2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

 

139.     V Sư Ph nhân lành ca chúng ta h ḿnh n thân nơi cung ḷng Đức Trinh N, mt người nô l b giam cm nhưng yêu thương, và bt ḿnh tùng phc M 30 năm. Như tôi đă nói trước đây, trí khôn ca con người s cm thy ng ngàng ngơ ngác khi suy nim mt cách nghiêm chnh v hành động này ca Đức Khôn Ngoan Nhp Th. Người đă không mun ban ḿnh mt cách trc tiếp cho nhân loi cho dù Người d dàng làm điu y. Người đă mun xut hin qua Trinh N Maria. Như thế, Người đă không đến thế gian không ging như nhng người khác nơi tm vóc nam nhân ca Người, mà là đến như mt con tr yếu hèn l thuc vào vic chăm sóc và chuyên chú ca M Người. Được nung nu bi ước mun làm vinh danh Thiên Chúa là Cha ca ḿnh, và cu vt nhân loi, Người đă thy rng không c̣n con đường nào tt đẹp hơn hay ngn ngi hơn để làm như thế, bng vic hoàn toàn phc tùng M Maria.

 

Người đă hoàn toàn tùng phc M Maria không phi ch 8 năm, 10 năm hay 15 năm đầu ca cuc sng ḿnh như các tr em khác, mà là 30 năm. Người đă làm hin vinh Thiên Chúa là Cha ca Người trong tt c nhng năm phc tùng và l thuc đó hơn là Người dùng chúng để làm phép l, ging dy mt cách bao rng, và hoán ci toàn th loài người. Bng không, Người đă không làm tt c nhng điu như thế.

 

Bi vy, c̣n vinh hin muôn vàn nào chúng ta có th dâng lên Thiên Chúa, khi noi gương bt chước Chúa Giêsu, chúng ta t ra thun phc M Maria! Trước mt tm gương thu hút và rng ngi như thế trước mt chúng ta, chng l chúng ta li có th quá ng ngn đần độn đến ni tin rng có mt đường li tt đẹp hơn và ngn ngi hơn để làm vinh danh Thiên Chúa hơn là tùng phc M Maria như Chúa Giêsu đă làm?

 

140.     Xin cho tôi nhc nh anh ch em v s l thuc được Ba Ngôi V thn linh t ra đối vi Đức M ca chúng ta. Gương ca Ba Ngôi hoàn toàn chng thc cho vic chúng ta l thuc vào M. Chúa Cha đă ban và vn ban Con Ngài ch qua M mà thôi. Ngài nuôi dưỡng con cái cho ḿnh nh M. Ngài ban phát ân sng ca Ngài cho chúng ta ch qua M mà thôi. Thiên Chúa Ngôi Con đă được sa son cho nhân loi nói chung bi mt ḿnh M. M Maria, hp vi Chúa Thánh Thn, vn th thai Người và h sinh Người hng ngày. Qua mt ḿnh M mà Ngôi Con phân phát các công nghip và nhân đức ca Người. Chúa Thánh Thn h́nh thành Chúa Giêsu qua mt ḿnh M, và Ngài h́nh thành các phn t ca Nhim Th và ban phát các tng ân ca Ngài và các hng ân ca Ngài qua M.  

 

Trước tm gương thúc bách ca Ba Ngôi V thn linh như thế trước mt ḿnh, chúng ta s tr thành mt k ngoan c thái quá nếu chúng ta coi thường M và không tn hiến ḿnh cho M. Tht vy, chúng ta s tr thành mù quáng nếu chúng ta không thy được nhu cu cn đến M Maria trong vic tiến đến vi Thiên Chúa và thc hin vic hoàn toàn hiến dâng ca chúng ta cho Ngài.

 

141.     Đây là mt ít đon tôi trích li t các v Giáo Ph ca Hi Thánh để chng minh cho nhng ǵ tôi va nói: “M Maria có hai người con trai, mt là Thiên Chúa làm người, hai là con người thun túy. M là M ca người con đầu v th lư và ca người con th v tinh thn” (Thánh Bonaventura và Origen).

 

Đây là ư mun ca Thiên Chúa, Đấng mun là chúng ta cn phi có được tt c mi s qua M Maria. Bi vy, nếu chúng ta có được nim hy vng hoc ân sng nào hay ơn cu độ th́ chúng ta đều phi nhn biết rng nó được ban cho chúng ta nh M” (Thánh Bênađô).

 

“Tt c mi tng ân, ơn phúc, nhân đức ca Chúa Thánh Thn đều được phân phát bi bàn tay ca M Maria, cho ai M mun, khi nào M mun, như M mun, và bao nhiêu tùy M” (Thánh Bernađinô).

 

“V́ các bn không xng đáng lănh nhn bt c nhng ǵ là thn linh mà tt c mi ân hu đều được ban cho M Maria để các bn có th nhn lănh qua M tt c nhng ân sng mà đáng l các bn không được lănh nhn” (Thánh Bênađô).

 

142.     Thánh Bênađô nói vi chúng ta rng Thiên Chúa, v́ thy rng chúng ta bt xng trong vic trc tiếp lănh nhn t Ngài các ân sng ca Ngài mà Ngài đă ban chúng cho M Maria, để chúng ta có th lănh nhn t M tt c nhng ǵ Ngài mun ban cho chúng ta. Ngài được hin vinh khi Ngài lănh nhn qua M Maria ḷng biết ơn, trng kính và mến yêu chúng ta t ra vi Ngài để bù li nhng tng ân Ngài ban cho chúng ta. Chính v́ thế mà chúng ta cn phi bt chước cách cư x ca Ngài “theo th t”, như Thánh Bênađô nói tiếp, “để ân sng có th tr v vi v tác gi ca ḿnh theo cùng cách thc đến vi chúng ta”.

 

Đó là nhng ǵ chúng ta thc hin nơi vic tôn sùng này. Chúng ta dâng hiến và tn hiến tt c nhng ǵ chúng ta là và tt c nhng ǵ chúng ta có cho Đức Trinh N để, qua M như mt môi gii, Chúa ca chúng ta được hin vinh và tri ân t vic chúng ta t ra đối vi Ngài. Chúng ta t cho ḿnh là bt xng và bt kh tiến ti vi s uy nghi vô cùng ca Ngài, nên chúng ta phó ḿnh cho vic chuyn cu ca M.

 

143.     Ngoài ra, vic tôn sùng này là thái độ bày t ḷng khiêm nhượng sâu xa, mt nhân đức được Thiên Chúa yêu chung hơn tt c mi nhân đức khác. Mt con người nâng ḿnh lên là h Thiên Chúa xung, và mt con người h ḿnh xung là tôn Thiên Chúa lên. “Thiên Chúa chng li k kiêu hănh mà ban ơn hu cho người khiêm cung”. Nếu anh ch em h ḿnh xung, xác tín rng anh ch em bt xng ra trước nhan Ngài, hay thm chí tiến đến vi Ngài, th́ Ngài li chiếu c đến vi anh ch em. Ngài cm thy hài ḷng vi anh ch em và nâng anh ch em lên bt k bn thân ca anh ch em ra sao. Thế nhưng, nếu anh ch em c gan liu ḿnh đến vi Thiên Chúa mà chng cn đến mt môi gii nào, th́ Ngài lin biến khut chng c̣n thy đâu na. Ngài ân cn yêu thích tm ḷng khiêm cung là chng nào! Vic tôn sùng này dn chúng ta đến ch khiêm nhượng y, v́ nó dy chúng ta là đừng bao gi trc tiếp mt ḿnh đến vi Chúa, cho dù Ngài là Đấng hin lành và nhân hu, thế nhưng bao gi cũng cn đền quyn năng chuyn cu ca M Maria, khi chúng ta mun  ra trước nhan Ngài, nói vi Ngài, gn gũi Ngài, dâng lên cho Ngài mt điu ǵ đó, t́m cách hip nht nên mt vi Ngài hay tn hiến ḿnh cho Ngài.

    

 

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả