3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

      

144.     Đức Trinh N, mt người m dịu hin và xót thương, không bao gi để cho ḿnh thua kém v ḷng yêu thương và qung đại. Khi M thy mt ai đó hoàn toàn hiến ḿnh cho M để kính tôn và phc v M, và tước lt ḿnh khi nhng ǵ được h trân quí nht để trang đim cho M, th́ M hoàn toàn ban ḿnh cho h mt cách l lùng. M nhn ch́m h vào đại dương các ân sng ca M, trang đim h bng công nghip ca M, nâng đỡ h bng quyn năng ca M, dn dt h bng ánh sáng ca M, và làm cho h được tràn đầy t́nh yêu ca M. M chia s các nhân đức ca M vi hđức khiêm nhượng ca M, đức tin, đức tinh tuyn v.v. Mđắp nhng sai sót ca h và làm đại din cho h trước Chúa Giêsu. Như người tn hiến hoàn toàn thuc v M Maria thế nào th́ M Maria cũng hoàn toàn thuc v con người này như thế.  Chúng ta có th tin tưởng nói rng người tôi t hoàn ho và là người con này ca M Maria nhng ǵ Thánh Gioan đă nói v ḿnh trong Phúc Âm là “Ngài đem M v nhà ḿnh” (Jn. 19:27).

 

145.     T́nh trng này làm phát sinh nơi linh hn ca h, nếu h kiên tŕ, mt nim bt tín sâu xa, coi thường và ghét b bn thân, và sâu xa tin tưởng vào M Maria bng vic hoàn toàn phó ḿnh cho M. H không c̣n cy da vào nhng kh năng riêng ca ḿnh, nhng ư hướng, công nghip, nhân đức và vic lành ca h na, v́ h đă hoàn toàn hy sinh cho Chúa Giêsu qua người M yêu du ca Người. Gi đây h ch c̣n mt kho tàng duy nht là nơi cht cha tt c mi th giu sang ca h. Kho tàng này không phi trong bn thân h mà là M Maria. Đó là lư do ti sao by gi h có th đến vi Chúa mà không c̣n cm thy bt c mt ni hăi s tôi đ̣i và rt rè nhút nhát nào na, và hết sc tin tưởng nguyn cu cùng Người. H cũng có cùng nhng cm thc vi v Đan Vin Ph Rupert đạo hnh và thc gi, v, khi đề cp ti vic Giacóp chiến thng thiên thn (Gen. 32:24), đă thân thưa cùng Đức M nhng li l này: “Ôi Maria, N Vương ca con, Người M Vô Nhim ca V Thiên Chúa Làm Người Giêsu Kitô, con mun vt ln vi Con Người là Li Thn Linh này, khi được trang b bng nhng công lênh s nghip ca M ch không phi ca riêng con”.

 

Mnh m nhiu biết my và có thế hơn biết bao trong vic chúng ta tiến đến vi Chúa ca chúng ta, khi chúng ta được trang b bng nhng công nghip và li nguyn cu ca Người M xng đáng ca Thiên Chúa, V mà, như Thánh Âu Quc Tinh nói, đă chiến thng Đấng Toàn Năng bng t́nh yêu ca M!

 

146.     V́ nh vic tôn sùng này chúng ta hiến dâng lên Chúa, qua bàn tay ca Thánh Mu Người, tt c mi vic lành ca chúng ta, mà M thanh ty chúng, làm cho chúng nên đẹp đẽđáng được Con M chp nhn.

 

I- M thanh ty tt c mi vic lành ca chúng ta khi mi t́ vết ca ḷng t ái cũng như ca mi th dính bén mt cách vô thc vi các to vt, th dính bén lt vào các hành động tt lành nht ca chúng ta mà chúng ta không hay. Bàn tay ca M không bao gi biết đến rnh ri và th động. Đôi tay M chm đến nhng ǵ th́ chúng đều được thanh ty. Bao lâu Đức Trinh N nhn được các vic lành ca chúng ta th́ M làm cho chúng không c̣n bt c mt vết nhơ hay bt toàn nào M thy nơi chúng.

 

147.     II- M làm cho các vic lành ca chúng ta thêm phong phú bng cách trang đim cho chúng vi nhng công nghim và nhân đức ca M. Chng khác ǵ như mt người nhà quê nghèo khó, v́ mun chiếm được thân t́nh và ưu ái ca nhà vua, đă chy đến vi v n hoàng để trao cho bà mt qu táo là điu duy nht hđược – để bà dâng nó lên cho nhà vua. V n hoàng này, khi chp nhn món quà bé mn ca người nhà quê y, đặt nó lên trên mt đĩa bng vàng đẹp và dâng nó lên cho đức vua thay cho người nhà quê. Chính qu táo không phi là quà tng xng đáng vi mt v vua, thế nhưng, v́ được đích thân v n hoàng dâng lên trên mt đĩa vàng, mà nó tr thành xng vi nhà vua.             

 

148.     III- M Maria dâng các vic lành ca chúng ta lên cho Chúa Giêsu. M không gi ly bt c s ǵ chúng ta hiến dâng cho riêng M, như th Mđích đim cui cùng ca chúng ta, mà liên l hiến dâng mi s lên Chúa Giêsu. V́ chính s kin y mà bt c s ǵ chúng ta dâng cho M là chúng ta dâng cho Chúa Giêsu vy. Bt c khi nào chúng ta chúc tng và tôn vinh M th́ M by gi M ct tiếng chúc tng “Linh hn tôi tôn vinh Chúa” (Lk. 1:46), như ngày M được bà Isave ca ngi.

 

149.     Trước li yêu cu ca M, Chúa Giêsu chp nhn món quà các vic lành ca chúng ta, bt k chúng có tm thường và nh nhoi đối vi Đấng là Vua các vua, Thánh các thánh. Khi chúng ta t ḿnh dâng cho Chúa Giêsu, cy da vào nhng tâm trng và n lc ca ḿnh, Người s xem xét món quà ca chúng ta và thường loi b nó v́ nó nhum mùi t ái, như Người đă tng loi b các hy tế ca dân Do Thái v́ chúng đầy nhng tính cht v k.

 

Thế nhưng, khi chúng ta dâng lên Người bng đôi tay tinh tuyn trinh trng ca Người M được Người yêu du, th́ có th nói rng chúng ta đă đánh trúng yếu đim ca Người. Người không chú trng lm đến chính vt dâng hơn đến con người dâng vt y. Bi vy mà M  Maria, v không bao gi b Con M coi thường, trái li luôn được Người coi trng, đă khiến cho Người vui v chp nhn bt c s ǵ M dâng cho Người, bt k tr giá ca nó ra sao. Ch cn M Maria hiến dâng tng vt là Chúa Giêsu ưu ái chp nhn nó. Đó là nhng ǵ Thánh Bênađô mạnh m khuyên bo tt c nhng ai được ngài hướng dn nên trn lành. “Khi bn mun dâng lên Thiên Chúa điu ǵ, để được Ngài chp nhn, hăy làm sao đểđược dâng lên nh Người M Thiên Chúa xng đáng này, nếu bn không mun thy nó b loi tr”.

 

150.     Như chúng ta tng thy, không phi là chính bn tính loài người đă cng hiến kiu cách tác hành này cho thành phn tm thường trên thế gian đối vi k làm ln hay sao? Ti sao ân sng li không tác động chúng ta làm ging như thế đối vi Thiên Chúa ch? Ngài là Đấng vô cùng vượt trên chúng ta. Chúng ta c̣n thua kém c nhng nguyên t trước nhan Ngài. Thế nhưng chúng ta có được mt v bu c quyn thế đến ni M không bao gi chi b điu ǵ. M có bit tài xoay s đến ni M biết được mi bí quyết chinh phc được ḷng ca Thiên Chúa. M rt tt lành và t bi đến ni M không bao gi quên ngó ngàng ti bt k mt ai cho dù h có l loi và ti li thế nào chăng na.

Sau này, tôi s thut li câu truyn v Giacóp và bà Rebecca là câu truyn làm sáng t các s tht tôi đă tŕnh bày cho các bn.

 

IV- Nó là mt phương tin tuyt ho để tôn vinh Thiên Chúa

 

151.     Vic tôn sùng này, mt khi trung thành thc hin, là mt phương tin tuyt ho trong vic bo đảm rng giá tr ca tt c mi công vic tt lành ca chúng ta đều được s dng vào vic làm tôn vinh Thiên Chúa hơn. Người ta hu như không hot động cho mc đích cao c này, mc dù h buc phi làm như thế, mt là v́ con người không biết đâu là vinh hin cao c nht ca Thiên Chúa, hai là v́ h không mun mc đích này. C̣n M Maria, Đấng chúng ta hoàn toàn dâng phú giá tr cùng công nghip các vic lành chúng ta làm, hoàn toàn biết được đâu là nhng ǵ tôn vinh Thiên Chúa nht và M ch hot động cho vinh quang y mà thôi. Người tôi t nhit thành ca Đức M, mt khi đă hoàn toàn tn hiến ḿnh cho M như tôi đă din t trên đây, có th hiên ngang tuyên b rng giá tr ca tt c mi hot động ca ḿnh, li nói và tư tưởng ca ḿnh, được s dng vào vic tôn vinh Thiên Chúa nht, tr phi h minh nhiên rút li vic hiến dâng ca h. C̣n ǵ an i hơn đối vi người yêu mến Thiên Chúa bng mt t́nh yêu tinh tuyn và vô v k cùng coi trng vinh quang ca Thiên Chúa cũng như các li ích ca Ngài hơn ca ḿnh?

 

V- Vic tôn sùng này dn ti ch liên kết vi Chúa

 

152.     Vic tôn sùng này là mt đường li bng phng, ngn ngi, hoàn toàn và vng chc để đạt ti ch liên kết vi Chúa là tm mc trn lành ca Kitô giáo.

 

(1) Vic tôn sùng này là mt đường li bng phng. Nó là mt đường li được Chúa Chúa Giêsu Kitô m ra khi đến vi chúng ta, mt đường li không ngăn tr chúng ta tiến đến vi Người. Hoàn toàn không sai khi chúng ta có th đạt ti mi hip nht thn linh bng các con đường khác, thế nhưng nhng con đường y có nhiu thp giá và nhng tr ngi hơn cùng vi nhiu khó khăn mà chúng ta không th nào d dàng thng vượt. Chúng ta s phi tri qua t́nh trng tăm ti thiêng liêng, s rơi vào nhng cuc đấu tranh chúng ta chưa sn sàng, chu đựng nhng kh năo cay cc, phi trèo lên nhng núi dc đứng, phi đạp lên nhng gai góc đau thương, và phi băng qua nhng sa mc rùng rn. Thế nhưng, khi chúng ta theo đường li ca M Maria, chúng ta bước đi cách phng lng và b́nh lng.

 

Tht ra trên đường đi ca ḿnh chúng ta phi chiến đấu nhng trn chiến khó khăn và phi vượt qua nhng tr ngi, thế nhưng, M Maria, là M và là N Vương ca chúng ta, gn vi nhng người tôi trung ca M. M bao gi cũng có đó để chiếu ta t́nh trng ti tăm ca h, để làm sáng t nhng ng vc ca h, để kiên cường h trước nhng ni s hăi, để nâng đỡ h trong các cuc chiến đấu và th thách. Tht thế, so sánh vi nhng đường li khác, con đường trinh n dn đến vi Chúa Giêsu này là mt con đường ca nhng bông hoa hng và ca nhng nim vui ngt ngào. Đă tng có nhng v thánh, không nhiu cho lm, như Thánh Ephrem, Thánh John Damascene, Thánh Benađô, Thánh Bênađinô, Thánh Bonaventura và Thánh Phanxicô Salêsiô, đă đi vào con đường phng lng này để đến vi Chúa Giêsu Kitô, v́ Thánh Linh, V Phu Quân thy chung ca M Maria, làm cho h biết được nó bng mt ơn đặc bit. Các v thánh khác, nhiu hơn v s lượng, trong khi tôn sùng M Maria, đă không đi vào hay không tiến xa đủ trên con đường y. Đó là lư do ti sao các v đă chu đựng các cuc th thách khó khăn hơn và nguy him hơn.

 

153.     Mt người tôi t ca M Maria có th đặt vn đề là vy th́ ti sao nhng người tôi t nhit t́nh ca Người M tt lành này được kêu gi để chu kh hơn nhng ai không tha thiết phng s M lm? H b chng đối, bách hi, lăng nhc và đối x bt nhn. H cũng phi bước vào t́nh trng tăm ti ni tâm và phi tri qua nhng sa mc thiêng liêng, không h được mt git sương an i nào t tri. Nếu vic tôn sùng Đức Trinh N này làm cho con đường đến vi Chúa Giêsu bng phng hơn, th́ chúng ta ct nghĩa như thế nào v lư do ti sao nhng người tôi trung ca M Maria li b đối x quá ư là tàn t?

 

154.     Câu tr li ca tôi như thế này, tht s là thành phn tôi t trung thành nht ca Đức Trinh N, thành phn ưu ái nht ca M, lănh nhn t M nhng ân sng và hng phúc tt đẹp nht t tri cao đó là thánh giá đau kh. Thế nhưng, tôi cũng vn nghĩ rng nhng người tôi t này ca M Maria vác nhng thánh giá ca ḿnh mt cách d dàng hơn, và chiếm được nhiu công nghip và vinh quang hơn. Nhng ǵ có th ngăn chn tiến b ca người khác c ngàn ln hơn, hay có th khiến người ta sa ngă, li không làm cho h b chùn bước chút nào, trái li, c̣n giúp h tiến bước na. V́ Người M nhân lành này, mt người m đầy ân sng và du xc Thánh Linh, nhúng tt c mi thánh giá đau kh M sa son cho h vào th mt ca s ngt ngào t mu cũng như vào th du xc ca t́nh yêu tinh tuyn. By gi h sn sàng nut ly chúng như h tm đường vào nhng qu hnh, mc dù thánh giá có th là rt ư kh đau. Tôi tin rng ai mun tr nên đạo hnh và sng đạo đức trong Chúa Giêsu đều s phi chu bách hi và s phi vác thp giá hng ngày. Thế nhưng h s không bao gi có th vác được cây thp giá nng n, hay vác nó mt cách hân hoan và kiên tŕ mà li thiếu ḷng tôn sùng tin tưởng đối vi Đức M, V là chính s du ngt ca thp t giá. Hin nhiên là người ta không th nào tiếp tc ăn ni mt trái cây c̣n xanh chưa chín ngt mà không hết sc c gng.

 

155. (2) Vic tôn sùng này là mt con đường ngn ngi để khám phá ra Chúa Giêsu, hoc v́ nó là mt con đường không làm cho chúng ta lang thang, hay v́, như chúng ta va nói, chúng ta tiến bước  theo con đường này mt cách d dàng và vui v hơn, do đó nhanh chóng hơn. Chúng ta thăng tiến hơn trong mt thi gian ngn ngi thun phc M Maria và l thuc vào M hơn là nhng tháng năm toàn theo ư ḿnh và vi ḷng t tin. Mt người vâng li và ly thuc M Maria s vang tiếng chiến thng hin vinh trên quân thù ca h (Prov. 21:28). Tht vy, các thù địch ca h s c gng ngăn cn s tiến b ca h, bt h phi thoái lui hay c gng làm cho h sa ngă. Thế nhưng, vi s h giúp, nâng đỡ và hướng dn ca M Maria, h s thẳng tiến ti vi Chúa ca chúng ta. Không gc ngă, lui bước và thm chí không b đ́nh tr, h s đạt nhng bước tiến khng l đến vi Chúa Giêsu trên cùng mt con đường mà, như đă viết, Chúa Giêsu đă s dng (Ps. 18:6) để đến vi chúng ta bng nhng bước khng l trong mt thi gian ngn ngi.   

 

156.   Các bn nghĩ ti sao Chúa ca chúng ta ch sng mt ít năm trên trái đất này mà gn như hu hết trong nhng năm tháng y li ly thuc và vâng li M ca Người? Lư do đó là v́ “khi đạt ti nhng ǵ là trn lành trong mt thi gian ngn ngi, Người đă sng mt thi gian dài” (Wis. 4:13), thm chí dài hơn c Adong, và nhng ǵ Adong đă làm mt mát đi th́ Người đă đến để làm cho nên tt đẹp. Tuy nhiên, Adong đă sng trên 900 tui!

 

Chúa Giêsu đă sng mt thi gian dài, v́ Người đă sng hoàn toàn ly thuc vào M ca Người và liên hip vi M, nhng ǵ Người phi làm để t ra tuân phc Cha ca Người. Chúa Thánh Thn nói vi chúng ta rng người nào tôn kính m ca ḿnh th́ như người tích tr mt kho tang (Ecclus. 3:5). Nói cách khác, người nào tôn kính M Maria, M ca ḿnh, cho đến độ phó ḿnh cho M và vâng li M trong mi s th́ s chóng tr nên rt giu có, v́ h đang tích lũy nhng kho tàng hng ngày nh M Maria là v đă tr nên mt th đá to vàng bí mt ca h.

 

Thánh Kinh c̣n mt câu na, đó là “tui già ca tôi s được ở nơi cung ḷng xót thương” (Ps. 91:11). Theo li dn gii thn bí v nhng li này th́ chính nơi cung ḷng ca M Maria mà con người tr trung tr nên chín chn cách sáng sut (Jer. 31:22), thánh thin, kinh nghim và khôn ngoan, và trong mt thi gian ngn đạt được tm vóc thành nhân ca Chúa Kitô. V́ chính cung ḷng ca M Maria là nơi ôm p và to thành mt con người thành toàn. Cũng cung ḷng này đă cưu mang mt Đấng mà c vũ tr này không th ôm p hay cht cha.

 

157. (3) Vic tôn sùng này là mt đường li trn ho tiến đến vi Chúa và nên mt vi Người, v́ M Maria là to vt trn ho nht và thánh thin nht trong tt c mi to vt, và Chúa Giêsu, Đấng đă đến vi chúng ta mt cách trn lành, đă không chn con đường nào khác cho cuc hành tŕnh cao c và tuyt vi ca Người. Đấng Ti Cao, Đấng Bt Kh Trit Thu, Đấng Bt Kh Đạt Ti, Đấng Hin Hu, đă đoái hoài chiếu c ti thành phn to vt phàm nhân nghèo hèn chúng ta là nhng con người chng có mt cái ǵ hết. Điu này đă được thc hin ra sao? 

Thiên Chúa Ti Cao đă đến vi chúng ta mt cách trn ho qua Trinh N Maria thp hèn mà không mt đi mt chút nào thn tính hay s thánh thin ca Ngài. Cũng thế, qua M Maria, thành phn to vt nghèo hèn chúng ta cn phi tiến lên vi Thiên Chúa toàn năng mt cách trn ho mà không cm thy s hăi ǵ.

 

Thiên Chúa, Đấng Bt Kh Trit Thu đă để cho ḿnh được hoàn toàn trit thu và cha đựng bi Trinh N Maria khiêm h mà không b mt đi mt chút nào nhng ǵ là bao la vĩ đại ca Ngài. Bi thế chúng ta cũng cn phi để cho ḿnh được hoàn toàn p và dn dt bi V Trinh N khiêm h này mà không t ra luyến tiếc bt c mt s ǵ.

 

Thiên Chúa, Đấng Bt Kh Đạt Ti, đến  gn vi chúng ta và liên  kết vi nhân tính ca chúng ta mt cách cht ch, trn ho và thm chí riêng tư, nh M Maria mà không mt đi mt chút nào nhng ǵ là uy nghi ca Ngài. Bi vy, cũng nh M Maria mà chúng ta cn phi đến gn vi Thiên Chúa và liên kết bn thân chúng ta vi Người mt cách trn ho, thân t́nh và không s b loi tr.

 

Sau hết, Ngài là Đấng đă đoái hoài chiếu c ti chúng ta là thành phn chng có ǵ và đă biến cái hư không ca chúng ta thành Thiên Chúa hay thành Đấng Hin Hu. Ngài đă thc hin điu này mt cách trn ho bng vic ban ḿnh và hoàn toàn ly thuc ḿnh cho Trinh N Maria tr trung mà không ngng là Đấng Hin Hu hng có trong thi gian. Cũng thế, nh M Maria, chúng ta, thành phn chng có ǵ, được tr nên như Thiên Chúa bi ân sng và vinh quang. Chúng ta đạt được điu này bng cách hiến ḿnh cho M cách hết sc trn ho và hết sc trn vn khi chúng ta t ra không luyến tiếc bt c mt s ǵ, cho dù là chính bn thân ḿnh, và khi chúng ta tr nên mi s trong M mà không lo s bt c mt o tưởng nào.

 

158.     Hăy ch cho tôi mt con đường mi m nào đến vi Chúa ca chúng ta, mt con đường được lát bng tt c mi công nghip ca nhng v thánh, mt con đường được trang hoàng bng nhng nhân đức anh hùng ca các ngài, mt con đường rng ngi và ni nang vi ánh quang và v đẹp ca các thiên thn, có tt c mi thiên thn và thánh nhân đó để hướng dn và bo v nhng ai mun tiến bước trên con đường y. Hăy cng hiến cho tôi con đường y và tôi dám nói mt cách chân thc, mt cách thành thc – và tôi đang nói tht rng – thay v́ con đường này, cho dù trn ho đến đâu đi chăng na, tôi vn chon con đường vô nhim Maria. Nó là mt con đường, mt đạo l vô t́ vết (Ps. 17:33), không có c nguyên ti ln hin ti, không có mt bóng m hay bóng ti nào. Khi Chúa Giêsu yêu du ca chúng ta li đến trong vinh quang để cai tr trái đất này – v́ Người chc chc s làm – Người s không chn mt con đường nào khác hơn là Đức Trinh N này, nh M Người đă đến tht s và trn ho ln th nht. Cái khác nhau gia ln đến th nht và th hai ca Người đó là ln nht th́ âm thm và kín đáo, c̣n ln th hai th́ vinh quang và rng ngi. C hai ln đều toàn ho v́ c hai đều qua M Maria. Than ôi, đây là mt mu nhim chúng ta không th nào hiu ni, “ nơi đây hết mi ming lưỡi đều câm nín”.

 

159. (4) Vic tôn sùng Đức M này là mt đường li chc chn để đến vi Chúa Giêsu và chiếm đạt thánh thin nh nên mt vi Người.

 

(a) Vic tôn sùng không phi là nhng ǵ mi m được tôi  ging dy đây. Lch s ca nó xa xưa đến ni không th biết chc được ngn gc ca nó mt cách chính xác, như Cha Boudon, v đă chết thánh thin cách đây ít lâu, đă nói trong mt cun sách được ngài viết v vic tôn sùng này. Tuy nhiên, chc chn mt điu là chúng ta thy được các du vết ca nó trong Giáo Hi trên 700 năm.

 

Thánh Odilo, đan vin ph Cluny, v đă qua đời vào khong năm 1040, là mt trong nhng người đầu tiên công khai thc hành vic tôn sùng y Pháp quc như truyn đời ngài k li.

 

Đức hng y Peter Damian k li rng vào năm 1076, người anh em ca ḿnh là Chân Phước Marino, đă dâng ḿnh làm nô l cho Đức Trinh N trước mt v linh hướng ca ngài mt cách hết sc trang trng. Ngài đă qun mt si giây thng quanh c ca ngài, đă hành pht ngài và đă để trên bàn th mt s tin như biu hiu cho vic ngài tôn sùng và tn hiến cho Đức M. Ngài vn trung thành vi vic tn hiến y sut cuc đời ca ngài đến ni đáng được v N Vương yêu du ca ngài viếng thăm và an i khi hp hi cùng nghe t ming M li ha thiên đàng để tưởng thưởng vic phng s ca ngài.

 

Caesarius Bollendus đă đề cp ti mt hip sĩ ni danh là Vautier de Birback, mt thân quyến gn gũi ca v Công Tước Louvain, người đă tn hiến cho Đức Trinh N vào khong năm 1300.

 

Vic tôn sùng này cũng được thc hin âm thm tư riêng bi nhiu người cho ti th k th 17, khi nó được công khai biết ti.

 

160.     Cha Simon de Rojas thuc Ḍng Chúa Ba Ngôi Cu Chuc Tù Nhân, mt ging viên ca hoàng cung cho Vua Philip III, đă ph thông hóa vic tôn sùng này khp Tây Ban Nha và Đức quc. Nh s can thip ca Vua Philip III, ngài đă xin được Đức Thánh Cha Gregory XV ban nhng ân xá cho nhng ai thc hành nó.

 

Cha de los Rios, thuc Ḍng Thánh Âu Quc Tinh, cùng vi người bn thân ca ḿnh là Cha de Roias, đă vt v hot động để ph biến vic tôn sùng này khp Tây Ban Nha và Đức quc bng vic rao ging và viết lách. Ngài đă sáng tác mt b sách dày ta đề “Hierarchia Mariana”, trong đó ngài nói ti tính cách c kính, tuyt vi và hp lư ca vic tôn sùng này mt cách khôn ngoan st sng.

 

Các Cha ḍng Theatine thuc thế k 17 đă thiết lp vic tôn sùng này Ư quc và Savoy.

 

161.     Cha Stanislaus Phalacius thuc Ḍng Tên đă ph biến rng răi vic tôn sùng này Balan.

 

Cha de los Rios trong cun sách được đề cp ti trên đây đă lit kê tên tui ca các v hoàng gia nam n, các v giám mc và hng y thuc các quc gia khác nhau theo đui vic tôn sùng này.

 

Cha Cornelius a Lapide, được tiếng là thánh thin và có kiến thc sâu rng, đă được my v giám mc và thn hc gia y thác cho vic xem xét vic tôn sùng y. Vic ngài khen tng nó sau khi ngài chín chn xem xét xng đáng vi s thánh thin ca ngài. Nhiu bc v vng đă noi theo gương ca ngài.

 

Các Cha Ḍng Chúa Giêsu, hng nhit thành vi vic phng s Đức M, đă thay cho các hi tương tế tôn giáo Cologne tŕnh bày cùng Công Tước Ferdinand Bavaria, v by gi là tng giám mc Cologne, mt lun đề nh v vic tôn sùng này, và ngài đă chun y cho phép in n. Ngài khuyên tt c các v linh mc và tu sĩ thuc giáo phn ca ngài hết sc ph biến vic tôn sùng giá tr y.

 

162.     Đức hng y de Brulle, v được khp Pháp quc kính nh, đă ni bt trong vic nhit thành ph biến vic tôn sùng này Pháp quc, cho dù ngài có phi chu nhng li vu khng và bách hi bi tay ca thành phn ch trích và nhng người gian ác. H t cáo ngài là ph biến cái mi l và mê tín d đoan. H viết và ph biến mt lot nhng ph báng bôi nh ngài, và hđúng hơn là chính ma qu trong hđă s dng trăm mưu ngàn kế để ngăn tr ngài ph biến vic tôn sùng này Pháp. Thế nhưng, con người cao c và thánh thin này đă phn ng li nhng hon nn này cách âm thm nhn ni. Ngài đă viết mt cun sách nh để tr li và mnh m bác b nhng chng đối cht cha trong vic tôn sùng y. Ngài đă vch ra rng vic tôn sùng này được căn c vào gương mu ca Chúa Giêsu Kitô, vào nhng đ̣i buc chúng ta cn phi có đối vi Người cũng như vào nhng li ha chúng ta đă tuyên ngôn khi lănh nhn phép ra thánh. Chính lư do cui cùng y đă làm cho thành phn thù địch ca ngài im hơi lng tiếng. Ngài đă làm sáng t cho h là vic tn hiến cho Đức Trinh N như thế, và nh M cho Chúa Giêsu, không là ǵ khác ngoài vic lp li cách trn ho nhng li th ha ca phép ra mà thôi. Ngài đă nói nhiu điu hay liên quan ti vic tôn sùng này chúng ta có th đọc thy trong các tác phm ca ngài. 

 

163.     Trong cun sách ca Cha Boudon, chúng ta đọc thy các v giáo hoàng khác nhau đă chun nhn vic tôn sùng này, các thn hc gia đă kho xét nó, và mi thù hn nó chm trán và thng vượt, c hng ngàn người đă thc hành nó mà không h b v giáo hoàng nào khin trách. Tht vy, nó không th b lên án mà không lt đổ nhng nn tng ca Kitô giáo. Bi vy vic tôn sùng này hin nhiên không phi là mt điu ǵ mi l. Nếu nó không được thc hành cách ph thông lư do là v́ nó quá ư là cao c để mi người có th cm nhn và thc hành.

 

164. (b) Vic tôn sùng này là mt phương tin an toàn để đến cùng Chúa Giêsu Kitô, v́ vai tṛ ca M Maria là dn chúng ta cách an toàn đến cùng Con M; cũng như vai tṛ ca Chúa Giêsu dn chúng ta ti cùng Cha hng hu vy. Nhng ai có tâm hn đạo hnh không được chiu theo ư nghĩ sai lc cho rng M Mariia cn tr mi hip nht ca chúng ta vi Thiên Chúa. Làm sao điu này có th xy ra được ch? M Maria, v được ân nghĩa vi Thiên Chúa, đối vi chung mi người và đối vi tiêng tng người,  làm sao li ngăn cn mt tâm hn chiếm đạt ơn cao c nht là được hip nht vi Ngài ch? M là v đầy ân sng đến trào tràn, nh đó được hip nht vi Chúa Kitô và được biến đổi trong Thiên Chúa đến ni Ngài cn phi mc ly xác tht nơi M, làm sao li có th ngăn cn mt tâm hn trong vic h trn vn nên mt vi Ngài ch?

 

Tht là đúng nơi gương ca nhng con người, bt k là thánh thin ra sao, đôi khi có th b suy yếu v mi hip nht vi Thiên Chúa, nhưng không h xy ra vi Đức M, như tôi đă nói và s không bao gi ngi lp đi lp li như thế. Lư do duy nht cho thy ti sao ch có mt s ít linh hn đạt đến được tm vóc thành nhân ca Chúa Giêsu đó là v́ M Maria vn chưa là M ca h bao nhiêu và v hôn thê sung măn này ca Chúa Thánh Linh vn chưa được hin h́nh đẹp đẽ trong tâm can ca h. Nếu chúng ta mun mt th trái chín mùi và hoàn toàn đẹp đẽ th́ chúng ta cn phi có cây mang trái y. Nếu chúng ta mun trái cây s sng là Chúa Giêsu Kitô th́ chúng ta cn phi có cây s sng là M Maria. Nếu chúng ta mun được Thánh Thn  hot động trong chúng ta, chúng ta cn phi có v hôn thê trung tín và bt kh phân ly ca Ngài là M Maria, v được thn linh ưu ái, v như tôi đă nói được Ngài làm cho sinh hoa kết trái.

 

165.     C nm chc mt điu là các bn càng hướng v M Maria bng nhng li nguyn cu, bng nhng suy nim, nhng hành động và nhng kh đau, thy nơi M, nếu không rơ ràng và minh bch, ít là mt cách tng quát chung chung, các bn càng khám phá ra Chúa Giêsu. V́ Người bao gi cũng cao c hơn, mănh lc hơn, hot động hơn và l lùng hơn khi tác hành qua M Maria hơn là Người nơi bt c mt to vt nào khác trong vũ tr này, hay thm chí c trên tri. Bi thế, M Maria, hoàn toàn được thn linh ưu ái và ch́m đắm trong Thiên Chúa, không h tr thành mt chướng ngi vt cho người lành đang n lc hip nht vi Người. Chng có bao gi và s không bao gi có mt to vt nào sn sàng giúp chúng ta trong vic đạt ti mi hip nht này cách hiu nghim hơn, v́ M s ban cho chúng ta tt c mi ân sng để đạt được mc đích y. Như mt v thánh đă có ln nhn định rng: “Ch có mt ḿnh M Maria mi biết cách làm cho tâm trí chúng ta tràn đầy ư nghĩ v Thiên Chúa”. Hơn na, M Maria s bo toàn chúng ta trước mánh khóe la đảo và cái tinh quái ca tên gian ác.

166.     đâu có M Maria th́ đó vng bóng tên gian ác này. Mt trong nhng du hiu không th sai lm là mt người được Thn Linh Thiên Chúa dn dt th́ t ra sùng kính M Maria, và có thói quen nghĩ và nói v M. Đó ư nghĩ ca mt v thánh, v đă tiếp tc nói rng như hơi th là du chng t cho thy thân xác chưa chết thế nào th́ vic năng tưởng nh đến M Maria và vic tha thiết trao đổi vi M là du chng linh hn chưa chết trong ti li v đàng thiêng liêng như vy.

 

167.     V́ mt ḿnh M Maria đă đạp nát tt c mi th lc thuyết, như chúng ta được Giáo Hi hướng dn bi Thánh Linh cho biết (Office of B.V.M.), mà mt người tôi t nhit thành ca M s chng bao gi b rơi vào mt th lc thuyết hay sai lm chính thc, cho dù thành phn ch trích có th phn đối điu này. H có th rt b lm lc v h́nh thc, tưởng gi di là chân tht hay tưởng tinh thn gian ác là tinh thn tt lành, thế nhưng h s ít làm như vy hơn nhng người khác. Ngay khi h khám phá ra lm li ca ḿnh th́ h s không tiếp tc c nht định tin tưởng và theo đui nhng ǵ h lm lc nghĩ là chân tht na.  

 

168.     Bi thế, ai mun thăng tiến trên con đường thánh đức và nm chc được vic gp g Chúa Kitô chân thc, mà không s b o tưởng là nhng ǵ chi phi nhiu con người st sng đạo đức, th́ hăy chp nhn vic tôn sùng M Maria này bng mt tm ḷng dũng cm và tinh thn hăng say (2 Mach. 1:3), mt vic tôn sùng có th trước đó h chưa h nghe biết. Cho dù là mi m đối vi h hăy để h tiến vào đường li tuyt ho này mà gi đây tôi đang t ra cho h biết. “Tôi s t cho anh em mt con đường tuyt ho hơn” (1 Cor. 12:31).

 

Con đường này được m li bi Chúa Giêsu Kitô, Khôn Ngoan Nhp Th. Người là v Đầu Lănh duy nht ca chúng ta, và chúng ta, chi th ca Người, không th nào lm đường lc hướng khi bước theo Người. Nó là mt con đường bng phng d đi vi đầy nhng ân sng, đầy du Thánh Linh. Trong vic chúng ta tiến trin trên con đường này, chúng ta s không cm thy yếu sc và thoái lui. Nó là mt đường li mau chóng và dn chúng ta đến vi Chúa Giêsu trong mt thi gian ngn. Nó là mt đường li hoàn ho không bùn ly hay bi bm hoc bt c mt t́ vết ti bi ti li nào. Sau hết, nó là mt đường li đáng tin cy, v́ nó là mt trc tuyến và không có vn đề lch lc phi trái song dn chúng ta thng ti Chúa Giêsu và ti s sng vĩnh hng.

 

Vy chúng ta hăy đi con đường này và ngày đêm hành tŕnh dc theo con đường y cho ti khi chúng ta đạt ti tm vóc viên trn thành nhân ca Chúa Giêsu (Eph. 4:13).

 

VI- Vic tôn sùng này mang li t́nh trng di dào t do thiêng liêng

 

169.     Vic tôn sùng này mang li t́nh trng di dào t do thiêng liêng (Rom. 8:21) – t́nh trng t do ca thành phn con cái Thiên Chúa (Rom. 8:21) – cho nhng ai trung thành thc hành nó. Nh vic tôn sùng này, chúng ta biến ḿnh làm nô l cho Chúa Giêsu bng vic hoàn toàn hiến ḿnh cho Người. Để tưởng thưởng chúng ta v vic làm nô l yêu thương y, Chúa ca chúng ta gii thoát chúng ta khi hết mi ni s hăi bi ri và đớn hèn là nhng ǵ có th g̣ bó, giam cm hay gây ln xn chúng ta; Người m ḷng chúng ta ra và làm cho nó đầy nim cy trông thánh đức nơi Thiên Chúa, giúp chúng ta coi Thiên Chúa là Cha ca chúng ta; Người tác động chúng ta bng mt t́nh yêu qung đại và thơ tho.

 

170.     Không cn phi dng li để chng minh s tht y, tôi ch xin thut li mt t́nh tiết mà tôi đă đọc được v đời sng ca M Agnes Chúa Giêsu, mt n tu Ḍng Đaminh thuc tu vin Langae Auvergne, v đă qua đời mt cách thánh đức đó vào năm 1634.

 

Khi M mi được 7 tui mà đă phi chu đựng t́nh trng rt bun kh thiêng liêng, M đă nghe thy mt tiếng nói vi m rng nếu m mun được gii thoát khi ni su kh y và được bo v cho khi tt c mi k thù, th́ M phi biến ḿnh làm nô l cho Chúa và Người M Phúc Đức ca Người sm bao nhiêu có th. Khi va v đến nhà là m liền hoàn toàn dâng ḿnh cho Chúa Giêsu và M Maria như nô l ca các Ngài, mc dù m chưa bao gi biết được mt tí ǵ v vic tôn sùng này trước đó. M đă t́m mt si giây xích bng st, qun nó quanh tht lưng ḿnh và c đeo nó cho đến khi qua đời. Sau đó, tt c mi đau kh và hoang mang bi ri ca m đă biến mt và m cm thy di dào b́nh an trong tâm hn.

 

Biến c y đă khiến m đi đến ch ging dy v vic tôn sùng này cho nhiu người khác là thành phn đạt được tiến b nhanh chóng bi nó – trong s h cho Cha Olier, v sáng lp Chng Vin Xuân Bích, cùng mt s v linh mc và sinh viên khác thuc cùng chng vin này. Mt ngày kia, Đức Trinh N đă hin ra vi M Agnes và đeo quanh c m mt si xích bng vàng để t cho m biết rng Người cm thy sung sướng biết bao khi M Agnes đă tr thành nô l ca c Người ln Con ca Người. Và Thánh Cêcilia, v theo hu Đức M, đă nói vi m rng: “Phúc thay cho nhng người nô l trung thành ca N Vương thiên đ́nh, v́ h s hoan hưởng nim t do đích thc”. Tibi servire libertas.

 

VII- Vic tôn sùng này mang li nhiu li ích cho tha nhân ca chúng ta

    

171-     Vic tôn sùng này mang li nhiu li ích cho tha nhân ca chúng ta, v́ nh nó, chúng ta t ra t́nh chúng ta yêu thương tha nhân ca chúng ta mt cách đặc bit, v́ chúng ta nh bàn tay ca M Maria dâng cho Người tt c nhng ǵ chúng ta đánh giá cao nht – tc là, giá tr ca vic đền ti và vic nguyn cu ca tt c mi vic lành chúng ta làm, cho dù là ư nghĩ tt lành tm thường nht và ni kh đau bé mn nht. Chúng ta đồng ư là tt c nhng ǵ chúng ta đă chiếm được và s chiếm được cho ti chết phi được s dng tùy theo ư mun ca Đức M cho vic hoán ci ca các ti nhân hay vic gii thoát các linh hn trong luyn ngc.                                                                                                       

 

Đó không phi t́nh yêu trn lành đối vi tha nhân ca chúng ta hay sao? Đó không phi là người môn đệ đích thc ca Chúa Kitô, người môn đệ luôn được nhn biết bi t́nh yêu thương ca h (Jn. 13:25)? Đó không phi là cách thc hoán ci ti nhân cho khi nguy cơ ca th vinh quang hoang đường, và gii thoát các linh hn cho khi Luyn Ngc, bng cách chu khó làm nhng ǵ nhiu hơn là điu buc chúng ta làm theo bc sng ca chúng ta?

 

172-     Mun cm nhn được cái tuyt vi ca động lc này chúng ta cn phi hiu tuyt vi dường bao khi hoán ci được mt ti nhân hay cu được mt linh hn khi Luyn Ngc. Đó là mt s thin vô cùng, c̣n ln lao cao c hơn vic to dng nên đất tri, v́ nó làm cho linh hn chiếm hu được Thiên Chúa. Nếu nh vic tôn sùng này chúng ta gii cu được ch cn mt linh hn khi Luyn Ngc hay hoán ci mt ti nhân duy nht trong c đời sng ca ḿnh, th́ chng l không đủ để thu hút người nào đó thc s mến yêu tha nhân thc hành vic tôn sùng này hay sao?

 

Cn phi lưu ư là các vic lành ca chúng ta, qua bàn tay ca M Maria, càng ngày càng được thanh ty tinh tuyn. Nh đó, các công nghip ca chúng cùng vi giá tr đền ti và nguyn cu ca chúng cũng được gia tăng. Đó là lư do ti sao chúng tr nên  hiu năng hơn trong vic gim bt nhng linh hn trong Luyn Ti cũng như trong vic hoán ci các ti nhân, hơn là chúng không được qua bàn tay trinh nguyên và qung đại ca M Maria. Mt khi b tước lt khi ư riêng và được mc ly t́nh yêu vô v li, điu nh mn chúng ta dâng cho Đức Trinh N thc sđủ sc làm nguôi cơn thnh n ca Thiên  Chúa và khiến cho Ngài d t́nh thương. Có th tin rng vào trong gi lâm chung, người nào trung thành vi vic tôn sùng này s thy rng h đă cu được nhiu linh hn khi Luyn Ngc và hoán ci được nhiu ti nhân, cho dù h ch thi hành nhng tác đồng b́nh thường thuc bc sng ca h. H hân hoan vui sướng biết bao trước ṭa phán xét. Rng ngi biết my vinh quang vĩnh hng ca h.

 

VIII- Vic tôn sùng này là mt phương tin tuyt diu cho s bn đỗ

 

173-     Sau hết, nhng ǵ thúc đẩy chúng ta mt cách mănh lit hơn trong vic tiếp tc vic tôn sùng này đối vi Đức Trinh N đó là s kin nó là mt phương tin tuyt vi để bn đỗ thc hành nhân đức và gi ḷng trung kiên.

 

Ti sao nhng cuc hoán ci tuyt vi nht ca các ti nhân li không được bn b? Ti sao h li quá d dàng tái sa ngă phm ti? Ti sao hu hết tín hu, thay v́ tiến trin trong vic tp tành nhân đức, nh đó chiếm được nhiu ân phúc, li thường đánh mt đi mt chút ân sng và nhân đức h có? T́nh trng bt hnh này xut phát, như tôi đă tŕnh bày, t s kin là con người quá hướng chiu v s d, quá yếu đui và đổi thay, tin tưởng vào bn thân  ḿnh quá sc, cy da vào sc lc ca ḿnh, và lm tưởng h có th bo toàn các ân sng, nhân đức và công nghip quí báu ca h.

 

Nh vic tôn sùng này, chúng ta kư thác tt c nhng ǵ chúng ta có cho M Maria, V Trinh N tín trung. Chúng ta chn M làm bo qun viên cho tt c mi s hu ca chúng ta trong lănh vc t nhiên và siêu nhiên. Chúng ta tin tưởng M v́ M trung thành, chúng ta cy da vào sc mnh ca M, chúng ta tin tưởng vào t́nh thương và ḷng bác ái ca M trong vic kiên tŕ và gia tăng các nhân đức cùng công nghip ca chúng ta, bt chp nhng n lc ca qu ma, ca thế gii và ca xác tht mun cướp giật chúng ta khi chúng. Chúng ta thưa cùng M như mt đứa con ngoan thưa cùng m ca nó hay như mt người tôi trung vi bà ch nhà rng: “Hi M và Bà Ch yêu du ca con, con nhn thc rng cho ti nay con đă lănh nhn nhiu ơn sng Chúa ban nh li chuyn cu ca M hơn là con xng đáng. Thế nhưng, kinh nghiêm đớn đau đă dy cho con biết rng con đang cht cha nhng kho tàng này trong mt cái b́nh rt ư là mng ḍn và t ḿnh con li quá yếu đui và ti li trong vic canh gi chúng. Xin M hăy tin tưởng chp nhn mi s con có, và xin hăy trung thành và mănh lc ǵn gi. Nếu M canh chng con, con s chng mt mát s ǵ. Nếu M nâng đỡ con, con s không sa ngă. Nếu M bênh vc con, con s được an toàn trước các địch thù”.

 

174-     Sau đây là nhng li chính xác được Thánh Bênađô minh nhiên nói lên để phn khích chúng ta hăy thc hành vic tôn sùng này, “Khi M Maria nâng đỡ bn, bn s không tht bi. Nh M là v bo h bn, bn s không phi hăi s chi. Nh M là hướng dn viên ca bn, bn s không cm thy mt mi. Khi bn được M ưu ái, bn s tiến đến ca nước tri”. Thánh Bônaventura dường như cũng cùng mt luận điệu, thm chí bng nhng t ng t tường hơn na. Ngài nói: “Đức Trinh N chng nhng bo tŕ s trn vn các thánh hoan hưởng, mà c̣n bo toàn các v trong s vn toàn ca các v nh đó t́nh trng toàn vn này không b suy gim đi. M ngăn nga ma qu tác hi các v và M nh hưởng các v ti ni Người Con Thn Linh ca M không cn trng pht các v khi các v sa ngă phm ti”.

 

175-     M Maria là v Trinh N trung thành nht và nh ḷng trung thành ca M vi Thiên Chúa đă biến nhng ǵ mt mát bi vic bt trung ca Evà thành tt lành thin ho. M xin cho nhng ai hiến ḿnh cho M được trung thành vi Thiên Chúa và bn đỗ cho đến cùng. Đó là lư do Thánh Gioan Đamascênô đă so sánh M vi mt cái neo gi h vng vàng và cu h khi đắm ch́m vào nhng bin c phong ba băo t ca thế gii là nơi rt nhiu người b b mng v́ thiếu mt cái neo vng chc y. Thánh nhân nói: “Chúng ta tht buc chúng ta vào M Maria là nim hy vng ca chúng ta như vào mt cái neo vng chc”. Các thánh nhân, thành phn đạt được ơn cu độ, hu như cm neo vng chc nơi M Maria như nhng người khác thc hin, thành phn mun bo đảm s bn đỗ trong đường thánh đức ca ḿnh.

 

Tht vy, phúc cho nhng Kitô hu trung thành và hoàn toàn liên kết bn thân ḿnh vi M như vào mt cái neo vng chc! Nhng băo t d di trên thế gii này s không làm cho h b ch́m đắm hay làm trôi đi các kho tàng thiên quc ca h. Phúc cho nhng ai tiến vào M như vào mt chiếc tu Noe khác! Trn hng thy ti li ph ngp nhiu người s không tác hi h v́, như Giáo Hi đặt vào môi ming M Maria nhng li l ca Đức Khôn Ngoan thn linh: “Nhng ai hot động nh vic tr giúp ca ta – v́ phn ri ca h – s không phm ti” (Ecclus. 24:30). Phúc cho thành phn con cái bt trung ca Evà bt hnh, thành phn hiến ḿnh cho M Maria, V Trinh N và Mu Thân hng trung tín không bao gi b lung lc và không bao gi xao xuyến  ḷng tin tưởng. M bao gi cũng yêu thương nhng ai mến yêu M (Prov. 8:17), chng nhng bng nim mến thương sâu xa, mà c̣n vi mt t́nh yêu ch động và qung đại. Bng vic tuôn đổ muôn vàn ân sng, M ǵn gi h khi b bê n lc thc hành nhân đức hay sa ngă lc đường bi mt ân sng thn linh.

 

176-     Cm kích trước t́nh yêu tinh tuyn, Người M nhân lành này bao gi cũng chp nhn nhng ǵ được tin tưởng trao phó cho M, và mt khi M chp nhn mt điu ǵ th́ theo công b́nh M buc ḿnh phi gi đàng hoàng theo kết ước ca vai tṛ ca mt người được y thác. Không phi hay sao mt người nào đó được tôi gi gm mt s tin là 1000 quan pháp th́ buc phi bo toàn nó đàng hoàng cho tôi để nh có b mt v́ bt cn th́ h phi chu trách nhim trit để theo đức công b́nh? Thế nhưng, không mt điu ǵ chúng ta kư thác cho V Trinh N trung thành này đă tng b mt mát do bt cn hết. Tri đất s qua đi trước khi M Maria b lơ hay phn bi nhng ai tin tưởng nơi M.

 

177-     Hi thành phn con cái đáng thương ca M Maria, các bn hết sc là yếu hèn và đổi thay. Bn tính nhân loi ca các bn b trm trng hư hi. Tiếc thay, tht s là thế, các bn được h́nh thành t cùng mt bn tính băng hoi như là thành phn con cái ca Adong và Evà. Thế nhưng, đừng v́ thế mà tht vng. Hăy hân hoan và vinh hnh! Đó là bí quyết tôi đang t cho các bn đây, mt bí quyết mà hu hết Kitô hu không biết đến, ngay c thành phn sùng đạo nht.

 

Đừng để vàng bc ca bn vào nhng két tin ca ḿnh là nhng ǵ đă tng b tên gian ác đục khoét và tước đot nhiu ln. Nhng két tin này quá ư là nh bé, quá ư là mong manh và quá ư là c để có th cht cha nhng s hu ln lao và vô giá. Đừng đổ nước tinh ṛng và trong tro t gịng sui vào nhng b́nh đựng bn thu và nhơ nhp bi ti li. Cho dù ti li không c̣n đó đi na th́ mùi ca nó vn c̣n và thứ nước này s b lây nhim. Các bn đừng đổ rượu ho hng vào nhng két rượu cũ cht cha rượu xoàng. Các bn s làm hng mt rượu ngon và có nguy cơ đi đến ch đổđi.

 

178-     Hi nhng linh hn ưu tuyn, mc dù các bn có th đă hiu được tôi, tôi cũng vn cn phi nói rơ hơn na. Đừng đút th vàng bác ái ca các bn, th bc tinh tuyn ca các bn vào mt cái túi cũ rích hay mt cái ḥm cũ k nt n, hay đổ các gịng nước thiên ân hoc nhng th rượu công lênh nhân đức ca các bn vào mt cái thùng hoen và hôi thi như bn thân ca các bn. Bng không, các bn s b đám qu ma trm cướp ly mt, thành phn ngày đêm ŕnh ch cơ hi thun li để tước đot. Nếu các bn như thế th́ tt c nhng tng ân tinh tuyn được Thiên Chúa ban cho y s b hư hoi bi s hin din độc hi ca t ái, bi cy ḿnh quá mc, và ư riêng ḿnh.

 

Hăy đổ vào cung ḷng và trái tim M Maria tt c nhng s hu quí báu ca các bn, tt c mi ân sng và nhân đức ca các bn. M là chiếc b́nh thiêng liêng, mt chiếc b́nh danh giá, mt chiếc b́nh đặc bit được yêu chung. T khi chính Thiên Chúa n thân ḿnh cùng vi tt c mi s thin ho ca Ngài nơi chiếc b́nh này, th́ chiếc b́nh y đă hoàn toàn tr nên linh thiêng, và tr thành nơi trú ng linh thiêng cho tt c mi linh hn. Chiếc b́nh này đă tr nên kh kính và đă là ngai ṭa danh d cho nhng v đại thánh trên thiên đàng. Chiếc b́nh này đă tr thành sang trng như mt ngôi nhà vàng, kiên vng như tháp Đavít và tinh tuyn như tháp ngà.

 

179-     Nhng v hưởng phước là thành phn đă hiến dâng hết mi s cho M Maria, thành phn trong mi lúc và tt c mi s t ra tin tưởng nơi M và phó ḿnh cho M. H thuc v M Maria và M Maria thuc v h. Cùng vi Vua Đavít, h có th mnh dn nói rng: “M được dng nên cho tôi” (Cf. Ps. 118:56), hay vi người môn đệ được Chúa Giêsu yêu, “tôi nhn M làm ca ḿnh” (Jn. 19:27), hoc vi chính Chúa Kitô, “Tt c ca con là ca M và tt c ca M là ca con” (Jn. 17:10).

 

180-     Nếu ch trích viên nào khi đọc thy điu này th́ cho rng tôi thái quá hay nói theo mc tôn sùng quá độ, th́ than ôi, h đă không hiu được nhng ǵ tôi đă nói. Có th h là mt con người xác th không nếm được nhng ǵ là linh thiêng; hay h là mt con người trn thế t tách ḿnh khi Thánh Linh; hay h là mt con người kiêu k ch trích t ra cười nho và lên án nhng ǵ h không hiu. Thế nhưng, nhng ai được sinh ra không bi huyết nhc, hay bi xác tht, hoc bi ư mun ca con người, mà là bi Thiên Chúa (Jn. 1:13) và M Maria, th́ hiu và cm  nhn được nhng ǵ tôi nói. Chính v́ h mà tôi đang viết đây.

 

181-     Tuy nhiên, tôi mun nói cùng thành phn ch trích và sùng m rng Đức Trinh N này, to vt đáng tin cy và qung đại nht trong các to vt ca Thiên Chúa, không bao gi để ḿnh b qua mt bi bt c ai v t́nh yêu thương và ḷng qung đại. V́ nhng ǵ nh nht dâng lên cho M th́ M rng lượng ban phát nhng ǵ Thiên Chúa đă ban cho M. Bi thế, nếu mt người hoàn toàn hiến thân cho M th́ M s hoàn toàn ban M cho h nếu vic h tin cy nơi M không phi là nhng ǵ quá táo bo và h hết sc thc hành nhân đức và kim chế các đam mê ca h.

 

182-     Bi thế, thành phn tôi trung ca Đức Trinh N có th tin tưởng cùng Thánh Gioan Đamascênô nói rng: “Nếu con tin cy nơi M, Ly M Thiên Chúa, th́ con s được cu độ. Dưới s ch che bo v ca M con s chng hăi s ǵ. Được M giúp đỡ phù tŕ, con s đánh đui tt c mi thù địch ca con. V́ ḷng sùng m mến yêu M là khí gii cu độ mà Chúa đă ban cho nhng ai mun được cu độ”.

 

 

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả