4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

 

118.     Sau khi đọc hu hết mi cun sách v ḷng tôn sùng Đức Trinh N và nói chuyn vi thành phn thánh thin nht và hc thc nht ca thi đim này, gi đây tôi có th thâm tín nói rng tôi chưa bao gi biết đến hay nghe thy bt c vic tôn sùng nào giành cho Đức M có th sánh vi vic tôn sùng tôi sp sa nói ti đây. Không có mt vic tôn sùng nào khác đ̣i phi hy sinh nhiu hơn cho Thiên Chúa, không mt vic tôn sùng nào làm cho chúng ta có th hư không hóa bn thân ḿnh và ḷng t ái cách trn vn hơn, không mt vic tôn sùng nào gi chúng ta vng chc hơn trong ân sng ca Chúa và ân sng ca Chúa nơi chúng ta. Không có mt vic tôn sùng nào liên kết chúng ta vi Chúa Giêsu cách hoàn ho hơn và d dàng hơn. Sau hết, không có mt vic tôn sùng nào tôn vinh Thiên Chúa hơn, làm cho bn thân chúng ta hy sinh hơn hay mang li cho tha nhân li ích hơn.

 

119.     V́ vic tôn sùng này chính yếu là nơi tâm trng ca linh hn mà nó s không được mi người hiu được ging như nhau. Có mt s – thành phn đại đa s – s dng li ngay trước ngưỡng ca và không tiến xa hơn. C̣n nhng người khác – không nhiu cho lm – s thc hin chỉ mt bước duy nht vào bên trong ca nó? Vy th́ ai s thc hin bước th hai đây? Ai s thc hin bước th ba? Sau hết, ai s c măi măi tiếp tc thc hành nó đây? Ch có con người nào được Thn Linh ca Chúa Kitô t cho thy cái bí mt này mà thôi. Chính Thánh Linh s dn linh hn trung tín này đi t sc mnh này ti quyn lc kia, t ân sng này ti ân sng n, t ánh sáng này ti ánh sáng kia, cho ti khi h đạt ti ch được biến đổi thành Chúa Giêsu nơi tui thành toàn ca Người trên thế gian và vinh quang ca Người trên thiên đàng.

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả