II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực 

 

90.       Đến đây chúng ta đă xác định 5 s tht căn bn này, nhng s tht li càng cn thiết hơn để thc hin vn đề chn la đúng đắn vic tôn sùng đích tht đối vi Đức M ca chúng ta, v́ hin nay, hơn bao gi hết, có nhng th tôn sùng gi to đối vi M có th đă b ln ln vi nhng th tôn sùng chân thc. Ma qu, như mt k gi mo và mánh khóe, mt tên la đảo lành ngh, đă tng đánh la và phá hoi nhiu Kitô hu bng nhng vic tôn sùng gian trá đối vi Đức M ca chúng ta. Hng ngày chúng s dng kinh nghim ma quái ca ḿnh để đưa nhiu người hơn đến ch dit vong, la đảo h, ru h thiếp đi trong ti li và cam đoan vi h rng ch cn mt ít kinh nguyn thôi, cho dù có đọc chng ra làm sao, và ch cn mt ít vic thc hành b ngoài thôi, do hn xui by làm, cũng là nhng vic tôn sùng chân thc vy. Thành phn gi mo thường hay làm nhng đồng bc cc ch bng vàng và bng bc mà thôi, ch ít khi bng các th kim loi khác, v́ không bơ công để làm nhng th kim loi khác y. Tương t như thế, ma qu không đả động ǵ ti nhng vic tôn sùng khác, để đặc bit gây gi to nhng vic tôn sùng nhm đến Chúa Giêsu và M Maria, chng hn như vic tôn sùng Thánh Th và vic tôn sùng Đức Trinh N, v́ nhng vic tôn sùng này đối vi nhng vic tôn sùng khác chng khác nào như vàng và bc đối vi các th kim loi khác vy.

 

91.       Bi thế, trước hết, tht là cn thiết để có th nhn ra nhng vic tôn sùng gi to đối vi Đức M hu tránh lánh chúng, cũng như nhn ra vic tôn sùng đích thc để đem ra áp dng thc hành chúng. Sau na, trong s rt nhiu h́nh thc khác nhau ca vic tôn sùng chân thc đối vi Đức M, chúng ta cn phi chn vic tôn sùng nào hoàn ho nht và đẹp ḷng M nht, vic tôn sùng mang li vinh quang hơn cho Thiên Chúa và thánh hóa chúng ta nht. 

 

1. Vic tôn sùng Đức M cách gi to

 

92.       Tôi thy có 7 th gi to tôn sùng M Maria, đó là vic tôn sùng 1) b́nh phm, 2) thn trng, 3) hi ht, 4) t tin, 5) bt nht, 6) gi h́nh, 7) và v li.   

 

Nhng k tôn sùng có tính cách b́nh phm

 

93.       Thành phn tôn sùng có tính cách b́nh phm hu hết là nhng hc gi kiêu k, thành phn có nhng đầu óc phóng khoáng và t măn, nhng người tn đáy ḷng ch có mt th tôn sùng mơ h đối vi M Maria. Tuy nhiên, h phê b́nh ch trích hu như tt c nhng h́nh thc tôn sùng đối vi M, là nhng ǵ được thành phn đơn sơđạo hnh s dng để tôn kính Người M tt lành ca ḿnh, ch v́ nhng vic thc hành y không có ǵ là hp dn đối vi h. H đặt vn đề vi tt c mi phép l và mi câu truyn chng thc v t́nh thương và quyn phép ca Đức Trinh N, thm chí c nhng được ghi li bi các v tác gi đáng tin cy hay được trích t kư s ca các ḍng tu. H không th chu được khi thy thành phn đơn sơ khiêm tn qú trước bàn th hay trước tượng Đức M, hoc cu nguyn trước mt đền thánh l thiên. Thm chí h t cáo nhng người này là thành phn tôn th ngu tượng, như th nhng người y đang tôn th g đá vy. H nói rng đối vi ḿnh, h không màng chi ti th tôn sùng được bày t b ngoài như thế, và h không di ǵ mà li đi tin tưởng vào tt c nhng câu truyn thn tiên v Đức M. Khi anh ch em nói cho h biết rng các v Giáo Ph ca Hi Thánh đă ca khen chúc tng Đức M th́ h tr li rng nhng v Giáo Ph y nói quá đáng như các k ging thuyết vn làm, hay nhng li l ca các v được hiu sai lch. Thành phn tôn sùng gi to này, thành phn kiêu hănh theo thế gian này hết sc đáng s. H gây ra tai hi khôn lường cho vic tôn sùng Đức M. Trong khi cho rng ḿnh hoàn chnh nhng th lm dng th́ h ch khéo léo tiếp tc làm cho dân chúng b bê vic sùng kính này.

 

Nhng k tôn sùng có tính cách thn trng

 

94.       Thành phn tôn sùng có tính cách thn trng là nhng k cho rng h coi nh Người Con khi tôn kính Người M. H s rng khi suy tôn M Maria là h h b Chúa Giêsu. H không th chu được khi thy dân chúng dâng lên Đức M nhng li chúc tng hp vi M và là nhng li các v Giáo Ph ca Hi Thánh tuôn tràn ra cho M. H cm thy bc rc khó chu khi thy nhiu người qú trước ṭa M Maria hơn là trước Thánh Th, như th các tác động này mâu thun nhau, hay như th nhng ai cu cùng Đức M th́ không phi là vic nhng người y nh M cu cùng Chúa Giêsu. H không mun chúng ta nói quá thường xuyên v M hay nguyn cu quá thường xuyên vi M.

 

đây có mt s điu được h nói ti, đó là “có li ích ǵ vi nhng th kinh mân côi này, nhng hip hi và nhng th tôn sùng b ngoài kia đối vi Đức M ch? Cn phi b đi tt c nhng th y. Đó là vic nho báng đạo giáo. Hăy nói vi chúng tôi v nhng ai tôn sùng Chúa Giêsu (và h thường kêu tên ca Người mà không b mũ xung). Chúng ta cn phi trc tiếp đến vi Chúa Giêsu, v́ Người là Đấng Trung Gian duy nht ca chúng ta. Chúng ta cn phi ging Chúa Giêsu; đó là vic tôn sùng lành mnh”. Nhng li h nói không phi là không đúng, thế nhưng cái suy lun h đưa ra để ngăn nga vic tôn sùng Đức M là nhng ǵ rt xo quyt. Nó là mt cái by tinh vi khó thy ca tên gian ác, np dưới chiêu bài phát động mt s thin tt lành hơn. Tht ra chúng ta không bao gi có th t ḷng tôn kính Chúa Giêsu hơn là khi chúng ta t ḷng tôn kính M ca Người, và chúng ta tôn kính M ch đơn gin là để tôn kính Người càng hoàn ho hơn. Chúng ta đến vi M ch như là mt đường li dn ti cùng đích chúng ta t́m kiếm là Chúa Giêsu Con M.

 

95.       Giáo Hi, cùng vi Chúa Thánh Thn, đầu tiên chúc tng Đức M ri mi ti Chúa Giêsu, “Bà có phúc hơn mi người n và Giêsu con ḷng Bà gm phúc l”. Không phi là v́ M Maria cao trng hơn Chúa Giêsu, hay thm chí ngang hàng vi Người – điu này là mt th lc thuyết bt kh chp. Thế nhưng, để ca ngi Chúa Giêsu hoàn ho hơn chúng ta trước hết cn phi ca ngi M Maria. Cùng vi tt c nhng ai thc t́nh tôn sùng M, chúng ta hăy thưa cùng M, bt k thành phn tôn sùng gi to và thn trng y: “Ôi Maria, M có phúc hơn mi người n và Giêsu Con ḷng M gm phúc l”.

 

Nhng k tôn sùng có tính cách hi ht

 

96.       Nhng k tôn sùng có tính cách hi ht giành tt c ḷng sùng kính Đức M vào nhng vic thc hành b ngoài. Ch có nhng ǵ b ngoài ca ḷng sùng kính mi thu hút h, v́ h không có tinh thn ni tâm. H đọc nhiu kinh mân côi mt cách vi vàng hp tp và giúp nhiu Thánh L mt cách chia ḷng chia trí. H tham d vào các cuc cung nghinh Đức M mà chng có ḷng tha thiết bên trong. H gia nhp các hip hi ca M mà chng ci thin đời sng hay kim chế các đam mê ca h hoc noi gương bt chước các nhân đức ca M Maria. Tt c nhng ǵ lôi cun h đều theo chiu kích cm xúc ca ḷng tôn sùng này, ch bn cht ca nó chng có mt hp lc nào. Nếu h không cm thy st nóng qua các vic tôn sùng ca h th́ h cho rng h chng ra làm sao; h tr nên bun bc và b hết mi s, hoc có làm điu ǵ th́ ch khi nào h cm thy thích làm. Thế gii này có đầy nhng thành phn tôn sùng nông cn y, và không c̣n ǵ nguy him hơn cho nhng con người nguyn cu, coi vic tôn sùng ni tâm như là chiu kích chính yếu và n lc chiếm ly nó, song li b bê vic th hin hp lư b ngoài là nhng ǵ luôn đi kèm theo ḷng tôn sùng chân thc.

 

Nhng k tôn sùng có tính cách t tin

 

97.       Thành phn tôn sùng có tính cách t tin là thành phn ti nhân hoàn toàn chiu theo đam mê ca ḿnh hay ḷng yêu thích ca h đối vi thế gian, và là thành phn, np dưới danh xưng Kitô hu đẹp đẽ và người tôi t ca Đức M, che đậy s kiêu hănh, ḷng tham lam, tính nhc dc, máu say sưa, ni nóng gin, li nguyn ra, điu vu khng, vic bt công và nhng tính mê nết xu khác. H b́nh thn chiu theo nhng nhng thói hư tt xu ca h, không t ra mt c gng nào để chnh đốn li chúng, tin tưởng rng ḷng h tôn sùng Đức M cho h được th quyn t do như thế. H tin rng Thiên Chúa s th tha cho h, rng h s không chết trước khi xưng ti, rng h s không b hư đi đời đời. H coi tt c nhng điu y là dĩ nhiên phi xy ra, v́ h đọc Kinh Mân Côi, ăn chay vào các ngày Th By, ghi danh vào Hip Hi Kinh Mân Côi Thánh hay Áo Đức Bà, hoc mt hi tương tế v Đức M, đeo nh vy Đức M hay si xích nh Đức M.

 

Khi các bn nói vi h rng mt vic tôn sùng như thế ch là mt th o tưởng ca ma qu bày ra và là mt th t tin nguy him có th làm cho h b tàn ri, th́ h không chu tin tưởng các bn. H đáp li rng Thiên Chúa là Đấng nhân lành và xót thương, Ngài không dng nên chúng ta để nguyn ra chúng ta. Không ai mà li không có ti. Chúng ta s không chết mà li không xưng ti, và tt c nhng ǵ cn thiết vào trong gi lâm t đó là tác động ăn năn tt lành. Ngoài ra, h nói rng h có ḷng tôn sùng Đức M; rng h mc áo Đức Bà, rng h trung thành và khiêm tn đọc hng ngày 7 Kinh Ly Cha và 7 Kinh Kính Mng tôn kính M; rng đôi khi h c̣n đọc c Kinh Mân Côi và Gi Kinh Đức M, cùng vi vic chay tnh và thc hành các vic lành phúc đức khác.

 

H c̣n mù quáng hơn na khi trích li nhng câu truyn mà h đă nghe thy hay đọc được – đúng hay sai chng cn biết – liên quan ti vic con người chết trong t́nh trng đang mc ti trng đă được hi sinh để đi xưng ti ra sao, hay vic linh hn ca h vn c̣n tn ti mt cách mu nhim ra sao nơi thân xác ca h cho ti khi xưng ti, v́ khi c̣n sinh thi h đă đọc mt s kinh nguyn hay đă thi hành mt ít vic đạo hnh, để tôn kính Đức M. Nhng k khác cho rng s được Chúa ban cho vào trong gi lâm t, qua li chuyn cu xót thương ca Đức Trinh N, ơn ăn năn và tha th các ti li ca h, để h được cu độ. Như thế th́ nhng thành phn này đều mong mun cùng mt điu xy ra cho h.

 

98.       Không ǵ trong Kitô Giáo đáng b trm luân bng nim t tin quái g y. Làm thế nào chúng ta có th thc s cho rng chúng ta mến yêu và tôn vinh Đức Trinh N này khi bng ti li ca ḿnh chúng ta nhn tâm đă thương, đâm xé, đóng đanh và lăng nhc Con ca M? Nếu M Maria ra mt qui lut để ly t́nh thương mà cu độ loi người y th́ M s b qua s gian ác và giúp vào vic lăng nhc cùng đóng đanh Con ca M. Ai dám nghĩ ti mt điu như thế ch?

 

99.       Tôi dám nói rng vic lm dng v ḷng tôn sùng M như thế là mt th phm thánh ghê gm, và sau vic Hip L bt xng th́ nó là mt trng phm nht và khó có th th tha, v́ vic tôn sùng Đức M là vic sùng thánh ho nht và tt lành nht sau vic tôn sùng Thánh Th.  

 

Tôi công nhn rng thành thc sùng kính Đức M là nhng ǵ tuyt đối không cn thiết để tr nên thánh ho cũng như để tránh lánh tt c mi ti li, cho dù nó là nhng ǵ đáng mong ước. Thế nhưng ti thiu nó cũng là nhng ǵ cn thiết (xin lưu ư đến nhng ǵ tôi đang nói đây), 1- để thc s quyết tâm tránh lánh ít là tt c mi ti trng làm nhc ti Người M ln Người Con; 2- để thc hành vic t chế hu tránh lánh ti li; 3- để tham gia vào các hip hi ca M, đọc Kinh Mân Côi cùng vi các kinh nguyn khác, ăn  chay vào các ngày Th By, vân vân. 

 

100.     Nhng cách thc như thế là nhng ǵ hiu nghim cách l lùng trong vic hoán ci thm chí thành phn ti nhân cng ḷng. Nếu các bn có là mt ti nhân như thế, mt chân đă lt xung vc thm, tôi khuyên các bn hăy làm như tôi đă nói. Thế nhưng, cn phi có mt điu kin thiết yếu. Đó là các bn cn phi thc thi các vic lành y ch duy để nhn được t Thiên Chúa, qua li chuyn cu ca Đức M, ơn hi tiếc v các li lm ca các bn, được Chúa th tha ti li và làm ch các tính hư tt xu ca các bn, ch không phi để sng mt cách thoi mái trong t́nh trng ti li, bt k đến tiếng cnh báo ca lương tâm, gương lành của Chúa cũng như ca các v thánh, cùng giáo hun ca Phúc Âm thánh.

 

Nhng k tôn sùng có tính cách bt nht

 

101.     Nhng k tôn sùng có tính cách bt nht là nhng người tôn sùng Đức M tùy nghi theo hng. Đôi khi h st sng có lúc h lănh đạm. Đôi khi h h sn sàng làm hết mi s cho hài ḷng Đức M, ri chng bao lâu sau đó h li hoàn toàn đổi thay. H bt đầu bng vic thiết tha vi hết mi th tôn sùng Đức M. H tham gia vào các hip hi, thế nhưng h không trung thành tuân gi lut l. H thay đổi như mt trăng, và M Maria đứng lên trên h như mt trăng. V́ s bt nht đổi thay ca ḿnh, h không xng đáng được thuc v thành phn tôi t ca V Trinh N trung thành nht, ḷng trung thành và kiên tŕ là nhng đặc tính ca thành phn tôi t M Maria. Tt hơn đừng gánh vác vô s nhng li cu nguyn và nhng vic làm đạo đức cho bng ch cn chp nhn mt ít nào thôi và thc hành chúng mt cách yêu thích và kiên tŕ bt chp vic chng đối ca ma qu, thế gian và xác tht.

 

Nhng k tôn sùng có tính cách gi h́nh

 

102.     C̣n mt loi k tôn sùng Đức M sai lm khác na – đó là nhng k tôn sùng có tính cách gi h́nh. Nhng người này giu diếm ti li ca h và nhng thói xu ca h dưới áo choàng ca Đức Trinh N để t ra khác hn trước mt ca thành phn đồng bn.

 

Nhng k tôn sùng có tính cách v k v li

 

103.     Thế ri c̣n có nhng k tôn sùng v k v li, thành phn ch hướng v M khi thng án, khi thoát khi him nguy, khi được cha khi ốm đau bnh nn, hay được tha đáng mt s nhu cu tương t nào đó. H chng bao gi nh đến M tr khi cn. Thành phn này là nhng người bt kh chp đối vi c Thiên Chúa ln M ca Người.

 

104.     Vy chúng ta cn phi thn trng tránh lánh thành phn tôn sùng có tính cách b́nh phm, thành phn chng tin tưởng ǵ mà li thy sai sót nơi tt c mi s; tránh lánh thành phn tôn sùng có tính cách thn trng, thành phn, v́ tôn kính Chúa li s tôn sùng M Người thái quá; tránh lánh thành phn tôn sùng có tính cht b ngoài hoàn toàn ti nhng vic làm bên ngoài mà thôi; tránh lánh thành phn tôn sùng có tính cách t tin, thành phn che đậy mt th tôn sùng Đức M mt cách hư cu để đắm ḿnh trong ti li ca h; tránh lánh thành phn tôn sùng mt cách bt nht, thành phn v́ không bn vng, đổi thay nhng vic tôn sùng ca ḿnh hay b bê tt c nhng vic tôn sùng y ch v́ mt chút xíu cám d; tránh lánh thành phn tôn sùng mt cách gi h́nh, thành phn gia nhp các hip hi và đeo các th huy hiu Đức Bà ch v́ mun được cho là con người tt lành; sau hết, tránh lánh thành phn tôn sùng v k v li, thành phn cu cùng Đức M ch để được khi bnh nn hay để được ơn ích v th cht mà thôi.

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả