con người nào dưới thế, c ma qu trong ha ngc, hay bt c mt to vt nào có th làm hi được chúng ta, không có mt th to nào có th tách chúng ta ra khi t́nh yêu ca Thiên Chúa trong Chúa Giêsu Kitô. Nh Người, vi Người và trong Người, chúng ta có th làm được tt c mi s, và mang li tt c mi vinh d cùng vinh quang cho Cha trong s hip nht ca Thánh Thn; chúng ta cũng có th làm cho ḿnh nên trn lành và thành mt th hương thơm ca s sng trường sinh cho tha nhân ca chúng ta (2 Cor. 2:15-16).

 

62.       Bi thế, nếu chúng ta đang mun thiết lp mt vic tôn sùng Đức M mt cách hp lư th́ ch để có ư nhm ti ch thiết lp vic tôn sùng Chúa ca chúng ta được trn ho hơn, bng cách cung cp mt phương thế bng phng nhưng vng chc cho vic tiến đến vi Chúa Giêsu Kitô. Nếu vic tôn sùng Đức M làm cho chúng ta lch ra khi Chúa ca chúng ta, chúng ta cn phi loi b nó như là mt th o tưởng t ma qu. Thế nhưng đây không phi là trường hp như thế. Như tôi đă tŕnh bày và s cho thy mt ln na sau này, vic tôn sùng này là nhng ǵ cn thiết, ch v́ và nguyên bi v́ nó là mt con đường đạt ti Chúa Giêsu mt cách trn ho, yêu mến Người mt cách thiết tha, và phng s Người mt cách trung thành.

 

63.       Đến đây, hi Chúa Giêsu yêu du, con xin hướng v Chúa mt chút, để âu yếm phàn nàn cùng Uy Linh Chúa rng, đa s Kitô hu, thm chí c mt s trong thành phn hc thc nht ca h, không nhn thy được mi liên h thiết yếu tht kết Chúa vi M Thánh ca Chúa. Ly Chúa, Chúa luôn luôn vi M Maria và M Maria bao gi cũng vi Chúa. M không bao gi mà li không có Chúa, bng không M không c̣n là M na. M đă được nh ân sng hoàn toàn biến đổi thành Chúa, đến độ M không c̣n sng na, không c̣n hin hu na mà là, hi Chúa Giêsu yêu du, mt ḿnh Chúa sng trong M và ng tr trong M mt cách trn vn hơn nơi tt c mi thiên thn và thánh nhân. Nếu chúng con biết được vinh quang và t́nh yêu v th to tuyt vi này hiến dâng lên Chúa, th́ nhng nim cm mến ca chúng con đối vi Chúa cũng như vi M s khác xa vi nhng nim cm mến ca chúng con có được hin nay. M liên kết thân mt vi Chúa hơn c ánh sáng vi mt tri, nhit năng vi la nóng. Con dám nói c̣n d tách bit tt c mi thiên thn và thánh nhân ra khi Chúa hơn tách Chúa ra khi M Maria; v́ M yêu mến Chúa thiết tha, và tôn vinh Chúa trn ho hơn tt c mi to vt khác hp li. 

 

64.       Hi Sư Ph yêu du ca con, bi thế, không ǵ l lùng và đáng thương cho bng thy con người ta t ra thiếu hiu biết và thin cn đối vi M thánh ca Chúa? Con không nói nhiu ti nhng k tôn th ngu tượng và dân ngoi là nhng thành phn không nhn biết M. Thm chí con cũng không nói ti c nhng người lc giáo và ly giáo là thành phn b Chúa và Hi Thánh ca Chúa, nên chng có chú ư ǵ ti M thánh ca Chúa. đây con mun nói ti nhng người Công Giáo, thm chí ti thành phn Công Giáo có hc, thành phn cho ḿnh là dy d đức tin cho k khác mà li không biết Chúa hay biết M ca Chúa, ngoi tr biết mt cách ṭ ṃ, khô khan, lnh nht và cn ci vy thôi.

 

Nhng con người này ít khi nói đến M ca Chúa hay đến vic sùng kính M. Họ nói rng h s là vic tôn sùng M s b lm dng và Chúa s b xúc phm bi vic tôn kính thái quá giành cho M. H ln tiếng phn đối khi h nh́n thy hay nghe thy mt người tôi t sùng m M Maria thường cm mến, sâu xa và mnh m nói v ḷng sùng kính M. Khi người tôi t này nói v ḷng sùng kính M là mt phương tin chc chn để gp được và mến yêu Chúa mt cách an tâm và không s b o tưởng lm lc, hay khi h nói v vic tôn sùng này là mt đạo l ngn không gp phi him nguy, hay là mt đường li tinh tuyn không có nhng th bt toàn, hoc là mt bí quyết l lùng để gp được Chúa, th́ h nêu lên cho người tôi t này thy hng ngàn nhng lư do quí báu cho thy người tôi t này sai lm biết bao khi nói quá nhiu v M Maria. H nói rng có nhiu th lm dng trong vic tôn sùng này cn chúng ta phi n lc đim mt, và chúng ta cn phi hướng dân chúng v Chúa hơn là khuyên h tôn sùng M ca Chúa, Đấng mà h cm thy đă yêu mến đủ ri.

 

Đôi khi h nói v vic tôn sùng M ca Chúa th́ mc đích ca h không phi là để phát động vic tôn sùng này, hay để thuyết phc dân chúng thi hành vic tôn sùng y, mà ch để hy đi nhng th lm dng trong vic tôn sùng này mà thôi. Thế nhưng, nhng con người ấy tht ra cũng chng có ḷng đạo đức hay thc s tôn sùng Chúa, v́ h không có ḷng tôn sùng M Maria. H coi Kinh Mân Côi và Áo Đức Bà là nhng vic tôn sùng ch để giành cho thành phn đàn bà quê mùa hay thành phn dân chúng chng hiu biết chi. Tóm li, h nói chúng ta không cn đến nhng th y mi được cu độ. Nếu h gp phi người nào có ḷng yêu mến Đức M, người ln ht mân côi hay t ra bt c mt vic tôn sùng nào đối vi M, h mau chóng thúc đẩy con người y đi đến ch thay ḷng đổi d. H khuyên người này hăy đọc 7 thánh vinh thng hi thay v́ Kinh Mân Côi, và t ḷng tôn sùng Chúa Giêsu thay v́ M Maria.

 

Chúa Giêsu yêu du ơi, phi chăng nhng con người y có tinh thn ca Chúa? Phi chăng tác hành như thế là h làm Chúa được hài ḷng? Phi chăng Chúa ly làm hài ḷng khi chúng con không cn làm hài ḷng M ca Chúa v́ chúng con s xúc phm đến Chúa? Phi chăng vic tôn sùng M thánh ca Chúa là nhng ǵ gây tr ngi cho vic sùng kính Chúa? M Maria có gi cho M bt c điu tôn vinh nào chúng con giành cho M hay chăng? Phái chăng M là mt trong nhng đối th ca Chúa? Phi chăng M là mt k xa l chng có liên h ǵ vi Chúa? Phi chăng vic làm vui ḷng M li là vic làm mt ḷng Chúa? Phi chăng vic dâng ḿnh cho M là vic thit tḥi cho Chúa? Phi chăng yêu mến M là vic làm cho chúng con gim bt ḷng kính mến Chúa?

 

65.       Tuy nhiên, hi Sư Ph yêu du ca con, nếu tht s tt c nhng ǵ con va nói đều đúng, th́ đối vi vic tôn sùng M, đa s thành phn hc gi uyên bác cũng không th nào đi xa hơn như vy, hay t ra dng dưng ơ h hơn như thế. Xin hăy ǵn gi con cho khi đường li suy nghĩ cùng tác hành ca h, và xin cho con có cùng mt nim tri ân, quí trng, kính tôn và yêu mến như Chúa đối vi M thánh ca Chúa. Nh đó con có th mến yêu và tôn vinh Chúa mi ngày mt hơn, v́ con s noi gương bt chước cùng theo Chúa mi ngày mt khít khao hơn.

 

66.       Mc dù cho ti nay con không nói ǵ hơn ngoài vic tôn kính M, xin Chúa gi đây cũng ban cho con ơn biết ca ngi M mt cách xng đáng hơn, bt chp tt c mi k thù ca M cũng là ca Chúa. Nh đó con có th cùng các thánh nhân mnh m nói cùng h rng: “Đừng có ai tưởng là ḿnh s được Thiên Chúa thương mà li là k xúc phm đến M ca Người”.

 

67.       Để con có th nh t́nh thương ca Chúa đạt được ḷng tôn sùng đích thc đối vi Người M thánh ca Chúa và truyn bá ḷng tôn sùng này khp nơi trên thế gii, xin Chúa hăy giúp cho con biết yêu mến Chúa hết ḷng, và theo ư nguyn y, xin hăy chp nhn li nguyn cu thiết tha nht con dâng lên Chúa cùng vi Thánh Âu Quc Tinh và tt c nhng người tht s mến yêu Chúa.

 

Li Nguyn Cu ca Thánh Âu Quc Tinh

 

Ôi Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Cha ca con, là Thiên Chúa xót thương ca con, là Vua cao c ca con, là Mc T nhân lành ca con, là Sư Ph duy nht ca con, là v phù tr con trên hết, là người bn yêu du tuyt m ca con, là Bánh s sng ca con, là linh mc đời đời ca con. Chúa là v hướng đạo dn con v quê hương thiên quc ca con, là ánh sáng đích thc duy nht ca con, là nim vui thánh ho ca con, là đạo l chân tht ca con, là s khôn ngoan sáng sut ca con, là đơn thành tính chân cht ca con, là b́nh an và thái ḥa ca linh hn con, là s bo toàn trn vn ca con, là gia sn di dào ca con, là ơn cu độ đời di ca con.

 

Ly Chúa Giêsu Kitô yêu du, ti sao con li yêu chung hay mong mun mt điu ǵ khác trong cuc đời ca con ngoài Chúa là Thiên Chúa ca con? Con đâu khi con không hip thông vi Chúa đây? T nay tr đi, con xin hướng tt c mi ước mun ca con v Chúa để chúng được Chúa soi sáng và tp trung vào Chúa. Con hướng chúng vươn lên v́ chúng chn chừ đă lâu, hướng chúng mau tiến ti đích đim ca chúng, hướng chúng t́m kiếm Đấng chúng trông mong.

 

Ôi Chúa Giêsu, khn cho nhng ai không mến yêu Chúa, vi đầy nhng đắng cay kh cc. Ôi Chúa Giêsu dịu dàng, xin cho hết mi cm t́nh xng đáng ca con rung lên t́nh mến yêu Chúa, ly làm hân hoan trong Chúa và ngi khen Chúa. Ôi Thiên Chúa ca ḷng con và Giêsu Kitô là gia sn ca con, ch ǵ ḷng con tr thành mm mi trước tác động ca Thn Linh Chúa, và xin Chúa hăy sng trong con. Ch ǵ la t́nh yêu ca Chúa thiêu đốt linh hn con. Ch ǵ ngn la này không ngng bng nóng trên bàn th tâm can ca con. Ch ǵ ngn la y ta sáng trong thâm cung ca con. Ch ǵ ngn la này ta nhit năng ca nó vào nhng nơi mt tht ca linh hn con, để vào ngày tn s ca ḿnh, con có th được ngn la t́nh yêu Chúa thiêu đốt khi ra trước nhan Chúa. Amen.

 

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả