Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

 

 

83.       Vic tiến đến vi Thiên Chúa qua mt v trung gian môi gii hơn là t ḿnh trc tiếp đến vi Ngài là điu trn lành hơn, v́ cn phi có ḷng khiêm nhượng hơn. Bn tính loài người ca chúng ta, như tôi va tŕnh bày, b hư hoi ti độ nếu chúng ta cy da vào vic làm ca ḿnh, n lc ca ḿnh và kh năng ca ḿnh để tiến  ti vi Thiên Chúa và làm hài ḷng Ngài, th́ chc chn các vic lành ca chúng ta s b ô uế và ít có giá tr trước nhan Ngài. Nhng vic làm y ca chúng ta s không khiến Ngài liên kết vi chúng ta hay đáp ng nhng li nguyn cu ca chúng ta. Thiên Chúa có nhng lư do ca Ngài v vic ban cho chúng ta thành phn môi gii đối vi Ngài. Ngài thy cái bt xng và bt lc ca chúng ta, và đă thương hi chúng ta. Để chúng ta có th đến vi ḷng xót thương ca Ngài, Ngài đă ban cho chúng ta thành phn bin h quyn uy, đến ni nếu chúng ta coi thường thành phn môi gii y mà trc tiếp tiến đến vi s thánh thin vô cùng ca Ngài, không cn đến s tr giúp ca bt k mt ai trong các v y là chúng ta chc chn thiếu ḷng khiêm nhượng và tôn kính đối vi Thiên Chúa là Đấng quá cao c và thánh ho. Như thế có nghĩa là chúng ta t ra ít coi trng mt Đức Vua trên hết các vua hơn là đối vi mt v vua chúa trn gian này, v́ chúng ta không dám tiến đến vi mt v vua trn gian nếu không nh mt người bn nói cho chúng ta.

 

84.       Chúa Kitô là Đấng Bin H ca chúng ta và là Đấng Trung Gian cu chuc ca chúng ta đối vi Thiên Chúa Cha. Chính nh Người mà chúng ta phi nguyn cu cùng vi toàn th Hi Thánh, c Hi Thánh chiến thng ln Hi Thánh chiến đấu. Chính nh Người mà chúng ta có th đến vi Thiên Chúa Cha. Chúng ta không bao gi được xut hin trước nhan Thiên Chúa là Cha ca chúng ta, tr phi chúng ta được h tr bi các công nghip ca Con Ngài, và, có th nói, được mc ly nhng công nghip y, như thanh niên Giacóp mc ly da ca nhng con dê non, khi anh ta đến trước Isaac cha ḿnh để lănh nhn vic chúc phúc ca ông.

 

85.       Thế nhưng, phi chăng chúng ta hoàn toàn không cn mt v môi gii vi chính Đấng Trung Gian? Chúng ta có tinh tuyn đủ để trc tiếp liên kết vi Chúa Kitô mà không cn tr giúp ǵ hay chăng? Chúa Giêsu li không phi là Thiên Chúa, hoàn toàn ngang hàng vi Cha hay sao? Bi thế, Người không phi là Đấng Chí Thánh, có quyn được tôn kính ging như Cha ca Người hay sao? Phi chăng v́ t́nh yêu thương vô cùng ca ḿnh, Người đă tr nên s bo toàn ca chúng ta và là Đấng Trung Gian ca chúng ta đối vi Cha ca Người, Đấng Người mun bù đắp để cu chuc chúng ta khi các th n nn ca chúng ta, mà chúng ta v́ thế được quyn t ra ít tôn kính và ít coi trng s uy nghi cùng s thánh thin ca ngôi v Người hay sao?

 

Chúng ta đừng s cùng vi Thánh Bênađô nói rng chúng ta cn mt v môi gii đối vi chính V Môi Gii, mà M Maria được Thiên Chúa trân trng là v có th làm trn s v yêu thương này nht. Nh M Chúa Giêsu đă đến vi chúng ta; nh M chúng ta cn phi đến vi Người. Nếu chúng ta s trc tiếp đến vi Chúa Giêsu, Đấng là Thiên Chúa, v́ s cao c vô cùng ca Người, hay v́ thân phn thp hèn ca chúng ta, hoc v́ ti li ca chúng ta, th́ chúng ta đừng s nài xin s tr giúp và chuyn cu ca M Maria, M ca chúng ta. M t ái, du dàng, không có ǵ là thô bo hay ghê gm, không quá cao sang và quá rng ngi. Khi chúng ta thy M là chúng ta thy nhân tính ca chúng ta mc độ tinh tuyn nht. M không phi là mt tri, chói ḷa th lc yếu kém ca chúng ta bng tia sáng rng ngi ca nó. Trái li, M m l và du hin như mt trăng (Cant. 6:9), mt tinh cu lănh nhn ánh sáng ca nó t mt tri, ri làm du ánh sáng y li, thích ng ánh sáng này vi tm thu nhn hn hp ca chúng ta.

 

M tràn đầy yêu thương đến độ không ai kêu xin M chuyn cu mà li b ph nhn chi t, bt k h có ti li đến thế nào chăng na. Các thánh nhân nói rng t khi có thế gian này chưa tng thy ai tin tưởng kiên tâm chy đến cùng Đức M mà li b rung b. Quyn uy ca M ln lao ti độ nhng li nguyn cu ca M không bao gi b chi t. M ch vic tŕnh lên Con M li nguyn cu th́ Người lp tc đón nhn M và làm tha đáng nhng ǵ M yêu cu. Người luôn t ra cm kích trước nhng li nguyn cu t Người M yêu du ca Người là v đă cưu mang Người và dưỡng nuôi Người. 

 

86.       Tt c nhng điu này được xut phát t Thánh Bênađô và Bonaventura. Theo các v, chúng ta cn thc hin ba bước để tiến ti Thiên Chúa. Bước th nht, gn chúng ta nht và hp vi kh năng ca chúng ta nht, đó là M Maria; bước th hai là Chúa Giêsu Kitô; bước th ba là Thiên Chúa Cha. Để đến vi Chúa Giêsu chúng ta cn phi đến vi M Maria là v trung gian chuyn cu ca chúng ta. Để đến vi Thiên Chúa Cha, chúng ta cn phi đến vi Chúa Giêsu là Đấng Trung Gian cu chuc ca chúng ta. Trt t này hoàn toàn được tuân theo nơi ḷng sùng kính tôi s nói đến sâu rng hơn na.

        

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả