Phn Hai

 

Vic Trn Ho Sùng Kính Đức M

 

 

Chương Th Ba

 

Vic Tn Hiến Các Hoàn Ho cho Chúa Giêsu Kitô

 

 

 

1. Mt vic tn hiến  hoàn toàn cho M Maria     

 

120.     V́ tt c s hoàn ho đều ch chúng ta nên ging, hip nht và thánh hiến cho Chúa Giêsu, mà vn đề tt yếu đây đó là vic tôn sùng hoàn ho nht trong tt c mi vic tôn sùng đó là vic tôn sùng làm cho chúng ta được nên ging, hip nht và thánh hiến cho Chúa Giêsu cách trn vn nht. Vy trong tt c mi to vt ca Thiên Chúa, M Maria là con người được nên ging Chúa Giêsu nht. Bi thế suy ra, trong tt c mi vic tôn sùng th́ vic tôn sùng M là vic giúp thánh hiến và nên ging Người hiu nghim nht. Người ta càng tn hiến cho M Maria th́ càng được thánh hiến cho Chúa Giêsu.

 

Đó là lư do ti sao vic trn ho thánh hiến cho Chúa Giêsu ch là vic tn hiến bn thân ḿnh cách trn ho và trn vn cho Đức Trinh N, vic tn hiến được tôi ch dn; hay nói cách khác, nó là vic lp li cách trn ho các li th ha ca phép thánh ty.

 

121.     Vic tôn sùng này h ti vic hoàn toàn hiến ḿnh cho M Maria để hoàn toàn thuc v Chúa Giêsu nh M. Nó đ̣i chúng ta hiến dâng:

 

1.      Thân xác ca chúng ta cùng vi các giác quan và chi th ca nó;

2.      Linh hn ca chúng ta cùng vi các tài năng ca nó;

3.      Các s hu vt cht đang có ca chúng ta cùng vi tt c nhng ǵ chúng ta chiếm hu được trong tương lai;

4.      Nhng sở hu ni tâm và thiêng liêng, tc là các công nghip, nhân đức và vic lành trong quá kh, hin ti và tương lai.

 

Nói cách khác, chúng ta dâng cho M tt c nhng ǵ chúng ta s hu c v cuc sng t nhiên ca chúng ta cũng như cuc sng thiêng liêng ca chúng ta, cùng vi hết mi s chúng ta s chiếm hu trong tương lai v lănh vc t nhiên, ân sng và vinh quang trên tri. Chúng ta làm điu này mt cách dt khoát không lưu luyến, cho dù mt đồng xu, mt si tóc, hay mt vc lành nh mn nht. Và chúng ta dâng hiến cách vĩnh vin, không đ̣i hi hay mong đợi mt phn thưởng nào để bù li vic hiến dâng và phc v ca chúng ta, ngoài nim vinh d được thuc v Chúa nh M Maria và trong M Maria, như thể Người M ca chúng ta không phi là – mà thc s bao gi M cũng là – mt to vt qung đại nht và cm mến nht trong tt c mi to vt ca Thiên Chúa.

 

122.     đây có hai điu cn phi được lưu ư liên quan ti các vic lành ca chúng ta, tc là, vic lp công và đền ti, hay nói cách khác, tc là giá tr đền ti hay nguyn cu và giá tr lp công ca nhng vic lành y. Giá tr đền ti hay nguyn cu ca mt vic lành là mt tác động thin ho v́ nó đáng đền ti cho h́nh pht bi ti hay chiếm được mt ân sng mi nào đó. Giá tr lp công hay công nghip là mt tác động thin ho v́ nó chiếm được ân sng và vinh quang vĩnh cu. Vy, khi tn hiến ḿnh cho Đức Trinh N là chúng ta dâng cho M tt c giá tr đền ti và nguyn cu cũng như giá tr lp công nơi các vic lành ca chúng ta, nói cách khác, tt c mi s đền bi và công lênh. Chúng ta dâng cho M các công nghip ca chúng ta, ơn phúc ca chúng ta và nhân đức ca chúng ta, không phi để M ban chúng cho k khác, v́ tht ra chúng là nhng b bt kh hoán chuyn, v́ ch có mt ḿnh Chúa Giêsu, khi tr thành bo đảm viên ca chúng ta trước Cha ca Người, mi có quyn thông đạt công nghip ca Người cho chúng ta mà thôi. Thế nhưng, chúng ta dâng chúng cho M để M gi ǵn chúng, gia tăng và làm đẹp chúng cho chúng ta, như chúng ta s gii thích sau này, và chúng ta dâng cho M các hành động đền bi ca chúng ta để M có th áp dng chúng cho nhng nơi nào M cm thy làm cho Chúa được vinh hin hơn. Bi vy

 

123.     (1) Nh vic tôn sùng này, chúng ta dâng cho Chúa Giêsu tt c nhng ǵ chúng ta có th hiến cho Người, và bng mt cách tuyt ho nht đó là nh bàn tay ca M Maria. Tht vy, chúng ta dâng cho Người vượt xa nhng ǵ chúng ta làm các vic tôn sùng khác là nhng vic tôn sùng ch đ̣i chúng ta cng hiến mt phn nào thi gian ca chúng ta, mt phn nào các vic lành ca chúng ta hay nhng tác động đền bi và thng hi ca chúng ta. Nơi vic tôn sùng này th́ tt c đều được dâng lên và tn hiến, thm chí c quyn được t do định liu các ca ci thiêng liêng ca ḿnh cũng như nhng vic đền bi to được bi vic lành hng ngày. Điu này thm chí cũng không có nơi các ḍng tu na. Các phn t ca các ḍng tu hiến dâng lên Thiên Chúa các ca ci sn vt trn gian ca h bng li khn thanh bn, các sn vt v thân  th bng li khn khiết tnh, ư mun t do ca h bng li khn tuân phc, và đôi khi c đến quyn t do di chuyn ca ḿnh bng li khn ni vi. Thế nhưng, h không hiến dâng cho Ngài, qua nhng li khn này, quyn t do và quyn hn trong vic định liu giá tr ca các vic lành h làm. H không tước lt bn thân ḿnh khi nhng ǵ được Kitô hu cho là quí hóa nht và thân thương nht – đó là công lênh và s đền bi ca h.

 

124.     (2) Bi vy, bng vic tn hiến ḿnh và hy hiến ḿnh cách t nguyn này cho Chúa Giêsu nh M Maria, người ta mi không c̣n định liu giá tr ca bt c vic lành nào ca ḿnh. Tt c mi kh đau, tt c mi ư nghĩ, li nói, và vic làm đều thuc v M Maria. Bi thế M có th định liu v chúng theo ư mun Con M và làm cho Người được hin vinh hơn. Tuy nhiên, vic l thuc này li không tác hi ǵ ti nhng nhim v ca bc sng hin ti và tương lai ca con người. Chng hn như nhim v ca mt v linh mc, v́ chc v ca ḿnh, không th làm ǵ khác hơn là vic cn phi áp dng giá tr ca s đền bi hay cu nguyn ca Thánh L cho mt người đặc bit nào đó. V́ vic tn hiến này ch có th thc hin theo trt t được Thiên Chúa thiết định và hp vi nhim v ca bc sng con người.

 

125.     (3) Thế nên, chúng ta tn hiến ḿnh đồng lot và đồng thi cho c M Maria ln Chúa Giêsu. Chúng ta dâng ḿnh cho M Maria v́ Chúa Giêsu đă chn M là phương tin tuyt ho để liên kết Người vi chúng ta và liên kết chúng ta vi Người. Chúng ta dâng ḿnh chúng ta cho Chúa Giêsu v́ Người là cùng đích ca chúng ta. Bi Người là Đấng Cu Chuc ca chúng ta và là Thiên Chúa ca chúng ta mà chúng ta mc n vi Người v tt c nhng ǵ chúng ta là.

 

 

 

NỘI DUNG

 

 

Một Tác Phẩm Đầy Thần Linh

 

Dẫn Nhập


Phần Một: Tổng Quan về Việc Thành Thật Sùng Kính Đức Mẹ

 

Chương Một: Tôn Sùng Mẹ Maria - Cần Thiết 

I.  Vai Tṛ ca M Maria trong Vic Nhp Th 

II.  M Maria tham d vào vic thánh hóa các linh hn

III. Nhng Thành Qu

IV. Vai tṛ của Mẹ Maria vào những thời buổi sau này

 

Chương Hai: Tôn Sùng Mẹ Maria - Nội Dung   

 

 I- Những Nguyên Tắc Căn Bản cho Ḷng Tôn Sùng Mẹ Maria

Nguyên tắc thứ nhất: Chúa Kitô cần phải là đích điểm tối hậu của tất cả mọi việc tôn sùng

Nguyên Tắc Thứ Hai: Chúng ta thuộc về Chúa Giêsu và Mẹ Maria như thành phần nô lệ của các Ngài

Nguyên Tắc Thứ Ba: Chúng ta cần phải thoát ly những ǵ là xấu xa nơi chúng ta

Nguyên Tắc Thứ Bốn: Càng sống khiêm nhượng hơn khi có một vị môi giới với Chúa Kitô

Nguyên Tắc Thứ Năm: Khó giữ được các ơn Thiên Chúa ban

 

II.  Những Dấu Hiệu Tôn Sùng Mẹ Maria một cách sai lầm và chân thực

1. Việc tôn sùng Đức Mẹ cách giả tạo

2. Những Dấu Hiệu Thực Sự Tôn Sùng Đức Mẹ

3. Những việc thực hành chính yếu tôn sùng Mẹ Maria

4. Việc thực hành Tuyệt Hảo

 

Phn Hai: Việc Trn Ho Sùng Kính Đức M

  Chương Thứ Ba: Việc Tận Hiến Các Hoàn Hảo cho Chúa Giêsu Kitô

 1. Một việc tận hiến  hoàn toàn cho Mẹ Maria

2. Một việc hoàn hảo lập lại những lời hứa rửa tội

Chương Thứ Bốn: Những động lực khuyến  khích chúng ta thực hiện việc tôn sùng này

 1. Nhờ việc tôn sùng này chúng ta hoàn toàn hiến ḿnh cho Thiên Chúa

2. Việc tôn sùng này giúp chúng ta noi gương bắt chước Chúa Kitô

3. Việc tôn sùng này chiếm được nhiều phúc lành từ Đức Mẹ

Chương Thứ Năm: H́nh Ảnh Thánh Kinh về Việc Tôn Sùng này: Bà Rebecca và Giacóp

Nội Dung Câu Truyện về Giacóp; Giải Thích Câu Truyện về Giacóp

Những Việc Đức Mẹ Làm cho Thành Phần Tôi Trung của Mẹ

Chương Thứ Sáu: Những Tác Dụng Tuyệt Vời của Việc Tôn Sùng này

7 Tác Dụng

Chương Thứ Bảy: Những Việc Thực Hành Đặc Biệt của Việc Tôn Sùng Này

 

1- Những Việc Thực Hành Bề Ngoài

2- Những Việc Thực Hành Bề Trong

 

Phụ trương - Việc Tôn Sùng Này Khi Hiệp Lễ

 

Phụ Bản:

Kinh Chúa Thánh Thần

Kinh Tận Hiến

 

Nhận Định

 Đức Thánh Cha Piô XII (dịp Phong Thánh 1947)

 Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II

1.      Về Tác Giả (Văn Thư 50 Năm Hiển Thánh - 1997)

2.      Về Tác Phẩm (Văn Thư Tác Phẩm 160 Năm - 2003)

3.      Về Khẩu Hiệu của ngài - “Totus Tuus

 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI: Ca Vịnh Ngợi Khen

  

Tiểu Sử của Vị Thánh Tác Giả